Az Est, 1926. július (17. évfolyam, 145-171. szám)

1926-07-16 / 158. szám

10, oldal Péntek, 1926. július 16, jthl Zoltán rajzát '.P-\ __ \* Hírt, Holloway oMjjolfbajfioknö Képek a sakkversenyröl Lola Mauroiii, a bécsi etonfrharás sakkmester Faragó Klári, a női sakkverseny egyik magyar résztvevője Grünfeld, aki a nemzetközi mesfdfú verseny győztese lesz Helyreállt Magyaróvár megbolygatott társadalmi békéje \ iovagias-ügyek kibéküléssel zárultak a győri törvényszék előtt Győr, július ÍJ (As Est tudósitójától) f.Tobb mint egy év óta folyó, sok Vihart keltett lovaglás ügyek ér­tek véget a győri királyi törvény­széken. anélkül, hogy tárgyalásra és ítéletre került volna a sor. Még 1924 decemberében történt, hogy egy magyaróvári becsületbíróság diszkvalifikálta dr. Cserny Feren­cet, a Magyaróvár} Takarékpénz­tár elnökéi, és Martin Gyulát, a bank vezérigazgatóját. A diszkva- liíikálás megtörténte után Cserny és Martin Budapestre utazott és megkérte dr. Rácz Vilmost és Szi- aethy István huszárfőhadnagyot ügyük újraíelvételére. Az újrafel­vét el sikerrel is járt és egy másik becsületbíróság, amelyben a régi becsületbíróság többsége is rászí­vott, megsemmisítette a magyar­óvári végzést cs úgy Csernyi, mint Martint teljesen rehabilitálta. A döntés ellen ádáz harcot kezd­tek a fajvédők Géher Gyula őrnagy, Budaházy Miklós és Slmltéty Mik­lós vezetésével. E harcok következ­ményei hosszadalmas bírói eljárá­sok voltak, amelyeket részint dr. Rácz Vilmos indított a fajvédők el­len, részint azok ő ellene. A perek lavinájában a győri királyi tör­vényszék elnöke, dr. Schannen Alar ;jos szerdára tűzte ki annak az ügy­nek főtárgyalását, amelyben a vád­lottak Cserny és Martin bankigaz­gatók voltak. Dr. Drobilits Ernő vármegyei aljegyző perelte be őket rágalma­zásért és becsületsértésért, amelyet azzal követtek el, hogy a rehabili­táló döntés után velük szemben súlyos kitételeket tartalmazó egy­oldalú jegyzőkönyvet hírlapokban is közzétették. A győri törvényszék szokatlanul. nagy előkészületeket tett a tárgyalásra, amelyet a nagy esküdtszéki termében akartak meg­tartani. A főtárgyalásra megidéz­ték tanúként Magyaróvár egész vri társaságát, Budapestről ugyan­csak tanúként megjelent Csécsi Nagy Imre altábornagy, dr. Rácz .Vilmos és dr. Kiár, Zoltán. Dr. Schannen Alajos elnök a tár­gyalás megnyitása után azzal a kérdéssel fordult a felekhez, nem lehetne-e az ügyet békésen elin­tézni. A perben szembenálló feleket a felszólítás előkészületlenül érte, mire a tanácselnök szünetet ren­delt el. Hosszabb szünet után az elnök újra megnyitotta a tárgya­lást és dr. Cserny Ferenc nyilatko­zatot olvasott fel, amelyben sajnál­kozását fejezi ki, hogy a harc he­vében dr. Drobilits Ernőt megbán­tották. Drobilits Ernő szintén nyi­latkozatot olvasóét fel, amelyben kijelentette, hogy Cserny, vagy Martin bankigazgatókat nem akar­ta inkorrektséggel vádolni. A nyilatkozatok felolvasása után Martin Gyula bankigazgató állott fel és úgy a maga, mint dr. Cserny Ferenc nevében köszönetét mondott Csécsi Nagy Imre áltá- bornagynak. dr. Kiár Zoltánnak, dr. Rácz Vilmosnak és Szigcthy Istvánénak az ügyben kifejtett ön­zetlen közreműködésükért. A nyi­latkozatokat jegyzőkönyvbe fog­lalták és ezzel a bíróság az eljá­rást megszüntette. A nyilatkoza­tokkal szerencsésen1 véget értek a nagy port felvert magyaróvári lo­vaglás ügyek és remélhető, hogy ezzel Magyaróváron, helyreáll a közel két évvel ezelőtt megbolyga­tott társadalmi béke. pénzt kért tőle gyógykezeltet’ési éi orvosi díjakra és sikerült is neki Molnár Maris­kától kicsalni 3 millió koronát. Együtt indultak el az angyal, földi elmegyógyintézet felé, az. egyik átjáró háznál azonban az állítólagos Horváth József né azt mondotta, hogy neki ide be kell menni. Molnár Mariska persze hiába várakozott, az asszony el­tűnt a hárommillió koronával: Természetesen kiderült az is, hogy a leány becsének semmi baja. A rendőrség erélyes _ nyomozást indított a szélhámosnő kézrekeri- tése érdekében. lit érdemes ma halfgatni rádiós? Ma délután a Középút JCátíay Tibor fejti ki az új párt programját, amelyet Bethlen miniszterelnök is jóváhagyott — Az Est tudósítójától — Hírt adtunk már arról, hogy az egységespárt liberális árnyalata új politikai klubot akar a főváros­ban alakítani Középút Klubja, cí­mén. Ennek az akciónak Kállay Tibor nyugalmazott pénzügymi­niszter a kezdeményezője. Az elő­zetes tárgyalások eredménnyel végződtek s az új klub, illetve a középút politikai pártja, ma délután öt órakor a Royal szál­lóban meg is alakul. Az elnökség tagjai a liberális politikának híveiből fognak kike­rülni. Kállay Tibor ügyvezető el­nök mellett hír szerint a követke­zők lesznek az elnökség tagjai: Tolnay Kornél, Désy Géza. Kozma Jenő, Gár Vilmos, Siegescu József. A mai megalakuló gyűlésen Kál­lay Tibor be fog számolni elsősor­ban a miniszterelnökkel folytatott tanácskozásairól és ki fogja jelen­teni, hogy a miniszterelnök minden erő­vel támogatni fogja a partot politikai működésében és mun­kájában. Hangsúlyozni fogja Kállay Ti­bor, hogy semmiféle politikai né­zeteltérés közte és a miniszterel­nök között nincs, sőt az új párt egyenesen Bethlen István politikai pro­gramja alapján áll és Bethlen nevét írja zászlajára. Kállay Tibor kedden délután utazott el a miniszterelnökhöz In- kére, ahonnan ma reggel érkezett meg Budapestre. Munkatársiunk­nak alkalma volt Kállay Tibor nyugalmazott pénzügymini sztesr úrral beszólni, aki a többi között a következőket mondotta : — A párt programja mindenki előtt világos és tiszta és éppen ezért nem tarlom szükségesnek, hogy egyes lapokban megjelent tendenciózus közleményekre válaszoljak. A ma délután megalakuló gyűlésünkön mondom el beszédemben a párt cél­jait cs programját és azért nem óhaj­tok ezúttal elébevágni beszédemnek. .1 miniszterelnök úrnak teljes rész­letességgel elmondottam az utóbbi napok eseményeit és mindenről tájé­koztattam ót. Hangsúlyozni kívánom, hogy mindenben bírom hozzájáruld- sát az új -párt megalakulásához. Rémhírterjesztő széüiámosnő fosztogatja a pesti cselédlányokat — Az Est tudósítójától — CsütörtöK, július 15 4. Ó0 München (485): Hangverseny', 4.15 Bécs (531): Hangverseny. 4.30 Prága (368): Hangverseny, 5.60 Berlin (504): Gitárdalok. 5.10 Budapest (560): Kamarazene. 6.00 London (365): Tánczene. 6.30 Barcelona (325): Hangverseny, 7.00 Budapest (560): Cigányzene. 7.45 Lipcse (452): Operett. 8.00 Bécs (531): Zenekar. 8.15 München (485): Wagner-est. 8.30 Budapest (360): Móricz Zsigmondi Sári bíró. 5. ftO Milánó (320): Hangverseny, 10.30 Berlin (504): Tánczene. 11.00 Budapest (560): Kamarazene. %vvwwwvwvwwvwvvwwit Zürichi deviza-árfolyamok Budapest: 0.007225 Zürich, július IS Tegnapi Mai zárlat megnyitás Már hosszabb idő óta garázdál­kodik Budapesten egy furfangos szélhámosnő, aki különösen a cse­lédlányokat károsítja meg. Rend­szerint azzal az ürüggyel állít be a lányokhoz, hogy hozzátartozóikat valami baj érte és ilyenkor mindig pénzösszegeket csal ki a megriadt, tapasztalattan, falusi cselédlányok­tól. Tegnap este ez az asszony' beállí­tott^ Molnár Mariska mindenes fő­zőnő Podmaniczky ucca 4. szánni házban lévő szolgálati helyére. Az alacsony, kövéres, 35 év körüli nő azt mondta, hogy ő Horváth Jó­zsef né. az Átlós lit 9. számú ház felügyelőnője. — Édes lelkem. — mondotta az asszony — nagy baj van. Testvér- öccsét szülőfalujából mint elme­beteget. szállították fel az angyal­földi elmegyógyintézetbe! A cselédleány természetesen na­gyon megijedt, mire az asszony Budapest 0.00722 0.007225 Berlin 122.90 122.95 Newyork 516.375 516.5 London 25.11 25.115 Párizs 13.40 13.15 Milánö 17.975 17.55 Prága 15.30 15.30 Bukarest 2.40 2.35 Varsó 55.5 55.— Bécs 0.00731 0.0073 Szófia 3.75 3.75 Belgrad 9.125 9.125 Amsterdam 207.40 207.40 Brüsszel 12.35 12.20 MINDENNŐ ••d bőrének fideségét és tisztaságát meg* akarja őrizni, használjon dr. Bíró-féle Havasi gyopár-Krémet szappant, púder t, m osőóvízet

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék