Az Est, 1937. október (28. évfolyam, 223-248. szám)

1937-10-02 / 224. szám

é, oldal. Szombat, 1937 október 2 Forradalmi jelentőségű NAP-GÉPET talált fel egy amerikai magyar mérnöknő — Az Est tudósítójától — »Dr. Telkes Mária találmánya olyan forradalmi jelentőségű a tech­nikában, mint annakidején az autó feltalálása volt * Ezt a súlyos, nagyjelentőségű meg­állapítást az amerikai Farm Chemur- íiical Council (Mezőgazdasági Vegyi Tanács) elnöke tette abban a nyilat­kozatában, amely most jelent meg a Detroit Press hasábjain. Ugyanakkor a Westinghouse. Elec­tric Company, Amerika legnagyobb villamossági vállalata szerződést irt alá a magyar mérnöknővel. A cég új osztályt állít fel a találmány kihasz­nálására, az osztályt dr. Telkes Mária vezeti, aki egyébként a gyár teljes üzemével rendelkezik, hogy gépeit tökclctesítlkesse. A nagy felfedezés Mi hát ez a csodálatos felfedezés? Dr. Telkes Mária, a clevelandi bio­fizikai intézet vezetője, a világhírű Csile professzor első munkatársa, ■megtalálta annak a módját, hogyan lehet a nap hőenergiáját az iparban és mezőgazdaságban használható elektromos árammá változtatni. Maga a probléma nagyon régi, bi­zonyos primitív, megoldást étidig is ismertek: a napsugarakat eddig ho­morú tükörrel gyűjtötték össze,- eső­ben vizet forraltak velük s a víz gő­ze gépet hajtott. Ez a módszer a nap­sugár energiájának egy ezredrészét hasznosította. Az új találmány első formájában máris a napenergia tíz­százalékát, az eddiginek százszorosát tudja hasznosítani: lényege az, hogy az elektrofizikából ismert fémpárok tulajdonságait használja fel. Ha bizonyos fémeket összeforrasz­tanak, hevítéskor elektromos feszült­ség lép fel. A fémek rövidesen fel­melegszenek, mire a feszültség meg­szűnik. A Telkes-féle találmány lehe­tővé teszi, hogy a fémpár állandó he­vítés ellenére mindig megtartsa elektromos feszültségét. A magyar feltalálónő rokonsága Budapesten él. Sógora _ dr. Dukker Károly belvárosi ügyvéd, szívesen ad róla felvilágosítást. Milyen a nap-gép? — Telkes Mária nagyon egyszerű el­gondolásból indult ki, — mondja. — Évente bizonyos számú napon majdnem minden országban süt a nap. A találmány lehetővé teszi, hogy olyan vidékeken, «hol nagyvárosoktól távol, magányos far­mokon gazdálkodnak, minden egyes farm­iak legyen saját olcsó áramfejlesztő telepe, amely ellátja a gépek hajtásához és a vi­lágításhoz szükséges elektromos energiá­val. Az új találmány felhasználásával minden egyes gazdaság a saját használa­tára elektromos árammá alakíthatja át a napfényt. Ezt az áramot természetesen nemcsak a nappali órákban használhatja, liapem néhány akkumulátor közbeiktatá­Szirmai Veroitka síremlékének felavatása I e hó 3-án, vasárnap délben 12 órakor lesz a rákos- keresztúri izr. temetőben. 17. szakasz, 3. sor, 1. sír. savai az épületek éjjeli világítására is tárolhatja. A találmány különösen víz- szegény vidékeken lesz jelentős és ott, ahol öntözőgazdálkodásra lehet berendez­kedni. Mennél jobban süt a nap, annál több vízre van szüksége az öntözögazdál- koilásnak, de viszont az intenzív napsütés annál több elektromosságot termel a szi­vattyúk állandó üzembentartására. — Milyen a szükséges berendezés? Oly egyszerű, hogy lényegesen alatta marad a gőzgépek lóerő egységárának. Eddig 10%-os napenergia kihasználást je­lent Telkes Mária találmánya, de a Farm Chemurgical Council véleménye szerint 30%-ig lehet emelni. A berendezés nagyon olcsó. így remélhe­tő, hogy a nagy áramfejlesztő telepek is bevezetik és a tavasz-nyári hónapokban leállítják a költséges gőzüzemet. Ezzel lehetővé válik a magas elektromos egy­ségárak leszállítása. Amerika legérdekesebb asszonya — Nem volna egyszerűbb, ha a nagy erőtelepekről vezetnék az elektromos áramot? — Az elektromos transzmissziós vona lak építése rendkívül költséges és elszór tanyák, falvak számára nem fizetődik ki, Az új találmány segítségével viszont 4—£ hónapig olcsón és egyszerűen elláthat­ják magukat elektromos árammal. Telket Máriának egyébként sok találmánya vau A New York Times és Cleveland Press valamint a Detroit Press, már l'JSi-es új­évi számukban is Amerika egyik legérdekesebb és leg­értékesebb asszonyának nevezik Telkes Mária d.r.-t. Abban az idő­ben talált fel egy yépet, amellyel az agy- sejtek elektromos sugárzását lehet meg­mérni ... Sógornőm a Sophianumban érettségizett jelesen, azután kémiai és fizikai doktorátust szerzett a budapesti tudományegyetemen. Már egyetemista ko­rában is volt egy elektromos biztosíték és egy elektromos úton való dohány nemesí­tést találmánya. Tizenkét éve, doktorátusi jutalomképpen kiutazott nagybátyjához, néhai Ludwig Ernő főkonzulhoz Ameri­kába. Ottragadt örökre. Rövidesen meg­hívta a clevelandi klinika, ahol később a, biofizikai intézet vezetője lett. Több könyve jelent meg Amerikában. Szak­cikkei megszámlálhatatlanok. Két éve egy milliós példányszámú napilap országos szavazást rendezett, hogy ki Amerika nyolc legérdekesebb asszonya. A nemzeti szavaláson Telkes Mária bekerült a legérdekesebb amerikai asszonyok közé, mint aki az elmúlt évben a nők közül a legkomolyabb tudományos eredményt érte el. fl. L. RMASKÖNYV IRDETÉS ATÁSOS J A minisztertanács ma a telsőház reformjával foglalkozott Ma folytatják a NEP>ben a dunántúli képviselők meghallgatását — Az Est tudósítójától — A kormány tagjai Darányi Kál­mán miniszterelnök elnöklésóvel ma délelőtt féltízkor minisztertanácsra ültek össze. A minisztertanácson a kabinet valamennyi tagja résztvett, Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter is, aki három napig gyengélkedett és hivatalába sem járt be, de most már meggyógyult. A minisztertanács elsősorban folyó ügyeket tárgyalj majd folytatta a felsőház reformjáról szóló javaslat­nak a múlt héten megkezdett tár­gyalását. A nemzeti egység pártjában tudva­levőleg sorozatos tanácskozások in­dultak meg a választójogi törvény- javaslat előkészítésére. Tegnapra négy dunántúli megye képviselőit hívták össze, akik előtt Mikccz Ödön igazságügyi államtitkár ismertette a választójogi törvényre vonatkozó statisztikai adatgyűjtés anyagát. Da­rányi miniszterelnök is résztvett ezen a tanácskozáson, de kijelentette, hogy nem mint miniszterelnök, hanem mint zalai képviselő. Ma délutánra a többi dunántúli megyék képviselőit hívták össze. Ezen a megbeszélésen éppen úgy, mint tegnap a képviselők, előadják az adataikat és észrevételeiket. Konkrét javaslatról semmiféle vo­natkozásban nincs még szó, a képvi­selők azonban a választójog alap­elveire vonatkozó elgondolásaikat is előadhatják. Amint a miniszterelnök közölte a képviselőkkel, a felmerült kívánalmakat és szempontokat figye­lembe fogják venni a javaslat meg­alkotásánál. Megkezdődött a 7 extilbeszerz nagy uzsorapere — Az Est tudósítójától —, Emlékezetes az a nagyszabású bün- per, amely körülbelül egy esztendő­vel ezelőtt keletkezett az összeomlott Textilbeszerző Kft körül. A tárgya­ság egyik megszökött tagját néhány héttel ezelőtt hozták Törökországból, ahol elfogták, Budapestre. A büutetőtörvéuyszék Lengyel Gé­za tanácsa ma délben kezdte meg ugyanezen társaság nagyszabású uzsora bűnperének a tárgyalását. Ez az ügy kapcsolatos a Textilbeszerző Kft üzelmeivel. A vádlottak padjára kerültek többrendbeli uzsora bűntettével vádoltan Schuchner Nán­dor és Schneider Zsigmond, a Textil­beszerző volt igazgatói, akiket csak nemrégiben helyeztek a vizsgálati fogságból szabadlábra. De vádat emelt az ügyészség Weisz Izidor ügy­nök és ifjú Somorjay Gyula magán- tisztviselő ellen is. A vádirat szerint ugyanis a, vád­lottak, mint a Textilbeszerző Kft- tagjai, illetve alkalmazottai, számos uzsora-bűncselekményt követtek el áruhitelezéssel kap­csolatban. Elsőnek Weisz Izidort hallgatta ki a bíróság. Tagadta bűnösségét. Azzal védekezett, hogy nem megszorult em­bereknek adtak kölcsönt. Akik hozzá­juk fordultak, jómódú embereknek mondták magúkat és házvételre, va­lamint üzleti célokra kértek kölcsö­nöket. Nyilttér E rovatban közeitekért nem vállal felelősséget sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal. Ebben a rovatban a hirdetések ára millimétersoronként hétköznap 70, vasárnap 80 fillér. A legkisebb hirdetés ára 7, illetve 8 pengő. Angina pectorisnál. a rohamokban fellépő nyomasztó szívtáji fájdal­maknál, reggelenként */a. esetleg */< pohár természetes Ferenc József ke serűvíz is elegendő ahhoz, hogy a belek működését elrendezze és meg felelő emésztést biztosítson- Kérdezze meg orvosát. PARLAMENTPINCÉBEN október 1-től új műsorával TÓTH BÖSKE énekel CSÓKA FERI muzsikál Telefon: 116-405 JWafi>ftiu twnwe igazgató g Október 2-án, szombat este nyílik az OSTERIALIDO // IV., Gróf Károlyi ucca 26. Telefon : 186 282 cc pengőért Késinek vv mértek után próbával férfiöltönyt vagy átmeneti kabátot a leg­újabb őszi szövetekből, gondos kidolgozás­sal. „Hazai Szabói par“, Erzsébet körút 50. CSILLÁRT 7 METEOR csillárgyárban vásároljon I Gyárunk 1938. évi nagy Ntel.icsitménye: 3^3+1-lángú ebédlőcsillár alabástrom betét- J0.8Os tel, fel- és lefelé égő Üzletek ? Podnaaniczky ucca 27 Váci ucca 2 Pécs József körút 44 Miskolc Vámház körút J1 ESer Erzsébet körút 13 Résziéire is! Kérje most megjelent árjegyzékünket! Elárusítóhelyek • | Debrecen Szeged Győr 1938évi összes újtipusú márkás RÁDIÓK METEO Rnál ,Podm--niczky . ucca 27. szám Adorjánná ML Frida balett-és tánc- intézetében (Erzsébet körút 44. sz.) balett, stepp, akrobatika és a tánctanfolya­mok október 4-én, hétfőn kezdődnek. Beira­tások még tartanak. Tájékoztatót az intézet kívánatra bérmentve küld. (Telefon 145-433) KÁVÉHÁZBAN estenként ■ ■ ■■ VÖRÖS ANIKOi szenzációs új műsorral. j ***+» m uw

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék