Az Est, 1937. május (28. évfolyam, 98-119. szám)

1937-05-14 / 108. szám

fi. óidat. 7íz€st Péntek, 1937 május 14. Gordon Zita színművésznő és Gielgud angol drámaíró regényes házassága Június 3-án lesz az esküvőjük Budapesten Egy fiatal pesti színművésznő és Anglia egyik legkiválóbb színpadi szerzője június 3-án a IV. kerületi anyakönyvvezető előtt házasságra lépnek. Megismer­kedésüket. szerel­müket és a házas­ságot: a rádiónak köszönhetik. A menyasszony: Gor­don Zita. a vőle­gény L. Gielgud, a népszerű londoni színműíró, a világ Gordon Zita leghíresebb Shakes- peare-szí neszének testvéröccse, John Gielgudnak, az an­gol rádió müsorigazgatójának fivére. „Night falls in Budapest“ Az érdeklődés, amely Angliában Ma­gyarország iránt mutatkozott tavaly, arra késztette az angol rádió vezetőségét, hogy helyszíni közvetítéseket rendezzen Buda­pestről. A kérdés tanulmányozására a British Broadcasting Corporation Buda­pestre küldte műsorigazgatóját, John Gielgudot, aki néhány angol úr társasá­gában látogatott el a magyar fővárosba és egy, a stúdióban rendezett sajtóérte­kezleten ismertette a közvetítés érdekes­ségeit. Bejelentette, hogy több helyszíni közvetítés lesz London számára »Night falls in Budapest« címmel. Dr. Hlatky Endre, a rádió igazgatója ekkor egy finomszépségű, vöröshajú hölgyet muta­tott he az újságíróknak: — Gordon Zita, aki a Belvárosi Színház tagja. Ö fogja kalauzolni báró ÍV impf fen Iván társaságában az angol vendégeket és a közvetítések idején a haugjátókszerű jelenetekben angol szereplést is vállal. Akkoriban az angol vendégek végig­járták mindazokat a helyeket, ahonnan a közvetítéseket tervezték és pontosan meg­csinálták a »menetrendet«. Mikrofon előtt Néhány hét múlva visszajöttek az ango­lok. Ekkor már a fekete szakálláról ne­vezetes Gielgud is izgatottan várta a vi­szontlátást a kedves magyar hölggyel. A közvetítések kitűnően sikerültek. Buda­pesti mulatóhelyekről, dunaparti kávé­házakból, a Halászbástyáról, a hullám­fürdőből volt közvetítés, nem is egy estén. Minden alkalommal Gordon Zita játszotta a közvetítésben előírt szerepet. Amikor a jólsikerült rádiósorozatnak vége volt, ban­kettet rendezett a budapesti rádió az an­golok tiszteletére. __Feltétlenül jöjjön Londonba, — mon­dotta a búcsúvacsorán Gielgud Gordon Zitának. — Felléptetjük a rádióban. Ha­zulról ugyanis azt a hírt kaptuk, hogy az /wvw\ PP LL ^WWVWVWY ANTI LÖ P SZTITÓ Cipőjét ezzel kezelje nem piszkít! Folyékony. M nden színben kapható. ön hangja nagyon tetszett az angol hall­gatóknak. Utazás Angliába Gordon Zita elfogadta a meghívást. Az angol fővárosban Gielgud már fivére, L. Gielgud társaságában fogadta a ma­gyar színésznőt. Az érdeklődése azonban még a fivérénél is komolyabb volt, s rövi­desen bejelentette családjának, hogy sze­reti Gordon Zitát és elveszi feleségül. Minden rendben ment volna a maga út­ján. A Gielgud fivérek gondoskodtak ar­ról, hogy Gordon Zita szerepet kapjon. Találtak is megfelelő rádiódarabot, amely­ben fel akarták léptetni. Ekkor közbe­lépett az angol hatóság és nem adta meg Gordon Zita munkavállalási engedélyét. Gordon Zitának haza kellett utaznia. „Évforduló" Ez nagyon fájt L. Gielgudnak. Különö­sen azért is, mert Gordon Zita Budapest­re való utazását egy új darabjának be­mutatója követte, amely minden eddigi művénél nagyobb sikert aratott. Minden­nap hosszú leveleket küldött Gordon Zi­tának és gyakran beszélt vele telefonon. Egyik ilyen beszélgetésnek az volt a tar­talma, hogy Gordon Zita egyik filmjének befejezése után azonnal utazzék London­ba, ahol megtartják az eljegyzést és meg­beszélik az esküvő pontos dátumát. Időközben elkészült Budapesten az »Év­forduló« című film, amelynek női fősze­repét Gordon Zita alakította. „Az esküvő" Néhány nappal ezelőtt Gordon Zita Londonból levelet írt budapesti ba­rátnőinek, hogy május utolsó hetében hazajön — vőlegényével együtt Június 3-ára tervezik az esküvőt. Felmerült az a terv is, hogy a roman­tikus szerelemnek ezt a jelenetét az angol rádió szálmára is közvetítsék. Gordon Zita és férje Budapestről viXdgköriili xitra indul. Néhány hetes párizsi tartózkodás után ér véget az egy esztendeig tartó nászút. Kristóf Károly Két filmet betiltott a cenzúra Az Országos Mozgóképvizsgáló Bi­zottság nem engedélyezte két film magyarországi előadásait- »Az asszony és a gyilkos« és »A sze­relem vádlottja« a két betiltott film. vvvwvvwwwwvvwwvvvwvs RITA GEORG ROttnY RFTT A HARANGOZÓ GYULA, RÁTKAI MÁRTON 3 LATABÁR HERGZEG JENŐ, KOMLÓS VILMOS Belépődíj 1.— P, ülőhely 50 fill. Kezdete 8 órakor. Különös közjáték történt szerda délután a magyar rádió londoni koronázási közve­títésének idején. A Stúdió vezetősége két beszélőt küldött Angliá­ba, hogy a Magyaror­szág számára fentar- tott mikrofon előtt tu­dósítást adjanak. Az egyik dr. Koudela Géza pápai kamarás, a másik d,r. Sztankovics Viktor. Annál nagyobb meglepetés volt, amikor egy idegen hang szólalt meg tegnap a rádióban Londonból és a következőket mondotta: — Halló, Gyöngyös! Írjatok a Duci bd-. csinak __ En nyi volt az egész. A magyar beszélő nyilván észrevette, hogy valaki odafura- kodott a mikrofon közelébe és a londoni koronázást Nemzetközi Vásárnak nézte. Jó, hogy nem mondta: — Jól mulatunk, eszünk, iszunk, min« den nagyon szép, csak a pénzünk vaa fogytán... Margit néni zárja el a gáz­csapot, amit nyitva felejtettem ... Qteta Qatfra ßLatßeCy&eyed aaíí Maxiem ‘Dietúch (íáza&Aácf ánafi titka Greta Garbo NewyorJc, május 13 (Az Est külön tudósítójától) Két világhírű filmsztár titkai kerültek most a nyilvánosság elé. Marlene Dietrich elmondta boldog házassága titkát, Greta Garbóról pedig kiderült, hogy — borbély volt, mielőtt filmszínésznő lett. Marlene Dietrichről annyiszor írták már, hogy válik és annyi levelet kap, amelyben a világ minden tájáról érdeklődnek há­zasságának titka után, hogy a népszerű színésznő úgy érezte, kénytelen a nyilvá­nosság elé lépni és leszámolni az álhírek­kel. — Nagyon egyszerű a magyarázata an­nak, hogy miért nem élek együtt az urammal — jelentette ki Marlene Diet­rich. — Férjemnek, Rudolf Seibernek nagyszerű állása van Párizsban, ő vezeti a Paramount franciaországi osztályát és ő készíti az amerikai filmek francia vál­tozatait. Nekem viszont egészen jó állá­* Darvas Lüi a Theater an der Wien vendége. Bécsi szerkesztőségünk jelenti: A Deutsches Volkstheater társulata holnap két hétig tartó ven­dégjátékot kezd a Theater an der Wien épületében. Molnár Ferenc »Nagy szerelem« című vígjátékát ele­venítik fel, amely két évvel ezelőtt óriási sikerű műsordarabja volt a Josefstaedter Tjieaternek. A női fő­szerepet ezúttal is, mint akkor, Dar­vas Lili fogja játszani. jCatabác ICálu*cu* a Bdi/ácasi $zu*Uáz,baiA A Belvárosi Színház igazgatósága meg­vásárolta előadásra Kätscher Róbert »Gyertyalángnál« című operettjét. A da­rab régebben prózai változatban színre- került már Budapesten »Végre egy úri­asszony« címmel. A Belvárosi Színházban Latabdr Kálmán fogja játszani a Katscher- darab férfi főszerepét. * A '»Méltóságos asszony« felújítá­sát tervezi az Andrássyuti Színház. Az évad végén »A romantikus asz- szony« sorozatos előadásai után az Andrássyuti Színház valószínűleg felújítja Bákeffi István és Stella Adorján »Méltóságos asszony«, című vígjátékát, Turay Idával a cím­szerepben. Marlene Dietrich som van itt Hollywoodban. Ki csodált~>z- hátik azon, hogy ilyen körülmények kö­zött nem tudunk együtt lakni? — Rudolf a tökéletes férj mintaképe és azt hiszem, ezek után felesleges megcá­folnom azt, hogy semmiféle válásra nem. gondolunk, — jelentette ki igen határo­zottan Marlene Dietrich. Ami Greta Garbo titkát illeti, ugyan­az nap pattant ki, amikor Marlení- Dietrieh ezt a nyilatkozatot tette. Garbó titkát Eugene Miff or d közölte a nyilvá­nossággal. — A kis Greta molett, csinos kis lányka volt, amikor én megismertem, — jelentette ki az amerikai újságíróknak Mifford. — Akkor még egy borbélyüzletben dolgozott, és mondhatom, kitünően borotválta a ven­dégeket. Mellékesen filmezett is, de már nem dolgozott abban az, áruházban, ahon­nan karrierje tulajdonképpen kiindult. Rendkívüli színházi Kedvezmény Az alábbi szinhá/.i előadásokra olvasóink és elő* fizetőink RENDKÍVÜL LESZÁLLÍTOTT ÁR02* válthatnak jegyet Az Est kiadóhivatalában VII.« Erzsébet körút 18—20 8zám.4‘1“'438-U>bi. Reggel 9 órától délután 5-ig vasárnap délelőtt 9—2 óráig:. A kedvezmenyes áru előadások músoia: CSÜTÖRTÖKÖN, MÁJUS 13-ÁN VÍG: Vihar az Egyenlítőn (8). MAGYAR: A. szűz és a gödölye (8). BELVÁROSI: Eltévedt báránykák (8). MŰVÉSZ: Egy pohár víz (8). TERÉZKÖRUTI: Évadzáró műsor (9). KOMÉ­DIA: Eltévedt bár-lánykák (8V2). PÉNTEKEN, MÁJUS 14-ÉN MAGYAR: A néma levente (8). MŰVÉSZ: Liliom (8). TERÉZKÖRUTI: Évadzáró műsor (9). KOMÉDIA: Eltévedt bár-lánykák (8^). SZOMBATON, MÁJUS 15-ÉN PESTI: Illatszertár (8). MŰVÉSZ: Liliom (8). ANDRÁSSY ÚTI: A romantikus asszony (8). PÜNKÖSDVASÁRNAP VÍG: Vihar az Egyenlítőn (3*/* d. u.) Két asz- szony (8). MAGYAR: A néma levente (3Va d. u.) BELVÁROSI: Eltévedt báránykák 4 d. u.) PESTI: Illatszertár (4 d. u. és 8 este). MŰVÉSZ: Egy pohár víz Í4 d. u.) Liliom (8). VÁROSI: Josephine császárnö (3Vz d. u. és 8 este). ANDRÁSSY ÜTI: A romantikus asszony (4 d. u.) KOMÉDIA: Eltévedt bár-lánykák W/t), MINDEN JEGYVÁSÁRLÓ INGYEN KAPJA A TELJES SZINLAPU »MAGYAR SZINPADt-OT BOON KAKAO ÉS CSOKOLÁDÉ VILÁGMÁRKA! Duci bécsi mint fogúdat isim bemondó a londoni koronázáson

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék