Révay József szerk.: Athenaeum 1944. Új folyam 30. kötet (Budapest, 1944)

ATHENAEUM a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Filozófiai Társaság filozófiai folyóirata. Megjelenik évente négy számban. Szerkesztésért és kiadásért gr. Révay József feleL A folyóiratra vonatkozó tudakozódá­sok és felszólamlások, valamint kéziratok és ismertetésre szánt mQvek a szerkesztő címére (Budapest, VIII., Múzeum-kőrút 6—8, Filozófiai Szeminárium) küldendők. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Minden cikkért írója felel. Az Athenaeum évi előfizetési díja 10 pengő; a Magyar Filozófiai Tár­saság tagjai ingyen tagilletményként kapják. TARTALOM. Értekezések. oidal Lengyel Lajos: Tragikum és mártírium 1 Horváth fí. Károly: Jogtudomány és jogbölcselet 22 Vita. Tudat és tudattalan. (Noszlopi László előadása; marosi Máday István, Harkai Schiller Pál, Zemplén György és br. Bran­denstein Béla hozzászólása) 33 Br. Brandenstein Béla: „A transeendens okság elmélete". (Vá­lasz Legeza Mihály könyvére) 50» Ismertetések, bírálatok. Prohászka Lajos: A platonista Cicero (Zulauf T.). — Ervin Gábor: Kultúra és emberiség (Mátrai L.). — fí. Allier: Kultúra és varázslat (Gerencsér I.). — K. A. Meissinger: Erasmus von Rotterdam (Soltész J.). — Dékány István: A mai társadalom (Noszlopi L.). — C. Du Pasquier: Introduction à la theorie generale et à la philosophie du droit (Scholtz K.). — V. P. Soulas: Réalisme (Soltész J.). — A. Stern: Un poème métaphysique en prose (Nagy P.). — Csemiczky Tihamér: Az egyértékü gyökvonás elmélete (P. F.). — Fónagy Iván: A mágia és a titkos tudományok története (Gerencsér I.). — Erőss Alfréd: A vallásnévelés (Gerencsér I.). — Kecskés Púi: Az ember lelke (H. Schil­ler P.). — G. Morf: Grundriss der Psychologie (Tarcsay I.). — J. Evans: Taste and Temperament (Soltész J.). 71—88 A magyar filozófiai irodalom bibliográfiája 1943-ban. össze­állította: Gáspár Ilona 89

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék