Az Est, 1937. május (28. évfolyam, 98-119. szám)

1937-05-14 / 108. szám

Péntek, >937 mdfus >4 7tz<5rr 9. oldal. HÍREK — Még a katolikus hirdetéseket is megrendszabályózzák a nemetek? A Középeurópai Katolikus Kurír je­lenti: Május 1-e óta a katolikus eyúj­házi lapok, vasárnapi értesítők és egyházmegyei tudósítók hirdetési ré­sze nagyon összezsugorodott. így a berlini egyházmegye katolikus tudó­sítójának hirdetési része U oldalról 6 oldalra »fogyott le«. Ez a jelenség a birodalmi sajtókamara »szájkosár- paragrafusainak köszönhető. A biro­dalmi sajtókamara elnöke ugyanis még február 17-én egy olyan rendel­kezést bocsátott ki, hogy a katolikus egyházi tudósítók csak olyan hirde­téseket közölhetnek, amelyek> az ol­vasót katolikus mivoltában érdeklik és hozzá mint katolikushoz fordul­nak. Most a birodalmi sajtókamara elnöke, hivatkozva februári utasítá­sára, újabb rendelkezést adott ki> amelyben utasítja ezeket a katolikus tudósítókat, hogy hirdetéseik nagy- részét szüntessék be, mert azoknak semmi közük sincs az olvasók ka­tolikus vallásához. Ez tulajdonkép­pen azt jelenti, hogy nemsokára is: mét sok tudósító fogja bejelenteni megszűnését. A birodalmi sajtó- kamara elnöke még arra is kitért, vájjon lehet-e szakácsnők, szoba­lányok, házmesterek, sofőrök, házi- szolgák állastkereső hirdetéseit fel­venni. A birodalmi sajtókamara sze­rint nem, mert semmi köze sincs egy ilyen munkának a katolikus vallás­hoz (!). — A Beczkói Biró Henrik-gyiijtemény. Évtizedek óta megszoktuk, hogy a képző- művészeti kiállítások legszebb darabjain ezt a cédulát látjuk: »Megvette Beczkói Bíró Henrik“« A kitűnő ízlésű műgyűjtő egy múzeumra való gyönyörű magyar ké­pet vásárolt össze aukciókon és kiállításo­kon. Most könyvet írtak gyűjteményéről. A könyv előszavát Csánky Dénes, a Szép­művészeti Múzeum igazgatója, az ismer­tető nagy tanulmányt dr. Lázár Béla írta. Kagyon érdekes és tanulságos mű, tele l-engeteg hasznos adattal. Lelkesen ismer­teti Beczkói Bírót, a kitűnő és példás mun- kásságú gyűjtőt s művét, a szép gyűjte­ményt. Hatvan remek mélynyomású illusz­tráció díszíti a könyvet, amely az Athe­naeum nyomda művészi tökéletességét dicséri. — Debrecenben nyomoz Kutas! Keeskésné után. Debreceni tudósí­tónk jelenti: Amióta a budapesti la­pok hírt adtak arról, hogy az ál­lt ecskés Eerencnó állítólag Debre­cenből kiild leveleket volt gazdájá­nak, Kutasi Lajosnak, azóta a debre­ceni rendőrségre egyre-másra futnak be névtelen levelek, amelyekben fel­fedezni vélik a szélhámos ál-Keoskés Ferencnél;. A rendőrség ezeknek f az adatoknak minden esetben utánajárt, de mindig kiderült- hogy ezek félre­értéseken alapulnak és az illetőknek semmi közük sincs az ál-Kecskés Fe- loncnéhez. Szerdán Debrecenbe érke- vett a károsult Kutasi Lajos szál­lodaigazgat ó. aki Debrecenben sze­mélyes nyomozást indított. Ennek a nyomozásnak adatait közölte a deb­receni rendőrséggel, ahol azokat a nyomozás érdekében- egyelőre még titokban tartják. — Komplétlsztitás! Kulcsár és Huppert. — A margitszigeti' Piccadilly és Csárda szombaton megnyílik. — Radó Antal jobban van. Radó Álltait, a kiváló költőt tegnap Pó- hja Jenő sebész- főorvos a Park-sza­natóriumban meg- opcrálta. A súlyos operáció kitünően sikerült, Radó An­tal jól érzi magát, Ávulófélben van és előreláthatóan né­hány nap múlva el­hagyhatja a szana- Radó Antal tóriumot. +-------------------------------------------------\ Cl óó/ianífam bizonyára Önt is érdekli: hogy Makó legyözte^zabolcsot. Eddig minden esztendőben Szabolcs vidé­kéről érkezett az első burgonya. Az idén a makói termelők bejelentet- , ték, hogy május lí-én, pénteken új magyar burg onyát szállí­tanak a budapesti piacra; hogy a jövő héten megindul N é- metország felé a 10 é v óta szünetelő saláta kivitel. A Duna-Tisza közi termelők 20—30 vágón saláta kivitelére számítanak; hogy pünkösd után már magyar cukorborsót és magyar cse­resznyét is vehet a fogyasztó- közönség. Mind a két cikk már az első napon olcsóbb lesz, mint az olasz áru. Olasz borsóból naponta 100 mázsát lehet Budapesten eladni; hogy a németországi tojásdrágulás megdrágítja a magyar to­jást is. Az ünnepi szükségletet indokolatlanul magas áron kell a gazdasszonyoknak beszerezniük. A válogatott teatojás 9—10 fillérig drágul. V____________________ — ülősztrájk a tartásdíjért. New- yorkból jelentik: Különös »bentülő sztrájkot« kezdett a Colorado állam­beli Longmondban Mrs. Genevieve Johnson. A fiatal pápaszemes asszony­kát férje egy hónap előtt elhagyta. Egyetlen fillér tartásdíjat sem haj­landó fizetni az asszonynak a férfi, aki apjához költözött, nehogy lefog­lalható tárgyat találhassanak nála. Johnsonné erre fogta magát besétált apósa villájának kertjébe, letelepe­dett egy fekvőszéken, takarót borított a lábára és kijelentette, hogy addig nem mozdul a kertből, amíg jogos tar­tásdiját meg nem kapja. Már egy tel­jes hete tart a különös bentülősztrájk, de Johnsonné tudni sem akar róla, hogy letegyen elhatározásáról. A vá­ros lakossága bőségesen ellátja élelem­mel, párnákat, takarókat visznek neki, sőt még szórakozásról is gondoskod­nak, amennyiben a cowboyok zenekara minden délben és este megjelenik a kert előtt és szerenádot ad az elha­gyott asszonynak. x Magyaróvár! találkozó. Felhívás az 1927-ben M. Kir. Gazdasági Akadémiát végzett hallgatóihoz az e hó 16-án, pün­kösdvasárnapján, Magyaróvárott az öreg akadémiában délelőtt tizenegy órakor ren­dezendő tízéves találkozóra. Gazda társaik szíves megjelenését kéri a rendezőség. — 6% a köztartozások késedelmi ka­mata. A hivatalos lap mai száma közli a pénzügyminiszter rendeletét, amellyel a köztartozások után felszá­mítható késedelmi kamatot leszállítja. A rendelet úgy intézkedik, hogy az az adózó, aki esedékessé vált tartozását a megállapított fizetési határidőig be nem fizeti, évi 6%-os késedelmi ka­matot köteles fizetni. Az illetékek és egyéb köztartozások késedelmi ka­mata ugyancsak 6 százalék, az adó- pótlék kulcsa pedig havi félszázalék. Á pénzügyigazgatóságok kötelesek intézkedni aziránt, hogy a folyó év­ben teljesített befizetések után visz- szamenőleg január első napjától a mérsékelt késedelmi kamatot és adó- pótlékot, számítsák be és az idén be­szedett késedelmi kamatnál és adó- nótléknál mutatkozó többleteket a hátralékosok tőketartozására számol­ják el. — Gumikerekű kubikos talicska. Szentesről jelenti tudósítónk: Szente­sen megjelent az első gumikerekes kubikostalieska, amely valósággal lázba hozta a szentesi kubikosnépet. Az új találmány olyan egyszerű, mint a Kolumbus tojása s legfeljebb az rajta a csodálnivaló, hogy csak most találták fel és nem hamarább. A szokványos kubikostalicska kere­két az eddigi vasabroncs helyett gumiabroncs szegélyezi. A légtömlő könnyűvé teszi a talicska gurulósát, tankszerűen megy át útjába eső ki­sebb akadályokon és nagymértékben kiméli az emberi erőt, ami a nehéz munkát végző kubikosembernél mind igen fontos körülmény. Amellett az az előnye is megvan, hogy a ríiodern kubikos bicikli utón kötheti, viheti, ahova akarja. Akinek már van talics­kája, vehet hozzá külön gumikereket is. Harcsabajuszú öreg kubikos nagy szakértelemmel szemlélgoti a kitett mustratalicskát. Elégedetlenül csóvál­ja a fejét, nem nagyon van elragad­tatva a találmánytól. — Még majd kitanájják lassacskán azt is, — morogja a bajusza alatt — hogy repülni tud a talicska __Oszt ín mi lesz, ha — durkdefektét kap ., — »Szomorú vasárnap« a siralom­házban. Szabadkáról jeleuti tudósí­tónk: Hart József jugoszláv állami hóhér Negatinbau két rablógyilkoson hajtotta végre ma hajnalban a halá­los ítéletet. Trajlavics Demeter és Trajlavics Zsivajin rablógyilkosokat akasztották fel. Ma reggel siralom­házba vitték a két rablógyilkost. Ott az volt a kívánságuk, hogy. utoljára cigányzenét akarnak hallani. Kíván­ságukat teljesítették is. Megjelentek a cigányok a siralomházban az éjsza­kai órákban s Trajlovics Demeter a »Szomorú vasárnap« című dalt hu­zattá el, majd a két rablógyilkos sír- vafakadt. x Virágos, pompás kerthelyiség nyilt a Belvárosban, a bdstyauccai Gyöngylyúk vendéglőben ma minden szebb és főképpen jobb, mint tegnap volt. Tavaszi boci pe­csenye és Matyó lakoma vacsora újdonsá­gai ritka ínyenc csemegék. Gödöllői Vidák Gyula mókás cigánynak estéről estére szép közönsége van. x Influenza, torokfájás és nátha a leg­gyakrabban előforduló betegségek, mert az ezen betegségek kórokozói a szájon, a test kapuján át a legkönnyebben jutnak a szervezetbe. Az Odol L 83 a legjobb vé­delem mindenféle fertőzések ellen. Aki te­hát naponta rendszeresen használja, egész­ségét védi és helyes száj- és fogápolást végez. MEGBÜNTETIK ha nincs zászlója COMPACTOR gyári áron azonnal házhoz szállítja, P 5.—, 8.—, 12 - áron nagyság szerint. Príma minőség. Indanthren színek. COMPACTOR papíripari anyagok és felszerelések, IV., Magyar ucca 27. Telefon : 1-839-25, 1-853-68 — Az első légi mentési konferencia Budapesten. Június 11. és 14-e között Budapesten rendezik meg az első nem­zetközi lépi mentésügyi konferenciái■ A konferencia legkimagaslóbb esemé­nye a légi mentés gyakorlati bemuta­tása lesz a mátyásföldi repülőtéren. Soha nem látott légi produkciók is be­mutatásra kerülnek olasz, angol, fran­cia, német, lengyel, svéd és magyar repülőgépek részvételével. A légi men­tésügyi konferenciát a Magyar Vörös- kereszt Egylet rendezi, a Légügyi Hi­vatal és a Magyar Aero Szövetség közreműködésével. — »Az ügyvéd szerepe az igazságszol­gáltatásban.« Dr. Mendelényi László, a pestvidéki törvényszék elnöke »Az ügyvéd szerepe a büntető igazságszolgáltatásban« eím alatt ma este 547 órakor a Budapesti Ügyvédi Körben (Andrássy út 2.) elő­adást tart. — Megváltozott az autó forgalmi­adé váltsága. Ma jelent meg a‘ hiva­talos lapban a pénzügyminiszter ren­deleté, amellyel a géperejű járművek fényűzési forgalmiadó kötelezettségét megszünteti, a személyszállító auto­mobilok forgalmiadé váltsa? kulcsát pedig módosítja. Az autók adóvált- ságkulcsát a belföldi forgalomban 4 százalékban, a behc^zatali forgalom­ban 8.5 százalékban' állapítja meg a pénzügyminiszter, az autógumik adó- váltsógkulcsát pedig 8, illetve 14 szá­zalékban. A rendelet intézkedik az áruraktár bejelentéséről és 1.5 száza­lékos készletváltság megfizetéséről. — Adomány. Hajdú Antalné halála al­kalmából a Liget Otthon személyzete 15 pengő 50 fillért küldött hozzánk egy sok- gyermekes kilakoltatott család részére. Ugyancsak Hajdú Antalné halála alkal­mából Bauer Ármin (Benczúr ucea 47.) koszorúmegváltás címén 5 pengőt küldött a Zsidó fiúárvaháznak és öt pengőt a zsidó leányárvaház részére. — Menüt Gréte tíz pengőt küldött hozzánk Stern Samuné halála alkalmából koszorúmeg­váltás címén az Izraelita Leányárvaház részére. — Két magyar orvostudós előadása a bécsi ünnepi heteken. Becsből je­lenti tudósítónk: A bécsi orvosok tár­sasága százéves jubileuma alkalmá­ból május 19-től május 29-ig ünnepi heteket rendez és eninek során előkelő bécsi orvostudósok és a világ minden részéről meghívott orvosi előkelősé­gek tartanak előadásokat. Magyaror­szágról két orvost hívtak meg. Május 21-én dr. Neuber Ede debreceni egye­temi tanár tart előadást »A sugár- gombabetegség diagnosztikája és kü­lönleges terápiája« címmel, május 21-én pedig dr. Verebéig Tibor »A da­ganatok szerepe az életjelenségek sza­bályozásában« címen tart előadást. x A forró égöv betegségeinél, különösen napszúrásnál, bélhurutnál és vérhasnál, valamint olyan gyomor- és májbajoknál, amelyek malária kíséretében lépnek fel, a természetes ■»Ferenc József« koserű víz szerfelett értékes hatást fejt ki. Orvosok ajánlják. x A csodák kastélya. Hónapok óta folytak az építési munkák a felső Margitszigeten, hogy Forgó Gábor és Keller József zseniá­lis terve idejére megvalósulhasson. Május 15-ón, szombaton este iinnepies gálaeste keretéhon nyílik meg az új Párisién Grill, amelyről bátran Írhatjuk, hogy a csodák kastélya. Százfajta technikai neve­zetessége van: a szereplők forgó korongon varázsütésre jelennek meg a parketten, a berendevés tüneményesen szép és újszerű. Mindamellett a Párisién Grillben megszo­kott vidámság, hangulat és a szórakozások sokfélesége. A Párisién Grill igazgatósága azt akarta, hogy legyen Magyarországnak egy olyan szórakozóhelye, amely világ- viszonylatban is elsőrangú és vonzza az érdeklődő, szórakozni vágyó idegenek ez­reit, ezért már a télen elhatározta, hogy nyári épületét a felső Margitszigeten lo hontatja és helyébe felépíti új szórakozó helyiségét. Győngytyúk vendéglő IV., Bástya ucca 10. (Belváros) virágos, pompás herthelyisége megnyílt! Vacsora-új donságok: Tavaszi bocipecsenye. — Matyó lakoma. Faszénparázsonsüít hal, hús és szárnyas. gödöllői Vidák Gyula hangulatos cigányzenéje Tel. 1-831-87 Érdekházasság! Félredobott szerelem! Gyors karrier! Apa — fiú küzd egy nőért! Mindez: EGY GAZDAG EMBÉR j I fin Jhsa S» Ép#! mm Izmos, izgalmas ameri - tü m 2öiiBnS 9 Bn kai United Artists-film sf | Főszereplők EDWARD ARNOLD és M ADY CHRISTIANS | fi Premier ma, csütörtökön RADIUS ATRIUM­)) - 546- 548-5410 546 — 548— 5410

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék