Autó-Motor, 1964. július-december (17. évfolyam 13-24. szám)

1964-08-21 / 16. szám

Az új rend a balatoni országutakon Már nyomdában volt az Autó-Motor legutóbbi száma, amikor a Magyar Köz­lönyben megjelent a belügyminiszter és a közlekedés- és postaügyi miniszter 3/1984. (VII. 30.) sz. együttes rendelete, amely a KRESZ-t „Különleges rendelke­zések a balatoni közúti forgalomra” cí­men új, 74/A jelzésű szakasszal egészí­tette ki. A rendelet szó szerint a követ­kezőket írja elő: (1) A június hó 15-től szeptember hó 15-ig terjedő időben szombaton, valamint munkaszüneti nap előtti napon 14 órá­tól, továbbá vasárnap, valamint munka­szüneti napon 22 óráig kézikocsival, ál­lati erővel vont jármüvei, munkagéppel, dömperrel, traktorral, vontatóval nyer­gesvontatóval, különleges gépkocsival — a nemzetközi áruforgalmat lebonyolító nyerges vontatót és az autómentés célját szolgáló daruskocsit kivéve — közlekedni, illetve várakozni tilos: a) a 7. számú közúton a 80. számú köz­út elágazásától a $51. számú közút elága­zásáig (Budapest—Balatonboglár között); b) a 71. számú közúton a 711. számú közút becsatlakozásától a 712. számú köz­út becsatlakozásáig (Balatonakarattya— Aszófő között); c) a 711. számú közút teljes hosszában (a 7. számú közút és a 71. számú közút között); d) a 712. számú közútnak Tihany-révtől a 71. számú közútig terjedő szakaszán. (2) Ha a forgalom lebonyolítására csak az (1) bekezdésben említett közút áll rendelkezésre, a forgalmi korlátozásokat lakott területen belül nem kell alkal­mazni. (3) -_Az illetékes rendőrhatóság indokolt kérelemre a forgalmi korlátozás alól fel­mentést adhat, amelyet a jármű vezetője (hajtöja) magával vinni és az ellenőrző közegek kívánságára felmutatni köteles. (4) Az (1) bekezdésben felsorolt útvona­lak lakott területen kívül eső szakaszain a június hó 15-től szeptember hó 15-ig ter­jedő időben személygépkocsi és motor- kerékcár legfeljebb 80 km/óra sebesség­gel közlekedhet. (5) Az (1) bekezdésben meghatározott ti­lalmi időben az ott felsorolt útvonalakon motorkerékoáron becsatolt bukósisak nél­kül közlekedni tilos. Akik ezeket a rendelkezéseket megsze­gik, 1000 forintig terjedő pénzbírsággal sújthatók. Ellenük szabálysértési feljelen­tést tesznek. Azóta a gyakorlat is bebizonyította már, hogy ez a régóta várt intézkedés helyes volt. Tudvalevő, hogy a legtöbb balese­tet a balatoni utakon a gyorshajtás, s a szabálytalan — a záróvonalon átlépő —■ előzés okozta. A 80 km/órás sebességha­tár ennek mindenesetre elejét veheti. A sebességkorlátozás ellenére is a gépjárművek most gyorsabban haladhatnak, mint eddig, mert a forga­lom folyamatosságát gátló lassúbb járművek általában más útvonalakra kényszerültek. Tudjuk, hogy ez még nem az ideális megoldás, hiszen azt csak a balatoni út­vonalak autópályává történő kiszélesítése hozhatja meg, de első lépésként min­denki csak örömmel üdvözölheti. Akadá­lyok még mindig merülnek fel. A rende­letben megjelölt, nemzetközi áruforgal­mat lebonyolító nyergesvontatók és az autómentés célját szolgáló daruskocsik mellett továbbra is engedélyt kell adni az itteni közlekedésre egyes különleges tehergépjárművek (pl. az üzemanyag- kutak feltöltéséhez szükséges tankkocsik, a friss élelmiszert szállító nagy gépjár­művek stb.) számára. És tapasztalhattuk azt is, hogy egyes teherautók és más jár­művek a konvoj átlagsebességénél ki­sebb tempójukkal időnként egészen a torlódásig menő akadályt jelenthetnek. De személyesen tapasztalhattuk azt is, hogy a közlekedésrendészet repülőgépen szolgálatot teljesítő emberei, ha ilyet észrevesznek, rádión értesítik az illetékes közlekedésrendészeti szerveket, akik az ilyen akadályozó járműveket időlegesen azonnal kiiktatják a forga­lomból. Sokan helytelenül értel­mezték a rendelet egyes pontjait. Ezúton is hangsúlyozzuk tehát, hogy a sebesség- korlátozás és a bukósisak — becsatolt bu­kósisak! — viselésének kötelezettsége a június lő-től szeptember 15-ig. tartó idő­szak minden egyes napjára érvényes, tQr hát nemcsak a hétvégi csúcsforgalmí órákra. Csupán az egyes jármű-típusokat kitiltó rendelkezés korlátozódik a vikend- időszakra. A hét végén is találkozhatunk azonban a balatoni útvonalak lakott területen át­haladó szakaszain az egyébként kitiltott játrművekkel, ha ott a belső közlekedést más útvonalon nem tudják lebonyolítani. Ezt mindenkor az adott helység közleke­désrendészeti és tanácsi hatóságai álla­pítják meg. Az első héten sok motorkerékpárost ért váratlanul, hogy az Osztyapenko emlék­műnél visszairányították őket, ha a ve­zető és utasa nem viselt bukósisakot. A második héten dicséretre méltó gyorsa­sággal szervezte meg a segítséget a keres­kedelem, mert itt, a balatoni út „bejára­tánál” bukósisak-árusításra rendezked­tek be. Köszönet érte! Am nem utolsósorban köszönetét kell mondanunk — a közlekedés rendészet ne­vében is — az autósoknak és motorosok­nak, akik felismerték az érdekükben ho­zott intézkedés hasznosságát, és már az első hetekben sokkal kevesebb balesetet okoztak, mint a rendelet előtti idők sta­tisztikája alapján várható volt. így közlekedünk ezentúl a József Attila utcában Reméljük, elhárultak a Villamosipari Kutató Intézet költöz­ködésének az akadályai, és mire e sorok az olvasók kezébe ke­rülnek, megindulhat a forgalom az átépített József Attila utcá­ban. De ha augusztus 20-án nem is, a közeli napokban minden­esetre már a kiszélesített, korszerű jelzésekkel ellátott útvona­lon közlekedhetünk a Duna-part és a Népköztársaság útja kö­zött. A rajz mindenkit tájékoztathat. Láthatjuk, hogy a Do­rottya utca és József nádor tér, valamint a József nádor tér és Engels tér közötti lakótömböket árkádosították, és így felhasz­nálhatták a felszabadult gyalogjárót az úttest kiszélesítéséhez, ahol most már mindkét oldalról lehetséges a kétsávú, párhuza­mos közlekedés. A szembejövő forgalom biztonságát az út­kereszteződések kivételével végig megszakítás nélküli záróvonal védi, amely a Bajesy-Zsilinszky út torkolatánál járdaszigetekké szélesedik. A beépített útjelzések eloszlatnak minden kétséget a követendő irányokat illetően. De a jelzőtáblákat is felállítot­ták már mindenütt, mégpedig belső világítással ellátva, s ezek csak fokozzák az új útvonal higanygőz-árban úszó fényességét. Az átalakítási munkálatok még nem fejeződtek be, de valószí­nűleg október utolsó napjaira elkészül a Deák Ferenc tér és Engels tér között a mintegy 200 autót befogadó új parkolóhely is. 25

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék