Az Est, 1935. január (26. évfolyam, 1-26. szám)

1935-01-27 / 23. szám

Vasárnap, 1935. január 27. 0. oldal. Félistenek és télemberek A művészetek szabadságáért be­szélt a Cobden Szövetségben Ug­rón Gábor, akinek finom magyaí humanista szelleme olykor szüksé­gét érzi, hogy politikántúli síkok tisztább, szabadabb levegőjű tá­jaira ránduljon ki. Amit a mai művészt és írót korlátozó szellemi és anyagi gátlásokról mondott, egytől-egyig igaz, tiszta, emberi megnyilatkozások voltak, egy seb- hődött szép és szabad lélek pana­szai. Ugyanakkor Oslóban Klau­sen egyetemi tanár önmagán pró­bálta ki az úgynevezett »nehéz víz« hatását az emberi szervezetre. Kí­sérlet, amely ha sikerül, döntőn fontos lehet a gyógyítás művésze­tére. Embersokasító, élethosszab­bító tudomány. Szabadító tudo­mány és szabadító művészet. Tu­domány, amely az emberi szerve­zetet felszabadítja a betegségek, művészet, amely az emberi lelket a gond és nyűg terrorja alól. Soha ennyi hősi vállalás, a szellemiek terén, mint éppen most, háború után, ezekben az apokalilptikus időkben, amikor az emberiség gaz­daságiakban leglentebbre csúszott és amikor kalandokkal és kísérle­tekkel játszadozó, szellemileg üres­ségbe torpant, erkölcsileg megla­zult politikai irányzatok sem vi­gaszt, sem megoldást adni nem tudnak. A viaskodó kor igazi hőse úgy látszik mégis a művész és a tudós lesz ezekben a csodálatos benső ellentmondásokkal terhes időkben, amikor írók, művészek, tudósok a Renaissance félisteneinek pozíció­jáért küzdenek, míg a politika ugyanakkor néha szinte a népván­dorlás barbár és fergeteges indu­lataiba té*ed vagy legjobb eset­ben is a középkor sötétje felé való tapogatózással kísérletezik. Az egyik oldalon félistenek, a másik oldalon félemberek. Szárnyaló gé­pek és éterpösta korában szánal­mas földhöztapadtság, amit alig tudnak elmaszkírozní gyenge frá­zisok, viszont a különböző el­fogultságok csak még nyomorú­ságosabbá tudnak tenni. Mintha csak a kor teste küzdene a kor lei­kével. Esztendők és napok ön­magukkal harcolnak ezekben a megrekedt időkben, amikor ön­magáért — de miért mondjuk, hogy önmagáért, amikor az egész emberiségért — vívja szabadító harcát a tiszta ész. Író az asztala fölött, festő a vászna előtt, tudós a laboratóriumában. — Világgá ment két debreceni kisdiák. A debreceni rendőrség ma reggel rádió- gram útján értesítette a budapesti főkapi­tányságot, hogy Debrecenből eltűnt két kisdiák, a 15 éves Elek Mihály ős a 11 éves Elek Sándor. Elek Mihály 150 cm magas, zömök, nehézkes járású, bamaszemű, vas­tag szájszélű, elálló fülű, egyenes orrú fiú, arca kerek, haja gesztenyebarna. Öccse, Elek Sándor 140 cm magas, vékony, kék­szemű, keskenyszájú, feketehajú. Mindket­ten fekete télikabátot és bőrsapkát visel­nek. Eltűnésük előtt egyik barátjuknak azt mondották, hogy világgá mennek.-Ami? O+i atexik, — Dr. Telkes Mária Amerika leg­sikeresebb női között Cleveland egyik nagy napilapja, a Cleveland Press az újév alkalmából összeállította Ameri­ka dlegsikeresebb nőinek« listáját. A tizenegy amerikai nő, aki 1934-ben a legnagyobb sikereket aratta, a követ­kező: Helen Jacobs, teniszbajnoknő, Caroline Miller fiatal regényírónő, a Pulitzer-díj nyertese, Sarah Warn- baugh, a saarvidéki népszavazás rend­j a& (h. hoAhajtófa/ j DB. TELKES MÁRIA szerének kidolgozója, Shirley Temple, az ötéves fimsztár, Phoebe Omlie re­pülőgép konstruktornő, Mrs. John D. Rockefeller, az ismert milliomos jóté­konykodó felesége, Evangeline Booth, az Üdvhadsereg vezérnője, dr. Telkes Mária magyar biológusnő, Josephine Roche helyettes pénzügyi államtitkár­nő, Katherine Cornell, az ismert szí­nésznő és Mrs. Floyd Odium, aki egy nagy vállalat élén áll. Dr. Telkes Mária, akit Amerika legsikeresebb női közé soroznak, a budapesti egyetemen szerezte meg a kémiai doktorátust 1924-ben. Bövid ideig mint asszisztens működött az egyetemen, majd egy találmányának értékesítésére Amerikába utazott és azóta is ott dolgozik. A clevelandi klinikán működik George W. Crile tanár mellett. Néhány hónappal ez­előtt beszámoltunk arról, hogy az amerikai »Nemzeti Tudományos Aka­démia« legutóbbi kongresszusán Crile professzor és Telkes Mária meglepő kísérletet mutattak be, melyből ki­tűnt, hogy az agyvelő világít. Telkes Mária egy üvegben borjú agyvelő protein oldatát helyezte el. Egy bizo­nyos vegyszer hozzáadása és a vil­lanylámpák leoltása után a borjú­agyból erős zöldes fény sugárzott ki. Az amerikai lap rendkívül elismerően méltatja dr. Telkes Mária munkájá­nak tudományos jelentőségét. — Vesztegetés miatt letartóztattak egy cseh gyárigazgatót. Prágából je­lentik: Az állami szállítások körül történt , megvesztegetések ügyében három újabb letartóztatást rendelt el az ügyészség. Letartóztatták többek között Masek Ferencet, a cseh golyós- csapágy-gyár igazgatóját, akit letar­tóztatása után Brünnbe szállítottak. Ebben az ügyben eddig összesen 171 embert vettek őrizetbe. Az Elba melletti Králupban, köz­vetlenül a megvesztegetési ügyben elrendelt kihallgatása előtt agyon­lőtte magát Pittra mérnök, a cseh államvasutak műszaki tanácsadója. Pittra az előállítására kiküldött tit­kosrendőröket arra kérte, hogy men­jenek előre, mert rövidesen követni fogja őket a törvényszékre. Alig hagyták el a titkosrendőrök Pittra lakását, a mérnök lakásából lövés hangzott ki és a mérnök felesége, aki berohant férje szobájába, a földön iU Icofr10.000 a „Pesti Haptá"- tát ? Uotuap cety&el közli ax i/ccseuyt a haptá A Pesti Napló minden negyedévben 10.000 pengőt fizet ki készpénzben a 200.000 pengős Miklós Andor Alapból előfizetői között. Nemrég kapták meg nagy ajándékukat a »Titokzatos pont­rejtvényünk« nyertes megfejtői és holnap már az új 10.000 pengős játék kiírását közli a Pesti Napló. Még az eddigieknél is érdekesebb, izgalmasabb, kedvesebb, mulatságo­sabb lesz ez a verseny, amelynek rész­letes feltételeit holnap reggeli, vasár­napi számában közli a Pesti Napló. — Kifosztották a jászapáti templo­mot. Jászapátiból jelentik: A jász­apáti templomban betörők jártak. Az összes perselyeket feltörték. Feltör­ték az oltárszekrényt is, ahonnét el­vitték a szentségmutatóban levő arany lunulát. A mellékoltárok oltár­szekrényeit és ereklyetartóit is fel­törték, de az ereklyéket szétszórva otthagyták. A rablók a monstranciá- ban és az áldoztatókehelyben levő szent ostyákat is eltüntettek. Az érté­kesebb kelyheket nem találták meg, mert azok a sekrestyében voltak el­zárva. — Házasság. Keményffy Anna és dr. Mihálovics Géza házasságot kötött. (Min­den külön értesítés helyett.) Fenyves Pirit eljegyezte Geréb László. Gróf Klárit eljegyezte Tótisz Árpád, a Fiitea Bt. igazgatója. — Tflzriadalom a József körúton. Rej­télyes baleset történt tegnap este a József körúton. Körülbelül félnyolc óra lehetett, amikor az egyik ház előtt hangos csöröm­pöléssel rengeteg üvegcserép hullott a járdára. A járókelők riadtan futottak szét, egy bundás nő sikoltozott, az üveg­cserepek könnyebb sebet ejtettek az arcán. Az emberek átszaladtak a túlsó járdára, ahonnan rémülten látták, hogy az illető ház egyik elsőemeleti lakásának három ablakbából lángnyelvek és sürü füstgomo- lyagok törnek elő. — Tűz van! Az őrszemes rendőr azonnal telefonált a tűzoltóknak, akik félperoen belül több ko­csival érkeztek a józsefkörúti ház elé. Köz­ben a házmester és a lakók megállapítot­ták, hogy a tűz kinek lakásában ütött ki, A tűzoltók berohantak a lakásba és por­oltókészülékkel fojtották el a lángokat. A laká« bútorzata megsérült és könnyebb égési sebeket szenvedett az egyik lakó is. Csakhamar kiderült, hogy szokatlan bal­eset történt. Egy karácsonyfa gyulladt ki, eddig még meg nem állapítható okból. Ez az utolsó idei pesti karácsonyfa ott állt a szolba egyik sarkában és amikor lángot fogott, a lakó annyira megijedt a sűrű füsttől, hogy betörte az összes uccai abla;■ kokat. Ijedtségében nem jutott eszébe, hogy egyszerűbb volna a lakásból kime­nekülni. Csak véletlen szerencse, hogy a lehulló üvegcserepek nem ejtettek súlyo­sabb sebeit a járókelőkön s hogy a lakó­nak nagyobb baja nem történt. — Egy nagyváradi ügyvéd felesé­gének halálugrása. Nagyváradról je­lentik: Feld Albert ügyvéd fiatal, társaságokban általánosan ismert szép felesége, az Apolló-palota 111. emeletéről levetette magát. Összetört testtel, véresen terült el. A mentők 'kórházba szállították. Retiküljében egy kis papírszeletet, találtak: Saj­nálom, hogy így történt, jobb, ha én elmegyek. Feldné a kórházban meg­halt. — Verböczy-táneestély. A Verbőczy reál- gimnázium volt növendékeinek köre feb­ruár 1-én táncestélyt rendez a krisztina- téri Budai Polgári Kaszinóban. Meghívó­igénylés, asztalfoglalás és mindennemű felvilágosítás a kaszinebun működő bál­irodában délelőtt 11—1. Telefón 515—89. fekve halálos sebbel találta Pittrát. | Ha ajakrúzs - legyen — 67 debreceni vendéglős engedé­lyét megvonták. Debrecenből jelenti tudósítónk: A pénzügyi hatóság az utóbbi időben 67 debreceni vendéglős ila.mérési engedélyét vonta meg azért, mert nem tudták megfizetni a közterheket. A vendéglősök és kocs- márosok nagygyűlést tartottak az ügyben. Elkeseredett felszólalások­ban hivatkoztak arra, hogy a ter­melő kimérők elharapózott versenye tönkreteszi a vendéglősöket. Egy nyolcgyermekes hadiözvegy és egy 70 éves aggastyán engedélyét is meg­vonták. Az engediélynélküliek most néhányszáz emberrel szaporítják a hatósági ellátásra szorulók számát. A nagygyűlés elhatározta, hogy kül- döttségileg kéri Vay főispán támo­gatását. — Gáz. Balog Sára 22 éves háztartás­beli nő a Murányi ucea 22. szám alatti la­kásán gázzal megmérgezte magát és meg­halt. Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe szállították. — Halál a pályaudvaron. Ma dél­előtt 10, órakor a nyugati pályaudva­ron Bárdos Péter GO éves földmíves megérkezett Ceglédről, leszállt a vo­natról és a kijárat felé igyekezett, de útközben összeesett és meghalt. Holt­testét a törvényszéki orvostani inté­zetbe szállították, hogy megállapít­sák halálának okát. — Roosevelt fiát gyorshajtásért tíz dallárra ítélték. Newyorkból jelentik: Orange város (Connecticut állam) rendőrbírósága sommás úton tárgyal­ta a gyorshajtással vádolt Franklin Delano Roosevelt, az elnök legifjabb fia ügyét. A vád elhangzása után a bíró szigorú hangon rászólt a vád­lottra: — Bűnös-e vagy seím? Ifjú Roosevelt bűnösnek vallotta magát,, mire a bíró 10 dollár pénzbír­ságra ítélte, figyelmeztetve, hogy ez a legalacsonyabb büntetés és vissza­esés esetén sokkal súlyosabban fog bűnhődni. — Ez volt az elő és utolsó közleke­dési kihágásom — mondotta Roose­velt. — A papának úgy is elég baja van, nem akarom, hogy még az én ügyeim miatt is bosszankodjék. HmnT TAR iű-S lÁMmef XMtu ioi CeitaszfalárL 1 A Tarpan haj csepp olyan haj tápszer, amely megerősíti a fejbőrt és koncentráltan tartalmazza a haj növése, táplálása, egészséges megmaradása szempontjából nélkülözhetetlen tápanyagokat. Férfiak és nők naponta használják. Nem rontja a frizurát, nem bántja az ondulált hajat. Gyerme. kéknél ajánlatos korpa és hajhullás megelőzéséra használni. Két hónapra elegendő csomagolás ára P 3.60

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék