Az Est, 1932. március (23. évfolyam, 49-72. szám)

1932-03-08 / 55. szám

4. oldal. ‘äzfisT Kedd, 1952. március 8. Uültl Hümér CsilléryéKet megbuKíaíía az orvos­­társadalom Csilléry András Gaal Gaston Gaal Gaston Mátészalkán válaszolt a miniszterelnöknek s visszautasította a koncentrációt — Az Est tudósítójától — Az Országos Orvos kongresszusnak tegnap kellett megválasztania azt a három felsőházi jelöltet, akik közül azután a kormányzó kinevezi az or­vosok felsőházi tagját. Ezt a válasz­tást nagy harc előzte meg. Az orvosi kar egy része Csilléry Andrást, az Orvosszövetség elnökét szerette volna első helyen jelöltetni. A többség azon­ban Csilléry ellen foglalt állást. Csilléry népszerűsége az utóbbi időben teljesen lehanyatlott. Ezt fő­képpen azzal magyarázzák, hogy az orvosi kar létérdekéit érintő súlyos problémák egyikét sem, hozta tető alá, úgyhogy az orvosi kar helyzete napról-napra rohamos mértékben rosszabbodott. Csilléry nyugtalan, rapszodikus ve­zetését súlyosan tetézte sok más hi­bával is. Mikor pedig az utóbbi hónapok fo­lyamán egyre jobban kivilá&osodott, hogy Csilléry a szabad orvosválasztás kérdéséiben tett Ígéreteit objektív té­nyekre nem váltja át, a szabadválasztó orvosok is el­fordultuk tőle s mindent elkövet­tek megbuktatására. Az ellenzéki blokkba tömörült cso­portok olyan férfiak neveit írták lis­tájukra. akik a szabad orvosválasz‘ás, az álláshalmozás és az ingyenes ren­delések, valamint az ingyenes orvosi állások problémáinak megoldását, a mai helyzet komolyságához megfele­lően értékelik. Ez a lista — dr. Hüitl Hümér, dr. Eníz Béla és dr. Gerlóezy Zsig­mond — nagy főlénnyel győzött. Hüitl Hümér 727, Entz Béla 709, Gerlóezy Zsigmond 675 szavazatot kapott. A hivatalos li sátán szereplő Csilléry András mellett 344, Fáy Ala­dár mellett 836-an, Szigethy Gyula mellett [29-en szavaztak. Csillérynek a főrendiházból való ki­bukása természetszerűleg maga után vonta az orvosszövetségi elnöki állá­sáról való lemondását is, amiben al­­elnök-társai is követték. Hogy mi lesz a szövetség legközelebbi jövője, azt ma még nem lehet biztosan átte­kinteni. Annyi bizonyos, begy válság van nemcsak az Országos Orvos­­szövetségben, de a Budapesti Orvosszövetségben, mert annak elnökét, dr. Fáy Aladárt is felvette listájára Csilléry _ András a így Fáynak is le kell vonni a hely­zet konzekvenciáit. Az újonnan megválasztott felsőházi jelölteti, dr Hüitl Hümér, dv. Entz Béla és dr. Gerlóezy Zsigmond egye­temi tanárok, az orvosi kar bizalmá­nak letéteményesei cs így minden valószínűség szerint az Orvosszövet­ség vezetősége is soraikból fog kike­rülni. Eltemették Légrády Imrét — Az Est tudósítójától — Vasárnap délután 4 órára tűzték ki a 64 éves korában hosszas szenvedés tán elliúnyt dr. Légrády Imrének, a Pesti Hírlap volt főszerkesztőjének temetését. Az egyszerű érekoporsót a Magyar Újságíró Egyesület Jókai leplével borították le. A gyászszer­tartás, az elhunyt végső akaratához híven, egyszerű keretek közt folyt le. A kormány képviseletében Kara­­fiáth Jenő kultuszminiszter, a székes­­főváros képviseletében pedig Ripka Ferenc főpolgármester vott részt a gyászszertartáson. József Ferenc ki­rályi herceg részvétét Szőrtsey Jó­zsef kormányfőtanácsos tolmácsolta, a Vitézi Szék képviseletében pedig Hellebrondt Antal ny. gyalogsági tá­bornok jelent meg. Megjelentek a temetésen Hegedűs Lóránd, Nagy Emil, Pékár Gyula nyugalmazott miniszterek. Miklós An dor, Salusinszky Imre, Herczeg Fe­renc, Márkus Miksa. Zimmer Ferenc, Praznovszky Iván,, Roóz Rezső, Ber­kes Róbert, Pakots József, Fábián Bé­la, Sümegi Vilmos, a Pesti Hírlap szerkesztősége testületileg és minden fővárosi lap kiküldöttje, A gyászszer­tartást Mágocs Kálmán, a Deák téri templom lelkésze végezte. Az elhiínyt végakaratához, ^képest más gyászbe­széd, mint a lelkésze, nem hangzott el a temetésen. Báró Wolfner János inasának titokzatos halála Berlin, március 7 (Az Est külön tudósítójától) Titokzatos eset történt a beídin— Ludapesti gyorsvonaton vasárnap dél­után. Ratibor vasútállomásról jelen­tették, hogy a sittek között egy holt­testet találtak, amely minden való­színűség szerint a gyorsvonat egyik utasa volt. A gyorsvonatról eltűnt egy II. osz­tályú utas, akinek két elegáns bő­röndje a podgy ászhálóban maradt. A vizsgálat megállapította, hogy1 az áldozat Matthias Alfred Walter 31 éves berlini urasági inas. aki gazdá­jához, báró Wolfner Sándorhoz Bu­dapestre utazott. A szerencsétlen em-Íber Berlinben lakó családja kizártnak tartja az öngyilkosságot'. VÍGJÁTÉK-ESTÉK Jenny Jugo • Halmay Tibor * Oscar Karlweiss HAZUDJ, HA KELL PARAMOUNT ÉS MAGYAR HÍRADÓ Ma premier!! CORSO Ma premier!! Állatbarát gyermekek Knltúrfilm Bimbó és a hipnotizőr Trükkfilm ’Nyíregyháza március 7 (Az Est tudósítójának telefon jelentése) Goal Gaston, a független kisgazda­párt vezére Hegymegi Kiss Pál, Diny­­nyés Lajos képviselők és Fass Sán­dor pártigaz,gató kíséretében vasár­nap Mátészalkára érkezett. Püspök­ladánytól kezdve a közbeeső állomá­sokon mindenütt küldöttségek várták és üdvözölték az átutazó pártvezért, aki este egy 590 terítékes banketten több mint egyórás nagyszabású be­szédben válaszolt gróf Károlyi Gyula miniszterelnöknek a nemzeti összefogásról mondott leg­utóbbi két beszédére. Gaal Gaston kijelentette, hogy mindazokat a törekvéseket, amelyek az ország érdekét szolgálják, a füg­getlen kisgazdapárt készséggel támo­gatja, a koncentrációra azonban nem lát indokot. Mi szüksége lehet egy hatalmas több­ségi pártnak — mondotta — tgy kis párt támogatására, hacsak nem az, hogy résztvállaljcn a felelősségben olyan rendszer átmentése érdeké­ben, amelyet helyeselni nem tu­dunk. A független k'sgazdapárt sohasem fog vállalkozni are a szerepre. (Nagy taps.) Részletes kritika alá vette ezután a miniszterelnök gazdasági programjá­­nctít egyes részét, elismerte, hogy a romboló infláció veszedelmes volna az országra nézve, de szükséges, hogy a gazdasági élei rendelkezésére leg­alább annyi pénzt bocsássanak, amennyit a. forgalom folytonossága feltétlenül megkíván. A külföldnek tudomására kell adni, hogy a mai vi­szonyok között fizetni nem tudunk. de készséggel teljesítjük fizetéseinket borral, búzával, állattal. A belső gaz­dasági helyzet nyugvópontra hozása érdekében kívánatosnak mondotta az általá­nos moratóriumot. Ha a miniszterelnök a közéleti tisztaság érdekében komoly javaslat­tal lép a Ház elé, a párt teljes erővel támogatni fogja, de a Ház váratlan elnapolása nem nagyon szolgálja a Dréhr-ügy aktáinak nyilvánosságra hozatalával megindult _ purif ikációt. A független kisgazdapárt követeli a választójog reformját, a titkos és erkölcsös választójogi rendszert. Körül kell bástyázni a választójogot olyan bírói szankciókkal is. hogy a legkisebb visszaélést is példásan meg­torolják. Gaal Gaston beszédét percekig tartó taps és lelkes ünneplés fogadta. Szentes, március 7 (Az Est tudósítójától) A független kisgazdapárt a Petőfi­­szállodában vacsorát rendezett, ame­lyen több mint 300-an vettek részt._ A vacsorán felszólalt Kun Béla ország­­gyűlési képviselő is, aki a súlyos gaz­dasági helyzetben kitartásra buzdí­totta a hallgatóságot. Szeged küldöttsége a kormányzónál — Az Est tudósítójától — A hatos bizottság Szeged több kul­turális és műszaki intézményének megszüntetését és máshová helyezé­sét határozta el. A határozat vissza­tetszést szült Szeged városában, ahol elhatározták, hogy küldöttség keresi fel a kormány­zót, a miniszterelnököt és az ille­tékes minisztériumokat, amely kéri, hogy változtassák meg a, Szeged kulturális cs gazdasági éle­tét mélyen sértő terveket. Ma reggel Budapestre érkezett Olattfelder Gyula Csanádi püspök, Aigner Károly főispán és Somogyi Szilveszter szegedi polgármester. Fel­keresték Klebelsberg Kunó volt kul­tuszminisztert cs megkérték a szegedi küldöttség vezetésére. A kormányzó valószínűleg ma dél­ben fogadja a küldöttséget. Kamara Ufa SZfHbíZ HUMS BbBERS legújabb nagy bűnügyi filmje: „Hz üldöző (Der Draufgänger) Női főszereplők:­Eggert Hlárfa és Gerda Dflanras

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék