Prohászka Lajos szerk.: Athenaeum 1933. Új folyam 19. kötet (Budapest, 1933)

EXL/fßRIS ^JRÁNYI-UNGER (cQOÏ jsrteKezesejc. Joó Tibor: A korszellem mint történetfilozófiai kérdés 1 Mátrai László: Nietzsche jelentősége korunk filozófiai gondolkodá­sában 21 Kisebb cikkek, szemlék. Bencsik Béla: Az egyszerű dolgok problémája 33 Bóka László: A nyelvtudomány filozófiai problémái 46 Noszlopi László: Az etikai érték természete az intellektuális és az emocionális megismerés szempontjából 51 Varga Sándor: Rickert és a magyar filozófia 56 Barta János: Amerikai filozófia 58 Ismertetések, bírálatok. Filozófiatörténet: E. Cassirer: Die Philosophie der Aufklärung (Balassa B.). — R. Berthelot: Science et philosophie chez Goethe (Bóka L.). — F. Wagener: Die romantische u. die dialektische Ironie (Mátrai L.). — H. Glöckner: J. E. Erdmann (Bóka L.). — H. Fischer: Nietzsche Apostata (Mátrai L.) 61 Logika. Ismeretelmélet: W. Burkamp: Logik (Berky I.). — Takáts F.: Ismeretszemlélet (Berky I.) 65 Metafizika: Tankó B.: A világnézet kérdése (Varga S.) 69 Történetfilozófia. Kultúrfilozófia : W. Dilthey: Von deutscher Dichtung und Musik (Bóka L.). — N. Hartmann: Das Problem des geisti­gen Seins (Mátrai L.). — D. v. Hildebrand: Metaphysik der Gemeinschaft (Barta J.). — G. Weippert: Das Prinzip der Hierarchie (Noszlopi L.). — J. Ortega y Gasset: Essais espag­nols (Kozmutza F.) 71 Esztétika: R. Odebrecht: Ästhetik der Gegenwart (Mátrai L.). — L. L. Schücking: Die Soziologie der literarischen Geschmacks­bildung (Barta J.). — Pitroff P.: A szépirodalom esztétikája Baránszky-Jób L.). — Réti /.: A művészet és a természet (K. F.) 77 Pszichológia: G. Hey mans: Einführung in d. spezielle Psychologie (Kempelen A.). — Boda /.: A zseni lélektanához (Várkonyi H.) 80 Kurze Inhaltsübersicht. Résumé. Joó, Tibor v. : Der Zeitgeist als geschichtsphilosophisches Problem .. 84 Mátrai, Ladislaus: Nietzsches Bedeutung im philosophischen Denken der Gegenwart 84 A magyar filozófiai irodalom bibliográfiái a, 1932 (Gáspár Ilona) .... 85 A Magyar Filozófiai Társaság tisztikara: Elnök: Pauler Akos. Alelnö­kök: Komis Gyula és Halasy-Nagy József. Főtitkár: Dékány István. Titkár és szerkesztő: Prohászka Lajos. Pénztáros: Kronfusz Vilmos. Kéziratok, ismertetésre szánt művek a titkár és szer­kesztő: dr. Prohászka Lajos egyetemi magántanár címére (Budapest, IV, Ferenciek-tere 5. Egyetemi Könyvtár) kül­dendők. Tagságra, előfizetésre és az Athenaeum szétküldé­sére vonatkozó mindennemű bejelentést, tudakozódást vagy felszólamlást is az ő nevére kell címezni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék