Az Est, 1930. július (21. évfolyam, 146-172. szám)

1930-07-04 / 149. szám

10, oldal Péntek, 1930. futius 4. Kabos Gyula SZÍNHÁZ Kabos Gyula londoni színész szeretne lenni Tanulságos beszél­getés egy színésszel, aki megbánta, hogy színigazgató volt Mint Napoleon. A száz napos uralom. 'A budapesti színészek Napóleonja győze­delmesen vonult be a Nagymező uecai színház irodájába és a szezon végén száműzték Szent Ilona szigetére. Illető­leg! a Városligetbe, Feld Matyihoz. Rövid színigazgatói történet, de annál tanulsá­gosabb és azok, akik valaha is színigaz­gatók akarnak lenni, legalábbis olyan körülmények között,’ mint Kabos Gyula volt, jól fontolják meg. Czinóber maszkjában iilt tegnap este az Öltözőben és őszintén felelt minden kér­désre, Miért is ne . felelt volna őszintén? Ezek a dolgok úgyis világosak, csak ép­pen le nem írta őket senki. — Tehát Kaboe úr, mondja meg őszin­tén, igazán, mi a véleménye rövid szín- igazgatói pályafutásáról? — M esi van a véleményem. — Mégis? — Hát az a véleményem, hogyha ma abban a helyzetben lennék, mint akkor, megint csak úgy tennék. —r BÍZtOS? — Biztos. Most nem kezdeném cl másod­szor, de akkor elkezdtem. És most abban a helyzetben ugyanúgy elkezdeném. — Miért kezdené el újra? — Képzeljen el 180 embert, járkálnak a színházban és fogják n fejüket, nem tud­nak mihez kezdeni. Egy bukott színház. Nem volt olyan régen, mindenki emlékez­het rá, hogy sivatag volt a Fővárosi Ope­rett Színház környéke. Sivatag! Ha tudná, hogy akkor milyen kisfiúk voltak mind, ni ilyen ijedt emberek voltak. És én egy lágy pillanatomban elhatároztam: segí­teni fogok magamon és segíteni fogok mindenkin. Mindenki várt, mindenki né­zett. Akkor fejest ugrottam, színigazgató lettem, hogy én majd megmutatom... — És mi történt? » — Az történt, hogy a kisfiúkból egyszer­re nagylegények lettek, de megnőttek egyszerre, szárnyuk támadt, akkor, ami­kor már valami biztosítva látszott. — Miért bukott meg, mint színigazgató? _ Először is azért, mert engem ért az chit hangosfilm roham. Másodszor: bu­kott színházban akartam színházat csi­nálni. Harmadszor: a legrosszabb dekon­junktúrában kezdtem el a színigazgatást, Negyedszer: mindenki fütyült a színház­ra. Játszottam én magyar darabot addig, »meddig csak lehetett és csak akkor fa­nyalodtam külföldire, amikor már mu­száj volt. Nem sikerült, vége. Kész va­gyok. — Mi a legrosszabb tapasztalata? ..DECllfA“ BEKETOW CIRKUSZ-VARBETÉ városiba*. Tel.: Aut. 183-35. A vezető iuliusi műsor i- > 8 órakor és d. u. tórakor. IO kdHSldt nfrahtld 1. "--'rik este 1 pengőtől 6 pengőig (utalvánnyal a fele), din;.-/ 59 fillértől 3 pengőig (utalványok nem érvényesek) MA PREMIER! 1 vidámabb pesti műsor Dajbukát Ilona—Bársony István Vidor Ferike—Dezsőffy László Szász Ila—Jávor Pál Balta Zsuzsi—Sárossy Mihály. Pálffy Blanka—Jindai Béla Gyár mat hy Anna—Déri Hugó Szatay Mária - Végh Kálmán Frizzo—Dezsöffy István, stb. Csak az Omito tollárában HUvös nézőtér* f Előadás %9 órakor Tolefón: J. 301-25 — A legrosszabb tapasztalat az, hogy nem szalad hinni senkinek. — Örül, hogy vége mindennek? — Boldog vagyok, hogy ismét »csak« színész lehetek. — Tartozik? — Nyílt szemmel nézek a világba; én mindenkit kifizettem. — Miből? — Nekem egy gyönyörűen berendezett négyszobás lakásom, volt. Ügy laktam benne, mint egy király! Tudja, hogy mi van ezzel a lakással? A négy szóimban, a gyönyörű bútorokból csak egy sezlónt találhat. A többi... — Haragszik valakire? — Nem haragszom. Én saját káromon tanultam és megbántam. — És most mit fog csinálni! — Külföldre megyek. — Hívták! — Nem hívtak. — Csak úgy kiköltözik? — Ajánlkoztam. — Tud más nyelven, mint magyarul? — Az éit anyanyelvem angol. Tökélete­sen tudok németül. Londonba megyek szí­nésznek! Nem vagyok elveszett ember. Tu­dok festeni, Indok szaxofonozni, bűvész­kedni és táncolni... És színész is va­gyok .., Különös. Így megváltozzék a világ Ilyen rövid idő alatt... Rehabilitálták Maurice Dekobrát Maurice Dekobra Nagy feltűnést keltett Németországban dr. Frick thiiriuigai Hittler-párti belügy­miniszter felszólalása, majd rendelete, amely kimondja, hogy Maurice Dekobra három regényét nem szabad árulni a könyvkereskedésekben és tilos gyermekek kezébe adni. A Berlinben működő pornográf irodal­mai vizsgáló bizottság most teljesen el­lenkező szakvéleményt adott le Dekobra müveiről. A bizottság kimondotta, hogy Maurice Dekobra regényei teljesen meg­felelnek a magas irodalmi nívónak, lehat semmiféle betiltásnak helye nem lehel. Ebben az értelemben döntöttek Dekobra regényeiről. A Warner-gyár tárgyalásai az Emelka és UFA megvételére Berlinből egy érdekes financiális tár­gyalásról érkezett bír. A Küchenmeister— Tobis—Kommersbank csoport tárgyaláso­kat folytat az állammal az EMELKA részvénymajoritásának átvételéről. A részvény többség ugyanis az állam tulaj­donában van. A Tobis mögött a IVarner Brothers gyár áll. A Waruerék Hugenbergékkcl is tárgyalni kezdtek. Hugeubergéknek ugyan­is nagy érdekeltségük van az UFA-nál. Warnerék biztosítani akarják elhelyezke­désüket a német íilmpiacon úgy színházi, mint gyártási monopólium szempontjából. JOBB MINT OTTHON minden este 8 órakor a NYÁRI OPERETT- SZÍNHÁZBAN JOBB MINT OTTHON a legmulatságosabb nyári darab JOBB MINT OTTHON csupa ötlet, csupa vigság JOBB MINT OTTHON tele van ragyogó ének- és tánc-slágerekkel. Tehát váltsa meg jegyét szombatra, július 5-re a JOBB MINT OTTHON bemutató előadására. Legdrágább hely 5 pengő NYÁRI OPERETTSZÍNHÁZ Városliget, Angol Park mellett. (Tel. Aut. 200--35) SZÍNHÁZAK ÉS MOZIK MŰSORA Csütörtök BUDAI SZÍNKÖR: Az első tavasz (%8). NYÁRI OPERETT SZÍNHÁZ: Lila lest, sárga sapka (8). BUDAPESTI SZÍNHÁZ: Jaj, de ki- vagyunk (Vb9). NYÁRI KOMÉDIA ORFEUM: Júliusi kacagó esték. Kezdete 9 órakor. OMNIA KABARÉ: Megnyitó műsor. Kezdete 9 órakor. KERT KABARÉ (CLARüS): Minden este 9 órakor. Mit járkálsz meztelenül; Jú- liális; Szakítás. Mozi CAPITOL FILMPALOTA (Baross tér. .1. 343v-47): Táncos diákok (éneklő, beszélő, tán­cos ülni, 8 íelv.) — TingLi-taugli (egy güri regénye, 8 íelv., Dolly Dawies. Igo Sym) — Híradó (*4v-:tól folyt.). CSIKÁGÓ MOZGÓ (Isl'ván út 39. J. 321—73): JyOgény áll a házhoz (énekes, táncos fihn- revű, 3 film és 3 színpadi részben. Fellépnek: László Gizi, Sarlód Viola, Szentes László, Bakonyi Sándor) ’— Ifjúság mámora (Camilla. Horn, Gustav Fröhlich) — Fox Híradó (VíÖ, *48, VAO). ELIT HANGOS MOZGÓ (Lipót körút 1-3. Aut. 161—31): Singing Fool (a világ leghíre­sebb hangos filmje, 11 felv., A1 Jolsou, David Lee) — Részlet a Parasztbeesület-ből (énekli Gigli) — Császári kozák, kórus (3, *48, *2,10). FÉSZEK (József körút 70. szám. J. 400—49): Farsangi herceg (vigj., 10 felv.. Harry Licdt- ke, Hans Jujikorsmann) — Ellopott titkos szerződés (kalandor tört., 10 felv.) — A hegy­szoros hőse (kaliforniai tört., 6 felv., fősz.: Rek, a csodaló (5, *48, ?410). FÓRUM (Kossuth Lajos ucca ili8. Aut. 895—43 és Aut. 897—07): Prolongálva! Szivek szimfó­niája (Zwei Herzen im % Takt, a legnagyobb német ensemble beszélő film, 15 felv., fősz.: willy Forst, Grctl Theimer, Szőke Szakáll, ifialmay Tibor. Rendezte: Bolváry Géza) — f'ox hangos Híradó — Raque Meller (ó, 148, ’410). IMPERIAL (Dembinszky uec-a és Aréna út sarok. J. 3(28—90): Országutak angyala (hangos dráma, 9 felv., Wallace Berry, Richard Arien, Louise Brook.s) — Nászutaisok hajója, (vigj.. 9 felv.. Ruth Taylor, James Hall) (3, *48, %10). KAMARA MOZGÓ (Dohány u. és Nyár u. sarok. J. 440—27): A havannai leány (hangos filmattrakeió, 8 felv., Lona Lane, a Fox Fol­lies főszereplője és Paul Page) — Hangos ki­sérő műsor — Hangos Híradók (6, 8, 10) Nyitott tető. KERT MOZGÓ (Aréna út és Vilma királynő pt sarok. Aut. 130—17): Prolongálva! Szere­lem 1939 (vidám regény a mai lányok életé­ből, 10 felv.) — Stau és Pan legújabb burl. — Híradók (8, 10). MÁRKUS FARJLAMOZI (Múzeum .körút éá Rákóczi út sa-rok. Szerelem 1930. (vidám re­gény a mai lányok életéből, 10 felv.) — Siau és Pan (legújabb burl.) — Híradók (8, 10). MÜJÉG- MOZI (A városligeti tavon): A szerelem öl (a mai fiatalság drámája, S felv.. Dolly Dawies, Erna Moréna, Otto Reiu- wald) — Minek a szőke énnekem? (vigj., 8 felv., Esztcíházy Agnes, Georg Alexander) — Magyar és Angol Híradó (8, 10). OLYMPIA (Erzsébet, körút 26. J. 429—47) X A hold asszonya (T'hca v. Hurbou regénye, 2 részben, Gerda Maurus, Willy Fritsch) — Aa én leányom (9 felv., Louise Desásr) (Folyta­tólagos előadások: 5, *48, 10). ORIENT (Izabella ucca és Aradi u. sarok. Aut. 130—87): A pogány (regényes tört., 9 felv., Ramon Novarro. Rcneé Adorro) — Buta ember szerencséje (vigj., 8 felv., Busier Keaton, Dorothy Sebastian) — Három csésze tea (vigj., 8 felv., Lew Cody, Aillen Prigle) — Híradó (*43, 7, *410). ORION (Eskü út 1. szám. Aut. 831—02)J A havannai leáuy (hangos filmtört., 8 felv., Paul Page) «— Fox hangos varieté — Magyar Hiratló (*48, *410). PATRIA HANGOS MOZGÓ (Népszínház tL 13. J. 136—73): Táncoló asszonyok (vigj., ,10 feliv.. Dorothy Mackail) — Az éjféli . kalóz, (dráma, 8. felv.. Sue Caroll, Rod la Roqiic)' — Kristály-revű ' (zenélő, éneklő táncát!rakodó) (!•_*•'>, 3í8, M10). Nyitott tető. TIVOLI (Nagymező ucca 8. Aut. *230--40): A régi dal (Tauber Richard világhírű kama-* raénekes beszélő, zenélő, éneklő filmje) — A falu szégyene (tragikus tört., 8 felv., Emma. Zessar.skaj a) — Híradó (4. %7, *410). TURAN (Nagymező u. és Mozsár u. sarok. Aut. 2c;4—20): Isten az óceán felett (színmű. 8 felv., Richard Barthel niessj Betty Comp;-on) — Vágyak városa (dráma, 8 felv., Harry Liedtke) — A köd foglyai (kalandos tört.. 8 felv., Dolores Costello, Conrad Nagel. May Me Avoy) (.>. *48. %10). UFA FILMSZÍNHÁZ (Teréz körút 60. Aut. 397—07 és Aut. 197—68): Évadzáró műsor: Ad árnak és Évák (hangos vidám szerelmi tört.) — Továbbá elsőrangú burleszkek é, hír­adók a világ minden részéből (*46, *48, *410).­VESTA (Erzsébet körút 39. sz. J. 326—30): Szibéria 1910. (hangos dráma, 8 felv.. Dolores Costello) — Tápcol 6 asszonyok (hangos new- yorki 1ört., 8 felv., Dorothy Mackail, Jack' Mulhall) (*44-től folyt.). * Wagner-cst holnap az Ällatkcrtben. Közreműködnek: Báthy Anna, Ekkor Szidi, Csillag Erzsi, Vinkovich László. Ve­zényelnek: Márkus Dezső és Komor VU< mos. J1 Boris Godunov Münchenben Jl hetvenéves Clara Uiebig önéletrajza — Középeurópai időszámítás szerint — július 3. délután l órától július l. éjjel félegyig. Budapest 550 m. 4.00 Rudié Szabadegyetem. 5.3D L>r. Csaba Jenő novellája: »Gyerekek«. Fel- oh assa a szerző. 6.10 Opcrottrészletck és keringök. — (Zenekari hangverseny.) Vezényel; Polgár Tibor. 7.15 Angol nyelvoktatás. 7.45 Kelemen Ernő felolvasása: »Vilma királynő .és- a királyi család«. 8.15 Katonai indulók. A m. kir. 1. honvédgyaíog- ezred zenekara fuvósegyiittesenek hangver­senye. 9.30 Kínai és japán motivumú énekszámok. Elő­adja: Laurisin Lajos. Zongorán kiser: Ka- zaesay Tibor. Utána, körülbelül 10.00 Időjelzés, idüjárásjclentcs, hírek. — Majd: Banda Marci és cigányzenekarának zenéje a Baross-kávbázból. Európa rádiójának mai érdekességei: Operaelőadások: Lortzing: Az orvva­dász (Prága, a nemzeti színházból, 7.30). Verdi: Traviata, a címszerepben Alpdr* Gitta felléjitévcl (Berlin, az állami opera-- házból, 8.00). Rossini: Ory grófja (Milánó., 8.30). Kacagni: Irts (Róma, Nápoly, 9.20)., Hangversenyek : Ravel-hangversen> , Maurice Ravel közreműködésével (Rádió) Paris, az amerikai konzervatóriumból!, Eontainebleaúból, 3.15). A sziléziai filhar­monikusok operaestje (Boroszló, 7.30’j. Ünnepi hangverseny az amerikai nemzeíi ünnep alkalmából (Varsó, 8.15). Filharmó­niai hangverseny Willy Domgraf-Fassbab- der baritonista közreműködésével (Stutt­gart, 9.10). A madár a zenében, Gurduik Seligmann zongoraestje (Kopenhága, 9.1."A. Az új zene nemzetközi társaságának má­sodik hangversenye (Bécs, 9.15). Florizdl von Reuter hegedüestje (München, 9.351- Színdarab: Hálom egyfelvonásos (Bo­roszló, 9.00). Péntek, ‘túlim í. Budapest 550 m. 9.15 Eugen Stcpdt orosz b^lalajka-zcnekarának hangversenye. mm 2 mp\ Ádámok és E ¥ák a, UFAFJlHSZlhHáZ évadzáró előadásai: Csötörtökö^ hangos szerelmi történet és a remek kisérömüsor Fox Follies a szezón legszebb revűfilmie

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék