Amerikai Magyar Népszava, 1978. január-június (79. évfolyam, 1-25. szám)

1978-04-28 / 17. szám

r.. 2. OLDAL AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA Péntek, 1978 április 28 AMERIKAI MAGTYAR (NÉPSZAVA^ • AN AMERICAN NCWSPAPCR IN THE HUNGÁRIÁN tANGUAGE • miwcD nmr ma** Editor: ZOLTÁN GOMBOS Published every Friday Seoond CDass Postaié Paid At Cleveland, Ohio The Liberty Publishing Co. 1736 EAST 22nd STREET, CLEVELAND, OHIO 44114 Telefon: 2*1-5806__________________ Előfizetési árak — Subscription rates United States of America and Canada ri-S. * Egy évre (one year): 20.00 U.S.Í Fél évre (halt year): 11.00 U.S.S Más országokban (other countries) egy évre (one year) $25.00 _________fél évre (half year) $15.00_________[ _________ Ed itoriéi and arculation Office — Szerkesztőség és Kiadóhivatal AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA 1579 SECOND AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10028 Telefon: RE 7-9370 Ml ÚJSÁG A NEMZETGAZDASÁGBAN? Örömhír egyes államokban... A legtöbb állam, nem is szólva egyes nagyvárosokról, mint főként New York, pénzza­varról panaszkodik, kölcsönök után szaladgál, szövetségi se­gélyt kér. Most hirtelen kiderül, hogy legalább is egyes államok­ban az anyagi rémhírek nem eléggé megokoltak. Többlet merült fel a kincstárban... nagy összegek vannak parlagon. A szóbanforgó államok kor­mányzói nem is tagadják, hogy az örömhírnek alapja van. Inkább afölött tanakodnak, hogy mit csináljanak a pénzzel. Massachusetts-ben a fel­használható költségvetési több­let 134 millió. A pénzügyek főnöke nyilatkozik: „Fektessük adóalapokba. Túl magas az adó itt nálunk, fokozódik a polgár­ság idegessége... tegyük lehető­vé az adó csökkentését legalább egy kis mértékben.” Connecticut államban a többlet 80 millió lesz júniusra, amikor a kincstári év végződik. Ella Grosso kormányzó azt mondja, hogy legszívesebben az állam bizonyos tartozásainak egy részét törlesztené le ezzel a pénzzel. így két adócsökkentés válnék lehetővé. Az állami forgalmi adót levághatnák 7 százalékról 6 és félre, és az uj üzleti felszereléseket terhelő 2 és fél százalékos adót megszün­tethetnék. Kaliforniában a legnagyobb az örömhír... Ott nem keve­sebb, mint teljes 3 billió a többlet. Brown kormányzó . alaposan megszorítják a beru­házásokat pénzszűke miatt, nagy többségben vannak. A nagyvárosok helyzetéről pedig hallunk eleget: New York a tönk szélén... Detroit a .tönk szélén... Vannak, akik ezt kérdik: nem lehetne-e állami többletekből nagyobb mérték­ben segélyezni a szűkölködő ottani nagyvárosokat, mint ez- ideig? Nem lehetne-e kisebb terhet róni a nagy gondokkal küzdő szövetségi pénztárra? Szenátusi elismerés Magyarországnak I szándéka az, hogy csökkentse a háztulajdonosok és házbérlők adóját. Ez azonban egyelőre fel van függesztve, mert még nem dőlt el az a főkérdés, amellyel e rovatban nemrégiben foglalkoz­tunk. Nevezetesen: még nem lehet tudni, nem következik-e be a házadók és telekadók radikális csökkentése. Ezeket az adókat minimálisra, legtöbb esetben az értéknek 1 százalé­kára csökkentenék le, ha a szavazók jóváhagyják a javas­latot. Ez esetben viszont a szakértők szerint olyan nagy krízis következik be, amelyet nem oldana meg a szóban forgó többlet. Akárhogyan is: a pénzt nem lehet felhasználni az általános szavazás előtt. Texasban ugyanakkora a többlet: 3 billió — de nem a következő 1 pénzügyi évre, ■ hanem kettőre, a 2. év végén megtörténhető felhasználásra. A kormányzó elsősorban a közoktatási költségeknek azt a részét akarja csökkenteni ez által, amely a szülőkre háram­lik. Fölmerül a kérdés: tulajdon­képpen hogyan áll elő a többlet? A válasz kettős. Számos tekintetben nem lehet előre egészen pontosan tervezni a beruházásokra nézve. Ezenkí­vül pedig sok olyan terv, amelyre pénzt szavaztak meg, egy és más okból elveszíti aktualitását, nem kerül sor a megvalósításra. Azok az államok, amelyek WASHINGTON — Magyar- ország elismerést érdemel, álla­pítja meg a Szenátus külügyi bi­zottságának jelentése, mert a Varsói-paktumhoz tartozó nem­zetek között vezet az emberi jo­gok terén. A jelentés szerint ,,A magyar rendszer nagyobb cenzúra nél­kül működik, és ennek alapja az az általános állampolgári maga­tartás, hogy a magyarok helye­sen ítélik meg a disszidenseket és azt, hogy mit nem lehet meg­engedni az országban.” A külföldi rádió- és televí­zió-állomásoknak széleskörű hallgatóságuk van Magyaror­szágon, és aránylag elég köny- nyfi a nyugati irodalomhoz is hozzájutni. A jelentést Joseph Biden Delaware-i demokrata szenátor bocsátotta közre. Biden a múlt év augusztusában látogatást tett Magyarországon és annak alap­ján készítette a jelentést. Igaz, azóta már hosszabb idő eltelt, de az nem ritka a külügyi kapcso­latokkal foglalkozó szenátusi bizottság történetében. A közvélemény szerint Ma­gyarország támogatja a Kreml-t ,,az eurokommunizmussal kap­csolatos álláspontjában, ami a kommunista világ véleményét tükrözi.” Az erről folyó vitában Kádár János magyar kommu­nista pártvezér jelentős szerepet játszott, hogy csillapítsa* az el­lentéteket. síkeres tüntetés ROMÁN ÚTLEVELEKÉRT BÉCS — Több tekintélyes nemzetközi tudósító értesülése szerint egy 47-tagú román cso­port makacs tüntetés eredmé­nyeként útlevelet kapott. Éhség- sztrájkkal fenyegetőztek és több feliratot intéztek Ceausescu el­nökhöz. Előbb úgy látszott, hogy börtön lesz a dolog vége — és most megkapták az útlevele­ket. A „Christian Science Mo­nitor” tudósítója több forrásból megerősítést kapott erre nézve. Azt mondja, hogy általános né­zet szerint az eredmény „Ceau­sescu washingtoni látogatásának eredménye, az emberi jogok kampányával kapcsolatban, a- melyre Carter elnök határozott kifejezésekkel hívta fel a román elnök figyelmét.” A 47-tagú csoport 15 csalá­dot képvisel, mint egyikük kö­zölté a Reuter-hírügynökséggel. LONG BEACH, Kai. - Gerald és Betty Ford 21 éves fia, Steve, megerősítette, hogy Mrs. Ford azért van szanatóriumban, mert „ki akar gyógyulni a válium és az alkohol rendszeres használatának következményei­ből.” Megszokta ezeket, mondja Steve, „és nagyon-nagyon ne­héz megszabadulnia — de megy a dolog, sikerülni fog.” Mrs. Ford 60 éves; különféle éles izomfájdalmak ellen szedett előbb csak váliumot, később azonban már ivott is rendszere­sen. A beismerés jó hatást tesz: Mrs. Ford irányában általános rokonszenv nyilvánul meg. Már félje átmeneti elnöksége idején is ő volt a népszerűbb kettőjük közül. Tudvalevőleg több ope­rációja s volt abban az időben s ezek közül az egyiknek rákbe­tegség volt az oka. A szakorvosok nyilatkozata szerint Mrs. Ford „állapota jó”, haladása kielégítő.” Politikai körökben arról be­szélnek, hogy Gerard Ford a fe­lesége helyzete miatt kevésbé lesz aktív ebben a választási évben, mint egyébként tervezte. Az mindenképpen kétes volt, hogy ő maga később fog-e pá­lyázni az elnökségre — és ezt most legtöbben tárgytalannak látják. Lesz levél szombaton WASHINGTON - William Bolger postaügyi miniszter kije­lentette, hogy nem szünteti be a szombati kézbesítést legalább is ebben az évben. A posta szorult pénzügyi helyzete miatt van i- dőnkint szó arról, hogy a korlá­tozás megtörténik. A beszünte­tés évente 400 millió dollár meg­takarítását eredményezné. Többen Amerikába igyekeznek, mások Nyugat-Németországba, vagy Ausztráliába akarnak be-1 vándorolni. Némelyik tudósító utal a nemzetközi feltűnést keltő Ki­rály-ügyre: Király Károly erdé­lyi kommunista vezetőnek, a Román Központi Bizottság volt tagjának felirataira. Egyikük szerint bár Királynak el kellett költöznie eredeti lakhelyéről, egy vállalatnál igazgatói állás­ban van; nem felelnek meg a va­lóságnak egyes hírek letartózta­tásáról. Azt azonban mindegyik tudósító hangoztatja, hogy az erdélyi magyarságnak — Euró­pa legnagyobb, 2 és fél milliót számláló kisebbségének rend­kívül nehéz a helyzete. Nyílt, csoportos tüntetések még nem voltak, de attól tartanak, hogy erre is sor kerülhet. Új házátlag ára 57,500 NEW YORK - A Kereske­delmi Kamara szerint ország­szerte hatalmas mértékben e- melkedik továbbra is a házak ára. Az átlagos ár, új házakra nézve, az elmúlt 3 hónap alatt 6.5 %-os emelkedést mutat — jelenleg 57,500 dollár. Mrs. Ford szabadul váliumtól, alkoholtól Vadházasság: 2 millió WASHINGTON — Roha­mosan emelkedik a házasságkö­tés nélkül együtt élő nők és fér­fiak száma. A legújabb statisz­tika szerint jelenleg közel 2 mil­lió vadházaspár van az ország­ban. A válások száma is erősen fokozódik: minden 1000 sze­mélyre 84 válás esik, ami 1970 óta 80 százalék emelkedést je­lent. Összesen 8 és fél millió olyan személy van az országban, aki elvált és nem kötött újabb házasságot. A vadházasságok száma a statisztikusok szerint sokkal nagyobb, mint a közölt adat mutatja, de érthető okok­ból nem lehet pontosabb szá­mokat megállapítani.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék