Szilády Zoltán (szerk.): Állattani Közlemények 19. (1920)

1920 / 1–4. füzet - DR. SCHMOTZER BERTALAN: Adatok a foltos hiéna külső nemiszerveinek ismeretéhez

28 DR. SZIL ÄDY ZOLT AN szükség van behatóbb thermoszkópos vizsgálatokra. Dolgozatom csak bevezetés kívánt lenni ebben az irányban. Mivel azonban a részletes földolgozás talán, megfelelő alkalmak és eszközök hijján túlhalad erőmön, mindenkinek lehetővé kívánom tenni, hogy a kér­dés további kifejtésében részt vegyen. Nézetem szerint a következő kérdések tisztázása kívánatos. 1. Összehasonlító szövettani vizsgálatok a köztakaró szerkeze­tére vonatkozólag. 2. Hőtani kísérletek a különböző szerkezetű fölszinek hőel­nyelő és hőkisugárzó természetének számtani meghatározása végett. 3. Hőtani kísérletek a különböző szinek elnyelő és kisugárzó képességének meghatározására hasonló alakban. 4. Részletes kutatások lehetőleg állatcsoportonként arra vonat­kozólag, hogy a föltehetőleg meleggyüjtő, illetőleg melegszigetelő szinek és fölszinek megjelenése milyen összefüggésben áll: a) az energia-kifejtés fokával, b) az állat évszakos viselkedésével, c) a nyári álomnak még kevéssé ismert tényeivel, d) az állat mai földrajzi elterjedésével. 5. Ivari kétalakuság esetén a különböző szinű vagy fölszinű him és nőstény viselkedésének tanulmányozása, hőgyüjtés és energia­kifejtés szempontjából. A kérdés láthatólag messzire térít és a részletekben fizikai segítséget kiván, hogy mathematikai bizonyosságokhoz vezethessen. Közlemény a m. kir. állatorvosi főiskola anatómiai intézetéből. Igazgató: DR. ZIMMERMANN ÁOOSTON ny. r. tanár. Adatok a foltos hiéna külső nemiszerveinek ismere­téhez.* Irta: DR. SCHMOTZER BERTALAN, m. kir. állatorvosi főiskolai tanársegéd. Aki a nemiszervek morfologiájával foglalkozik, annak úgy *az összehasonlító anatómiai viszonyokra, mint azok fejlődési folya­mataira is ki kell terjeszkednie. Ezek ismerete egyrészt az általános tájékozódás, másrészt az egyes részletek homologiája, illetve ennek alapján azok helyes felismerése végett szükséges; egyes állatfajok nemi szervei ugyanis annyira sajátságosak, hogy az anatómiai cso­* A Kir. Magy. Természettudományi Társulat állattani szakosztályának 223. ülésén 1921. évi február hó 4-én tartott előadás.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék