Az Ujság, 1912. április/2 (10. évfolyam, 91-103. szám)

1912-04-28 / 102. szám

18 AZ TTJSÄG * A jövö szinésznemzedék. Offenbach egyfel- vonásos vig operáját, a Fortunio dalát éa tíardou vígjátékát, a Váljunk el-b adták elő ma délután a Király &iuház színpadán Rákusi fc!zidi szinész- iskolájának növendékei. Hogy a finoman bájos operát oly szabatos és pompásan egybevágó elő­adásban hallottuk, az főleg a betanító és vezénylő karmesternek, Bertha Istvánnak az érdeme. A sze­replők közül Kollár Zsuzsinak, Hutér Erzsinek, Kovács Vidrának és Bombay Lilinek van fejlődés­képes hangjuk. A Rorubay Lili o mellett igen ügyesen is játszott. A Váljunk el-ben Buttykay Margit, Endrei Jenő voltak a legdrámaiabbak. legváltozatosabbak, Görnöri László a legkömiku- sabb és Megyery Olga a legszebb. A kisebb sze­repekben Klein Vilmos, Vírágli László és főleg Irsai tűntek ki.. * Mozart-estély. Nagyszabású és fényesen sikerült hangversenyt rendezett ma esto a Verő­iéi© leánynevelőintézet zenei szakosztálya az inté­zet dísztermében. A növendékek — valamennyien a zongora tanszak végző növendékei — Mozart szellemének hódoltak és a válogatott zongora- darabokat fegyelmezett zenei tudással, fejlett tech­nikával interpretálták. Különös talentumnak: bizo­nyult Telek Boriska, a ki Mozart G-moll konczert- jót adta elő zenekarkisérettel bravúrosan. Majd az ügyes Woititz Magda, C/irring Kató, Nádas Erzsi, a kisebbek közül Braun Pálma és Neumann Margit arattak sok zajo3 tapsot. Demény Margit és Döts Károly, az intézet tanárai, teljes elismerést érde­melnek a tehetséges bövendékek művészi kikép­zéséért. * Jótékonyczélu hangverseny. Gróf Andrássy Gyuláné és gróf Dessewffy Emilné védnöksége alatt május hó 10-én este fél nyolez órakor jótékonyczélu hangverseny lesz a Royal nagytermében. Az elő­adás tiszta jövedelme Alpár Irén, a világtalan művésznő, a Vígszínház volt jeles tagjának támo­gatására szolgál. Az oly nagy csapástól meglátoga­tott kiváló művésznő érdekében a hangverseny rendezősége elsőrangú programmot állított össze. A hangversenyen Nagy Endre tart conféreme-ot, Jeszenszkynó Náday Ilona és Marsehallkó Rózsi, az Opera tagja énekel, Beregi Oszkár, a Nemzeti tízinház tagja és Alpár Irén szavalattal szerepel­nek, Gobbi Károly vonósnégyese pedig klasszikus darabokat ad elő. A hangversenyre tiz,öt, három és kétkoronás jegyeket bocsát ki a rendezőség, melyek a zenemükereskedésekben és a pénztárnál váltha­tók meg. * A kolozsváriak vendégjátéka. Szentgyörgyi István, a ki ötven év óta megszakítás nélkül tagja a kolozsvári színháznak, a május hó 2-án kezdődő hét napos vendégjáték alkalmával három leg­híresebb szerepét fogja eljátszani Budapesten a Magyar Színházban. A íCzigány« czimszerepét, Bánk bán-ban Tiborczot és a Szabadulás-ban egy rabot fog játszani. A kolozsvári Nemzeti Színház vendégjátékainak rendjén különben jelentékenyebb feladathoz ezek a ‘ színészek jutottak : Hettyey Aranka, Császár Mária, Póór Lili, E. Berlányi Vanda, Laczkó Aranka, Dezséri Gyula, Nagy Gyula, Fekete Mihály, Gálosi Zoltán, Ihász Aladár, ÍTáray Ferenoz, Szakács Andor, Nagy Adorján, Faragó Ödön, Kertész Endre, Barics Gyula, Bánóczi Dezső, Berki József. * Nagyjelentőségű találmány a vonós hang­szerek körül. Becsből táviratozzák nekünk: A Neues Wiener Tagblatt egy ifjú osztrák tudósnak, az alig harminoz éves Tomastik Miksának oly talál­mányáról számol be, a mely, ha igaz, az orhesztrális zene terén valóságos forradalmat van hivatva elő­idézni. Tomastik Miksa megfigyelte, hogy a zene­karokban a vonós hangszereket mennyiro ttul- harsogják mindiga fuvóhangszerek, holott tulajdo képpen megfordítva kellene lennie, mert a kéz nagyobb dinamikus hatásokat képes felidézni, mint a tüdő. Elméleti tanulmányok azt a meggyőződést érlelték meg benne, bogy a hang erejét es színét a hegedűknek és a többi vonós hangszereknek, mint a violának, celló-nak és a nagybőgőnek czélszerüt- ien készítési módja kedvezőtlenül befolyásolja. Tomastik a hangszerek készítési módjában külöm- böző, a szemnek alig feltűnő változtatásokat tett. A hangnyilásokat máshova helyezte, a húrokat másként feszitette meg a lábon es úgy készítette a hangszereket, hogy a hegedű egész szekrénye, valamint a benne foglalt levegő is a hurokkal együtt rezeg játék közben, miért is minden hangnak az ereje háromszorta fokozódik és egyszersmind szín­ben is nemesedik. Tomastik megállapította, hogy a hegedűk anyaga, a fa, a lakk stb. a hangra semmi- fele befolyással sincs. Találmánya, úgy látszik, magánkörökben való bemutatása alkalmával olyan meglepően hatott, hogy az osztrák közmunkaügyi minisztérium elhatározta, hogy támogatja a fel­találót és az iparfejlesztő hivatal által egész mű­helyt rendezhetett be neki, a melyben a segéd­munkások egész raja áll rendelkezésére. Az uj hang­szereket ősszel akarja a feltaláló egy zenekari hang­versenyen bemutatni. Tomastik Morvaország szláv vidékéről való ; egy kisiparosnak a fia és zenei és fizikai tanulmányainak elvégzése után, a mely utóbbiak folyamán megszerezte a tudori oklevelet, a hegedükészilésre szánta magát. * Nikisch Amerikában. A magyar királyi Operaház egykori igazgatója, a geniália Nikisek Artúr olyan diadalokat arat Amerikában, a milye­nekhez hasonlóban az utóbbi esztendőkben ze­nésznek nem volt része. Legutóbb Newyorkbau dirigált két hangversenyt és a lelkes közönség majd hogy szétszedte. Nikisek a londoni, kilenez- venöt tagból álló zenekarral hangversenyzett és ezrekre ment azoknak a száma, a kik nem tudtak jegyet kapni. így hát még további két konezertje lesz Nikiseknek Newyorkbau, miután más váro­sokban eddig rendezett tizenhat hangversenyével valósággal elbűvölte Amerika zeneértő közönségét. * Szécsy Magda pőre. Kaposvárról jelentik, íSzécsy Magdának Polgár Károly színigazgató el­leni szerződésfelbontási pőrét ma tárgyalta a ka­posvári Járásbíróság. Pergátló kifogásra a bíróság Szécsy Magdát panaszával a Szinészegyesülethez utasította. * A komponista pőre. A bécsi divatos operett­komponisták közé tartozik Bruno Granichstädteu is, a pompás Bub oder MädT (Fiú vagy lány) szer­zője, a kinek sikerei Eysleréval, Faliéval veteksze­nek. A tehetséges zeneszerző tavaly az Apolló- szinház igazgatójával szerződést kötött, a mely szerint az 1910., 1911. és 1912. évben egy-egy egy- felvonásos operettet tartozik szállítani az Apolló- szinház részére. A szerződés be nem tartása esetén 5400 korona bánatpénz volt kikötve. Grauick- städten felvett rögtön 1000 korona előleget és ezentúl sem az első, sem a második évben nem szál­lított egy sort sem. Az ismételt felszólítás nem használt, mire az Apolló igazgatója, névszerint Ben Tibor beperelte a komponistát. Ma tárgyalták az ügyet. — Miért nem irta meg az operetteket, — kérdezte alperestől a bíró. — Tetszik tudni, — védekezett Granichstäd- ten, — szívesen liferáltam volna a müveket, de szerencsétlenségemre nem jutott eszembe egyetlen melódia sem. Ámde ezzel a védekezéssel a népszerű szerző­nek nem volt szerencséje. A felperes ügy védje hivat­kozott A kis feleség és Kázrnér menny beszállása czimü nagysikerű operettekre, melyeket pedig Granichstädteu ugyanabban az esztendőben irt más, színházak számára, a mikor az Apolló szá­mára »nem jtuott eszébe semmi«. A bíróság cl is itcltc 3000 korona pönáló megfizetésére. * Növendék hangverseny. A Fodor-jele zeneiskola április 30-ikán esti %8 órakor tar ja a Royal kistermében ez évi negyedik nyilvános bang. ersenyét. * A színházak hírei. A Nemzeti Színházban szer­dán mutatják be A bizalmatlan czimü rögtönzött vígjáté­kot, a mely egy XVIII. századbeli száz sornyi szezenárium alapján a próbák alatt készült el. A vígjátékban a régi olasz comedia dell’arte állandó figurái elevenednek meg a közönség előtt: Arlecchino, Pantalone, Colombian, >Sca- boni, Pierrot stb. A bizalmatlan előadását megelőzi a Patbelin mester czimü középkori bobóság, a melyet a üaneziák a Moliére előtti vigjáték-irodalom remekének tartanak s a mely szintén most kerül először szinre magyar színpadon. Pénteken és szombaton Szigeti József Csiz­madia mint kisértet czimü énekes vigjátéka kerül szinre uj betanulással és szereposztásban s mindkét estén Váradi Antal dr. tart felolvasást. Holnap, vasárnap, délután a Rang és mód kerül szinre Blaha Lujza fellépésével. Hét­főn a Cyrano de Bergeracot adják. Kedden tizenegyedik előadását éri meg Herozeg Forencz Éva boszorkány czimü szinjátéka. Vasárnap délután A czárnő, az évad másik nagysikerű eredeti újdonsága kerül színre, a melynek ez lesz a huszadik előadása. A Népoperában e héten is folytatódnak az olasz staggione előadásai. Vasárnap az Aidának lesz második és utolsó előadása, kivételesen hét órai kezdettel. Hétfőn a Bohéméletet ismétlik meg, kedden pedig a Népopera magyar együttesen játezsza cl a K« ■ ne viliéi, harangokat. Szerdán a Tosca nagyarányú előkészületei miatt nem lesz előadás. Csütörtökön bemutatják a Toscát, mely szombaton és vasárnap is szinre kerül. Pénteken a Tra- viatát adják elő. A Vígszínházban a Mindenütt jó... Gavault Paul vigjátékát szombaton, május 4-ikén, mutatják be. Hol­nap, délutáu az Innocent, Pásztor Árpád nagysikerű szinmüve kerül előadásra, a melyet szerdán este meg­ismételnek. Csütörtökön a Györgyike dárga gyermek kerül szinre, pénteken pedig a Csitri. Jövő vasárnap délután az Ördögöt adják. A Király-Színházban a Gésák o héten is minden este műsorra van tűzve. Holnap, vasárnap délután és a jövő vasárnap délutánján a Leányvásár vau műsorra tűzve mérsékelt helyárakkal, Szerdán délután lesz a karszemély­-----———— -------------------------------------? z et jutalomjátéka, a mely alkalommal a Nebántavirá kerül szinre Fedák iáárival. A Magyar Színházban május 2-ikáu kezdi meg á kolozsvári Nemzeti Színház vendégjátékát. Holnap esto és szerdán Blanco I’osnet és a Bors embere v an műsorra, tűzve. Hétfőn a Frankfurtiak kerül huszonötödször szinre, kedden pedig a népszerű Rablólovagot adjak. Holnap, vasárnap délután megismétlik Biró Lajos népszerű darab* jának, a Sárga liliomnak az előadását mérsékelt hely- árakkal. ■ ) Az Uj Színpad legközelebbi bemutatója e hét szom­batján, május 4-ikcn, lesz. Strindbergnek Hattyú vér czimü mesejáteka és Halai küszöbén czimü szomorú játéka kerül szinre. A Budapesti Színházban vasárnap.az olasz gyermek- opera-társulat, a tíevillai borbélyban folytatja vendég­játékát. Hétfőn ismét a Lucia di Lammerwuor, kedden pedig La Traviata kerül szinre. Ma, vasárnap, délután Feld Zsigmonddal a Mayerék kerül szinre mérsékelt hely- árakkal. Az asszunyfaló (Der.Frauenfresser), Eysler pá­ratlan sikert aratott nagyszerű operettjéből már javában folynak a próbák. Az Uránia Színházban Jeszenszky Sándomó nagy- szabású és rendkívül érdekfeszitő darabja, az Isteni szín­játék, a jövő bét minden napján, a péntek kivételével, a műsoron szerepel. A Oyrrmckszinház utolsó előadása vasárnap lesz. Ez alkalommal Piroska és a farkas, Komor Gyula látványos tündérregéje kerül szinre. * Iskolai hangverseny. A bajai m. kir. állami tanító­képző-intézet május 4-ikéu, szombaton, a nemzeti szálló összes termeiben az ifjúsági segitő-alap javára zárt­körű táuczmulatsággal egybekötött iskolai hangversenyét rendez. Vasárnap, 1912. április 25. Színházjegyek AZ ÚJSÁG olvasótermében kaphatók. A mai előadások: M. Idr. Operaház: Lohengrin. (I, Henrik: Nevj Lohengrin: Anthes, Elza: Medek A., Gottfried her­ozeg: Almási B., Telramund: Pick dr., Ortrud: Flatb G., a király hirdetője: Yárady.) Kezdete 7 órakor. Nemzeti Színház: Délután: Bang és mód. (Bau- nai G.: Gál, Ciarisse: Vizváry M., Irma: Váradi A., Bannai Geró: Bzaesvay, Erzsébet: Blaha Lujza, Sán­dor- Garamszeghy, Auenburg gróf: Somlai. Éltei báró: Náday, Tauer: Horváth, Weber: Hajdú.) Kezdete fél 3 órakor. — Este: .1 mama. (Mogoriné: Rákosi Sz„ Czili: Ligeti J., Berki: Dezső, Esztike: Váradi A., Szegfű: Hajdú, Ormi: Mészáros, Ugri: Rózsahegyi.) Kezdete fél 8 órakor. Népopera: Az olasz opera-társulat vendégjátéka: Aida. Kezdet© 7 órakor. Vígszínház: Délután: Innocent. (Fekete D.: He­gedűs, Innocent: Varsányi I., vou Guggen: Tanay, Irving Horace: Fenyvesi, Kapos: ifj. Ditrói, Vetéssy: títella, iSzokop:. Tihanyi, öreg ur: Bzerémy, Irma: He- gedüsné.) Kezdete 3 órakor. — Este: A berlini német színház vendégjátéka: Turániéit. Kezdete fél 8 órakor. Király-Színház : Délután: Leányvásár. (Harrison: Boross, Harrisonné: Erdei B., Lucy: Harmath I, Rottenberg gróf: Latabár, Fritz: Rátkai, Miggles: Rashó, Bessy: Fedák Sári, Kam: Dévényi.) Kezdete 3 órakor. — Este: .4 gésáik. (Reginaid: Lugosay, Bronville: Krasznay, Stanley: Fényes A., Imáéi márki: Boross, Tekmini: Sáfrány, Vun-Csi: liátkay. Mimóza: Fedák S., Molly: Berky L., lady Constance: B.-'.hlenG, grófné.) Kezdete fél 8 órakor. Magyar Színház: Délután: Sárga liliom. (A nagy- herczeg: Törzs, Thurzó: Molnár, Hessen báró: Petheó, lllósházy gróf: Vándori, Basarczy: Tárnái, Katotnays Szirmai, a primadonna: Csatay J., Pertedy dr.: Papp, Peredy J. : Gombaszögi Fr., Bokor: Vágó, Zsif- kovits : Körmendy, Rád : Sebestyén, a főispán : Lata­bár, Emerenczia: Nagy Teréz, Náczi: Csiszár.) Kez­dete 3 órakor. — Este: Blanco Fősnél. (Blaneo Posnet: Törzs, Daniels: Z. Molnár, Kemp főbiró: Vágó, Strap- par Kemp: Tarnay, Hannah: Gero L. Fcewy E.: Gombaszögi Fr., az esküdtek elnöke: Réthey, lo: Kör­mendy, Nestor: Csiszár, egy asszony: T. Halmy M.) Utána: A sors embere. Kezdete fel 8 órakor. Budapesti Színház : Délután: Mayerék. Kezdete fél 4 órakor. — Este: Olasz gycrmekopera-társulat vendégjátéka: Cavalleria rusticana. Utána: Crispino c la Comare. Kezdete fél 8 órakor. Fővárosi Nyári Szinház : Délután : A szökött katona. Kezdete 3 órakor. — Este: Czigányszerclcm. Kezdete fél 8 órakor. Uránia: Délután: Meséi India. Kezdete 4 óra­kor. — Este: Isteni színjáték. Kezdető fél 8 órakor. Uj Színpad. Délután: Tavaszi mámor. Utána: Ka- czagni, meghalni. Végül: Irodalom. Kezdete fél 4 óra­kor. — Este: A pémlárcza. Utána: Thermidor. Kez­dete fél 8 órakor. A Fővárosi Gyermekszinhéz: Csipkerózsika és a tündérek. Kezdete 4 órakor. KÖZOKTATÁS. Svüiöi értekezlet. Holnap, vasárnap, délután i{,4 órakor a fővárosi községi elemi iskola (I., Diana-ut) tornatermében szülői értekezlet lesz, a melynek tárgyai a kővetkezők: 1. A szülői értekezletek czélja. Ismerteti Tóth Kálmán igazgató. 2. A virágzó fák és bokrok, vala­mint a madarak védelme. Előadja Asztalos Gyula osztály­tanító. 3. A gyermeknevelés az utczán. Előadja Tóth Kálmán igazgató. 4. Iskolánk intézményei. Ismerteti Gyárfás Gjala osztálytanító. 5. Hozzászólások. A cigaretta csak flj » akkürjó.ha a pap/r|Lk_

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék