Athenaeum, 1843/2. kötet

1843-11-15 / 9. füzet

360 40 kr cp. — 6. Cximbalom, mellyen, a’ ki olvasni tud, negyven uj dalt ver­het. Az ifjú köznépnek készítette és kiadta Szakái Lajos. K12r. 73 1. fűz­ve 12 kr cp. A’ szerző, kijeién fo­lyóírásunkban is közlött egyket nép­dalt, úgy hiszsziik . emlékezetében lesz még olvasóinknak, mint kineka’ népköltéshez hivatása van. Ő lelkét ’s hangját visszaadja népdalainknak, de nemesítve, 's így Czimbalma ked­ves ’s egyszersmind hasznos ajándék magyar népünkre nézve. — 7- Magyar eleiképek 1843-ból. Rajzolva egy Za­la megyei adózótól. N8r. 161. fűzve 20 kr. — 8. Emlékvirágok Rutkay E- miIliik NI 2r. 47 1. fűzve 24 krcp. — 9. A’ democratic Amerikában.. Toc- qtieville Elektől. A’ franczia eredeti­ből ford. Fábián Gábor, a’ m. acad. r. tagja. III. kötet 2301. IV-d. 2521. fűzve 3 ft. E’ két kötettel be van fe­jezve Tocqueville’ megbecsülhetetlen munkája, mellyet minden a’ politicai érdekek által érdekeltek’ figyelmébe ajánlunk. — 10. Fény és árnytan. Mer-épitészeti tárgyak, az illető épí­tő mesterek, festők és más rajzoló művészek’ számára, meily után min­den előjövő körrajzi rajzolatokat ha- lározott szabályok szerint, természet- híven , fény- és árnyalattal egyben ki­ki magátol is elkészíthet, előkészü­letül a’ távrajzi árnyéktanra (melly később jelenend meg). XII táblában több mint 250 példákkal a’ magány tanulásra , valamint iskolát’ számára is alkalmazva, minthogy a’ táblákat egyszersmind előrajzul is használhat­ni. Rajzolta és kiadta Landau Leo­nard. Háránt ivrétb. XII tábla és 6 tv. Magyaré! és németül, fűzve 3 fr 20 kr.—11. Prolusio acalemica de celeberrimis ut /mnis r. scient, uuiv. hung. Dixit cum exordio anni sehol. 1842./3. quinta non. octobris in palatio majori Stephanus Horvát...ordinis phi- los. h. t. decanus. N4r. 12 I. — 12. Dreizehntes Buch der jüdischen An- U'quitaeten des Flavius Josephus, enthaelt die Geschichte der Juden seit der Schlacht von Aza, in welcher Ju­das Makkabaeus fiel, bis zum Tode Alexandra’s. Ubers, u. durch Anmer­kungen erlaeutert von Dr. M. Hor- schetzky. Gross Kanizsa , Verlag von J. Woidits. N8r. 107 1. fűzve 40 kr cp. Hartleben K. A. pesti könyv­árusnál megjelentek : 1. Nemzeti könyvtár, a’ Kisfaludy - Társaság’ pártfogásával kiadja Schedel Fe- rencz. Második folyam tíz füzetben. Második füzet: Fanni Hagyományai befejezve , és Csokonai’ Minden Munkái megkezdve, uévszerint en­nek Elegyes Költeményeivel, I. és II. könyv. Csokonai’ arczképe, kézí­rásának hasonmása , síremlékének rajza és életirása az utolsó füzettel adatik ki. A’kiadó e’geniális költőnk’ munkáit számos kiadatlanokkal kiegé­szítve, készülés szerinti idősorban’s az első nagy részt már igen ritka kia­dások, részint kéziratokhoz egyen­getve adja, a’ szerző’ és saját jegyze­teivel együtt; ’s reményű, hogy a’ kö­zönség e’ hajdani kedveltjét ez első teljes és becséhez mért pontosságú és szépségű kiadásban újra figyelemmel és méltatással fogadandja. Minden fü­zet’ ára csak 40 kr cp. (nyomt. az e- gyet. bet.) — 2. Külföldi Regénytár, kiadja a’ Kisfaludy-Társaság. XV. Xvi. és XVII. kötet: Ej és korány, Bulwertől, angolból ford. Vajda , 2 és 3-d. rész; Ä’ koros hölgy , Ber- nardtol, ford. Petőfi Sándor. Minden 160 lapos, sűrű nyomatú kötet’ ára szinte csak 40 kr cp. (nyomt. az egyet, bet.). — 3. Gallelti J. Gy. Auguszt’ Egyetemi Világismerete, vagy föld- irat i , statistical és statustörténeti en­cyclopaedia, minden országok’ fold— irati, statistical és történeti rajzával, mellyben fekvesök , nagyságok, né­pességűk , miveltségök, legneveze- tesb városaik , alkotmányaik és nem­zeti hatalmok ’s a’ régiebb és újabb történetek’ vázlata foglaltatik. A’ki- lenczedik, földirati—statistical részé­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék