Ars Hungarica, 2000 (28. évfolyam, 1-2. szám)

1. szám - Tanulmányok - Wehli Tünde: A budai könyvfestészet Mátyás-kori kezdeteinek kérdéséhez

22 ben ismerte fel. 1 8 Az igényesebb oldalakon most is megjelennek a vázák, a játszadozó puttókkal (ff. 165r, 248r, 276r). Mindkét keretdísz egyéni voná­sa a kiforduló virágszirmok fémesen kemény, merev formázása. A kódex festői kétféle iniciálét alkalmaztak. Először is egy a 15. század első negyedében keletkezett gótikus akantuszlevelest, melyet szerény re­neszánsz ornamentikával - egy gömb segítségével csatlakozó kehely-for­májú levéllel - korszerűsítettek (pl. ff. 13r, 26r és a kalendárium lapjai). Másodsorban az itáliai reneszánsz jellegű iniciálék három típusa is feltű­nik a kódexben. Az első reneszánsz levélből, ágból képzett, és rendszerint pontokkal díszített alapon virágfej tölti ki (f. 232r). A második oszlopszerű, olykor középen pánttal tagolt, vagy kihasasodó részén ráhajló levéllel dí­szített (f. 256r). Ennek variánsa a merev, sűrű, csigaszerűen visszahajló levelű, mely a lapszéldíszből ismert (f. 261r). A harmadik betű toronyszerű elemekből építkezett (f. 222r). Az első és a harmadik típus Felső-Olasz­országban, Lombardiában széles körben elterjedt volt, a második egyénibb megoldású. De más motívumokat is alkalmazott e kötet festője. Érdekes például a levelekkel, gránátalmával teli bóségszaru-párokból formált ke­retdísz (ff. 113v, 227v). Fra Evangélista da Reggio 1470 körüli ferrarai kódexében tűnnek fel Kálmáncsehi kódexének sajátos, két sorban elrende­zett visszahajtott szirmú virágai is. 1 9 E keretdíszek kedvelt díszítőelemei az állatokkal játszó, rajtuk lovagoló puttók, a hatalmas vázák, a medaillo­nokba foglalt madarak és állatok. A kódex két nagyobb tartalmi egységét, a Breviáriumot és a Missálét fi­gurális-jelenetes iniciálék díszítik. A két szövegrész képsora csaknem azo­nos témákat dolgoz fel. Hoffmannak feltűnt, hogy még az itáliai reneszán­szot követő iniciálék többségébe északi gótikus jellegű kép került. Azt is megállapította, hogy közülük nem egy, így a Missale kánonképe és az azt körülölelő lapszél medaillonjainak kis passió-jelenetei (f. 217v) E. S. mester­nek a korban népszerű metszeteire támaszkodnak. 2 0 Sőt az általa említette­ken kívül közéjük tartozik a Vizitáció (f. 165r), a Krisztus megostorozása (f. 219r) és a Szent Péter és Pál apostolok Veronika kendőjével kompozíció (f. 276r) is. 2 1 Az itáliai reneszánsz kompozíciók és figuratípusok többsége a második részben gyakori, az elsőben mindössze egy Dávid királyt ábrá­zoló iniciálé (f. 57r) olaszos. Hoffmann feltételezte, hogy ez a kettősség ab­ból adódik, hogy a festőknek nem állt rendelkezésükre megfelelő mennyi­ségű vallási tárgyú itáliai reneszánsz mintakép. 2 2 Ez a vélemény csak részben fogadható el. Egyrészt, mert például Kálmáncsehi Breviáriuma bővelkedik ilyen képekben, és a Breviárium Missale-részének festője is ismert ilyeneket. E kérdéssel kapcsolatban egyfelől feltételezzük, hogy a breviariumi rész festője felkészültségénél, képességénél fogva leginkább apróbb reneszánsz részletekkel átszőtt gótikus képek készítésére volt al­kalmas. Motívumkincs és stílus szempontjából sok közös vonást fedezhetünk fel a new yorki kódex és a prépost harmadik kódexe, a zágrábi Missale (Rizni-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék