Az Est, 1920. január (11. évfolyam, 1-27. szám)

1920-01-07 / 6. szám

&. oldal. Szerda, 1920. Január 7. — A béketyiegácló dunántúli útja. Hétfőn reggel 9 órakor vonszolta ki e románodtól itt felejtett kegyelem- garnitiu'as vonat gróf Apponyi Alber­tet, a békédelegációt és a magyarok reménységét a szegényes keleti pálya­udvarról a szükséglakásos vagon­városon és a sirva reménykedő Du­nántúlon át Neuillyy a magyar nem­zet előkészített lealáztatásának kül­városa felé. Himnusz búcsúztatta a Keletin, Himnusz fogadta Ferenc­városon, Torbágyon, Bicskén; Tata­tó városon, Almásfüzitőn, Fekőgallán, Bánliidán ... Himnusz és busán meg­hajtott háromszinü lobogó. . Jelzőtáblákat készített1 a magyar népesség, melyen ilyen felírások tilta­koztak az ország jogtalan és oktalan feldarabolása ellen: »Erdély a iníenk!'«, ^Magyarország a magya­roké!«, »Itt tisz'ta magyarok lak­nak« és egyéb ilyen ezeréves újdon­ságokat hirdettek a szomorú táblák. Komáromnál ez volt kiírva: »A hídon túl is tiszta magyarok vannak [« Min­den állomáson, a hol a vonat nieg- állott, nemzeti szónok üdvözölte a delegációt s. lelkes tömegek tüntet­tek az integritás eszméje mellett. Erdélyt, a Bánátot, a Felvidéket Siratták és követelték a dunántúli magyarok. Győrött... Győrszentivá- nyon r ,, Pandorfalun .,» I Apponyi és a delegátus néhány tagja felváltva köszönte meg a bi­zalmat és a biztatást, erőt, kitartást és jó munkát ígérve. Királyhidánál igy búcsúztatták á delegációt »Kémetek maradunk, de Magyaron szagon !« Délután 3 órára ért a Vonat Becsbe, a hol a keleti pályaudvaron űr. Grat: ' Gusztáv magyar követ és a követség fogadta. A Neues Wiener Journal gróf Belli­ién Istvánnal beszélgetést közöl. Gróf Bethlen a többek között ezt mondta ; — Nagy tévedés, ha a területi kér­désekről való döntésnél mindig csupán a számbeli többséget veszik valamely vidék hovatartozásának alapjául. Magyarországnak románlakta terü­letén a románok vannak ugyan több­ségben, mert a népesség 57 százalé­kát teszik, de. ezzel a számbeli több­séggel szemben milyen hatalmas kul­turális tényező például az erdélyi szász nép, a melyre nehéz idők vár­nak. 1 . — A mi Magyarországnak Ausztriá­hoz való.Viszonyát illeti, mi azt szeret­nék, ha az barátságos lenne.- Csakis Magyarországnak lesz módja már a legközelebbi terméstől fogva Bécset élelmezni, feltéve hogy jó termésünk lesz. Ausztriára nézve tehát igen nagy jelentősége van annak, hogy egyet­értésben éljen velünk. A mig Ausztria és Becs kénytelenek lesznek Nyugat felől hozatni élelmiszert, addig nem javulhat meg az osztrák Valuta. Ezt csak a Magyarországgal való barát­ságos egyetértés segítségével érheti el Ausztria, mert Magyarországon na­gyon fontosnak tartják a békés,súr­lódásul rreróes szomszédi viszony). — Orvosi hír. Dentist Pál Miklós áll. vizsg. fogász, Erzsébet-körut 13., fogorvosi rendeléseit ismét megkezdte. — Somogy vármegye a királyság mellett. Somogy vármegye törvény- hatósági bizottságának rendkívüli közgyűlésén tárgyalták Esztergom és Fejér megyék átiratát a minisz­terelnökhöz a magyar királyság felállítását kérő felirataik támoga­tására vonatkozóan. A közgyűlés a feliratokhoz hasonlóan szintén a miniszterelnökhöz fordul, hogy a magyar 'királyság állittassék vissza. <-£ Ausztria állami csődje. Bécsi ,tu- dófdtónk jelenti telefonon: A Morgen értesülése szerint az osztrák nemzet- gyűlés szociáldemokrata radikális szárnyA azt a tervét pendítette meg, hogy a pénzügyi bajokon gyökeresen kell segíteni s erre csak egy mód van, ha a törvényhozás kimondja az állami csődöt. Az osztrák közvéle­mény Renner kancellár párisi útjá­ban látta az utolsó menekülést, mi­vel azonban a kancellár csak ígére­teket hozott, a melyeknek teljesülé­sére számítani nem lehet, nincs más megoldás, mint az állam csődjének kimondása, f- Az öngyilkos vizsgálóbíró utóda. Dp. Kovqts Lajos büntetőtörvény- ■8”; ki vjásgálóbiró, a . Tisza-bünügy vézetpde, mint ismeretes, öngyilkos leit.“ A helyét? most töltötték be, utódja dr. Sipler Imre törvényszéki biró lett. ; —j Nádasi József az uj pécsi szili- igazgató. Pécs város szinügyi bizott­sága a városi színházat Nádasi Jó­zsefnek,'a szabadkai színház volt diréfcfórának Ítélte oda. Január 20-án a szerbek elhagyják á üárost'és a társulat rögtön megkezdi működését. ■—v Lovag Beerué ügye. Lovag Peer Vilmosné a proletárdiktatúra idej\,jogviszonyban volt Cserny Józseffel, a terroristák vezetőjével és a meggyilkolt cseudőrtisztek el­árulásában is része volt A dikta­túra bukása után az orvosszakói'- tők megállapították, hogy elme beteg. Egyideig a . Sehwartzer- szanatóriumban volt, majd a Bin- ger-szanatóriumba szállították az ügyészség rendeletére, ' a bol hat hétig megfigyelték. A megfigyelés eredményeképpen most mint köz­veszélyes elmebeteget az angyal­földi tébolydába utalták. Egy tíbíabiró szabadságold' k okjn. Hivatalosán jelenük, bo^SLjijr Rézler Kornél táblahiró, büntetotörvényszéki tanácselnök á mai napon az igazságügyminiszté riumtól két hónapi szabadságot kapott. Dr. Rézler nem tér vissza a birói székbe, hanem nyugdijaz- tatja magát és ügyvédi irodát nyit. A szabadságolás háttere az, hogy dr. Bézier a proletárdiktatú­ra bukása után néhány nappal nyilatkozatot tett, a melyben jogi alapon azt fejtegette, hogy a „tör­vény szempontjából az uj kor many éppen annyira törvénytelen, mint a Kun-kormány volt“. Rézler fejtegetései - ellen több kartársa egy gyűlésen állást foglalt. Rézler félreértett szavait, kimagyarázta ugyan, végül mégis arra szánta el magát, hogy megválik állásától. A íranoiB elnökválasztás. Poin- mandáruma ez év február 17-én le s/íT francia alkotmány szerint a khffíarának és a szenátusnak egy hónappal előbb, tehát január 17-én kell összeülnie Versaillesban, mint nemzetgyűlésnek, hogy az uj elnö­köt megválás zszák. Ha a kormány­nak nem volna módjában a nemzet­gyűlést összehívni, a szenátus elnö­kének kötelessége a nemzetgyűlést két héttel-későbbre összehívni. Clé- menceau legutóbbi nagy beszédé­ben, a melyet december 23-án mon­dott a kamarában, kijelentette, hogy a kormány, általános politikájáról fölösleges vitát indítani, mert a kor­mánynak eltökélt szándéka, hogy három hét múlva lemond, mihelyt az uj parlament teljesen megalakult. A francia szenátus tagjait ugyanis csak január 11-én választják meg, s a szenátus január 12-ike és 16-ika között fog megalakulni. Január 17-ére pedig összehívja Clémenceau Ver- saillesba az elnökválasztó nemzet­gyűlést. Az eredményt mindenki előre tudja, a nemzetgyűlés 936 szavazata közül körülbelül 800 szóval Clémen- ceaut lógják elnökké megválasztani. Jaguár lS-án Clémenceau át fogja nyújtani lemondását a miniszterel­nökségről Poincarénak, a ki Clt-men- ceauval egyetértésben Millerand-t fogja miniszterelnökké kinevezni. Clé- mencc'u ezután egy hónapig pihenni fog valahol és február 17-én elfog­lalja Poincaré helyét az Elyséebcn. T- Kijelölték v választási bizto­sokat. A hivatalos lap mai száma kökfi a névtárát azoknak a bíráknak, a kiket- sí' nemzetgyűlés^ tagjainak Választásáról szóló kormányrendelet alapján a budapesti, győri és szegedi Ítélőtábla teljes ülése választási biz­tosokká és helyettes választási biz­tosokká kijelölt. Azokra a választó- kerületekre nézve, a melyeknek szék­helye az idegen megszállás követ­keztében működésében akadályozott valamelyik Ítélőtábla területén fek­szik, a minisztérium jelölte ki a választási biztosokat és azok helyet­teseit.-7 A tábla is érvénytelenítette báró Révay yégre” deleiét. Vala­mikor sokat Írtak a lapok báró Rébgy Fj&fenc örökösei ügyéről, a ki hatalmas vagyonát inasára, Reichl Jánosra hagyta. A törvé­nyes örökösök megtámadták a végrendeletet és bebizonyították, hogy a báró a- végrendelet Írása­kor lnár nem volt épelméjű, to­vábbá pedig, hogy a végrendeleti örökössel olyan viszonyban volt, hogy az intézkedés tulajdonképpen jó erkölcsökbe ütköző cselekmé­nyek jutalmazásának tekinthető, A törvényszék közvetlenül a dikta­túra előtt érvénytelennek nyilvá­nította a végrendeletet és a sok millióra rugó örökséget a törvéy nyes örökösöknek ítélte oda. Az inas: felebbezett, de a tábla hely­benhagyta az Ítéletet, még pedig nemcsak az elmebetegség óimén semmisítette meg a végrendeletet, hapern tuxpk causa miatt is, ~i CimajJtfínányozás. A rainiszterta- nLoránd földmivelésügyi mi­niszteri ' Helyettes államtitkár részére ny-ugdijazfcfitása alkalmából sok évi ki­váló szolgálatainak elismeréséül az ál­lamtitkári címet adományozta. +- A Salgótarjáni Kőszénbánya r.-t. kifeli velühk, hogy e hó 21-ére rend­kívüli közgyűlést hivott össze, a me- lyeti—gí alaptőkének 33.000 bemutatóra szóló 200 korona n. é. részvény kibo- - csalásával való felemelését fogja java-, solni. Ennek következtében az alaptőke 33 millió koronára fog emelkedni. A befolyó összeg a forgótőkének minden áru árának rendkívüli emelkedése folytán elkerülhetetlenné vált szaporí­tására. valamint a termelés emelése érdekében nyitandó uj bányák beru­házási költségeinek fedezésére szolgál. Uj közspé épül a sashalmi ré- feji. Budajrest közelében, a Cinko- táVa]^ji«öniszé(los sashalmi réten uj község épül, hogy Budapest la­kásnyomorán enyhítsen. Kint jár­tunk a telepen, a melyet még a bolsevizmus kitörése előtt kezdték építeni. Gondnoka a telepnek je­lenleg nincs. Az eddigit felfüg­gesztették állásától. Munkanapo­kon sgy épitészmérnök a felügyelő. Javában folyik az építkezés. 1918 október elején kezdődött a telep építése. Katonai célokra, repülők szerházának készült. Az ajtók fel­iratai is erről tanuskódnak. Har­minckét deszkapavillonból áll a szögesdrótkeritéssel körülvett te­lep. Főutcáján emeletnyi magas, ablakos raktárak és magas gyár­kémény a központi fütőház olda­lán. A feltörő, még az erős boton- padlózatokat is szétmállasztó ta­lajvíz miatt jelenleg csak kilenc barak van lakható állapotban. Csatornázással fognak segíteni e veszedelmen. Á lakások típusa : egy szoba, konyha, éléskamra, egy szoba, konyha és magános szobák. Szájznegy vünkét. család kapott Itt eddig hajlékot. Majdnem mind munkás. x De van közöttük katona, keres­kedő, postás,' pénzügyőr is. 1919 októberében költözködtek ki a' la,' kásbivataltól kapott enged'élylyel. Most vezetik be a telepre a villany« világítást, melyét a Plioebus-gyár fog szolgáltatni. A közel jövőben nyílik meg egy hatosztályu elemi iskola, Az egyik pavillgnban az amerikai misszió gyermekvédelmi akciója tevékenykedik. Konyhája a . telep és Sashalom gyerekeit táp­lálja. A hideg beköszöntővel bi­zony itt sem idegenkedtek a desz­kák, gerendák, ajtók, ablakfák el­futásétól. Azonban a cinkotai köz­ségi elöljáróság olcsó tűzifát jut­tatott a telep lakóinak. Az orszá­gos lakásépítési bizottság 330 lakás j felépítését tervezi állítólag több j mint öt millió korona költséggel. I Ha befejeződik- az építkezés, a cin­kotai elöljáróság sashalmi kiren­deltsége a telepre költözik meg­felelő számú rendőrséggel..A lakók elégedettek, tiszta hajlékukra gon­dosan • ügyelők- Nem ítélik bele pár esztendő s virágzó község fog, a sashalmi réten. állapi.- Nem szegé­nyes szükséglakások, de édes, me­leg családi fészkek. — Elitéit lakásdrágltók. Pirkner Imre réudőrtanáesos, a lakáskjhágási büntetőbíróság vezetője Schwarcz Al­bertié magánzónőt egy havi elzárásra és 100.0 korona pénzbüntetésre ítélte, mezt' Sip-wtca 6. számú üzlethelyisége átengedéséért 20.0ÓÖ koronát követelt. Klein József villanyszerelési vállal­kozót 600 korona pénzbüntetésre ítélte, mert lakását 4000 korona lelépési dij ellenében hajlandó volt átengedni; Az ebben az ügyben közvetítő szerepét ját­szó Száva Gábor mérnököt 8 napi; el­zárásra és 500 korona pénzbüntetésre ítélték. Bozai István 1000 korona pénz­büntetést kapott, . mert lakása átenge­déséért 16.000 koronát követelt. Mül. berg Józsefnét 1000 korona pénzbünte­tésre ítélték, mert lakását bútoraival együtt 70.000 koronáért - árusította, Woltner Berta és Singer Lipótné ka-j lapüzlet-tulajdouosokat 15 napi elzá- - rásra és 2000 korona pénzbüntetésre ítélték, mert az üzlethelyiség átenge­déséért 80.000 koronát kértek. Rotmayer Aladár jószágköi-mányzó 600 korona pénzbüntetést kapott, mert a' Miskolcra , költözött Teleszky Ferenc őrnagy laká­sát 30.000 korona lélépési dij ellenében akarta bútorokkal együtt átadni. 4- Sztrájk miatt nem volt előadás a párisi nagy operában. Parisból . táviratozzék, hogy január 2-án este a nagy opera zenészei és velük együtt az előadó-személyzet közül többen sztrájkba léptek, úgy hogy az előadást nem lehetett megtartani. — Wilson,, súlyos betegsége, A1 Neue '"Préie Presse-nek jelentik Hágából: Az amerikai lapok a következő részleteket közük Wilson betegségéről: Wilson egyszer utazás közben hirtelen ideggörcsöt kapott az arcában és a szeme kezdett el­fordulni. Azt hitték, hogy agy- vérömlés érte és gyorsan vissza­vitték Washingtonba. Két héttel később megismétlődött a roham és ezúttal balteste megbénult. Most lassanként visszakapja megbénult tagjainak mozgékonyságát. Wilson semmiesetre sem akar továbbra is megerőltető munkát folytatni, mert ereje már csak arra elegendő, hogy elnöki tisztségének lejárásáig a hiva­talával járó kötelezettségeknek eleget tegyen. — Az Ingatlanbank megvette a Hungári^füj-dőt. A Hungária-fürdő és a hozzátartozó épülettömb gazdát csereit. A vállalatot tizenhárom mil­lió koronáért megvásárolta a Ma­gyar Általános Ingatlanbank. A fürdő egész berendezésével és azonkívül a szomszédos hat ház jutott ezzel az Jngatlanljanjí

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék