Templom utczai Leánytanoda, Arad, 1885

4 nyainknál t. i. egyedül a család körén belül. És itt is csak ritkán talál alkalmat — cselekedni. Ez okból elfogadtatott azon nézet: tekintessék az iskola is egy tágabb körű családnak, hogy a nagyobb leányok részt vegyenek a kisebbek örömében p. o. hogy részt vegyenek ezeknek já­tékainál, mint rendezők, felügyelők s ha ilyenkor bajok támadnak (hisz kimaradliatlanok azok), orvosolják a nagyobb leányok tanácsadással, segélyezéssel, bíráskodással stb. — Még nagyobb részvétet a kis ta­nulók életében nem kívánt a tanítónők tanácskozmánya s e részben a főszerepet a családi nevelésnek óhajtja megtartani. Más alkalommal megvitatták tanítónőink az értelmi mivelődés szükséges fokát a lányoknál. Konstatálva lett, hogy az újkori követel­ményeknek megfelelnek a mai jól szervezett leányiskolák. Nagyobb bőség az ismeretekben egyelőre nem kívánatos. De igenis kívánatos, hogy a gondolkodó erő az eddiginél jobban fejlesztessék, hogy a gondol­kodás csak tiszta, de lehetőleg önálló és öntevékenységre hajlamot keltő legyen. Mert szép ugyan — igazán szép — ha a nő a férfi előtt nem brillíroz ismeretbőséggel, de sokkalta szebb ha nőies szelle­met tanúsít t. i. az illem kecseivel elmondott önálló nézetet és gondol­kodást. A nő értelme háza környékére vonatkozik nagyobb részt és házi­teendői végzésében nyilvánul. Azért alkalmassá kell tenni minden házi dolog okos és czélszerü elvégzésére, miből a női kézimunka tanitás szi­gorú keresztülvitele az iskolát illeti. Azon nézet lett kimondva, hogy a női kézimunka első sorban karolja fel a szükséges dolgokat, de aki a tanulók közül az osztálymunkát ügyesen eltanulta, annak alkalom nyujtassék, díszmunkákat is elkészíteni ízlése és találékonysága fejlesz­tése czéljából. Végül ki lett mondva, hogy az iskola felsőbb osztályai tekintet­tel legyenek a leányok esetleges élet feladatára is. P. o. városokban a nőnek életgondjaihoz tartozik már ma iparos vagy kereskedő férjét üz­letében is tőle telhető módon támogatni. Ehhez pedig különös ismere­tek szükségeltetnek, talán alkalmas ügyességek is teszem fel a könyv- vezetésnek s áruismének egy bizonyos mértéke. Azon felül a családok­nak gondot ad felnőtt lányaik önállósítása tisztességes kenyérkereset dolgában. Mindezen és még más tekintetbe vehető okoknál fogva a felsőbb osztályokban az ismereteknek és ügyességnek oly irányú köz­lésére és gyakorlására tekintettel Íveli lenni a tananyag megállapításá­nál és feldolgozásánál, hogy az iskolát végzett lányok esetlegesen to­vább képezhessék magukat kiki a maga viszonyai szerint. Ezzel összefüggésben ki lett mondva azon körülmény is: legyen minden teljes s jól szervezett leányiskola mellett, mint, egy annak be- tetejezésére egy külön iskola az ipari és kereskedelmi talán a női ter­mészetnek megfelelő hivatalnoki ismeretek és ügyességek közlésére és gyakorlására. Az aradi tanítónők ezen gyűlései és tanácskozmányai, melyek oly gazdag eszmecserére és elmélkedésre adtak alkalmat elismerésre méltók és megérdemlik, hogy tőlük száz meg száz szüle tudomást ve­gyen ezen iskolai értesítő utján. Mádai Mátyás.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék