Az Est, 1934. március (25. évfolyam, 48-71. szám)

1934-03-25 / 68. szám

4. oldal. Vasárnap, 1934. március 25. Az angol miniszterelnök öt év alatt teljesen elkopik London, március 24 (Az Est tudósítóidtól) -Meddig tart egy miniszterelnöki« — ezt a furcsa kérdést vetette fel Baldwin, Ang­lia volt miniszterelnöke és mostani helyet­tes miniszterelnöke egy alsóházi vita so­rán. — A miniszterelnököt túlhalmozzák munkával — mondotta. — Négy-öt évi mi­niszterelnökség után az ember tökéletesen kimerül és úgyszólván hasznavehetetlenné válik. Ez sok tekintetben talán jó, mert hamarabb előrejuttatja a fiatalabb embe­reket, de szomorú annyiból, hogy haszna­vehető emberek 1—5 év alatt teljesen tönkremennek. A miniszterelnök mellé olyan államtitkárt kellene beosztani, aki munkájának jórészétől tehermentesíteni tudná. imiHmimmmmmimwmmwMWWWWWHWMwmwwwwwMwiw Filléres telefont kér a közönség Le kell szállítani az áthelyezés nagy díját is — Az Est tudósítójától — Fabinyi Tihamér kereskedelmi mi­niszter megtörte a hivatalos ellen­állás jegét a telefondíjsaabás olcsób- bítása kérdésében, amikor a telefon belépési (lilát 120 pengőről 20 pen­gőre mérsékelte. Sokezer ember gon­dol ezért bálával a miniszterre^ de ugyanakkor azzal a reménykedéssel is, hogy a tízpsngős és vidéken mén drágább alapdijat és a beszélgetések díját, nevezetesen a kötelező 50 be­szélgetésért felszámított hét pengőt, valamint a további _ beszélgetésekért felszámíott beszélgetésenként 14 fillé­res díjat szintén csökkenteni fogja és pedig leg­alább 50 százalékkal. emelkedjék. _ Ezt igazolják azok a levelek is, amelyek a miniszter bejelentésére mintegy válaszképpen igen nagy­számban érkeztek Az Est-bez. Vala­mennyi azt hangoztatja% hogy nem­csak a magas belépési díjat nem bír­ták megfizetni, hanem a minimális havi 17 pengős telefonterhet sem. H. 1. fővárosi tisztviselő írja: — A miniszter urat helytelenül informál­ták, mert nem lesz fellendülés. Ki tud ma 17 pengőt fizetni, okkor már tag lenne úgyis. Uj előfizetők a havi maximális 5—7 pengőt mert az alapdíjnak és a beszélgetések díjának jelentékeny leszállítása nél­kül nem lehet remélni azt, hogy a te­lefonelőfizetők száma ugásszerűen Az Egyesült Izzólámpa és Villa­mossági r. t. a Budapesti Kereske­delmi és Iparkamara választott bíró­ságánál 2716/1934. sz. a. a tisztesség­telen versenyről szóló 1923: V. te. alapján cselekmény abbanhagyása iránt pert tett folyamatba. A per során alperes kötelezettséget vállalt arra, hogy abbanhagyja oly 10 wattos izzólámpák gyártását és forga- lombahozatalát, melyeknek tényleges wattfogyasztása a reábélyegzett watt­értéket a szokásos tolerancia figyelem­bevételével meghaladja, továbbá azt, hogy az általa gyártott és forgalomba- hozott lámpákon olyan, a tényeknek meg nem felelő fényteljesítmény ada­tok szerepeljenek, melyekből arra lehet következtetni, hogy a lámpák 10 watt fogyasztás mellett 15 wattnak meg­felelő fénymennyiséget szolgáltatnak. Ezen kötelezettségvállalás megsze­gése esetére alperes esetenként fize­tendő, bíróilagnem mérsékelhető 500- 500 pengő kötbér megfizetésére köte­lezte magát felperessel szemben. Köte­lezte magát az alperes továbbá arra, hogy a jelen magállapodást saját költ­ségén a »Villanyszerelők Lapjá«-ban közzététeti, egyben felhatalmazta a fel­perest, hogy a megállapodást saját költségén bármely napi- vagy szak­lapban közzéteheti. Végül kötelezte magát alperes az összes perköltségek megfizetésére. várják 50 beszélgetésig, azon felül arányo­san és akkor le3z rendelés és emelkedik a forgalom. Amíg ezt meg nem magyarázzák az illető uraknak, addig nem lesz olyan emelkedés, mint amilyent az osztrák és az angol telefon elért. B. J. magántisztviselő írja: — Filléres telefont kérünk. Nem az 5 pengő, 4—12—24 havi részletben fizetett belépési díj az elviselhetetlen, hanem a havi 17 pengő. Egy-két embertől eltekint­ve, senkisem fog helépni a 20 pengős belépési díj dacára. Állapítsanak meg havi maximális 25—30 beszélgetés mellett 5 pen­gős telefondíjat és aki többet beszél, az arányosan többet fizessen. De aki orvos­nak, rendőrségnek, mentőknek, vagy tűz­oltóságnak akar telefonálni és ilyen cé­lokra kívánja felszereltetni a telefont, az kapjon filléres telefont. Igen sok levél foglalkozik az áthe­lyezési díjak kérdésével. Szükséges, hogy a belépési díj 20 pengőre tör­tént leszállításával egyidejűleg a posta az áthelyezési díjat is minimáli­san negyedére szállítsa le, mert ina egy két-háromszobás lakás bútorainak elszállítását is elvállal­ják 40—50 pengőért, ne akarjon a posta a telefon áthelyezésén külön keresni. (íkax Oh Am fajtája, DARMOL A „REPÜLŐ KAROSSZÉK“ Szélmalom-repülőgépekre ültetik az angol vezérkari tiszteket London, március 24 Az angol légügyi minisztérium a Star jelentése szerint nagyobb meny- nyiségű szélmalom-repülőgépet (autogiro) rendelt a vezérkari tisztek használatára, akik a hadgyakorlatokon és háborúban szélmalom-repülőgépről fogják a műveleteket irányítani. Az újrendszerű autogiro, amelyet »repülő karosszéknek« neveznek, tet­szés szerinti magasságban majdnem mozdulatlanul lebeghet a levegőben, függőlegesen szállhat le és fel és se­bessége óránként 26—460 kilométer között változhat. Ezt a gépet tartják a legalkalmasabbnak a tűzvonal és a front mögötti részek közötti gyors és akadálytalan közlekedéséhez, amire hadműveletek vezetésénél nagy szük­ség van. MŰSOROK Szombat, március 24. Vasárnap, március 25. Színház OPERA: Ma: Háry János (D. bérlet; Vs8). V.: A sevillai borbély (3); Sehere- záde; A háromszögletű kalap; József le­gendája (%8). — NEMZETI: Ma: Az em­ber tragédiája (7). V.: Őszi szivárvány (E. bérlet; f/s4); Aranybástya (C. bérlet; ’/j8). — VÍG; Ma és V. este: Az orvos (8). V. d. u.: Fizető vendég (•’A4). — MAGYAR: Ma, V. d. u. és este: Barlangvasút (Vi4,8). — BELVÁROSI: Ma, V. d. u. és este: Helyet az ifjúságnak! (4, 8). — KIRÁLY; Ma és V. este: Öméltósága sofőrje (8). V. d. u.: Kék Duna (Vi4). — FŐVÁROSI: Ma, V. d. u. és este: Sárga liliom ('A4, 8). — PESTI: Ma, V. d. u. és este: Verliebe dich täglich (Bécsi revűtársulat vendég­játéka (4, 149). — VÁROSI: Ma, V. d. u. és este: Szabad a csók (4, 8). _ AND­RÁ SSY ÚTI: Ma, V. d. -u. és este: Vad­virág (4, 9). — TEREZKÖRUTI: Ma, V. d. u. és este: Békeffi-revű (4, 9). — BETH­LEN TÉRI; Dr. Jazz (‘A6, ’A9) — KOMÉ­DIA: Tejet az ifjúságnak! (3A9). V.: ('A5). — ROYAL: Varietéműsor (%5, ‘A9). Mozi ALKOTÁS (Alkotás ucca 11. Tel.: 553—74): VIII. Henrik magánélete (Charles Laughton). A mesebeli herceg (Gustav Fröhlich) (344, %7, y2lfl). —BEL­VÁROSI (Irányi u.-21. T.: 833— 29): Dalol a vágy (Jóséi Schmidt, Szökő Szakáll). A de- zentőr (Loretta Joung) (Jobb terem: 5, 148, 10; bálterem: 140). — BUDAI APOLLÓ (Csalogány ll. 46. T.í 51—j—00): A csata "(Annabella). Egy leány, aki mindent tud (Dolly Saaa). Híradó (V&4. -%»). — CAPI­TOL (Baross tér. Keleti pályaudvar mellett. Y.: 343—37): Csak látásból ismerem (Magda Schneider). Híradók (144, (46, - %8, (élű). — CASINO (Eskü tér 5. T.: Söl—02): Krisztina királynő (Greta Garbo). Híradók (4, 6, S, 10). — CITY (Vilmos császár út 36. szám. Tele­fon; 111—40): Prolongálva! Riói lányok’ (Do­lore« del Rió).. Híradók (4, 6, 8, 10). — CORSÓ (Vád ucca 9. szám. Tel;: 87—4—02): Masquerader (Ronald Colimán). Mioki Maus a pilóta (trükklilra). Híradók (%4, 3146, %S, 9410). — CORVIN (József körút és Üllői út sarok. T.: 393—84: Titkos szolgálat (Paul Hart­mann). Kísérő műsor ('A4, %6, 148, %10); — DÉCSI (Teréz körút 28. szám. Telelőn; 213—13): Harmadik hétre prolongálva! Ceibl (Gaál Franciska, Halmay Tibor). Híradók (4, 6, 8, 10). — ELIT (Lipót körút 1«. T.: 161-51): Dalol a vágy (Josef Schmidt. VIII. Henrik magánélete (Charles Laughton. (4, 7, 10). — FÓRUM (Kossuth Lajos uccu 18. szám. Tel.: .897—07): Harmadik hétre prolongálva! Csibi (Gaál Franciska, Halmay Tibor). Híradók (4, 6, 8, 10). — GLÓRIA (Thököly út 56. szám. Tel.: 448—00): Dalol a vágy (Josef Schmidt). A királynő szerelme (Claudette Col­bert (4. 947, trlO). — KAMARA (Dohány u. és Nyár u. sarok. T.: 44—0—27): A három -császár- vadász (Paul Richter). Kísérő műsor (4, 6, 8, 10). — NYUGAT (Terez körút 41. T,: 271—62):. A bor (Rózsahegyi Kálmán. Jávor l’ál). Bál a fedélzeten (a Newyorki Metropolitan Opera, tagjainak közreműködésével) (4, Yt7, 3410). — OLYMPIA (Erzsébet körút 26. T.: 429-47): Dalol a vágy (Josef Schmidt, Szőke Szakáll). Éjféli vallomás (Louis Graveure). Híradók pM, W, 1410). — OMNIA (József körút és Kölcsey ucca sarok. T.: 301—25): Masquerade;- (Elissa Landi). Micki a pilóta (trükk-- film). Spanyol szimfónia (kultúríLIíin). Híradó (4, 6, 8, 10). — PALACE (Erzsébet körút 8. T..- 365—23): Kaland a luxushajón (Zita Johann). Kalóz bácsi karmaiban. Reggel^ délben, este. Híradók (4, 6, 8, 10). — PATRIA (Népszínház u. 13. T.: 45—6—73): Dalol a vágy (Jo6ef Schmidt). Éjféli vallomás (Louis Graveure) « 947, 3410). - PHÖNIX (Rákóczii út 68. T.: 379- 10): Dalol a vágy (Josef Schmidt, Szőke Sza­káll). A félkezű (Tenger asszonya. Zita Johann) (4, 347, %10). — RADIUS (Nagymező n. 22—24. T.: 220—98): Eszkimó (az északi sark Trader Hornja). Álomország (színes rajzfilm). Híradó C//J—óráiig folytatólag, azután 346, 8, 10. Vasárnap délelőtt 11 órakor gyenmek- matiné: Legújabb burleszkek. — ROYAL APOLLÓ (Erzsébet körút 45. szám. T.: 419—92 és 429—46): Ida regénye (Agay Irén, Jávor Pál.) Hungária (Magyar tájak. Dohnányi Ernő kísérőzenéjével). Híradóik (4, 6, 8, 10). — TIVOLI (Nagymező 11. 8. T.: 230—49): A félmeztelen igazság (Lupe Velez). Éjféli vallomás (Louis Graveure). Zsúr Micki Mauiséknál (trükk- fllm). Híradó (%4, %7, %10). — TURAN (Nagymező u. és Mozsár ,u. sarok. T.: 264—20): Dalol a vágy (Josef Schmidt, Szőke Szakáll). A királynő szerelme (Claudtette Oolbert). Hír­adó (144, 347, 3410). — UFA (Teréz körút 60. T.: 197—67): Krisztina királynő (Greta Garbó). Hír­adó (%4, 346, =>/*«, 3410). — URÁNIA (Rákóczi út21. T.: 460—40): A csavargó (AlJolson). Miki házat épít (triikkfilm) (%4 %6, V48, %10). — VESTA (Erzsébet körút 39. T.: 32—6—39): A királynő szerelme (Fredrick March). A fél­meztelen igazság (Lupe Velez). Híradó P&4. VA, 3410-től folytatólag). A színházak jövő heti műsora' OPERA. Hétfő: Nincs előadás. Kedd; Parsifal (A. béliét). Szerda: Carmen (Bér- letszünet). Csütörtök: Dou Carlos (Először. B. bérlet). Péntek, szombat: Nincs előadás. Vasárnap d. u.: Jancsi és Juliska; Baba­tündér (Gyermekelőadás); este: János vi­téz (Bérletsziinet). Hétfő: Don Carlos (Bérletszünet). Kedd: Nincs előadás. Szer­da: A denevér (Bérletszünet). NEMZETI. Hétfő (B. bérlet), kedd (K. bérlet), szerda (D. bérlet): Aranybástya. Csütörtök; István király. Péntek, szombat: Nines előadás. Vasárnap d. u.: Az ember tragédiája; este: Rokonok. Hétfő d. u.: Színház előtt; Fenn az ernyő, nincsen kas; este: Az ember tragédiája. Kedd: Arany­bástya (K. bérlet). VÍG. Hétfő, vasárnap d. u., hétfő d. u.: Fizétő vendég. Kedd, szerda, csütörtök, szombat, vasárnap, hétfő: Az orvos. MAGYAR. Hétfő, kedd, szerda, csütör­tök: Barlangvasút. Szombat (Először), va­sárnap d. u. és este, hétfő d. u. és este: Tisztelt Ház! BELVÁROSI. Hétfő, kedd, szerda, va­sárnap d. u., hétfő d. u-: Helyet az ifjú­ságnak. Csütörtök (Először), szombat, va­sárnap, hétfő: Napoleon ágya. FŐVÁROSI. Hétfő: Sárga liliom (Század- szőr). Kedd, szerda, -csütörtök, péntek: Nincs előadás. Szombat: Szeressen kedves! (Először). Vasárnap és hétfő d. u.: Sárga liliom. Vasárnap és hétfő este: Szeressen kedves! VÁROSI. Hétfő: Nincs előadás. Kedd: A cigánybáró (Schwarz Vera vöndégfellép- tévcl). Szerda d. u és este, csütörtök d. u. és este, szombat d. n.: A Jézus Krisztus­ról szóló igazi Passió. Vasárnap d. u., hétfő d. u.: Szabad a csók. Vasár­nap: Bécsi filharmonikusok. Hétfő: Sport- revű és A piros bugyelláris. BÉTnLEN TÉRT. Péntek kivételével mindennap: Dr. Jazz. KAMARA. Szombat (Először), vasárnap d. u. és este, hétlő d. n. és este: Mese a denevérről. ANDRÁSSY ÚTI. Péntek kivételével minden este, vasárnap és hétfő d. u.: Vad­virág. TERÉZKÖRUTI. Péntek kivételével min­den este, vasárnap és*hétfő d. u. Egy tíz­pengős története. ROYAL. Szombat (Előszói-), vasárnap d. u. és este, hétfő d. u. és este: Játék a tűzzel. ABBAZIA Hotel Európa Husvétra néhány szoba még kapható. Állandó iroda. Pengőbefizetés Teréz korút 32. sz. Telefon : 161-76.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék