Az Est, 1918. május (9. évfolyam, 103-128. szám)

1918-05-09 / 109. szám

Budapest, 1918 * Csütörtök * május 9. IX. évfoly ám Előfizetési árak: Mgy hónapra-• - 3.- korona Negyedévre M M &o— korona Félévre M « 13.- korona Égés» évre.. - - 3S.- korona ? Megjelenik délután ^ Egyes szám ára ÍZ fillér** féinden közleményünk után* nyomása tilos szsazsnzsc Politikai napilap FELELŐS SZERKESZTŐ: MIKLÓS UNDOR Szerkesztőség: OH, kerület, Erz>ébst*k8rut 1 Kiadóhivatalt VII.a Erzsébettkörut /J—30* Fiólfkiadóhlvataloks Vm* Vilmos császárját t4. tti és /&., Uáchutca tg. Wlent /. K'hl narkt 7» Maurice tábornok vádfa L low dl George és Bonar Law elten M miniszterelnök és a külügyminiszter félrevezette Mngiiát Msauiffi a vizsgálat megindítása meilitt Rotterdam, május 7. (At Est rendes tudósítóidnak távirata) Londonból jelentik: Maurice tábornok, a ki még néhány héttel ezelőtt az angol vezérkarnál a katonai operációkat vezető osztály igaz­gatója volt, rendkívüli feltűnést keltő levelet tett közzé a sajtóban. A levél bizonyára izgalmas politikai események okozója lesz. Maurice rideg egyenességgel, kíméletlenül azt mondja, hogy ápril s 4-iki beszédében Lloyd George és április 23-iki beszédében Bonar Law az alsóházban a hozzá intézett kérdésekre a valóságnak meg nem lelelő, félrevezető fclvilá­­gositásokal adóit. Maurice sürgősen béri, hogy a parlament vizsgálja meg Bonar Lawnak es Lk>yd Georgenak azt az állítását, hogy a Versailles! hadi­tanács menny ben állapodott meg a franciaországi angol front kiterje­déséről, hogy a hadsereg Franciaországban 1918. január else|én jelenté­kenyen eiősebb voV, mint 1917. január elsején és állapítsa meg, vájjon Lloyd Georgenak a mezopotámiai és palesztinai harcoló seregek fehér hadosztályairól széló szá íadatai megfelelnek-e az igazságnak? A Daily Chronicle, a Westminster Gazelle, a Star és a Globe köve­telik,; hogy .a parlament vizsgálja meg és tűzze nap rendre Maurice vád/ait. [ Politikai körökben úgy vélik, hogy a levélnek komoly következményei lesznek a kormányra nézve. Voltaképpen arról van szó, hogy az angol vereségéit ki felelős? Van egy párt, a mely a felelősséget a kormányra s egy másik, mely a had vezet őségre . akarja hárítani. A levél nyomán meginduló páriámén'i vita van hivatva a kérdést eldönteni. Asquith az alsóházban határozati javaslatot nyújtott be, hogy az alsóház küldjön ■ ki bizottságot M mice vádjainak megvizsgálására. Asqu th indítványa fe ett csütörtökön döntenek'. A helyzet igen komoly, mert a kormány kijelentette, hogy Asquith indítványának elfogadása esetén röglön lenond. Vau Dyl. A Kisebbség, a mely most kormányoz Magyar­­országon, felére olvadt le. Most már csak vagy ötven képviselő áll Wekerle és kormánya háta mögött. Tegnap szavazott a párt a kormány választójogi program­járól és akkor mindössze ötvenen maradtak híven, következetesen az elvfeladás programja mellett. A nagy buzgóságban, hogy a kormány ujra-átve vesét, bármi módon is, de megcsinálják, elfe­ledkeztek egy kis dologról. Arról, hogy tulajdonképpen mi szükség van ez ötven magánember kor­mányzatára ? Miért éppen ez az ütvén ember ad nekünk kormányt a parlament ölödiélgzáz kép­viselője közül ?... Általánosan elfogadott parlamenti szokás, hogy a képviselőház többsége kormányozzon. Vagy egy éve, megbízták a képviselőház kisebb­ségét, hogy vegye át a kormányt, úgy hogy akár választással, akár más módon csináljon magának többséget. Választani savanyu volt ennek a kisebbségi kormány­nak, megpróbált tehát a többség­ből, a munkapártból magához édesgetni néhány tucat embert. Nem sikerült neki. Nem sikerült, mert nem mutatott elég erőt. Végleg berendezkedtek ' tehát a kisebbségi kormányzásra. Mi­lyen jogon ? •— csak azt szeret­nék tudni 1 Azért-e, mert az or­szág imádja őket, és inkább im­­parlamentáris kormányzást ki­­ván, csak el ne veszítse e kiváló lángész-féxzek munkálkodását ? Vagy forradalmi viszonyok van­nak nálunk, a mikor egy időre el kell tűrni a kisebbség erőszakos uralmát ? Vagy azzal vált most a kisebb­ség uralma szenlesitetlé, hogy tegnap leolvadt a felére, ötvenre “? ... A kisebbség kormányának magyarázata igen egyszerű. Öt­ven kemény szavazat kormányoz ma a magyar képviselőházbán, mert a munkapárt ugy akarja. Mert a munkapártnak még most nem tetszik átvenni a kormányt és mert van ötven ember, a kinek oly kevés a szemérme, vagy oly vak a szeme, hogy a munka­párt helyét melengeti addig, mig a munkapárt maga átveheti a kormányt. Mielőtt azonban ez az év letelik, az öt ven lelkes fé fiú ott fogja találni a meleg kormány­fészekben a munkapártot, mag pedig eheti ismét az ellenzékiség keserű kenyerét. Rotterdam, május 7. (Az Est rendes tudósítóidnak távirata) Londonból jelentik : Az alsóházban Asquith megkérdezte a. kormánytól, hogy milyen intézkedéseket tett arra vonatkozólag, hogy a ház megvizs­gálhassa Maurice vádjait ? Maurice jelenleg aktiv katona, A kormány nevében Bonar Law válaszolt. Szerinte Maurice a levél közzétételével elsősorban is megsér­tette a szolgálati utat és a katonai fegyelmet. Másodsorban felelős, mert miniszteri kijelentések valóságát kél­­ségbevonta. Az ügy első részére vonat­kozólag a haditanács a szokásos mó­don fog eljárni, arra vonatkozólag pedig, hogy miniszterek becsületét megtámadták, bccsületbiróságot hív­nak egybe két bíró bevonásával, hogy ezek vizsgálják meg a tényekei és terjeszszenek elő jelentést. Bonar Law még kijelentette, hogy a becsiiletbíróságot addig nem hívják össze, mig az egész esetet az alsóházban nem tárgyalják le, V. D. immár nem szorítkozik elkeseredett szemrehányásokra Ribot és Clémen­­ceau éhen, hanem mindazok ellen irá­nyul, a kik valaha ellenezték a békeiö­­rekoésekel. Támadják tehát Sembat és Rena'udel szocialista képviselőkéi is, a kik egyidőben szintén a végleteiig való kitartás mellett törtek lándzsát, de a kik most kifogyhatatlanok Clc­­menceau ócsárlásában. Igen nagy támadások érik Thomasi vojt lőszerügyi minisztert, a ki szo­ciáldemokrata. A Verité gúnyosan azt ‘irj a róla, hogy ügyes viselkedése miatt bizonyára külügyminiszter les? be­lőle. A Journal de Peuple Írja: Az oszt­rák békeajánlat ügyében szereplő em­berek büntetést érdemelnek és meg kell ícnyiteni őket, de másokat, mint Thomas, Sembat, Renaudel, a kiknek felfogása tavaly azonos volt Ribólé­val, szintén nem szabad felmenteni. 19Í 7-ben a káprázal és téboly politi­kája lett úrrá s ur még ma is. Ezt a politikát az emberiség és Franciaor­szág érdekében le kell leplezni s meg kell büntetni. A képviselőház hadügyi és külügyi bizottságának titkos üléseiről, a me­lyeken Clémenceau beszámolt a Ká­roly király levelében kapcsolatos békelépcsekről, a lapoknak nem sza­bad tudósítást közölniük. A Petit Pa• rísien mégis közöl annyit, hogy Clé­menceau' kihallgatása alkalmával ki­jelentette, hogy Magyarország és Ausztria egy pillanatig sem tett olyan békenyilatkozatol, a mely Franciaor­szág és szövetségesei számára elfogad­ható lelt volna és ezért egy pillanatig sem állott fenn a béke lehetőségei B. M, Colyn, a titokzatos béke közvetítő Rotterdam, május 7- (Az Est rendes tudósítóidnak távirata) Londonból jelentik: Bár az angol alsóházban Balfour megcáfolt min. den békehírt, Colyn — az állítólagos hollandi békeközvetitő neve — min­­denütt közszájon forog és igen nép­szerű. A Daily News még részleteket is tud Colyn ajánlatáról. Azt írja, hogy Colyn békefcltételei nem voltak elfogadhatók, de bizonyára alapot nyújthattak tárgyalásra. A Daily Chronicle szerint Robert Cecil rósz* szül cselekedett, a mikor elutasította az ellenség békeajánlatát, V. D. Rotterdam, május 7, (Az Est rendes tudósítóidnak tavirata) A Xaderland közlése szerint Colyn. üzleti barátai meghívására utazott Angliába és sem Hollandia,. sem Németország részéről nem volt meg­bízatása, V. LL Genf, május 7. Est kiküldött tudósítómnak táviratai Az ellenzéki lapok harca a kormány égletekig menő háborús uszítása el­­-ügy óta egyre élesebb és Clémenceau szerint még nem volt alkalom a békekötésre Jl francia ellenzék hadjárata a béke ellenségei ellen

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék