Ars Hungarica, 2002 (30. évfolyam, 1-2. szám)

1. szám - Tanulmányok - Papp Gábor György: Gerster Kálmán síremléképítészeti munkássága

98 ték el Kossuth Lajos bizánci-ókeresztény formát mutató bronzpántos onyx szarkofág]át.14K A szarkofágot négy oldalról a nagyszentmiklósi kincs 13. számú ivócsanakjának egy-egy másolata kísérte.1 4 ' Ezen kívül a mauzó­leum belsejébe került Kossuthné Meszlényi Teréz és Kossuth Ferenc ko­porsója, melyek egyszerű, téglány alakú, oldalaikon ornamensdísszel tagolt, félnyeregtetős, akrotérionos fedlappal lezárt formát mutató szarkofágok voltak.14 8 Gerster a Deák-mauzóleum építésével párhuzamosan tervezte Arany János (1817-1882) szarkofág-forma síremlékét.14 9 Ez esetben is Stróbl Alajos volt a munkatársa. A főváros által adományozott sírhelyen a család állíttatott síremléket.1 0 " Az egyenes oldallapú, trapezoid formát mutató márvány szarkofág négy oroszlánlábon nyugszik. Mélyített, tükrös hossz-oldallapjain az ,Arany János" illetve a „született 1817. Mart: 2. meghalt 1882. Oct: 22." feliratok olvashatók. Az erősen nyomott gúla formát mutató fedlapon pál­maággal díszített, szalaggal átkötött bronz koszorú fekszik.'01 A lábazaton két végén behajló bronz lap látható, rajta Arany János, Piroska és Arany László nevével. A kő talapzaton Arany Jánosné Ercsey Julianna neve ol­vasható.15 2 (A szarkofág, sejthetően a második világháborút követően átfara­gásra került.15 3 ) Keinz János és családja 1907 körül készült gránit síremlékén'5 4 szintén megjelenik a szarkofág mint jellegzetes építészeti elem. Az előtérben posz­tamensre állított, mellkasa előtt koszorút tartó, fejét jobbra fordító, ken­dős nőalak szobra (Damkó József alkotása). Mögötte magas talapzatra helyezett, egyszerű, akrotérionokkal díszített fedlapú szarkofág kapott helyet.15 5 Az oszloppal és az obeliszkkel Gerster síremlék-, illetve emlékműtervein többször találkozunk. Emlékművei közül a szepesszombati honvédemlék tervezetén (1898.),15 6 a Kossuth-szobor és Szabadság-szobor pályatervein. A Kossuth-szobor Gerster és Róna József (1861-1940) által készített terveze­tén (1905) Kossuth magas oszlopon álló, szónoklatot tartó alakja jelent meg, a széles pódiumra helyezett oszlop előtt és annak háta mögött allegorikus alakokból álló szoborcsoport, két oldalt oroszlánalakok láthatók. A szintén kettejük által készített Szabadságharc-pályaterv (1905) központi részét ha­sonlóképpen egy oszlop alkotta, előtte a honvédek között lovagló Kossuth és a haldokló Petőfi alakjával.15 7 Egy Hősök emléké-t megörökítő tervpá­lyázaton (1915-ből) öt különböző pályatervvel vett részt,15 8 melyek egyike széles kőkorláttal kísért ovális alakú pódiumon elhelyezkedő, magas talap­zatra helyezett oszlopot mutat. Elképzelhető, hogy a motívumválasztásban Zala György - Schickedanz Albert 1891-es Szabadságharc-emlékmű pálya­terve is szerepet játszott. Valószínűleg 1909 körűire tehető egy Türr István tábornok (1824-1908) ré­szére készített síremlék tervezete.10 9 A síremlék, mely első változatában még cippuson álló tripuszt mutatott, utóbb szélesebb talapzaton álló oszloppá mó­dosult, melyet tripusz, gömb, illetve szárnyas géniusz koronázott. (A síremlék

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék