Zárszámadás, 1872

Részletes jelentés az 1872- ik évre

eln. Az 1872-ki költségvetési törvény s az azt kiegészítő törvényczikk ; az öszses bevételt 253,084.093 fr 75 krban az összes kiadást 298,055.081 „ 7 ) „ a hiányt 44,970.988 írt 01 krban illetőleg, miután az 1872 : VII. tv.-cz. 4. §. a kormányt e hiánynak 18,083.399 „ — kr erejéig a 30 milliós kölcsönből való fedezetére felhatalmazta, az összes hiányt 26,887.589 frt 01 krrban ál lapított a meg. Hogy ezen költségvetési hiányt a zárszámadásban ki­mutatott pénztári hiánynyal egybehasonlithassuk, szükséges, az állami számvevőszék nézete szerint, hogy a költségvetés „hitel- és pénztárműveleti" csoportjában foglalt, sem bevételt, sem kiadást nem képező pénzmaradványokat is tekintetbe vegyük, s miután azok a bevételben 15,271.179 frttal, a kiadásban . . . - 14,797.746 „ állíttattak be, következik, hogy a fönnebbi költségvetési hiányt a két összeg különbözetével 473.433 frt — krral, annyival t. i., a mennyivel e pénzmaradványok a hiány leszállítá­sára hatottak, felemeljük; s így tenne a költségvetési valóságos hiány .... 27,361.022 frt 01 krt, A zárszámadási csoportok összesítése (lásd a íí. rész befejezését) az 1872-iki tényleges eredmény eket következő­leg mutatja ki: rendes bevétel 156,604.057 frt 207 2 kr, rendes kiadás . . 155,791.699 frt 25 kr, fölösleg 812.357 frt 95 1/, kr, rendkívüli bevétel 6,576.402 frt 75 kr, kiadás 48,729.536 frt 26 kr,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék