Az Est, 1918. november (9. évfolyam, 256-281. szám)

1918-11-13 / 266. szám

Szerda» I9l8. november 13 5. oldal. — Mackensen 300 »utója \agy­! váradon. Nagyváradról jelenti tudö- , sitónlc : A Mackenson-liadseveg auló- kolonja, 300 autó 2000 emberrel **gnap Arad kiöl Nagyváradra ér­kezett, hogy az elvonuló hadsereg útját előkészítse. Vezetőjük jelent­kezett Jánossy főkapitánynál, a kit udvariasan arra kért, hogy az embe­reit éjszakára szállásolja cl. Ez a tüzérlaktanyában meg is történt. A német tiszteknek Az Est tudósítója adta hírül a németországi eseménye­ket : a köztársaság kikiáltását és a császár menekülését, mire a német katonák sapkájukat lengetve kiáltot­ták : — Hurrah die Republik ! Ezután éltették a magyar forra­dalmi köztársaságot . Elmondták,hogy a hadsereg el van tökélve a német népért utolsó csepp vérét is ontani, de a junker autokráciáért nem hoz­nak többé áldozatot. Mackensen bé­késen akar álvonulni Magyarországon ,és célja az, hogy a német katonák 1 minél előbb otthon legyenek. — Adler Viktor utolsó percei. Becsbői jelenik'tudósit ónk : Az, Arbei­ter-Zeitung tudósítást közöl Adler Viktor utolsó óráiról. Adler, a kit régi szívbaj - gyötört, vasárnap délelőtt lakásán hirtelen rosszul lett. Állapota folyton rosszabbodott. Hétfőn dél­előtt 11 órakor orvosi konzílium meg­állapította, hogy a beteg élete leg­feljebb órákig terjedhet. Tizenkét ói a után Adler felébredt aléltságából és fiától, Adícr Frigyesről ezt kérdezte : — Kimentették távoMtcinet az Ülésről 2-Nagyon megnyugtatta őt, hogy ez megtörtént. Azután ezeket kérdezte : — 'Mi van Németországgal ? Adler Frigyes: Scheidemann és Haase közösen kormányt, alakított. — Hisz ez nagyon jó ! — A fegyverszüneti feltételek js ismeretesek már. .— Kemények ‘l — J»en, nagyon súlyosak. ■— Több mint Elzász ? — Harminc: kilométer széles sem­leges zóna a Rajna jobbpartján. i “■— í;> keleten*? > — Visszavonulás az eredeti ha­tárig . Adler Viktor erre valamit mondott, a mi nem volt megérthető, majd hir­telen ezt mondotta: — Oda bizony már nem mehetek cl! Mentsenek ki ! Ezek voltak utolsó szavai, mintegy két perc múlva bekövetkezett a halál. — Osztrák .agitáció a nyugati ! megyékben. Becsből jelentik ne­künk: Itteni lapok tudósításai sze­rint Nyu galmagya rországon Vas, At oson és Sopron vármegyében nagy mozgalmak vannak a Néníet- Ausztriához való csatlakozás mel­lett. Onnan érkezett utasok szerint néhány nap óta, a parasztok Né­met-Ausztria éltetése közben végig­vonulnak a helységek utcáin. A Fremdenblatt szerint számos he­lyen a csendőröket és a magyar kormány egyéb közegeit elűzték. A magyar határőrüket is elkergették. A lakosság körében a mellett agi­tálnak, hogy Becs városát a mostani súlyos időkben élelmisze­rekkel támogassák. A legközelebbi időkben Nyugatmagyarországon még. nagyobb politikai tüntetések várhatók a föntemliíett irányban. — Biharban helyreáilitottáU a ren­det. Nagyváradról jelenti tudósítónk : Biharmegyében a nemzetőrség las­sanként helyreállítja a rendet. Na­gyobb fosztogatás vagy rendzavarás már napok óta sehol sem volt, csu­pán Oláhhomorogon, a hol a parasztok rabolni kezdtek. A nemzetőrök erre ágyukat állítottak fel a falu határá­ban, mire a községbeliek közül fehér zászlós követek jöttek a nem­zetőrökhöz és , kijelentették^ hogy minden rablóit holmit visszaadnak. Ürög községben szintén kisebb za­vargás volt, mire egy főhadnagy [vezetése mellett hat huszár jelent meg a község közepén, a hol három bilófát álliiolt fel. A katonák a bitófák alatt némán fegyverbe álltak, mire a fosztogatók között nagy rémület támadt. Az elöljárók arra kérték a katonákat, hogy a községet kíméljék meg a szégyentől és a bitófákat távo­lítsák el, a mikor is a rendet életükkel biztosítják. Kötegyánban négy fegy­veres, ember garázdálkodott. Való­színűnek tartják, hogy elszabadult fegyelmek voltak. A községi nemzet­őrség a fosztogaiukaí elfogta és síaiaria- litcr agyonlőtte. — Orvosi hir. Dr. Surdnyi Ede Abbá­ziából hazatérve, újból megkezdte ren­delését VI., Aradi-utca 41. szám alatt. Dr. Seemann lxirgyógyász és uroló­gus rendelését újból megkezdte. Teréz- körut Ve. Dr. Kelemen Géza bőrgyógyász és urológus rendelését megkezdette Te- réz-körut 29., d. u. 2— tí-ig. Dr. Klein Menyhért fogorvos rende­lését Erzsébet-körnt 27. alatt újból meg­kezdte. Dr. Piiker Bezső a harctérről megér­kezett és rendelését IV., Borz-ntca 9. alatt megkezdte. Telefon -József 101—63. — Halálozás. Szíjártó Károly nyug. esperes plébános 66 éves korában tiidő- gyuladásban Budapesten meghalt. — A betörők és rablók munkája a forradalom első napjaiban. A martalócoknak, betörőknek és la­kásnyitóknak bő aratásuk volt a forradalom zűrzavaros napjaiban. A budapesti rendőrség statisztikája szerint október iil-ike és november 3-ika között naponkint átlag száz- szűzhusz kisebb és nagyobb lakás­nyitás és betörés történt. A fővá­rosban a nagyobb bűnesetek a kö­vetkezők voltak : Klein Miksa (Ki­rály-utca 40.) divaíárnkereskerlé- séből 70.000 korona, Kaufmann Re­zső (Baross-ntea 73.) divatáruke- reskcdéséből 25.000 korona. Klein Ármin (Kertész-utca 30.) bŐrkeres- kedóséből 40.000, Abrakára. Károly fHaller-utca 54.) ruhakere,«kedésé­ből 20.000, a Tiszti Beszerzési Cso­port élelmiszerraktárából (Vóei-ut 69.1 20.000, Seidner Lipót ÍKertész- utea 43.) posztókereskedéeéből 70,000, Tiési Mór (Kmctty-utea 25.) kelmefestőjéből 20.000. báró Rosen- zweig Nándovnc (Irányi-utca 25.) lakásából 100.000, Lichtmann Jó­zsef (Rákóczi-ut 34.) ékszerüzleté­ből 70.000, Sár Ignác (Akácfa-utca 2. üzletéből 20.000, Deutsch Lipót (El xsébet-tér 19.) üzletéből 30.000. Iván Ede hírlapíró (Elemér-utca 35.) lakásából 12.000. dr. Rottmann Ármin (Költő-utca 11.) nyaralójá­ból 100.000, a Haditermény Közte­lek-utca 4. számú raktárából 20.000, Wohl Hermann pásztói lakos laká­sából 684,000, Rcichenberg Jakab (Hajó-utca 16.) üzletéből 57.500. Schmelzer Henrik (Teleki-tér 23.) üzletéből 50.000, Bergsmann Ármin (Kazinczy-utca 52.) üzletéből 24.000, llkovits Jakab (Andrágey-ut 92.) műhelyéből 30.001) korona értékű árut, élelmiszert és egyéb értéket vittek el. Rablótámadás a detektivtestület jelentése szerint mindössze kettő történt: Engel András fillér-utcai kávést megtámadta őrt állam- yasuti kezelőtiszt, egy házmester és két katona. 1000 korona kész­pénzt, és 6500 korona értékű ruha­neműt vjttek el tőle. Steinbruch Károly vezértivkár. bécsi lakos, azt a panaszt tette, hogy « keleti pá­lyaudvaron nyolc katona megtá­madta. a kik elvették pénzét és bőröndjét. Kára 10.000 korona. Zay Károly szatócsot három fiatal ember megtámadta és kényszeri- tette arra, hogy aranyóráját, a mely 1000 korona értéket képvisel, átadja. — Wiudisehoraetz akciója a Habs- burg-ház érdekében. Frankfurtból je­lentik nekünk : A Frankfurter Zeitung berni táviratot közöl, a melyben rész. Jelesen megvilágítja Windischgraetz Lajos herceg és gróf Czernin Ottokár akcióját a habsburgi dinasztia meg­mentése érdekében. Windischgraetz herceg 3—4 hét óta Bernben van, a hol a francia és angol követtel igyekezett érintkezésbe jutni. Rum. bold angol követ csak most érkezett vissza Londonból. Dutasle francia követ kijelentette, hogy Windiseh- graetz herceget csak a francia kor­mány engedélyével fogadhatja. Paris­ból azután arra kapott engedélyt, iiogy Windischgraetz herceg közléseit* csupán jelentéstétel végett hallgassa meg. Windischgraetz akciója entente- körökben nagy meglepetést keltett, de azzal magyarázzák, hogy Win­dischgraetz felelőtlen arisztokratikus körök felfogását juttatja kifejezésre, a kik azzal az érveléssel akarják ma­gukat felszínen tartani, hogy az ententenak el kell foglalnia angol és francia csapatokkal Bécset cs Német’ Ausztriát és meg kell mentenie d Habsburgoktrónjál, nehogy az osztrák* német köztársaság Németországhoz csatlakozzon. — Feimen fedek én kinevezések­A hivatalos lap mai száma a ma­gyar kormány következő személyi intézkedéseiről ad hirt: a kormány Gál Sándor belügyi államtitkárt felmentette és Jánosi Zalfáu or­szággyűlési képviselőt nevezte ki belügyi államtitkárrá. Gróf Cseko- nics Endrét, a Magyar Vöröske­reszt- Egylet, királyi biztosát, Vesz­prémit Zoltánt, Hajdumegye és Debrecen szabad királyi varos fő­ispánját saját kérelmükre, dr. Sán­dor László budapesti államrendőr- ségú főkapitányt. Krecsányi Kál­mán és Markovich Ince főkapi- íányhelyetteseket állásaiktól fel­mentette, egyidejűleg dn Dietz Károly kerületi kapitányt főkapi- tánynyá, Szentkirályi Béla taná­csost, dr. Páll György- segédfogal­mazót és dr. Szilárd Rezső kerü­leti kapitányt főkapitányi helyet­tesekké kinevezte. A kereskedelmi miniszter az Országos Lakásügyi Tanács eddigi elnökét és alelnökit — Wekcrle Sándort és Bálint Zol­tánt. — felmentette és helyettük teljhatalommal elnökké tíarbai \ Sándort, alelnökkó Vágó Józsefet nevezte ki. — A katonák hazaszállítása &t. olasz frontról. A frontról vissza­térő katonák hazaszállítása nap- ról-napra nehezebb feladat elé ál­lítja, a vasutakat, különösen pedig a déli vas utat. Ugyanis a déli- vasuton bonyolítják le az olasz frontról visszaözönlő katonák ha­zaszállítását, a kik Laibach és Pragerhof felől jönnek. A katona- szállitások miatt a délivasut kény­telen volt minden más forgalmát beszüntetni. Pragerhof felől na­ponként tiz-tizenkét vonat jön he az országba. Minden vonaton kö­rülbelül 2—3000 katona jön. A délivasut igazgatósága, hogy a be- özönlést és a torlódást Budapes­ten elkerülje akképpen intézke­dett, hogy a vonatok nagy részét a gyékényes-tíjdombovári vonalra irányítja és Ujdombovánon a ka­tonákat rendeltetésük szerint szét­osztja. így a vonatok a hazaözönlő katonák egyharmadrészét szállítják csak Budapestre. A katonák élel­mezése körül is a legmesszebb­menő intézkedések történtek meg. a mennyiben Csáktornyán, Gyékényesen, Nagykanizsán és Budapesten élelmezési állomásokat állítottak fel. A budai délivasuti pályaudvaron egyébként is óriási a forgalom, mert az olasz hadifoglyok, a kik hazájukba akarnak visszatérni, szintén, ezen a vonalon akarnak hazautazni. Már éjszaka és kora reggel ellepik a. pályaudvar egész környékét és várják, mig vonatra ülhetnek. Meg kell emlékeznünk itt a. délivasut derék alkalmazot­tairól, a kik emberfeletti munká­val ás elismerésre méltó buzgalom­mal látják el súlyos feladatukat. Tegnap alakult meg Budán Temple Rezső miniszteri tanácsos elnöklésével a katonákat fogadó bizottság. A bizottság tagjai asz- szonyok és leányok, a. kik a déli- vasut.i pályaudvaron meleg étellel fogadják a hazatérő katonákat. A bizottság felkéri azokat a hölgye­ket, a kik a kiosztásban részt akar­nak venni, hogy a Krisztina-téri elemi iskolában lévő bizottságnál jelentkezzenek. Münchenből táviratozzak ne­künk: Bozenber., a hol a tiroli harctérről visszaözönlő katonák tízezrei minden vezetés és rend nélkül táboroznak, megszálló olasz csapatok vették kezükbe az élel­mezés ügyét. Dióst legalább biz­tosítva van a hazatérő katonák élelmezése. zmmmBmMummm fa? «V fia 1 «Vinciiről _rtíopfp+ rwncr\r_ elsőrendű physikal.-diaetet. gyógy­ul* it u intézet Főorvosok: Dr. Aufscnnaiter Wien mellett és dr. Podzaliradsky csász. tanácsos. ’QgjX'Ol' öFK: Wlqn, III., Unjjai'fjíisse SO—81. Bútor és laüásberendezéseii a legnagyobb választékban, a legelőkelőbb kivitelben, Imiiden árban. faszenet Ömlesztett és csomagolt] állapotban budapesti telepemről, rostálva azonnal • szállíthatok negyed és fél vagoiirakományokban, Gáspár Fülöp, VI., HungánVkörut 72. FőKonyvelot mielőbbi belépésre Keres a Magyar Waggon* és Gép­gyár Részvénytársaság, Győrött. Ajánlatok eddigi gyakor­lat, referenciák és lizeíési igények közlésével, fcizo- nyitvány másolatok kai fel­szerelve nyújtandók be. Span# ssl iüroflng elleni védeke zésre »Hispanin« dosisíioiens Használandó, ür Gsdesn orvos és Dános gyór-yszerész készítménye. Kapható minden gyógyszertárban és drogériában. Főlerakat »Hattyú« drogéria, Vi II, Józseí-körut 80. Koreánk megvételre 00—70 KOA., 3 fázisú, 42 periodnsu, 110/300 voltos forgó-áramu generátort, szij-vagy Uöfélhajtásra. Gyöngyös éa Vidéke Szőlősgazdái 'Szeszfőző Szövetkezete. HferaMüi barnás, 100 kg.-os hor­dókban, szappanfőzéshez, 400 K jnéte: mázsánként Fssny«* t®osso, 5B«is8ap©.s£9 Vörösmarty-u. 36. Telefon 107—30. I FAROSOK. KÖNYVTARA Az agyagiparös ............................ 1,30 A bútorasztalos.................................................. 3.10 Az épületasztalos ................................... 3.30 Az épöieíláliatos, 34 mintalappal................ 2.20 Fak ötések (épület és bntor), 12 mintalappal... 3.90 A takács I. Posatőkészités................ 1.— A takács II. Oyapjufestés, árszámi tűsök...,.,..... 1.10 A tetőfedő cs épületbádogos, 10 mintalappal 1.30 A vason tő ......................................................... 1.— A viz- és gázvezztékszerelő. I. Szorosabb ér­telemben vett. vízvezeték..................... 1.50 A víz- cs gázvezetékszerelő. II. Tlázi csatolná-- zás, berendezési tárgyak, gázvezték T2 minta 2.20 Az áratőgópkezelő. 10 melléklettel .............. 3,60 tp ületbefejező munkák ............................. 2.80 Fgy-egy könyv portója 30 fillér. Kapható Az Est kxiiyvktTeskeuéseben, VII., Erzsébet-körut IS—10. täträhäzä SZANATÓRIUM Inhalatorium. Quara-fény. Hízó kúra. Egész, éven át nyitva. Ig.-főorvos. Dr. Müller Vilmo«, kir. tanácsos. ! Prospektus. A Magyar ÍSar.k és Kereskedői mi Réazvérv/táreimág tiszt viselői'igaz megr illeíődéssel jelentik kartáisnöjükneé Kompothy Piroska kicaotízonv f. hó 8-án Dásaknán bekövetkezett elhalá­lozását. Fiatalon elhunyt, mindannjdunk részéről nagyrabecsüit kartársnőnk halálát mélyen fájlalj me és emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni. Öxv, Henneíeld Mórnő szül. Herovítz i | Zsófia mint édesanyja, Halmi Hedvig fér- j jereit Moskovicc Msnrtkne. Malmi Ilka í r- i jezctt Hajnal Uárolyné, dr. Halmi Piroska. j I Halmi Eíla, dr. Halmi Jqíjö, dr. Halmi [ Bóla és dr. Halmi Félix mint testvérei, J dr. Halmi Félix né szül. Herzog Gréte, dr. i I Halmi Jenönó szül. Drucker Hedvig mint» I sógornői, Hajnal Károly és Moskovics | i Henrik mint sógorai, az egész rokonság j j nevében is megrendülve jelentik, hogy ; | legjobb fiú, testvér és rokon HALMB PÄB» ! ügyvéd, m. kir. népfelkelő főhadnagy had- ! I bíró, a koronás arany érdemkereszt j tulajdonosa, Ahauj-Torna vármegye ib. ügyésze, a Komporday késárug>á" rt. i igazgatósági tagja, Kassa szab. kir. város 1 törvényhatóságának bizottsági tagja I rövid szenvedés után, Budapestéi? 1918. out. 29’éxT hajnalban elhunyt. A njegbeldqvulí j hűlt tetemeit Budapestről Kassara száliitet- tjik sitt a csr.láúj gvászházból (Fórulca 2,5) rov. hó 7-én délelőtt Kb/a órakor az izr, in t- j | feíekezet S2eríart;í«ai szerint a kassai köz- J [ ponti temetőbe örök nyugalomra idsértük. Kassa, 1918 november 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék