Az Ujság, 1905. június/2 (3. évfolyam, 166-180. szám)

1905-06-16 / 166. szám

16 ___________ AZ TJ3BÁG Péntek, Junius 16.1 A közgyűlés nevében Csillag Zsigmond dr. Rieht- mann Vilmos vezérigazgatónak köszönetét fejezte ki az elért szép eredményért. Kereskedők tanulmányútja. A Budapesti Kereskedő Ifjak Társulata, a Magyar Vaskeres­kedők Országos Egyesülete, továbbá az e czélra egyesült fővárosi és vidéki egyesületek julius hó­ban a magas Tátrába é3 augusztus hóban Fiú­méba, illetve Velenczébe társas-utazást rendeznek. Mozgalom a záróra érdekében. A Kereske­delmi Alkalmazónak Országos Egyesülete nagy­arányú akcziót indított az esti myolcz órai zárás érdekében, a melyet egyelőre a nyári hónapokra közös megegyezés alapján akart keresztülvinni. Ennek az akcziónak az általános sikere egye3 kereskedők csökönyössége folytán nem járhatott a várt eredménynyel. Ezért az egyesület junius 18-án vasárnap délelőtt fél 11 órakor az uj városháza közgyűlési termében nagygyűlést tart, a melyre az összes társegyesületeket, vidéki egye­sületeket, számos országgyűlési képviselőt és ezég- főnököt is meghívott. A Ferencz-csatorna részvénytársulat tegnap tartotta meg Tiirr István tábornok elnöklete alatt rendes közgyűlését. A közgyűlés a törvényes for­malitások elvégzése után az igazgatóság és a felügyelő-bizottság beterjesztett javaslatait el­fogadta és elhatározta, hogy a kötvénybirtokosok­nak a lefolyt üzletévre l1/* százalék fizettessék ki, a fenmaradó többlet pedig uj számlára vezet­tessék elő. A megüresedett igazgatósági és fel­ügyelő-bizottsági állások választás utján töltettek be és megválasztattak az igazgatóságba: Longley John Augustin, Szávoszt Alfonz, Kvassay Jenő, Yasdey C. György és Mogyoródy Adolf, a felügyelő-bizottságba: Gerster Lajos és Kenessey Kálmán. A budai sorsjegyek húzása. Ma ment végbe a központi városházán a kétmillió forintos sors- jegykölcsön 52-ik sorsolása. Kihúzták a követ­kező számokat: 40.000 koronát nyert: 24376 szám, 2000 koronát 26447 sz., 400—400 koronát nyertek: 43728 43190 47189 40851, 200—200 koronát: 23207 46309 13288 5303 37884 1270 13256 38966 37446 38402 27198 9835 46675 11707 22772 21463 3452 31287. Ezenkívül ki­húztak 2975 darab sorsjegyet, a melyek mind­egyike 130 koronát nyert. A budai sorsjegyek utolsó húzása 1909-ben lesz. A pancsovai kiállítás. Országszerte élénk érdeklődés mutatkozik az augusztus hó 15-töl szeptember 15-ig rendezendő »Pancsova és vidéke ipar- és mezőgazdasági kiállítás« iránt. De nem­csak hazánkból, hanem a közvetlen szomszédos Szerbiából, sőt Romániából is napomta érkeznek tudakozódó levelek a kiállítás igazgatóságához. A pancsovai kiállítás a vidéki kiállítások szűk kere­tét messze átlépi. Az 1400 négyzetméter kiterje­désű és 27 méter magas kupolával megkoronázott impozáns iparcsarnok szomszédságában a mező- gazdasági termények és a háziipari pavillonok emelkednek. A gépkiállítás, melyen csak hazai gyártmány vehet részt, igen gazdag lesz és eddig is már mintegy 3000 négyzetméter területet fog­lal el. A kiállítás tartama alatt díjazással egybe­kötött szarvasmarha, ló- és baromfi-kiállítás, vala­mint lóverseny is lesz. Mezőgazdasági tanulmányutak. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület Rübinek Gyula ügy­vezető titkárt a német gazdaszövetség és gazda­sági egyesület közvetitő-irodájának, Jeszenszky Pál titkárt pedig a müncheni vándor mezőgazda­sági kiállítás tanulmányozására küldte ki. A tavalyi Ínség. A Sárosmegyei Gazdasági Egylet Makfalvay Géza földmivelésügyi államtit­kárhoz levelet intézett, melyben a megye gazda­közönsége nevében háláját fejezi ki azért a körül­tekintő eljárásért, melylyel a tavalyi Ínséges esz­tendőben a segélyakeziót vezette. Hagyma- és zöldségkivitel Makóról. A makói gazdák zöldségtermesztő és értékesítő szövetkezete a most kiadott jelentés szerint az utolsó öt év alatt 220.000 métermázsa hagyma- és zöldségfélét szállí­tott ki Német-, Orosz-, Angolországba, Svájczba és Ausztriába, sőt Délafrika angol gyarmataiba is. A központi vásárcsarnok forgalma. (Vámos és Brvszt hat. közv. üzleti jelentése.) Junius 15. Válto­zatlanul kicsiny hozatalok meliett ma sem fejlőd­hetett ki élénk üzlet. A kis hozatalok következtében a tojásárak emelkedtek, mig a többi élelmiszereknél az árak nagyjában változatlanok. Az árak alakulásairól a következőkben számo­lunk be: Húsfélék : Vidéki marhahús eleje 81—94, hátulja 94 _112 korona volt 100 kilogrammonként. Az érdek­lő dés nagyon jó, kérjük lehetőleg nagy tételek fel­küldését. Növendék marhahús kilója 80—100 fillér. Ölött borjuk bőrben, hosszan mérve, sulylevonás nélkül 100—116 fillérrel voltak a forgalomban ki­lónként minőség szerint. Sertések szalonnával 130— 140, lehúzott sertéshús 140—150 fillér kilója. Vadfélék: Őzek, valamint vaddisznók élénken ke­resettek, mai ár: Özek kilója 140—150 fillér, vad­disznó kilója 80—100 fillér. Tojásban kis hozatalok mellett szilárd az üzlet, az árak emelkedtek és ma I. rendű friss telt tojás 73—74 koronát jegyzett eredeti ládánként. Ajánljuk a készletnek czimünkre való azonnali felküldését. Tejtermékek I. r. szöv. teavaj 220—240 fillér, jó friss főzővaj 140—150 fillér, friss tehéntúró 24—28 fillér kilója. Vágott baromfi'. Idei vágott libák nngyon élén­ken keresettek, mig öreg ludak iránt gyengébb az érdeklődés. Mai ár idei libákért 150—160, öreg hízott ludakért 130—140 fillér volt kilónként. Idei csibe párja 180—240 korona. Élő barom fi : Idei csibe I. r. 180—2.40, II. r. 1.40— 1.60, sütni való csirke 180—2.C0. tyuk 2.50— 3.60, idei liba 3.60—6.— korona párja. Uj burgonyában szilárd az üzlet és ma szép rózsáért 9.40—9.60, sárgáért 13—14 korona volt az ár 100 kilónként. Cseresznye ma nagy tételekben érkezett, az árak hanyatlottak és ma minőség szerint 16—82 fillér volt az ár. Erdei eper kilója 50—100 fillér, szá­mozza 50—100, egres 14—16 fillér kilónként. Ajánlunk egyiptomi hagymát 13.— koronával 100 kilónként. VÁLLALKOZÁS MŰSZAKI ÜGYEK. Tárgyalási szünet, A m. kir. szabadalmi hiva­tal bejeléntósi és bírói osztálya f. é. julius és augusz­tus hónapokban nyilvános szóbeli tárgyalást nem tart. ALKALOM VÁLLALKOZÁSRA. MUNKA. Tatarozási munkák, Pápa. (3779 K.). A dohánygyárban. Ajánlat 5°/o bpénzzel juh 10. d- e. 10-ig a gyár igazgatóságához. Részi. u. o. Tatarozási munkák, Debreczen. (10.165 K.). A dohánygyárban. Ajánlat 5%, bpénzzel jul. 3. d. e. 10-ig a gyár igazgatóságához. Részi. u. o. ÉPÍTÉS. Átalakítási munkák, Sepsiszent­györgy. (8773 K.) Háromszék vármegye székházának földszintjén és lépcsöházán. Ajánlat 5<7o bpénzzel jun. 29. d. e. 9-ig az alisp. hiv.-hoz Sepsiszentgyörgy. Felt. az áll. ép. hiv.-hoz u. o. Áll. isk. ép., Sáros-Bogdány, Sárosm. Két tan­teremmel. Ajánlat 5°/0 bpénzzel jun. 26. d. e. 11-ig a megyei kir. tanfelügyelöséghez, Eperjes. Felt. u. o. Áll. isk. és kisdedóvó ép., Berzevicze, Sárosm. (5836 K.) Ajánlat 5°/o bpénzzel jun. 26. d. e. 11-ig a megyei kir. tanfelügyelöséghez, Eperjes. Intézeti ház építése, Baja. (42.108 K.) Ajánlat az építési munkára 2000 K., a szerelési munkára (3891 K.) 200 K. bpénzzel jul. 5. d. 12-ig Somogyi Emilhez, a »Bajai Köles. Sególyzö-Egylet« igazgató­jához. Felt. u. o. és Vadász Pál tervező műépítész­nél Baja. Községi korcsma és községház ép., Alsó-Venicze, Fogarasin. (38.635 K.) Szó- és irásb. tárgyalás 5°/0 bpénzzel jul. 2. d. u. 2-ig a községházán. Terv. sth. a közs. elöljáróságnál. ELADÁS. Épületinyagok eladása, Pozsony. Az áll. kórház telkén levő épületek lebontása, ajtók, ablaktokok, gerendázat, tégla, kő és egyéb aprólék eladása és elhordása. Ajánlat 1000 K. bpénzzel jun. 28. d. e. 10-ig Pantocsek József dr. igazgató-orvoshoz. VERSENYTÁRGYALÁSI EREDMÉNYEK. MUNKA. Utburkoló-munkák és csatornázás. Budapest. Jun. 14. A tanács Il-ik ügyosztálya ma tartotta meg a verseny tál gvalást az alább felsorolt munkákra beérkezett ajánlatokról. Ajánlatot tettek az' Aranykéz-utcza kocsiutjának aszfaltozására : a Magyar aszfalt r.-t. Bpest 7956 K., a jav. □ m.-ként O.áÓ K. angol aszfalt-társaság Bpesten 7826 K., a jav. 0.40 K.-ért. A Városház-utcza járdáinak aszf. Magyar aszfalt r.-t. 12.106-75 K., a jav. 15 fill. Angol aszfalt- társaság 12.260 K. Posnansky és Strelitz Budapesten 12.336-62 K.-ért. Ugyanezen utcza kocsiutjának asz­faltozását : az Angol aszfalt-társaság 33.585-40 K.-ért. A Magyar aszfalt részvénytársaság 33.151-50 K.-ért. A József-tér kocsiutjának aszfaltozására ajánlkozott az Angol aszfalt-társaság 45.642-48 K.-ért. A Miatyánk- utcza kocsiutjának aszf. a Magyar aszfalt r.-t. 5654-12 K., Angol aszfalt-társaság 5510-59 K. Az Érsek- és Próféta-utczak gyalogjárójára Magyar asz­falt r.-t. 4438-36 K., Angol aszfalt-társaság 4365-60 K.. Posnansky és Strelitz Bpest 4401-98 K., Hirsch Mihály Bpest 4292 94 K.-ért. Ugyanezen utczák kocsiutjának aszfaltozására Magyar aszfalt r.-t. 10.479T0 IC., Angol aszfalt-társaság 10.332-88 ÍC., Hirsch Mihály 10.235-40 K., Posnansky és Strelitz 10.040-44 JC.-ért. A Lázár- utcza gyalogjárójának aszfaltozására Angol aszfalt­társaság 4916-60 K.-ért, Posnansky és Strelitz 4755.40 IC., Heidelberg Tivadar dr. Bpest 4876.30 IC. A ICazinczkv-utczában végzendő gyalogutak aszf. Ma­gyar aszfalt r.-t. 9291.52 IC., Angol aszfalt társ. 9681.92 IC., Heidelberg Tivadar dr. 9608.84 K. Ugyan­ezen utcza kocsiutjának aszfalt. Magyar aszfalt r.-t. 33.461-55 IC. Angol aszfalt társaság 34.269-80 IC. Végül ajánlatot tettek a Nap-utczai bérkocsi-állomáshely aszfaltozására az Angol aszfalt társaság 560 IC., s Hirsch Mihály vállalkozó 540 IC. Kövezömunkákra : A Városliáz-utczában Schrödling Tamás Bpest 4758-81 K.-ért. Pésel Lajos Bpest 4917.45 IC. A Józse_f-téi en : Péscl Lajos 1850.53 IC., Schrödling Tamás 1975.96 K., id. és ifj. Obendorfer József Bpest 1542.45 K.-ért. Az Érsek- és Próíéta-utczában: Pésel Lajos 2106.40 IC., Schrödling Tamás 1958.48 K. A Kazinczy- utcza aszfaltozása folytán szükséges kövezőmunkára; Pésel Lajos 7789-22 K., Schrödling Tamás 6650-47 K« — Csatorna-munkákra ajánlkoztak: A Kazinczy- utczában Kleindl János Bpest. 16.966-83 K., Schafer Armin mérnök vállalk. Bpest 27.808-23 K., Hálásé Huber Bpest 15.529-57 K. A ICoronaherczeg-utczában Kleindl János 11.607-95 K. Pessi Oioivanni és Tsa Bpest 11.452 IC., Schäfer Armin 18.355-33 K. Halász Huber 12.594-23 K. A ICertész-utczában Kleindl János 11.646-70 K„ Schäfer Armin 14.023-62 K., Halász Huber 10.297-23 K. Az Erzsébet-tér nyugati és a Gizella-tér keleti oldalán tervezett csatorna-építésre Kleindl János 9209-95 K., Schäfer Armin 13.359-20 IC., Pessi Oiovanni és Tsa 8253-03 K. Az Aranykéz- utczában Pessi Giovanni és Tsa 5359-84 IC., Kleindl János 4315-38 kor., Schäfer Armin 5211-74 kor., A Nagymező-utczában Kleindl János 20.219-10 K., Schäfer Armin 36.105-08 K., Halász Huber 21.854-18 K. Az Alkér-uícia egy részén tervezett csatornát, Kleindl János 3079-07 K., Pessi Giovanni és Tsa, 3019-62 IC. A Zöldfa-, Szerb-, Havas-, Váczi- és Szarka-utczákban tervezett csatorna ép. Kleindl János 29.189-16 IC., Schäfer Armin 41.196-10 K., Halász Huber 24.75701 K. A Hajós-utczában tervezett csa. torna építésére vállalkoztak: Kleindl János 17.422-89 K., Schäfer Armin 26.788-26 K. és Halász Huber 18.040-51 K.-ért. Végül a Nagymező-utczában vég­zendő csatornamunkára tesz ajánlatot Schäfer Armin mérnök 36.105-08 K. árral. A bizottság az ajánlatok felett a számyevőség és a mérnöki hivatal jelentése után junius 20-án d. e. 11 órakor fog dönteni. ÉPÍTÉS. Katonai pótraktár ép., Székesfehér­vár. (79.272 K.). Jun. 9. Vállalatnyertes Pénzes Imre építési vállalkozó Székesfehérvár lT°/o eng. SZÁLLÍTÁS. Olajok, Budapest. Jun. 15. A dohánygyárakban levő közlőmüvek és hengerek ke­nésére három éven át való szállításra ajánlatot tet­tek a dohányjövedéki közp. igazgatóságnál: Gazda­sági olajipar társ. Bpest: gépolajat 33.5Ö K., henger­olajat 60 K.-ért 100 kgr.-mot. Schvarcz Rudolf és tsa Budapest: ásványolajat 32.50 K., külön­féle olajokat ajánl azután 36 K., 42 K. és 18 K. árért. Schvarcz József és tsa Bpest: fiumei 3. sz. gépolajat Bpestre 31.50 K.-ért, Fiúméba 29.50 K., 6. sz. 33 IC., Fiúméba 31 K.-ért, 7. sz. olajat 41 K.-ért, Fiúméba 39 K.-ért, 0. Á. jelű olajat 46.50 IC.-ért, Fiúméba 44 K.-ért, V. jelű olajat 36 IC.-ért, Fiúméba 34.50 K.-ért szállít mm.-ként. Bihar- szilágyi olajat. »A« jellegüt 24 K.-ért, »B«-t 26.50 K, árral. Kann és Heller Bpest: Bakonyi gépolajat 29.70 K., Hungária-olajat 63.80 K., Apollót. V. H. jelüt 66 K., 8. H. jelüt 49.50 K.-ért. Kőolaj finomító gyár r.-t. Bpest: 6. sz. olajat 34 K.-ért, sötét vagy világos hengerolajat 46 K.-ért mm.-ként. Salgó Miklós Buda­pest ásvány-gépolajat 32.50 K., hengerolajat 57.50 K., s ha valódi amerikai olajszállítást kívánna az igaz­gatóság, úgy hajlandó mm.-ként 57.50 K.-ért azt szállítani. Döntés nem történt. ÁRU- ÉS ÉRTÉKPIACZ. ÁrupiaoB. I. Gabona. Az amerikai piaczokon a túlnyomóan ked­vező jelentések következtében ellanyhult az irány­zat. A gabonaárak olcsóbbodtak és a newyorki utótőzsdén a búza ára még */s centtel gyengült. Az európai piaczok közül Berlinben a búza árai 1jg, zárlatig 3/4 márkáig olcsóbbodtak. Az időjárás Közóp-Európában szép, Párisban az első búzaárak 5 centimes-mal olcsóbbak voltak. A budapesti piaczon gyenge irányzat­ban mérsékeltebb forgalom fejlődött ki. A csekély hozatalok ellenében a búza és őrle­mény-elszállítás aránytalanul nagyobb, azon­ban az általános lanyha irányzatban a mal­mok, kicsiny készleteik daczára, előnyös árak mellett képesek szükségleteiket besze­rezni. Délig mintegy 10.000 mm. kószbuza kelt el 10 fillérig olcsóbb árakon. A rozs csekély forgalomban 10—20 fillérig olcsób­bodott. A zab ára 10 fillérrel csökkent, egyedül a tengeri irányzata szilárd és ára 5 fillérrel drágult. A határidöpiaezon a tegnapi zárókurzu­sokon indult a forgalom. Az árfolyamok egy kis ideig tartották magukat, azonban mind­inkább élénkülő realizácziók következtében a búza- és rozsterminusok folyvást gyen­gültek. Áprilisi búzában ma már élénkebb üzlet fejlődött. A júniusi búza leszámoló árfolyamát ma 16.50 koronában állapítot­ták meg. A déli tőzsde irányzata gyengült. A délutáni forgalomban egy-kót fillérrel javult kurzusokon indulva, az összes czik- kek árai újra olcsóbbodtak, mivel a nagyobb- szerü fedezéseket az eladásra kész áruanyag folyvást kielégítette. Zárlat után az . esős idő a coulisse nagy részét még jó ideig együtt tartotta és októbori búzát 16.74—16.72, májusi tengerit 11.02 koro­nán is kötöttek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék