Athenaeum, 1843/2. kötet

1843-11-15 / 9. füzet

363 rol szol. benne* a’ haza legtapasz­taltabb és miveltebb kisdedovójaszól, ’s azért iratát a’ hatóságok, papok, ok­tatók, nevelők és szülék’ figyelmébe ajánljuk. Az utóbbiak sokat találau- danak a’ házi nevelés körül is ha­szonvehetőt ; az elsőbbek fel fognak e’ fontos (első-nevelési) ügy mellett buzdúlni, ’s útmutatást nyerni annak elősegélésére. — 6. Parlagi észtnek, igénytelen nézetek, szerénytelen ter­vek a’ függő kérdések ’s az ország­gyűlése körül. Irta egy conservativ. Első füzet (Diéta, kir. előadások, Deák; prolegomena; vallás és magy. nyelv; megyei zavar; kereskedési politica; önálló kereskedés körüli u- topiák; védvámi ábrándozások; utak; simile ; pénz). 8r. 92 1. boríték nél­kül összevarrva 30 kr. cp. Sok okos szó a’ maga idejében.—7. Azálala- pok. Első közlés. Kiadta és nyom. Länderer és Heck. 8r. 23 1.20krcp. — 8. Gyermeklant. Irta Károlyi Ist­ván. Egy képpel. Heck, sajátja. 12r. 285 1. vei. kemény tábl- 1 ft 20 kr ep. Énekek, beszélyek versekben , egy pár vígjáték, mind gyermekek szá­mára. —. 9. Emlény. Karácsoni, uj- esztendei és névnapi ajándék. 1844. Hat aczélmetszettel, köztök b. Med- nyánszky Alajos’ arczképével. 8r. 2471. selyembe kötve 5ft, amúgy 4 ft. Elbeszélő tartalma Ney F., Nagy Ignácz, Kovács Pál, Jósika Miklós, Frankenburg Adolf, Császár Ferencz és Tóth Lőrincztől van. -—10. Iris, Taschenbuch f. d. Jahr 1844. He­rausgegeben von Johann Grafen Mai- lálh. 8r. 393 1. hat aczélmetszettel, selyembe kötve 5 fr cp. —11. Unga­rischer Unterricht in der Kleinkin­derschule oder Elementarknrses der ungarischen Sprachlehre, von Mo­ritz Bloch. 3te verbesserte Auflage. 1844. 12r. 1231. 24 kr cp.—12. Az v világ' történetei, vezérfonalul a’ legelső történettani oktatásban. Irta Kiss Lajos. 8r. 77 1. fűzve 20 kr cp. — 13. öntanulót gvakorlatian tár­gyalva. A’ felserdült honi tanuló és kitanult ifjúság’ kedvéért irta Edvi Illés Pál' 8r. 169 1. fűzve 40 kr cp. —14. A’ sz. kir. városok' szavazat- joga országgyűléseken. Irta Jászay Pál, m. kir. udv. fogalmazó és ni. tud. társ. r. tas. N8r. 54 1. vei. fűzve 30 kr cp. Történeti új adatokkal tel­jes röpirat, melly ha nem bizonyít is annyit mennyit a’ szerző akar, a’ vá­rosi kérdés ’s az országgyűlési szer­kezet’ történetére bizonyosan vet némi világot.— 15. Neuer merkantilischer p'inanz-und Rentencalcul, oder die zinsmaasstaeblichen Werthbestim­mungen von Privat u. Staatspapieren, von Staatsanleihen und Actienge- schaeften, so wie von Zeitrenten u. solchen Capitalvverthen überhaupt stb. N8r. 55. 1. 1 ft cp. —16. Nuch dem Gewitter. Gedicht von Betty Paoli. I2r. 1811. fűzve lfr20krcp. —17. Neueste Dichtungen von J. N. Vogel. 12r. 222 1. fűzve 1 ft 20 kr cp. Eggenherger József és fia acad. könyvárusoknál megjelentek : 1. Cor­nelius Nepos' fenmarudt minden mun­kái. Fordította, jegyzetekkel Czu- czor Gergely; az eredeti szöveggel, C. Nepos’ életével, az általa megirt dolgok’ idősori tábláival, történeti mu­tatóval 's abroszokkal bővitve kiadá D. Schedel Ferencz. Második javí­tott kiadás. 8r. (18 és) 250 1. kemény tábl. kötve 1 ftcp. Az első kiadás’egy észt. alatti elkölte , a’ fordito’ neve ’s az olcsó ár ajánlják a’ jelen fordítást, melly azonkívül mind azon segédesz­közökkel el van látva, mellyeke’re­mekíró’ teljesb értésére szolgálnak. — 2. Tetszhalál, megéletésés egyéb rögtöni életveszélyekről, mentősze- reikkel együtt. Irta.ifj. Bene Ferencz. az orvosi rendőrség ’s a’ törvényszé­ki orvostudomány’ helyettes tanitjóa. 8r. (10 és) 101 J. fűzve 30 krcp. A’ szorgalmatos szerző a’ czimbeli tár­gyakról vasárnaponként tartatni szo­kott népszerű leczkéit adja itt orvosi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék