Amerikai Magyar Népszava, 1974. szeptember-december (84. évfolyam, 39-52. szám)

1974-09-27 / 39. szám

No. 39. SZÁM Cleveland, New York, Eeílű Amboy Péntek, 1974 szeptember 27 84. évfolyam 84th Year Kennedy nem pályázik az elnökségre BOSTON — Edward M. Kennedy, mass. demokrata sze­nátor hétfőn reggel bejelentette, hogy semmilyen körülmények között nem fog 1976-bán az elnökségre pályázni. Kennedy, a Kennedy-család egyetlen életben maradt felnőtt férfitagja családi okokra hivat­kozott és kifejtette, hogy sem­milyen nyomásnak nem enged. Döntése végleges. Mint ismeretes a szenátor bátyja, John Kennedy, néhai elnök 1963-ban Texas-ban egy merénylet áldozata lett. Másik testvérét 1968-ban Los Angeles­ben ölte meg egy gyilkos golyó. Edward Kennedy, akit eddig a demokrata elnökjelöltség lege­sélyesebb megpályázójának te­kintettek, maga is személyes tra­gédiákkal küszködik. 13 éves fia jobb lábát csontrák miatt leam­putálták. Felesége, Joan dep­resszióban szenved és saját poli­tikai jövőjét az 5 évvel ezelőtt történt Chappaquiddick-i inci­dens árnyékolja be. A RENDŐRSÉG KERESI GÁRDOS PÁL GYILKOSAIT NEW YORK — Gárdos Pál 64 éves üzletembert, a népszerű Tabán éjjeli mulató tulajdonosát és feleségét a felső West Side-on rablók támadták meg, amint hazafelé igyekeztek üzletzárás után. A két támadó késsel föl­fegyverezve közelítette meg őket, és bár Gárdosné semmi ellenál­lást nem tanúsított, az egyik vandita arcul vágta és a földre teperte. A másik Gárdosnak támadt, majd mellen és hason szúrta őt, és a zsebében lévő mintegy 500 dollárt elrabolva, otthagyta az erősen vérző ál­dozatot. A házaspár a Second Avenue-n lévő Tabán Restaurant tulajdonosa volt már mintegy nyolc év óta. Az étterem nagy népszerűségnek örvend, ahol éjszakánként énekesek és zongo­risták szórakoztatják a vendé­geket. Gárdos az étterem üzleti ügyeit intézte és a vendégeket fo­gadta, mig felesége a konyhát vezette. A Gárdos-házaspár Budapest­ről érkezett az Egyesült Álla­mokba 1956-ban. Szülőhazájuk­ban is a vendéglátóiparban dol­goztak. majd amikor kijöttek, egy kis éttermet nyitottak a 81-es utca és a Broadway sarkán. Később az East Side-re költöztek át. Rendszerint éjszaka jártak haza üzletzárás után, és a há­zuktól két tömbnyire levő ga­rázsban tartották a kocsijukat. Ezen a végzetes éjjelen is behaj­tották autójukat a garázsba, terelnök látogató körútja során felkereste Ford elnököt, és elsősorban az elnök novemberre tervezett japáni láto?atásának részleteit tárgyalták meg. Ezen­kívül foglalkoztak az U.S. és Japán közötti kapcsolatok kér­désével, Ázsia helyzetével és más problémákkal, amelyek mindkét országot kölcsönösen érintik. GYORSSEGÉLY HONDURAS 150,000 HAJLÉKTALANJÁNAK majd gyalogosan indultak haza­felé, amikor megtámadták őket. A West 108-as utca környékén lakók az utóbbi időben egyre növekvő bűncselekményről sze­reznek tudomást, igy növekszik a rablótámadások, betöréses lo­pások, utcai tolvajlások és apróbb bűncselekmények szá­ma. Amikor Gárdost a kórházba vitték, már halott volt. A szemtanuk elmondása szerint tá­madóik feketék vagy spanyol- származásuak lehettek. A tragikus körülmények között elhunyt magyar üzletembert az összmagyarság kisérte örök nyu­galmára. Gárdos gyilkosait nem sikerült elfogni. New Yorkban egyébként annyira leromlott a közbizton­ság, hogy minden békés polgárra legalább egy gyilkos jut. Ford látogatói: Gromyko, majd Tanaka WASHINGTON — Ford elnök befejezte két napos tárgyalását Andrei A. Gromyko szovjet kül­ügyminiszterrel. A tárgyaláso­kon a közel-keleti kérdés, a stra­tégiai fegyverek ügye és a két­oldalú kapcsolatok problémája került előtérbe. A felek kölcsö­nösen érdeklődést tanúsítottak a két ország közötti kapcsolatok továbbfejlesztése iránt, ami még Nixon, a volt elnök és Leonid I. Brezhnev szovjet pártvezető kö­zött kialakult. Kakuei Tanaka japán minisz­SAN PEDRO SULA, Htfffdu- ras — Repülőgép- és üzema­nyag-hiány lassítja a segélynyúj­tást a Fifi nevű hurrikán által sújtott területek életbenmara- dottjainak. A halálos áldozatok száma több mint 6,000, és sokan a fák tetején és a háztetőkön várják a mentőosztagokat az ár­víztől sújtott északnyugati part­vidéken. A hurrikán sebessége elérte az óránkénti 130 mérföl- des sebességet is, és a vele együttjáró vizáradat falvakat és városokat söpört el a föld színé­ről. A hondurasi hatóságok becslé­se szerint legalább 150,000 ember maradt hajlék nélkül. Az életben maradottak közül sokan a rádiókészülékek mellett ülnek és figyelik, hogy a bemondó kinek a neveit olvassa fel mint természeti katasztrófa halottja­inak vagy sebesültjeinek listá­Haitj állítólag tárgyalt Forddal az amnesztiáról SAN CLEMENTE, California — Alexander M. Haig Jr, a Fehér ház főnöke Richard M. Nixon egészségi állapota miatti aggodalmában állítólag arról i- gyekezett meggyőzni Ford elnö­köt, hogy azonnal adjon amnesz­tiát a volt elnöknek. Nixon-nak egy hosszú idő óta bizalmas embere Haig-et úgy nevezte, mint aki „elsősorban felelős” a szeptember 8-án meglepetés­szerűen kinyilvánított amneszti­áért. Haig állítólag arra figyel­meztette Fordot augusztus 29- én, hogy ha nem cselekszik azon­nal, és nem ad feltétel nélküli kegyelmet Nixon-nak, hanem megvárja, amig a törvényes eljá­rások véget érnek, akkor már túl késő lesz az idő arra, hogy egy „személyes és nemzeti tragédi­át” elkerüljenek. A tájékoztatást adó személy jan. Amerikai egyházak és más cso­portok már elkezdték az élelmi­szer, ruhafélék és gyógyszerek gyűjtését, és az amerikai vörös­keresztes szervezet szakértőket küldött az életbenmaradottak megsegítésére. Az U.S. nemzet­közi fejlesztési ügynöksége víz­tisztító berendezéseket, 7,000 takarót, gyógyszereket és szállító eszközöket irányított Honduras- ba. A katasztrófától sújtott terü­leten tífuszjárvány tört ki. Egy hondurasi szóvivő azt mondotta, hogy csupán 15 re­pülőgépet és hét helikoptert tudtak küldeni a sújtott terület­re, és nincs elegendő üzemanyag a mentőosztagok járműveinek hajtására. Ha nem érkezik ha­marosan utánpótlás, akkor még ezer és ezer ember veszti életét a háztetőkön és a fák ágai között. szerint Haig azzal támasztotta alá sürgős amnesztia-kérését, hogy ez „nem csupán Nixon egészségének érdekében, hanem az ország egészségének az ér­dekében is rendkivül szüksé­ges”. Haig ugyanakkor Henry A. Kissinger külügyminiszter tá­mogatását is megszerezte ehhez. Haig ezenkívül meggyőzte az elnököt arról is, hogy előre ne bocsátkozzon tárgyalásokba a kongresszusi republikánus ve­zetőkkel, mert a vita esetleg ké­sedelmet és bonyodalmakat o- kozna, „amit a helyzet nem en­gedhet meg.” Időközben a Nix­on közelében élő személyek nem tettek kísérletet arra nézve, hogy a volt elnök egészségi állapotával kapcsolatos lesújtó jelentéseket megcáfolják. Ezek Szerint Nixon „elveszítette a kapcsolatát a va­lósággal” és félő, hogy nagy Néhány sorban... NEW YORK — Egyre több jel utal gazdasági visszaesésre Nyu- gat-Európában is, közölte Ray- mond J. Saulnier, a néhai Eisen- hower elnök gazdasági tanácsa­dója. Élesen emelkedett a mun­kanélküliség Angliában és Nyu- gat-Németországban és mérsé­keltebb arányban Hollandiában.- o ­WASHINGTON — Ford elnök feltételes amnesztiát hirdetett meg a vietnami háború elől kül­földre menekülteknek valamint a katonaszökevényeknek. Az elnöki amnesztiarendelet értel­mében 2 évi közmunka elvállalá­sával és egy hűségeskü letételével „vásárolhatják vissza” Ameri­kába magukat a fenti fiatalok. WASHINGTON — Megbízha­tó kongresszusi körök szerint el­járást akarnak indítani Richard M. Helms, a CIA egykori igazgatója és 3 volt Nixon-mun- katárs ellen, köztük Edward M. Korry U.S. csilléi nagykövet el­len, aki 1967-1971 között volt Csillében és a többiekkel együtt hamis tanúvallomást adott a szenátusnak a csilléi puccs amerikai szerepéről. TOKIÓ — Japán mintegy 1 billió dolláros köcsönt vett fel a Közel-Keleten (valószínűleg Szaudi Arábiában), hogy rész­ben finanszírozza azt a mintegy 5-6 billió dolláros külkereskedel­mi deficitet, amelyet ebben az évben az olaj árának ugrásszerű emelkedése idézett elő. elkeseredésében saját magában is kárt okoz. Abban az időben, amikor az amnesztiát Ford elnök meghir­dette, Nixon visszérgyulladása már nem okozott nagyobb problémát a volt elnöknek. Nixon leánya azt mondta egy közeli barátjuknak, hogy apjá­nak egészségi állapota sokkal jobb, mint ahogy azt sokan fel­tételezik. AMERIKAI ___________________________________MAGYAR (N E!P#7AVA) X*__________________________AMERICAN H ^SJ£OICE_^__ _ • AN AMERICAN NEW' _ . ÁRIÁN LANGUAGE • jla Ut FRIDAV ____________*** *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék