Athenaeum, 1843/2. kötet

1843-11-15 / 9. füzet

ben Cannabich J.G. F., ’s a’ történe- ben I). Meynert Hennáim által meg- bővitett és újjá dolgozott kiadás sze­rint Magyarországhoz alkalmazta Vállat Autu.1 phil. Dr... in, tud. társ. r. tagja. Tizenöt színezett földképpel szép 4r. tíz füzetben ; egy egy füzet’ ára melly 4 iv tömött szövegből ’s 1 —2 abroszból áll, szinte csak 40 kr cp. Megjelent két füzet, (nyomt. Bécs- ben, Strauss bet ). — 4. Magyaror­szág’ története az első ifjúságnak. Iita Rajcsányi János. K8r. Vili és 1661. kemény tábl. kötve 40 kr cp. (nyomt. Kőszegen, Reichard’ bet.) Valahára ismét egy jo tankönyv, nem vásári munka, mint annyi sok. A’ szer­ző olly könnyű, érdekes, ’s a’ gyer­meki kedélyre inelegítőleg ható módón beszéli el a’ történetet mint valamelly regényt; nem komoly tanítóval talál­kozunk benne: ő úgy szólván társai - kodik kis olvasóival, hozzájuk kérdé­seket intézget, eszökhöz, szívükhöz, miképen a’ tárgy alkalmat nyújt, s mindenütt nyájasan szövi be erkölcsi ’s hazaliúi tanácsait ’s oktatásait. Hogy pedig az elmondott történetek jobban betapadjanak a’ fiatal emléke­zetbe, minden király’ czikkelyét egy többnyire felette jól írt emlékverse- zet előzi meg, mellyfigyelemgerjesz- tö jeligéül, a’ czikk’ gondos elolvasá­sa után pedig emlékeztetőül szolgál. Üdvözöljük a’ derék szerzőt , ki e’ munkájával a’ hazai történetek’ ha­szonnal tanulásának bizonyosan kel­lemes rugót adott, ’s köszönjük a’ buzgó kiadónak hogy azzal ifjúsági irodalmunkat gazdagítani nem vona­kodott. Bár gyenge szavunk képes vol­na minden tanító , nevelő és szüle’ fi­gyelmét reá fordítani: az egyike a’ legjelesb munkáknak, miket literatu- ránk e’ nemben előmutathat.—5. Ma­lerische Reise auf dem IVnugflasse in Ungarn. Zweite vermehrte u. ver­besserte Ausgabe. Mit 16 Ansichten. 1844. N8r. VI és 2411. pompás kia­dás kötve 5 fr cp. — 6. Nordlichter, Erzaehlungen, Novellen u. Phanta­siestücke. 12r 6 kötet együtt 14251. fűzve 5 ft cp. — 7. Bericht über die Ergebnisse einiger dioptrischer Un­tersuchungen , von Jos. Petzval. 8r. 43 1. fűzve 48 kr cp. — 8. Kriegssce- nen als Beispiele d. Felddienste, von J. B. Schels. 4 Theile. 32r. együtt 7971. fűzve 3 fr 45 kr cp. — 9. Noel et de la Place, Lecons franQaises de littérature et de Morale. Premiére édi- tion á 1’ usage de la jeunesse alleman- de par E. J. Hauschild. 5 livraisons. 12r. fűzve 2 ft 30 kr. cp. Kilian Gyiirgy és társánál Pes­ten megjelent : Kisfaludy Kisfaludy Károly’ Minden Munkái. A’ Kisfa- dy - Társaság’ megbízásából szer­kesztő Sckedel Ferencz. Negyedik kiailás. Negyedik kötet. N12r. 3821. finom velínen, szép aczélmetszettel. A’ jelen kötet’ foglalata; 1. A’ bete­gek , vigj. 1 felv. 2. A’ leányőrző , vígj. 3 felv. 3. Hűség’ próbája, vígj. 1 felv. 4. Kénytelen jószívűség, vígj. 1 felv. 5. Szeget szeggel, vigj. l felv. 6. Csalódások, vígj. 4 felv. 7. A’ fösvény , vigj. 1 felv. 8. Ál tudó­sok , vígj. 1 felv. 9 Három egyszer­re, vígj. 1 felv. Sajtó alatt az V-dik kötet, melly Kisfaludy Károly’min­den elbeszéléseit foglalja magában. A’ hat kötet’ ára 7 fr. cp. Heckenast Gusztávnál Pesten megjelentek : 1. Jósika Miklós’ Re­gényei. XVI—XIX. kötet illy tarta­lommal: Zrínyi ed? költő. Regényes krónika a’ XVII-dik századból. Négy részben. 18rétben I. 253 1. II. 274 1. III. 266 1. IV. 255 1. Ára fűzve 4 fr cp. Regény, melly hőse, kora’s szer­zője’ hármas érdekével vonz ’s kielé­gít. — 2. Néhány nevezetesebb darab gróf Dessewffy Aurélnek hátraha­gyott eredeti magyar Munkáiból és országgyűlési beszédeiből. Össze­szedte gróf Dessewffy Emil. N8r. VIII. és 259 1. finom vei. fűzve 1 ft 40 krcp. Érdekes tartalma az elhunyt szerző’ önéletrajzi adatai; 1832—6-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék