Az Ujság, 1908. december/2 (6. évfolyam, 300-312. szám)

1908-12-20 / 304. szám

, ' *'--- -------- —r*.......-------’■ T-T' • 3 6 AZ ÚJSÁG Vasárnap, deczember 20. mely Különben sok egészséges megfigyelést tartalmaz a keresztény társadalmi élet visszamaradásairól és a zsidó- ság gyors éiőbbrejutásának okairól. — A Sándor Pál országgyűlési képviselőnek ajánlott könyv a szerző ki­adása. Ára 2 korona. Ész és szív. Szitnyai Elek tanár évek előtt ily czim alatt adta ki becsesebb társadalombölcseleti és neveléstáni dolgozatait. Most ez a könyv második átdol­gozott kiadásban jelent meg. A szerző igen széleskörű filozófiai ismeretekkel bír, s a mellett birtokában van a könnyed, világos stílusnak, mely amúgy is értékes könyvé­nek nagy előnye. Munkájába 19 önálló dolgozatot vett fel, a melyek jobbára mindemiapi gondolatkörünket •érintik, s tárgyuknál fogva is közel állanak minden mű­velt emberhez. A könyv a Franklin-Társulatnél 376 lapon jelent meg. Ára 6 korona 20 fillér. lyiagnaud, a jó bíró. A franczia ckateau-thierry-i törvényszék elnökének a nevét most már szinte az egész világon mint olyant ismerik, a kit kezdetben különeznek, vagy éppen hóbortosnak tartottak a ezéhbeli jogászok, a nép azonban ítéleteiért a bon jage (jó biró) melléknévvel tisztelte meg. Ezek az Ítéletek rést törtek a megcsontoso- dotíi judikaturába, ma már mindenféle és fölötte-józan, szocziálift elemmel gazdagították a betiirágó igazságszolgál­tatást. Nevezetesebb ítéleteit — a melyek a jó biró irá­nyát feltüntetik — Leyret Henrik gyűjtötte össze, s most annak könyvét Sándor Aladár dr. kir. járásbiró jó magyar fordításban is kiadta, a mivel nagy szolgálatot tett túlságosan német pórázon haladó jogászainknak. Magnaud Ítéletei különben a laikus világnak is érdekes olvasmányok. Az egyes ítéletek ilyen czimek alá vannak sorozva : Az élethez való jog. A nő joga. A gyermek joga. A munkás joga. A közönség joga a nagyvállalkozókkal szemben. A társadalom joga az egyházzal szemben. A polgárság joga. Az egyenlőség joga. Függelék a Magnaud- kérdés néhány hivatalos hátával. Sándor Aladár dr. fordítása stilus tekinteté'.ben is szabatos, tiszta és jó magyar. A könyv a Társadalomtudományi Könyvtárban, Grill Károlynál jelent meg. Ára 6 korona. Az Athenaeum Nagy Képes Naptárának az idén jubileuma van. Most jelenik meg ötvenedszer, hogy egy félszázad tapasztalatival gazdagodva, a lehető legjobban és főleg azt nyújtsa hű közönségének, a mire leginkább szüksége van. Ebből a őzéiből valóságos kis könyvtárt egyesit magában. Rendkívül gazdag tartalmából csak a • következőket emeljük ki: A naptári rész és a különféle hasznos tudnivalók után, minden fejezet szebbnél-szebb képekkel díszítve, a történetíró alaposságával és a novel­lista szórakoztató módján ismerteti az elmúlt év törté­netét, a közélet* múlt évi halottainak élet- és jellemrajzát, valamint a külföld összes nevezetes eredményeit. Ezután a tudomány néhány rendkívül érdekes és különösen aktu­ális kérdésével foglalkozván, szépirodalmi részében a leg­első Írókkal szórakoztatja a közönséget. Majd miután gazdag közhasználati részben temérdek szükséges tudni­valóról ad felvilágosítást, egy majdnem háromszáz oldalas tiszti czimtárt ad az olvasó kezébe, a mely adatainak pon­tossága és mindenre kiterjedő részletessége folytán maga is olyan hiányt pótol, a melyért mindenkinek érdemes ezt a, nagyszabású naptárt megvenni, a mely különben nagy elterjedtségét gazdag tartalmán kivid annak is köszön­heti, hogy noha finom papírra van nyomva és majdnem 100 oldalas kötet, mégis csak 2 korona 60 fillérbe kerül. A politika rendszere. Alkotmány- és közigazga­tástan. Irta Ferenezy Árpád dr. egyetemi magántanár, sárospataki jogtanár. Rendszeres kézikönyv, mely világos rendszerben és Írásmódban tartva, a müveit nagyközön- ség által is használható. A szerző neve jogirodalmunkban már korábbról ismeretes. A nemzetközi békebiróságról irt müvével akadémiai pályadijat is nyert. Jelen müve a politikai tudományok tételeit, nem merev didaktikai rendszerben, hanem az aktuális kérdésekkel való vonat­kozásukban foglalja ál, s kiváltképpen a gyakorlati tájé­koztatásra törekszik. Az anyagot öt részre osztotta, szin­tén czéljához alkalmazott gyakorlatias érzékkel. A beve­zetés a politikai tudomány általános tantételeivel foglal­kozik. A-főrészek czimei a következők : Az állam fogalma. Az államformák. A törvényhozó hatalom. A végrehajtó hatalom. Az állam közigazgatási feladatai. Az államfor­mák tanánál a legnagyobb államok alkotmányát is is­merteti, belefoglalván Magyarország és Ausztria rövid alkotmánytanát is. A könyv derékrésze, s egyben leg­értékesebb fejezete a törvényhozásról szóló darab, mely a parlamentárizmus és a velejáró szavazatjog tanait részletesen adja elő, s a modern fejlődési jelenségekkel is beható módon foglalkozik. A közigazgatási részben különösen ki kell emelni a magyar, angol és franczia közigazgatási rendszerük között való párhuzamot, a rnely- lyel a különböző közigazgatási rendszerek lényegének tiszta képét állítja az olvasó szeme elé. Az egész mü vilá­gos egyszerűséggel és rövidséggel van Írva, s igy egyrészt ■a jogtanuló munkáját könnyíti, másrészt pedig a müveit olvasó kezére jár. Megjelent Benkő Gyula könyvkeres­kedésében 456 lapon. Ára 6 korona. Zörgő harasztok. Farkasfalvi Mauks Kornélia, a kit az ifjúsági irodalom számára nem kisebb mber, mint Miksz th Kálm n fedezett fel, »Zörgő harasztok« ezimmel új könyvet irt a magyar fiatal* gnak. A szerző elbeszéléseknek nevezi a gyűjtemény egyes darabjait, talán hogy megkülönböztesso a szokásos gyermekmesék­től, de a történetkékben csakugyan van valami, a mi a mai elbeszélő irodalomra emlékeztet. A legtöbbje ugyanis a való élet mezején mozog, abban a kis világban, mely­ben a gyermek a maga külön életét éli, csakhogy e vilá­got benépesíti a gyermek képzeletének azokkal az alak­jaival, melyek álmaihoz hasonlóvá varázsolják ezt a rej­telmes birodalmat. Nem rontja a gyermek hangulatát erőszakos erkölcsi oktatásokkal, a mesék magukban hordják azokat a tanú súgókat, melyeknek hangsúlyo­zása az Írónő előtt fontosnak látszik, s igy hatásuk erő­sebb, elevenebb, mint a didaktikus fontoskodásé. A női lélek gyengédsége olyan hangokat talált e könyvben, melyek csak a gyermek igaz szeretetéból fakadhatnak, s igy bizonyos, hogy meg is találják a visszhangot ott, a hol megszólalnak: a kicsinyek közt. A Honti Nándor művészi czimlapjával ékes kötetet Mühlbeek Károly illusztrálta beszédes rajzokkal s a Franklin-Társulat adta ki. Ára díszes vászonkötcsben 6 korona. Az Ország-Világ almanachja. Diszes, művészi becsű , albummal lepte meg ismét előfizetőit a közeledő újév alkalmából az Ország-Világ czimü képes hetilap. Váradi Antal dr. és Fáik Zsigmond dr. szerkesztették a pompás kiállítású diszmüvet és ez a két név elég garanczia arra?, ; hogy a diszmü érdekfeszitő, magas irodalmi nivóju mun­kákat tartalmaz. Ábrányi Emil, Ambrus Zoltán, Bányász László, Bródy Sándor, Endrődi Sándor, Fáik Zsigmond dr., Feleki Sándor, Gyulai Pál, Herczcg Ferencz, Ivánfi Jenő, Jakab Ödön, F. Kaffka Margit, Kóbor Tamás, Kozma Andor, Kiss Arnold, Lövik Károly, Lux Terka, ■ Molnár Ferencz, Móra István, Mikszáth Kálmán, Nagy Endre, Sz. Nogáll Janka, Pékár Gyula, Révai Károly, . Sas Ede,'Szilágyi Géza, Szomaliázy István, Szőllősi Zsig­mond, Szepessy László, Tábori Róbert, Thury Zoltán, Váradi Antal, Vértesi Arnold, Vértesy Gyula, Zboray • Aladár, Zempléni Árpád és Zöldi Márton Írtak az albumba .részint novellákat, részint költeményeket:: csupa kedves, értékes olvasmány. A Honti Nándor által illusztrált album remek kiállítása, nemkülönben a könyv gyönyörű be­kötési táblája a Pesti Könyvnyomda Részvénytársulat Ízlését dicséri. Az ásványok és az' élet. Ez a czirne Tóth Alike Sándor legújabb könyvének, A nagy tudó irányú szerző, a kalocsai Jézus-társasági kollégium tanára betűrendben összeállítja e müvében az Összes ásványokat s ismerteti azok használhatóságát ipari és művészeti czélokra. Az ér­dekes mü Jurcsó. Antal könyvnyomdájában jelent meg Kalocsán. Ugyancsak ott jelent meg Tóth Mike másik újabb müve, mely >>A kalocsai főgimnázium ásványtára« czimen a Jézus-társasági kollégium intézetének nagyszerű gyűjteményét ismerteti. A természettudományok barátai mind a két müvet élvezettel lapozgathatják s tudásukat kiegészíthetik belőlük. Legjobb otthon. A Robinson kalandos történeté­hez sokban hasonló, de mivel a való életből vett meg­történt eset, tehát sokkal elevenebb és közvetlenebb a .Harder ifjúsági regénye, melyet a magyar ifjúság szá­mára Madzsar Gusztáv dolgozott át Legjobb otthon ezim alatt. A végig izgalmas, de mély erkölcsi igazságokkal nemesített és hazafias szellemű könyvet1 szép képekkel tarkítva s 'színes vászonkötésben a Franklin-Társulat adta ki. Ara 3 korona. FŐVÁROS. (A házinyul húsa a kórházakban.) A házinyul busát piaczra hozták, do a közönség nem vette. Most a kórházakban próbálnak vele szerencsét. A Rókus-kórházban néhány nap óta kísérleteznek a nyulhussal, azt borjúhús helyett adják á betegek­nek. A kórház gondnoksága javasolta, hogy a házi nyúl húsát vegyék föl a rendes étlapra. A kórházi bizottság azonban úgy határozott, hogy még há­rom hónapig kísérletezzenek a házinyullal, de no ámítsák a betegeket azzal, hogy borjúhúst esznek, hanem mondják meg nyiltan, hogy a mit kapnak, • az házinyulnak a húsa. (Tisztviselők választása.) A számvevőségnél s a kezelő személyzetnél üresedésben levő álláso­kat a tanács kedden tölti be. (A jövő évi választók névjegyzéke.) A központi választmány Bárczy István polgármester &nök- Iése mellett ma délelőtt tartott ülésén véglegesen jegyzekét. A képviselőválasztók számaránya kerületekint a következő: Az idén volt az I. kerületben 4266, a jövő évben lesz 4470. A II. kerületben az idén volt 3767, a jövő évben lesz 3909. A III. kerületben az idén volt 2120, a jövő évben lesz 2266. A IV. kerületben az idén volt 4068, a jövő évben lesz 4109. Az V. kerületben az idén volt 6739, a jövő évben lesz 6964. A VI. kerületben az idén volt 12.997, a jövő évben lesz 14.225. A ATI. kerületben az idén volt 14.492, a jövő évben lesz 15.253. A Vilii, kerületben az idén volt 11.013, a jövő évben lesz 11.593. A IX—' . kerületben az idén volt 7774, á jövő évben lesz 8055 választó. Az összes választók száma az idén volt 67.236, a jövő évben lesz 70.844. (Ápolónői tanfolyam.) Hoyos Kamilla grófnő angol mintára a műveltebb osztályokhoz tartozó nőkből ápolónői tanfolyamot akar létesíteni s arra kéri a fővárost, hogy támogassa ezt a törekvését azzal, hogy az Angliából hozandó ápolónőket, valamint a jelentkező urhölgyeket ellátásban ré­szesíti. A bizottság Ludvik Endre kórházi igaz­gató javaslata alapján az ajánlatot nem tartja elfogadhatónak, részint azért, mert a terv meg­valósítása a fővárosra nézve cveiikint mintegy 12.000 korona többletkiadást jelent, részint pedig azért, mert a magyar társadalom még nem fejlett annyira, hogy köreiből elegendő számú ápolónő kerülhetne ki. (Az állami munkaközvetítő.) A következő nyilatkozat közlésére kérettünk fel: A székesfőváros évi hozzájárulási összegének, 10.000 koronának megszavazása a munkaközvetítő intézet évi fentartásához, ismételve tárgyalását képezte a székes­fővárosi bizottságoknak, ezek közül a tegnapi napon tar­tott pénzügyi bizottságnak is, mely megtagadta a hozzá­járulást azon indokolással, hogy az intézet czéljának és rendeltetésének nem felel meg, arra szükség nincsen, mert semmiféle komoly szolgálatot nem teljesít. Egy budapesti napilap pedig ugyancsak a székesfőváros egyik bizottsági tárgyalása eredményének közlése alkalmával azt is hireszteite, hogy a munkaközvetítő intézet már nem is működik. Minthogy ezen kijelentések teljesen valótlanok, a közönséget megtévesztik és azon következéssel járhatnak, hogy a munkaadók az intézetet munkások szolgáltatására fel nem keresik és ezáltal az intézetnél állandóan bejelen­tett közel 4000 munkanélküli munkás keresethez nem jutna, bátorkodom közölni, hogy az intézet ma is csak úgy működik, mint ez előtti években ; működése kezdeté­től máig 313.923 munkásnak adott munkát. A. folyó évben is már-.31.600 munkást közvetített, nála állandóan közel 4000 munkás van bejelentve és vár munkára és hozzá naponta 100—400 munkás-megrendelés .érkezik. Ennélfogva' az ipar támogatására. jelentékeny szolgála­tot tesz, a mennyiben az áltála elhelyezett munkások 65%'-a képesített. munkásokra esik és tevékenységének összeredményo nagyobb, mint az összes budapesti szak- szervezeteké, Léiay s. k., •az intézet igazgatója. (Ingatlanok forgalma.) A székesfőváros terü­letén az elihulb héten a következő ingatlanok kerültek átiratás alá : > A./pesti oldalon ; Engel Nándor V. k. Visegrádi-u. 53. és 60. sz. házai Wellisch Alfrédre 125.680 koronáért. Egerer Gedeon dr. VII. k. Ilka-u. 30. sz. háza Weinréb Bemátnéra 31.250 koronáért. ,’Seligmann Sándor és Imre VI. k. Lőportár-u. 13. sz. háza Kaldenecker József és nejére 55.000 koronáért. Schober Ferenoz és neje Vili. k. Hunyadi-u. 28. sz. háza Markovit» Márton és nejére 45.000 koronáért. Magyar ipar és kereskedelmi bank r.-t. VI. k. Jász-u. 127. sz. háza Dudinszky József és nejére és Käufer József és nejére 4515 koronáért, Kisnyomi Lau­dauer. Lipót és nejé AH- k. Nagy János-u. 46. sz. háza Eisele Vilmosáéra 90.000 koronáért. Ádám Károly és birtoktársai VIII. k. Főherézeg Sándor-u. 4. sz. háza gróf Dessewffy Aliklósnéra 305.000 koronáért. Lőwy Jenő ATI. k. Hársfá-u. 31.'sz. házrésze özv. Lőwy Jakabncra (öröklés). Schwáebisch Ágoston VIII. k. Tömő-u. 17. sz. házrésze Sehwaebsich András, Erzsébet és Terézre (örök­lés). Krist Ferenoz ÍV. k. Kötő-u. 4. sz. házrésze Krist Károly és birtoktársaira (öröklés). Knezl Által IX. k. Remete-u. 12. sz. háza Knezl József és Rózsára (öröklés). Lafrankó Károly és neje VIII. k. Maria-ú. 21. sz. háza az esztergomi egyházmegyére 80.000 koronáért. A Buda- besti Bankegyesület r.-t. ATI. k. Francziá-uton levő 43—44. sz. házai lovag Beer Vilmos és nejére 143.000 koronáért. Schönfeld Károly IX. kér. Lónyay-n. 52. sz. házrésze Mann Józaeínéra (öröklés). Bach Ernő X. k. Sörgyárru.x9r—II. sz. házai Bunszt Izidorra 15.000 koro­náért. A budai oldalon : Mommer Henriknó II. k. Rézmáli- dülőben, iMész-u. 20. sz. házrésze Alommer Henrikre (ajándék). Gebhardt Lajos dr. II. k. Fő-u. 66. sz. ház­része Pete Csongornóra (öröklés). Umführer Ferencz és neje I. k. Németvölgyben levő 12733 1— 2. hrsz. ingat­lana Raábe Gusztávnérá 13.800 koronáért. Szírek Anral l. k. Kelenföldi-dűlőben, Ecsedi-u. 5. sz. háza Partos József nőre 9082 korona 20 fillérért. Ritt,er Mária cs test­vérei 1. k. magas-uti dűlőben levő 10971, hrsz. ingatlana Ritter Mátyásra (vágyonelkülönités). Ugyanazoknak I. k. Sasadi-dülőben levő 1206ÖÍ hrsz. ingatlana Ritter István és Mátyásra (vágyonelkülönités). Bazaráb Jenő 1. k. Sasadi-dülőben levő 12332 b 1—4. lírsz. ingatlanrésze Bazaráb Olga és Erzsébetre (öröklés). Özv. Richter Lászlónó és társai I. k. Krisztina-körut 47. sz. háza Konopy Kálmánuéra 88.000 koronáért. Fischer Vilma és Mariska II. k. Főherczeg Albreoht-ut 12. sz. háza clr. Fillinger Ferencznére és iSaxió Vladimirre (öröklés). AZ ÚJSÁG KARÁCSONYI SZÁMA megállapította a jövő évi képviselőválasztók név­HŰSÍTŐM H6VEISIÉBE!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék