Amerikai Magyar Népszava, 1983. január-június (84. évfolyam, 1-23. szám)

1983-01-07 / 1. szám

Miniszteri javaslat a Medicare-díjak rögzítésére WASHINGTON - A kong­resszus utasítását követve a Reagan kormányzat egészség- ügyi minisztere, Richard S. Schweiker közzétette javaslatát a kórházi költségek fékezhetet- len emelkedésének feltartóztatá­sára, rögzítvén az egyes beteg­ségekre járó Medicare-dijakat. Az uj fizetési tervezet sze­rint a kórházak előre meghatá­rozott dijakat kapnának a kü­lönböző betegségek kezeléséért, függetlenül attól, hogy mennyi ideig tartózkodott a beteg a kórházban és milyen szolgál­tatásokban részesült. Jelenleg a kórházak a benyújtott számla után kapnak visszatérítést. A kongresszus tavaly nyáron utasította az egészségügyminisz­tert, hogy készítsen fizetési ter­vezetet a Medicare-program egyre súlyosabb pénzügyi gond­jainak orvoslására. Az egészség- ügyi minisztérium statisztikái szerint a kórházi tartózkodás átlagos dija 1979 és 1982 között 19 százalékkal emelkedett éven­te. Azonkívül, mig egyes kórhá­zak 1500 dollárt számláznak egy szivrohamos beteg kezelésé­ért, mások 9 ezret, jóllehet a „szolgáltatás minőségében nem észlelhető különbség”, mondta Schweiker. A miniszter által közzétett javaslat 467 különböző betegség illetményét rögzíti és bár számí­tásba vennék a helyi költségek­ben mutatkozó eltéréseket, ettől eltekintve minden kórház ugyanazt a dijat kapná azonos betegségekért. Kórházi vezetők dicsérték Schweiker elképzelését, hozzá­fűzve, hogy közelebbről is lát­niuk kellene a részleteket a vég­leges véleményalkotáshoz. A részletes törvényjavaslat januárban kerül a kongresszus elé, és a kormányzat abban reménykedik, sikerül időben elfogadtatnia, hogy 1983 októ­ber elsején életbe léptethessék a kórházak uj illetményezési rendszerét. KHALDE, Libanon — Meg­kezdődtek a tárgyalások Liba­non és Izrael között, melyektől előbbi a külföldi erők libanoni felségterületről való távozását, Izrael pedig északi szomszédjá­val való békeszerződését reméli. A tárgyalások a három hónapon át tartó amerikai diplomáciai erőfeszítések ered­ményeként kezdődtek meg, me­lyek során az amerikai külügyi tisztségviselők meg-megújuló kí­sérleteket tettek a két fél összehozására, végülis sikerrel. A tárgyalások kezdete után adott nyilatkozatok tükrében a belüli kisebb állammá váljék, mondta Kimche. BÉCS — Brúnó Kreisky osztrák kancellár egy rádió interjúban úgy nyilatkozott, hogy közvetlen kapcsolatokat létesített a PLO és Izrael között hadifogolycsere céljából. Mint ismeretes, a PLO nyolc izraeli katonát tart fogva Dél-Libanonban, a sziriai front­A KÜLPOLITIKAI FRONTON: Tárgyalások Libanon és Izrael között vonalak «. ig Izrael fogságában to.L ,zer gerilla- gyanús palesztin van. Az izraeli tisztviselők nem voltak hajlan­dók nyilatkozni Kreisky kijelen­tése kapcsán, ám egyikük nem hivatalosan utalt rá, hogy létez­nek kapcsolatok a PLO-val, de csupán az alapvető emberiesség szintjén, aminek politikai jelen­tőséget tulajdonítani súlyos té­vedés lenne. , két fél álláspontja különböző, Antonie Fattal, a libanoni tárgyalóküldöttség vezetője kije­lentette, hogy a két ország közötti 1949-es fegyverszüneti egyezményt nem helyezték ha­tályon kívül, amivel Dávid Kimche, az izraeli tárgyalócso­port vezertője nem értett egyet, mert mint mondta, ,,az 1967-es hatnapos háború küszöbén Li­banon akkori vezetői kinyilvání­tották az arab hadseregekkel való szövetségüket.” Azonkívül, Libanon engedé­lyezte, hogy a PLO befészkelje magát és végül Libanonon WASHINGTON - Reagan elnök vezető gazdasági tanács­adói, akik a jövő évi költségve­tés előkészítésén dolgoznak, je­lentős mértékben csökkentették az 1983-as évre korábban ki­adott gazdaságnövekedési előre­jelzésüket, nyilatkoztak kor­mányzati tisztviselők. A legújabb gazdasági előre­jelzés szerint, mely az 1982 utolsó negyedévében is elmaradt fellendülés figyelembe vételével készült, 1983 első felében rend­kívül lassan fog javulni a helyzet, a munkanélküliség pe­dig egész évben magas marad. A gazdasági előrejelzés az. első döntő fontosságú tényező az 1984-es költségvetési tervezet . előkészítésében, minden bevé­tel, kiadás és deficit alapja. Reagan elnök január végén fogja benyújtani a kongresszus­hoz az 1983 október elsején kezdődő gazdasági évre vonat­kozó költségvetési javaslatát, Az uj előrejelzések még inkább megnehezítik a kor­mányzat dolgát az 1984-es deficit megnyirbálása terén, mely a kormányzati jelentések szerint akár a 200 billió dollárt is elérheti, túlszárnyalva az 1983-as költségvetésre megjósolt 190 billió dolláros hiányt. A korábbi, 1982 utolsó hónapjaira fellendülést remélő előrejelzések még 3,1 százalékos Néhány sorban... WASHINGTON - Andrew L. Lewis közlekedési miniszter, aki sikeresen lépett föl a légiforgal­mi szabályozók emlékezetes 1981-es sztrájkja idején és tevé­keny szerepet játszott az elfoga­dott 5 centes benzinadó-emelés keresztülvitelében, benyújtotta Reagan elnöknek lemondását, hogy visszatérjen a magániparba. Lewis február elsejétől a Warner- Amex Cable Communications Inc. elnöke lesz. BONN—A Szovjetunió és Cseh­szlovákia szerződéseket kötött több nagy nyugatnémet csőgyár­ral nagy átmérőjű távvezetékcsö­vek gyártására, összesen csak nem 210 millió dollár értékben. A recesszió következtében a szovjetek rendkívül kedvező fel­tételek mellett köthettek szerző­déseket, nyilatkozta a német csőipar egyik képviselője. PERING — A Világ Bank 70 millió dollárt kölcsönzött a kínai beruházási banknak kis és kö­zépméretű kínai gyárak felújítá­sára, jelentette az Új Kína hír- ügynökség. WASHINGTON — A karácsony alatti közületi balesetek összesen 345 életet követeltek országszer­te, huszonöttel többet, mint egy évvel korábban. STOCKHOLM — Svédország nem kívánatos személynek nyil­vánított két szovjet diplomatát és felszólította őket, hagyják el az országot diplomáciai státu­szukhoz méltatlan viselkedés miatt. Noha a svéd külügymi­nisztérium nem volt hajlandó megjegyzést fűzni az ügyhöz, sajtóforrások tudni vélik, hogy a két szovjet diplomatát ipari kémkedésen kapták. tL. Ári; 50 cent AMERIKAI MAGVAR (STEggT' AVA) AMCWICAHJjllgOAgl^ ^ • AN AMERICAN NEWSRARER IN THE v. /0. % **E • 24 OLDAL __________ gUIWWIO tVMY FWOAY -? / ■ fc j SZÁM NEW YORK-NEW JERSEY Pén^ * 84. évfolyam 84th Year növekedést jeleztek a bruttó 1 nemzeti terméknek — az orszá- 1 gos termelés/ és szolgáltatások ■ legszélesebben vett mennyiségé- 1 nek —, az uj előrejelzés azon­ban már 2 százalék alá teszi az : emelkedést. A kormányzati tisztségvise­lők nyilatkozatukban a munka- nélküliségről szólva kijelentet­ték, hogy az 1983 végén is 10 százalék körül lesz. A kormány előrejelzésének egyetlen kedvező pontja az inflációt érinti, ami várhatóan nem fogja túllépni az 5 százalékot. A püspökök és a kormány párbeszéde CHICAGO — A püspökök háború és béke kérdéseivel fog­lalkozó bizottsága „ígéretéhez híven készen áll” arra, hogy a nukleáris politikával kapcsola­tos pásztovlevelet — melynek nyersfogah.iazványa már elké­szült — megvitassa a Reagan- kormányzat magasrangú tisztvi­selőivel, jelentette be Joseph L. Bernardin érsek a napokban. A püspöki bizottság január elején ül össze Washingtonban, hogy kidolgozza a pásztorlevél javított változatát, mondotta Bernardin, hozzátéve, hogy ugyanekkor semmi akadálya nem lehet kormánytisztviselők­kel való találkozásnak és meg­beszélésnek. A kormány borúlátó gazdasági jóslata

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék