Akadémiai Értesítő, 2000 (49. évfolyam, 1-12. szám)

Tárgy- és számmutató az Akadémiai Értesítő 2000. évi XLIX. évfolyamához TÁRGYMUTATÓ* 175 EVES A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Az 1825—27. évi országgyűlésen alkotott törvénycikkekből (Ferenc VIII. dekrétuma) 11 (118) XI. cikkely A hazai nyelv művelésére fölállítandó tudós társaságról vagy Magyar Akadémiáról 11 (118) XII. cikkely Azoknak nevei, kik a tudós társaság fölállítására, vagy a hazai Nyelv terjesztésére is ajánlatot tettek 11 (118) XIX. cikkely Gróf Festetics Lászlónak két rendbeli ajánlatai 11 (119) Ajánlat levél a nádorhoz és az ország rendéihez 11 (120) Az 1825—27. évi országgyűlés írásaiból a CXV. szám CIV. üléséről 11 (121) A Akadémiai kitüntetések a 2000. évi májusi rendes közgyűlésen 5 (42) — és díjak a Magyar Tudomány Napja alkalmából 12 (128) Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 1999. november 29-i ülésének állásfog­lalásai 1 (2)------2000. február 7-i ülésének állásfoglalásai 3 (24)------2000. április 3-i ülésének állásfoglalásai 5 (43)------2000. április 26-i ülésének állásfoglalásai 6 (51)------2000. június 19-i ülésének állásfoglalásai 7 (58)------2000. szeptember 11-i ülésének állásfoglalásai 10 (111)------2000. szeptember 18-i ülésének állásfoglalásai 12 (130) E E gyes tudományterületekhez tartozó tudományágak, valamint a művészeti ágak felsorolásáról 11 (112) F Felsőoktatásról (a módosításokkal egységes szerkezetben) 9 (72)- szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. törvény módosításáról 8 (62) K Kormány tudomány- és technológiapolitikájának megvalósítását szolgáló intézkedésekről 10(110) Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő kutató- és kutatást kiegészí­tő intézeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes intézményeknél törté­nő végrehajtásáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) 4 (34) Köztársasági elnök választásáról 7 (58) M MTA Lévai András Energetikai Alapítvány alapító okirata 1 (9) Magyar Tudományos Akadémiának a magyar tudomány 1997—1998. évi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 1 (2) N Nemzeti Minőségi Díj Bizottság tagjainak megbízatásuk megszűnéséről és az új tagok megbízásáról 10(110) O Oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm.rendelet, valamint a Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogram­ról szóló 98/1996. (VII. 10.) Korm.rendelet módosításáról 2 (14) Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságról 2 (14) — Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének, alelnökei- nek és tagjainak megbízásáról 10(110) P Pályázati felhívások az Arany János Közalapítvány a Tudományért nagydíjára, a tudományos publikációk és a tudományt népszerűsítő mű­vek megjelentetésének támogatására 7 (59) — Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Díjra, főosztályvezetői, osztályveze­tői teendők ellátására, „Pro optimo merítő in pancreatico-oncologia” díjra 10(113) — igazgatói és igazgatóhelyettesi munkakörök beöltésére, Schenzl Guidó-díjra és Pro Meteorologia Emlékplakett adományozására törté­nőjavaslattételre 11(125) — igazgatói és tudományos igazgatóhelyettesi munkakörök betöltésére, posztdoktori kutatás, utazási, publikációs, konferencia-szervezési tá­mogatásra 4 (38) — - kutatások és fejlesztések támogatására, továbbképzési ösztöndíjra, tudományos munkakörök betöltésére 9 (105) — kutatóintézeti igazgatói munkakör betöltésére, tudományos rendezvé­nyek támogatásának elnyerésére, Bolyai Farkas-díjra 8 (69) — kutatóintézeti osztályvezetői munkakörök betöltésére 12 (131) — - Kvassay Jenő-, Novicardin- és Zemplén Géza-díjakra, valamint közé­piskolai pedagógusok tudományos pályadíjára 6 (52) — az MTA Irodalomtudományi Intézet igazgatói munkakörének betölté­sére, alapkutatások támogatására, kutatóintézeti igazgatóhelyettesi, fő­osztályvezetői és osztályvezetői munkakörök ellátására 2 (17) — Szádeczky-Kardoss Elemér-díjra, csoportvezetői és kutatói állásokra, tudományos kutatás- fejlesztési és magyar francia társadalomtudomá­nyi kutatások támogatására 3 (27) — tudományos igazgatóhelyettesi és osztályvezetői állásra, MÓL Tudo­mányos Díjra és General Electric ösztöndíjra 5 (44) Az egyes tételek végén az értesítő száma áll, majd ezt követően (zárójelben) az oldalszám.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék