Akadémiai Értesítő, 1999 (48. évfolyam, 1-12. szám)

1999-08-13 / 7-8. szám

54 AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 1999. augusztus 13. (2) A jogelőd intézmények alkalmazottainak munkavi­szonya (közalkalmazotti jogviszonya, szolgálati jogviszo­nya stb.) és hallgatóinak hallgatói jogviszonya a jogutód intézményekben változatlan feltételekkel folyamatos. II. FEJEZET Az átalakulás szabályai 3. § (1) A következő felsőoktatási intézmények (a to­vábbiakban: különváló felsőoktatási intézmények) átalaku­lása az 1. § (1) bekezdésében felsorolt jogelőd intézmények különválásával kezdődik: a) a Debreceni Agrártudományi Egyetem különválik az alábbi jogelőd intézményekre: Debreceni Agrártudományi Egyetem, Debrecen (kivéve az attól különváló szarvasi Mezőgazdasági Víz- és Környe­zetgazdálkodási Főiskolai Kart és a hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskolai Kart), Debreceni Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdasági Főiskolai Kar (Hódmezővásárhely) és Debreceni Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdasági Víz- és Környezet-gazdálkodási Főiskolai Kar (Szarvas); b) a Gödöllői Agrártudományi Egyetem különválik az alábbi jogelőd intézményekre: Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Gödöllő (kivéve az attól különváló mezőtúri Mezőgazdasági Főiskolai Kart és a nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolai Kart), Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdasági Fő­iskolai Kar (Mezőtúr) és Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdasági Fő­iskolai Kar (Nyíregyháza); c) a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem különválik az alábbi jogelőd intézményekre: Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest (kivéve az attól különváló kecskeméti Kertészeti Főiskolai Kart) és Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Kertészeti Főis­kolai Kar (Kecskemét); d) a Miskolci Egyetem különválik az alábbi jogelőd in­tézményekre: Miskolci Egyetem, Miskolc (kivéve az attól különváló Dunaújvárosi Főiskolai Kart) és Miskolci Egyetem, Dunaújvárosi Főiskolai Kar (Dunaújváros); e) a Pannon Agrártudományi Egyetem különválik az alábbi jogelőd intézményekre: Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely (kivéve az attól különváló kaposvári Állattenyésztési Kart és a mo­sonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kart), a Pannon Agrártudományi Egyetem, Állattenyésztési Kar (Kaposvár) és Pannon Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaságtudo­mányi Kar (Mosonmagyaróvár). (2) A különváló felsőoktatási intézmény intézményi ta­nácsa az érintett kari tanács egyetértésével az intézmény szervezetében működő, az (1) bekezdésben felsorolt jog­előd intézmények költségvetési előirányzatairól, valamint vagyoni értékű jogairól és kötelezettségeiről 1999. július 15-ig leltárt készít (a továbbiakban: vagyonmegosztási javaslat). (3) A vagyonmegosztási javaslatnak az 1999. január 1- jén a különváló intézményben fennállt vagyonmegoszlási és használati viszonyokat kell tükröznie. (4) E törvény 1. §-a (1) bekezdésének b), d), e), f), g),j), k), o), p), r) és s) pontjában meghatározott esetekben a jogutód intézményt a vagyonmegosztási javaslatban megha­tározott mértékben illetik meg jogok, illetve terhelik kötele­zettségek. (5) A különváló felsőoktatási intézmény intézményi ta­nácsa a vagyonmegosztási javaslatot a (2) bekezdésben meghatározott határnapig elküldi az oktatási miniszternek, aki gondoskodik a javaslatnak a kincstári vagyonért felelős miniszterhez, a vagyonkezelésben érintett miniszterhez, továbbá a Kincstári Vagyoni Igazgatósághoz (a továbbiak­ban: KVI) történő eljuttatásáról. (6) A kincstári vagyonért felelős miniszter és az oktatási miniszter 1999. augusztus 31-ig együttesen dönt a vagyon­megosztási javaslat alapján a kincstári vagyon jogelőd intézmények közötti megosztásáról, amely döntésről a KVI-t a kincstári vagyonért felelős miniszter tájékoztatja. A KVI 2000. január 1-ig teljesíti az Áht.-ban foglalt irány­adó feladatait, ideértve a jogutód intézményekkel a va­gyonkezelési szerződések megkötését is. (7) Amennyiben a vagyonmegosztási javaslat a (2) be­kezdésben meghatározott határidőre nem készül el, a KVI az oktatási miniszter egyetértése mellett a különváló felső- oktatási intézmény vagyonkezelői szerződésében meghatá­rozott kincstári vagyonra vonatkozó vagyonkezelői jogot visszavonhatja. (8) A vagyonmegosztási javaslatban a karon folyó kép­zéshez és a működéshez változatlan, a különválás előtti színvonal fenntartásához szükséges, anyagi és tárgyi felté­teleket biztosítani kell. 4. § (1) A jogutód intézmény jogelőd intézményei közös Előkészítő Testületet hoznak létre, amelynek működési rendjét e törvény szabályozza. (2) Az Előkészítő Testület által meghatározott rendben a jogelőd intézmények 1999. október 15-ig Ideiglenes Intéz­ményi Tanácsot választanak (a továbbiakban: IIT). Az IIT a jogutód intézmény intézményi tanácsának működését előkészítő testület. Működésének szabályait e törvény és az IIT által elfogadott ügyrend határozza meg. Az IIT 2000. január 1-jétől a jogutód intézmény intézményi tanácsaként működik — e törvény 8. §-a és az Ftv. rendelkezései sze­rint — az új intézményi tanács megválasztásáig, de legké­sőbb 2000. december 31-ig. Az Előkészítő Testület működése és feladatai 5. § (1) Az Előkészítő Testület tagjaivá a karokra nem tagozódó jogelőd intézmények intézményi tanácsának és a karokra tagozódó, illetve az egy karból álló jogelőd intéz­mények kari tanácsainak nem hallgató tagjai két oktatót és hallgató tagjai egy hallgatót választanak. Tagok továbbá a karokra nem tagozódó jogelőd intézmények vezetői (rektor,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék