Az Est, 1918. október (9. évfolyam, 229-255. szám)

1918-10-15 / 241. szám

Kedd, 1918 október IS. ea 5* oldal. Apponyi miniszterelnöksége előtérben Két nap alatt2464ul spanyolbeteg i és 115 halott Béct, október U (Az Est alkalmi tudósítójától) Návay Lajos királyi kihallgatá­sával a magyar belpolitikai válság nem ért véget, hanem a tárgyalá­sokat tovább folytatják. A tárgya­lások arra irányulnak, hogy olyan kormány alakuljon, a melynek a képviselőházban többsége legyen és a mely gyökeres rendszerválto­zás nélkül Magyarország és Auszt­ria elválásának előkészítésével, a választójog újabb kiterjesztésével es egyéb szociális javaslatok napi- rendretüzésével az ország rokon- szenvét biztosítsa magának. Wekerle Sándor miniszterelnök­ben meglenne a hajlandóság a kormány átalakítására és az itt jel­zett kormányprogram képviseletére és keresztülvitelére, azonban — hir szerint — a király is úgy látja, hogy Wekerle Sándor személyének további előtérben tartása nem kel­tené a magyar közvéleményben azt a rokonszenvet, a mely a nyugodt kormányzásnak — a mai nehéz vi­szonyok között — kétségkívül egyik főfellétele. Idefönt Návay Lajosra gondol­tak, mint miniszterelnökre, egy­részt mert nincs mint háborús uszító exponálva, másrészt mert eddigi liberális magatartása bizto­síték arra, hogy a választójog ki- terjesztését és a többi demokrati­kus reformokat komolyan kész megvalósítani, sőt az Ausztriától való. szétválás módozatainak elő­készítését is becsülettel keresztül tudná vinni. Állítólag Návay Lajosnak fel is ajánlotta a király a miniszterelnök­séget, azonban Návay Lajos — sze­rénységből — azt jelentette a ki­rálynak, hogy a magyar politika vezérférfiai között vannak még olyan nálánál súlyosabb egyénisé­gek, a kik a jelzett kormányprog­ramot meg tudják valósítani és a parlamentben a programnak több­séget tudnak szerezni. Értesülésem szerint Návay mint homo regius megbízást kapott ar­ra, hogy Budapesten a tárgyaláso­kat tovább folytassa abban az irányban, hogy miképp lehetne a parlament normális munkásságát az uj kormány programjának biz­tosítani. Arra vonatkozólag, hogy Návay Lajos kikkel tárgyal, ide­fönt nincs semmi biztos értesülés, de valószínűnek tartják, hogy Ná­vay hazaérkezése után elsősorban Wekerle Sándor miniszterelnököt keresi fel, azután gróf Apponyi Al­bertet, gróf Károlyi Mihályt, Bi­zony Ákost és — gróf Andrássy Gyula távollétében — az Andrássy- csoport egyik vezető tagját fogja felkeresni éc az ezekkel, valamint gróf Tisza Istvánnal folytatott 1 tanácskozásairól jelentést tesz a királynak. Becsben irányadó körökben azt hiszik, hogy a mennyiben gyökeres rendszerváltozás nélkül sikerül a képviselőház munkaképességét biz­tositó kormánynak alakulni, annak élére legalkalmasabb lenne gróf Apponyi Albert, mint a ki a 48-as eszmék hive és igy az Ausztriától való különválás ügyét is legmegfe-. lelőbben tudja képviselni. Návay Lajos — homo régiós Návay Lajos, a ki szombat reg­gel utazott el Budapestről, olyan késéssel érkezett Bécsbe, hogy szombaton már nem tudott kiutaz­ni a király tartózkodási helyére. Vasárnap reggel hét órakor Becs­ből vonaton ment a király tartóz­kodási helyére, a hol a király dél­ben fogadta. Návay Lajos kihall­gatása háromnegyed óráig tartott. Návay Lajos, a ki az éjjel utazott el Béc6ből Windischgraetz Lajos herceggel és reggel érkezett Buda­pestre, ma délelőtt fogadta Az Est munkatársát, a ki előtt a királyi kihallgatásról igy nyilatkozott: — Ö felsége vasárnap délben fo­gadott. Előterjesztéseimet kegye­sen meghallgatta, ennek folytán a tárgyalások továbbfolytatódnak. — rAzE*t tudósítójától ­A tiszti főorvosi hivatalhoz be­érkezett jelentések szerint tegnap és tegnapelőtt a következőképpen állt a spanyol járvány a főváros­ban : . Szombaton: akerüle- Gellert- Zita- tekben kórházb. kórkázb. Uj beteg: 957 58 123 Meghalt: 39 8 13 Vasárnap: Uj beteg: 1165 46 115 Meghalt: 32 14 10 Tegnap és tegnapelőtt tehát a fő­városban spanyol náthában 2161-en betegedtek meg, a halottak száma pedig 115. A spanyol járvány a rendőrségen is egyre nagyobb mértékben szedi áldozatait. Majdnem minden kerü­letből megbetegedett két-három rendőrtisztviselő, a legénységből pedig Olyan sokan betegek, hogy a rendőrkórházban már nem is tud­ják őket elhelyezni, úgy hogy ezen­túl a közkórházakba fognak kerül­ni. A rendőrlegénységnek eddig három halottja van: Raffai József, Szabó VIII. István és Hart Ferenc, egy haldoklik és tizennégyen sú­lyos betegen fekiisznek. Dr. Rónay rendőrorvos is megbetegedett spa­nyol náthában. Gróf Zichy Andor, a Cukoripar részvénytársaság elnökigazgatója, a Magyar Földhitelintézet igazgató- sági tagja, 59 éves korában spa­nyol betegségben meghalt. Teme­tése kedden délután négy órakor lesz a Zrinyi-utca 14. szám alatt lévő lakásáról. Debrecenből jelentik: Mihalovits József debreceni gyógyszertárát, a mely az ország egyik legnagyobb gyógyszertára volt és a hol még a mostani háborús személyzet-insóg idején is hét állandó gyógyszerész­segéd dolgozott, bezárták. A patika (feszes segédei spanyol betegségbe estek és mivel pótmunkaerő nem áll a tulajdonos rendelkezésére, kénytelen volt a gyógyszertárat becsukni. Fiúméból jelenti tudósítónk: A spanyol járvány Fiúméban is egy­re szedi az áldozatait. Újabban öt- ven megbetegedést és nyolc halál­esetet jelentettek be a hatóságnak. A gyárakban a munkásság cgyhar- mada megbetegedett. Bécsből jelentik lapunknak: Tegnap közel száz olyan temetés vo.lt a bécsi temetőkben, a melyek­nek haloítai — csupa 20—30 eves férfi és nő — a spanyol-nátha áldo­zatai voltak. A járvány Becsben rosszindulatú, s legnagyobb részt ket-harom nap alatt végez a bete­gekkel. A központi temetőben el­tol del tek egy Gefaell Elza nevű asszonyt> a kinek koporsója fölött ugyanaz a lelkész mondta a búcsúztatót, a ki egy héttel ezelőtt vasamap eskette. A szerencsétlen asszony néhány napi házasság után meghalt Berlinből jelenti tudósítónk: A spanyol nátha, járványa Berlinben és más nagy városokban kezd ter­jedni. A fővárosban az epidémiá­nak már sok halottja van. Nagy a hiány orvosokban és betegszállító, kocsikban. A városi hatóság orvo­sokat és automobilokat kért a ka­tonai hatóságtól. — A kegyelmes ur vezeti a tár­gyalásokat? -«• — Igen, de nem a saját szemé­Hirek Bur ián gróf lemondásár ói lyem előtérbeállitásával. Holnap ül össze az utolsó delegáció Tanácskozás a miniszterelnöknél Wekerle Sándor miniszterelnököt ma délelőtt féltizenegy órakor a miniszterelnökségi palotában fel­keresték Návay Lajos, gróf Tisza István és herceg Windischgraetz Lajos. A tanácskozás hosszabb ideig tartott. Wekerle Sándor mi­niszterelnök ma délután három óra­kor Bécsbe utazik, hogy részt ve­gyen a delegáció holnapi ülésén. eSAMVUVVVSAAAMVMMVWVWWV« Mechanikai szárítógép ventilátorral, Benno Schilde gyártmány 0|qjJq Érdeklődők irtanak »MRG« jeligére Blocknerhird. irodájába, S^mmelweís-u. Előre lóeeuk el magunkat szőlőkötöző-paplrzslneggel. A folytonos gyártási zavarok s a nyersanyag nehéz beszerzése folytán kétséges, hogy a következő saisonban lesz-e egyáltalán szőiókötöző anyag. Azért ajánljuk kitűnő Rafflapötló papirziinegün- ket, kapható bármily nagy mennyiségben azonnali és későbbi szállításra a Papirárugyárl 6a Kareskedalmi Rt.-nál Budapest, VII, Rákóczi-ut 6. Sürgönyeim s Papirtextil. Telefon 83—63. Ízléses lakásberendezések szőnyegek, csillárok, műtárgyak Miiasztalosok Szövetkezete mlntatermeiben Budapest, IV. kerület, Kristóf-tér 2., I. emelet. SzöloKötözo és csomagoló svéd nátron papirzsinegeket a legjobb minőségben raktárról szállít Bieter és Weisz, BudapcstjV^l^iKárolyliiwly^itT^^^^^^^^^ — 'Az Est tudósítása — A delegáció külügyi albizottsága kedden délután ülést tart $ talán ez lesz az utolsó lélekzclvétele e történelmi intézménynek, a mely nyugodt, szél­csöndes időkben sem vált be soha. A magyar kormány részéről Wekerle Sándor miniszterelnök vesz részt az ülésen. Gróf Burián külügyminiszter részletes előterjesztést fog tenni a külpolitikai helyzetről, elsősorban ter­mészetesen a béke ügyéről. Hogy az albizottság tagjai közül kik fognak felszólalni, az még nincs megállapítva. A különböző függetlenségi cso­portokban külön-külön felmerült az a gondolat, hogy az ülésen egy­séges deklarációt kellene tenni, mint­egy Európa számára is — Magyar- ország függetlensége mellett, egyrészt azonban az egyes pártcsoportok közt teljesen clmérgesedett a hangulat, másrészt pedig se a kormánypárton, se az Andrássy—Apponyi-csoport­ban nincsenek tájékozva a külügyi albizottság tagjai a teendőkről, a pártvezérek hangulatáról és ennek a nyomasztó bizonytalanságnak a tegnapi nap folyamáp többen ki­fejezést is adtak. A delegátusok ma este és holnap reggel utaznak Bécsbe. Bécs, október 13 (Az Est bécsi szerkesztőségétől) Jól értesült helyen úgy tudják, hogy gróf Burián István közös kül­ügyminiszter tegnap benyújtotta le­mondását. Ugyanéiról a részről köz | lik velem, hogy első helyen mint a külügyminisztérium ideiglenes veze­tője gróf Szécsen jön számba, de nincs kizárva, hogy Pallavicini őr- gróf konstantinápolyi volt nagykövet fogja ideiglenesen vezetni a külügy­minisztériumot, mig a legtöbb kilá­tása gróf Mcnsdorff-Pouilly londoni volt nagykövetnek, gróf Apponyi Albert sógorának van arra, liogy ő lesz a végleges külügyminiszter. Londoni volt nagykövetünket az angol illetékes tényezőkkel való jó viszonyánál fogva nagyon alkalmas­nak tartják, hogy a.béketárgyaláso­kon szerepet vigyen. További értesü­lésem szerint báró Spilzmüller közös pénzügyminiszter és Stögcr-Stcintf közös hadügyminiszter is lemond. Vclószinü, hogy a külügyminiszter lemondása következtében, a mely­nek hitelességéről egyébként illetékes helyen nem sikerült biztos tudomást 'szereznem, a magyar delegáció kül­ügyi albizottságának holnapra hirde­tett ülése elmarad. Dr. Lázár Jenő. Szobrászati, Rajz-és Festőművészen Tanfolyamok kezdődnek, ismeri művészek vezetése alatt, előkelő amatőrök részére Mészöly László és Ádám Erzsébet müiermeiben, IV. kér., Bécsi-utca 5. Telefon 53—85. Kérjen prospektust.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék