Az Est, 1914. július (5. évfolyam, 156-186. szám)

1914-07-10 / 164. szám

rikai politikusok, képviselők és szená­torok vettek részt. Felszólalt többek között a newyorki főpolgármoster, Mitchel is, a ki hangoztatta, hogy Károlyi akcióját az amerikaiaknak anyagilag is támogatni kell. Este Malone kikötőparancsnok vacsorát adott Károlyi tiszteletére, utána a magyar színekkel diszitett amerikai színházban nagy díszelőadás volt. Általában az egész utón nemcsak a magyarok, hanem az amerikaiak is a legnagyobb lelkesedéssel fogadják a magyar képviselőket, — Cifarlelio második felesége. Ró­mából jelentik nekünk : Cifariello szobrász pár évvel ezelőtt az esküd­tek előtt állott az alatt a vád alatt, hogy feleségét féltékenységből agyon­lőtte. Cifariellót felmentették és ak­kor másodszor is megnősült. A sors most ismét kegyetlen csapást mért a művészre. Második felesége, a kit. alig három hete vett nőül, belehalt égési sebeibe, a melyeket egy szoba- tüz alkalmával kapott. A szeren­csétlen művészt a sok csapás fizikai­lag teljesen megtörte, úgy hogy szanatóriumba kellett szállítani. — Súlyos automobil-baleset.*inns­bruckból jelentik: Collina köz­ség közelében egy automobil, a me­lyen egy nagyobb cortinai társaság ült, nekiment egy kőrakásnak és felborult. A soífőr és egy utas kopo­nyatörést szenvedlek és nem hiszik, hogy felgyógyulnak. Több utas köny- nyebben megsebesült. — Kisértet a képviselőházban. A spiritisztákat a legnagyobb mérték­ben érdekelheti az, a mi tegnap este a képviselőházban megtörtént. Ma­gunk se hinnénk és a legnagyobb ké­telkedéssel fogadnánk, de a hiteles képviselőházi napló 50-ik oldalán a balhasábon (felülről 5—10. sor) ol­vasható és igy feltétlenül hiteles. A jelenetnél, mint ez ugyancsak a napló 22-ik oldalán, jobbhasáb, alulról 14-ik sor olvasható, Szász Károly el­nökölt. Mostan pedig következzék szórul-szóra a rejtelmes és megma­gyarázhatatlan eset: Elnök: Kérem Rakovszky kép­viselő urat, ne szóljon állandóan közbe. (Zaj a baloldalon.) Ráth képviselő urat kérem,- ne zavarja a tárgyalást. Rálh Endre: Kérem, én egy szót sem szóltam! (Halljuk! Halijuk! a jobboldalon.) Eddig a nyájas olvasó semmi külö­nöset sem talál a dologban, a mely' pedig hátborzongatóan izgató. Ráth Endre képviselő ugyanis, a kit Szász Károly elnök rendreutásított, gróf Károlyi Mihálylyal Amerikába uta­zott és abban a pillanatban, mikor az elnök rendreutasitotta, az óceán túlsó partján, egy másik világban busult a haza sorsán. De az elnök mégis rendreutasitotta, a mi nem lehet más­képpen, mint hogy szelleme a más­világból visszatért és részt vett az ülésen. Az is lehet ugyan, hogy Szász Károly nem ismeri a képviselőket és az ellenzékiek közül azt utasítja rendre, a ki eszébe jut. Tegnap éppen Ráth Endre jutott az eszébe. A spi­ritiszták dolga azt a kérdést most tisztázni,.vájjon az elnök tévedett-e vagy kisértet járt a Házban. Még jó, hogy nem vezettették ki Ráth Endrét. — Méreg a söröspohárban. Ber­linből jelentik : Titokzatos eset fog­lalkoztatja a Charlottenburgi rendőr­séget. Néhány nappal ezelőtt a men­tők egy negyven év körüli, eszmélet­len állapotban lévő férfit szállítottak be a rendőrségre, a kit a Kaiser Fnedrich-slrassén szedtek föl. A rendőrorvosnak sikerült a beteget néhány pillanatra eszméletre téríteni, a ki előadta, hogy délután kirándult menyasszonyával Grunewaldba, a hol sört ittak; menyasszonya mérget ke­vert az italba és ő ettől lett rosszul. Hogy ki a menyasszonya, nem akarta megmondani. Magáról annyit mon­dott, hogy Schmidt Theodornak hív­ják és zeneigazgató. Csakhamar újból elvesztette eszméletét. A rendőrség folytatja a vizsgálatot a titokzatos ügyben. — Egy orvos a villamos kivégzésről. Egy amerikai orvosprofesszor, dr. Klein, a Fordham egyetem tanára, a Newyork Medical Journal hasábjain mondja el, hogy a híres Sing-Singbeli négyes kivégzés alkalmával micsoda rombolást vitt véghez a villamos áram Rosenthal gyilkosainak a szervezeté­ben. Klein professzor ugyanis jelen volt, mikor Dago Frank Ciroficit, Whitey Lewist, Gyp the Eloodot és Leftey Louis Rosenberget kivégezték. Az olasz Dago Frank testén kétszer bocsátották keresztül az 1800 voltos áramot. A mikor először érte az áram, a jobb pupillája még működött s a szive jobb üregéből zörej volt hall­ható. Másodszorra végzett vele a villany. Utána Whitey Lewis követ­kezett, a ki az utolsó pillanatig be­szélt s hadonászva imádkozott. Hangja oly erős volt, hogy minden szavát tisztán lehetett hallani. Gyor­sabban halt meg, mint Dago Frank. Mire hullája megmerevedett, egész feketévé vált. Az áram széttépte az idegeit. Gyp the Blood félt, — a beteg fiút egy-két másodperc alatt ölte meg az áram. Utolsónak Leftey Louis ült a karosszékbe, a ki még itt is szín­padi hatást keresett. Mint minden kivégzett embernek, ezeknek is meg­repedt a szivük s idomtalan húscafattá roncsolódott. A kamrákat azonban könnyen szét lehetett választani. A főerck összeroppantak, de nem sza­kadtak szét, hanem elhajoltak és meg­törtek. Hőmérsékletük a halál pilla­natában jelentékenyen emelkedett. — A király elcserélt beszéde. Lon­donból jelentik a következő mulatsá­gos esetet: Az angol királyi pár teg­napelőtt Glasgowban tartózkodott, a hol egy csomó ünnepségen vett részt. A királyt Kinon-Wood állam­titkár kisérte. Nála voltak azoknak a beszédeknek a kéziratai, a melyeket a király a különböző ünnepségeken elmondott. Az uj városháza alapkő- letételénél szintén az államtitkár nyúj­totta át azt a papírlapot, melyről a király beszédét leolvasta. Az ural­kodó belekezdett a beszédbe, melyet a város egész előkelősége hallgatott. Az el ő mondatok után a hallgatóság­ban a csodálkozás moraja futott vé­gig, mert a királyi szavak semmi ösz- szefüggésben sem voltak a glasgowi városháza alapkőletételével, hanem egy egészen más ünnepségről emlé­keztek meg. György király maga is észrevette, hogy itt valami haj tör­tént. Egyszerre csak egy mondat kö­zepén elhallgatott és jóízű nevetésbe tört ki. A királyné is nevetett, min­denki mulatott, csak az államtitkár nem, a ki ekkor már látta, hogy rossz papírlapot nyújtott át a királynak. György király mosolyogva szólt az államtitkárhoz, a ki zavarában csak hosszas keresgélés után tudta meg­találni azt a beszédet, a mely a glas­gowi városháza alapkőletételéhez volt szánva. A király, mintha mi sem tör­tént volna, elmondta ezután a helyes beszédet. — A szakszervezetek a teljes vasár­napi munkaszünetért. Báró Harkányi János'kereskedelmi miniszter felszólí­totta a szakszervezetig tanácsot, hogy az ipari munkának vasárnapi és ünnepnapi szüneteléséről szóló tör­vényjavaslatra vonatkozólag tegye meg észrevételeit. A tanács felier­jesztésében, melyet most küldött el a miniszterhez, azt kívánja, hogy a munkásoknak minden szakmában he­tenként 36 órai egymásutáni munka- szünetet kell biztosítani. A munka- szünet kezdődjék szombat este és hét­főn reggelig tartson. Szükséges, hogy a vasárnapi munkaszünet minden iparágra, üzletre, irodára kiterjedjen s ezenkívül a mezőgazdasági munkások is élvezhessék a munkaszünetet. A pálinkaméréseket és más italmérő üzle­teket szombat estétől hétfő reggelig szintén tartsák zárva. A kérdéssel egyébként az augusztusban tartandó szakszervezeti kongresszus is foglal­kozni fog. Vágőmarhavásár. Juliu3 9. Felhajtás 2209 darab. Ár­jegyzések: Tarka ökrökért 74—'96, ma­gyar ökrökért 64—86, tarka tehenekért 62—80, magyar tehenekért 50—68, bi­kákért 52—84, bivalyokért 42—56 ko­rona. Irányzat; Lanyha. Az árak 2—3 koronával mótermí.zsánkint hanyatlottak. WWWt.W/V iVA/’iVJWVWA/ — Az állainfogházhöl a szanató­riumba. Szegedi tudósitónk irja : Nem­rég jelentette Az Est, hogy Mario Rocco olasz u j ságiró, a kit a budapesti törvényszék kémkedésért három évi és három hónapi államfogházra Ítélt, a szegedi államfogházban megkez­dette büntetésének kitöltését. A sú­lyos rabságra elítélt ember már be­tegen érkezett Szegedre. A tüdővész tünetei mutatkoztak rajta és Müller Mór börtönigazgató előterjesztést tett az igazságügyminiszternek, hogy Roccót szállítsák szanatóriumba. — A szegedi választás. Szegedről irja tudósítónk : A központi választ­mány ma délelőtt ülést tartott, a me­lyen július 21-ére tűzték ki a válasz­tást. — A primadonna, a szabó, meg a felesége. Szegedről jelenti tudósitónk : hl at lak Márton csanádpalotai szabó­mester beleszeretett egy vándor-szin- társulat primadonnájába, a ki múlt év tavaszán Csanádpalotán »vendég­szerepelt«. Matlak addig »udvarolta a »művésznőnek«, a míg csak jómenő üzletéből tellett a »müpártolásra«. Végül is annyi adósságot csinált, hogy az üzletét be kellett csukni és a fele­sége is elhagyta. A szomorú következ­mények után a primadonna is csönd­ben ellépett a községből és Matlak egyedül maradt. Ekkor a szabó fele­sége után ment és visszahívta, de az asszony mit se akart tudni a hűtlen férjről. Matlak ezen annyira elkese­redett, hogy többször rálőtt felesé­gére, kit életveszélyesen megsebesí­tett. A szegedi törvényszék kilenc hónapi börtönre Ítélte a szabót. Az ítéletet a Kúria is jóváhagyta és ma hirdették ki az ítéletet a primadonna imádója előtt, a ki bánatában mind­járt meg is kezdte büntetésének le­ülését a Csillagbörtönben. • — Igazgatósági ülés — revolver- lövésekkel. Mint nekünk írják, teg­nap délelőtt Gyöngyösön a Málra- bank-ban kinos incidens játszódott le Márkus Sándor vezérigazgató és Schajer György, a bank elnöke között. Féltizenkettő után hat igazgatósági tag jelenlétében Márkus vezérigazgató előterjesztést tett az igazgató-fő­könyvelői állás betöltésére. Márkus egy nevet hozott prepozícióba, a mit Schajer elnök ellenzel^. A vita hevé­ben kölcsönös szóváltás támadt kö­zöttük. A szóváltást tetllegesség kö­vette, Schajer felkapta az asztalon levő ixveggyufatartót és a vezérigaz­gató jelé dobta, majd széket kapott fel és Márkus felé akart sújtani. A vezér­igazgató védekező mozdulatot tett, majd zsebéből előrántotta browning­ját és négyszer a levegőbe lőtt. A golyók a falba fúródtak. Az ülésen megjelent igazgatósági tagok rémülve látták a kinos jelenetet. Az incidens után a felek eltávoztak. Márkus Sándor ve­zérigazgatót még tegnap délután ki­hallgatta a rendőrség. Előadta, hogy az izgalom hevében, öntudatlan álla­potban kapta ki revolverét, nem akart Schajerre lőni, a mit bizonyít az, hogy az ellenkező irányban fúród­tak be a golyók a falba. Márkust ki­hallgatása után a rendőrség szabadon bocsátotta. — A kerületi inunkáshlztosiíö tiszt­viselőinek elégedetlensége. A Buda­pesti Kerületi Munkásbiztositó Pénz­tár tisztviselői között napról-napra nő az elégületlenScg, a mely most tar­tott értekezletükön nagyon szenvedé­lyes formában tört ki. A pénztárnak van százötven napidijas tisztviselője, a kiknek nagy része három korona napidijat kap, a többiek 4 koronát. Azonkívül más 150 hivatalnok mint kezelőtiszt van alkalmazva, a havi fizetésük 100—140 korona s ebből- az összegből még le is vonnak nyug-. dijra, adóra stb. A munkaidő na­ponta 10—11 óra, mert este is dol- gozniok kell. A múlt évben kaptak drágasági pótlékot. Az idén semmit sem kaptak. A kinevezéseket öt év óta ígérgetik. Nyolcvan állás van a pénztárban üresedésben, azokat nem töltik be. Ezek a főbb panaszaik a tisztviselőknek, a kik most arra készülnek, hogy nyilvános népgyülé- sen tárják fel bajaiakt. — Magyar képzőművészet a sau« franciszkói világkiállításon. A New- York Sun írja: J. N. Lauvrik a new­yorki National Aris Club intéző­bizottságának tagja, jeles művészeti író nemsokára Európába utazik, hogy ott néhány állammal tárgyalást foly­tasson a végből, hogy ezek az álla­mok képzőművészeti kiállítást ren­dezzenek a san-franciszkói világ­kiállításon. A kiállítás intéző-bizott­sága bízta meg ezzel Mr. Lauvríkot, a ki először is Norvégiába utazik, majd Magyarországra, hogy ennek a két országnak speciálisan érdekes művészeti anyagát megnyerje. — Panasz a szentendrei vicinális ellen. (Panaszos levél.) Az Óbudáról Szentendre felé haladó vicinális vas­úton naponta a leghihetetlenebb je­lenetek történnek. Délután öt óra felé ugyanis az utasok oly nagy szám­ban jelentkeznek, hogy a vasút nem képes a forgalmat lebonyolítani, öt óra előtt jönnek az óbudai dohány­gyár munkásai, háromszázan, a kik Békásmegyeren, Budakalázon, Po- mázon vagy Szentendrén laknak és ilyenkor utaznak haza. Valóságos ostrom alá veszik a villamos kocsikat, mert a III. osztályú kocsik száma kevés és az utasok egymás hátán állnak. Azokat, a kik a túlzsúfoltság miatt átmerészkednek a II. osztálya kocsikba, a kalauz felirja és azután megbüntetik őket. Érthetetlen, hogy az ilyen állandó túlzsúfoltságon a vasúttársaság mért nem segít, főleg mikor hazatérő, fáradt munkásokból van szó. "***; — Az Sl űetektivek. Újpesten a múlt év júniusának egyik estéjé» Jeszenszky Ágoston, Szebella Ferenc és Horváth István asztalosok megállí­tották Erdős Sándor és Szabó László, újpesti lakosokat, azzal, hogy adja­nak át mindent, a mi a zsebükben van. Jeszenszky detektivnek adta ,ki magát, mire a meglepett emberek engedelmeskedtek és átadták a revol­verüket, valamint a késüket; Je- szenszkyék ki is kutatták aSzabóékat, s mikor megbizonyosodtak, hogy nincsen náluk már semmi védekező eszköz, össze-vissza pofozták őket; A pestvidéki törvényszék személyes szabadság megsértésének vétsége miatt egyenkint tizennégy napi jog- házra Ítélte a vádlottakat. uí«. • ,v*i' — Páros viadal egy késsel. Somián ez év márciusának egyik estéjén a Ragatya-féle korcsma udvarán meg­leste Szőke Elek odavaló legény régi haragosát, Anda Jánost. Mikor Anda kiment az udvarra, Szőke zsebkésé­vel mellbeszurta, úgy, hogy a kés benmaradt a legény testében. Anda maga húzta ki melléből a kést, leteperte Szőkét és most már ő szurkába össze. A pestvidéki törvényszék Szőkét sú­lyos testi sértés vétségéért hat hónapi börtönre Ítélte, Anda Jánost azonban önvédelem cimén felmen­tette. — Tizennégy állásra nyoleszáz- negyvcu pályázó. Pest vármegye köz- igazgatási bizottsága ma délelőtt tíz órakor gróf Ráday Gedeon főispán elnöklésével ülést tartott. A jelenté­sek során Petri Mór tanfelügyelő be­számolt arról, hogy a megy ében meg­üresedett harmincöt tanítói állásra hélszázölven pályázó jelentkezette Bérse Gyula újpesti tanfelügyelő je­lentése szerint az ott megüresedett tizennégy tanítói állásra nyolcszáz• negyvenen küldtek be pályázatot. — Hidavalós. A tahi-tótíalui Duna- ág vashidja most készült el, az el­múlt vasárnap lett volna a fölava­tása, de a trónörökös halála miatt az ünnepélyt elhalasztották jövő va­sárnapra. A hidavató ünnepség fő­városi vendégei Vargha Gyula állam­titkár vezetésével vasárnap délelőtt 1412 órakor fognak indulni hajón az Eötvös-térről. A hid keresztanyja Almássy Lászlóné, a kerület képvi­selőiének neje lesz* ~ -

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék