Az Ujság, 1913. május/2 (11. évfolyam, 116-129. szám)

1913-05-18 / 118. szám

Vasárnap, 1913. május 18. AZ ÚJSÁG 65 ás belső falazásokhoz. Kontak Gjuro Zágráb : czipőkanál. IkQmáromy Ede Komárom : házimérleg. Klubitschó Ig­­náoz Nagyszeben: vízzel öblíthető fagyálló klozet. Mayerfi Zoltán Kecskemét: formaszekrény szappan­­daraboknak öntésére. Losonczy István és Keresztes Lajos Bpest: önműködő vasúti koesikapcsoló. Ifj. Sebők János Szepesárki: burgonyaaratógép. Szőcs Jenő Bpest: berendezés gáz- vagy gőzalaku égési anyagoknak láng­­fejlődés nélkül történő elégetésére. Szüts Mihály Fok­­szabad és Németh István Erz? ébctfalva : Kerékagy után­­állitható furattal. Sohrecker Gyula Bpest: eljárás fának tűzállóvá tételére és konzerválására. Bányai Mór Tolna: ionálkiemelőgép szövőszékekhez. Bábiozky József Bpest: eljárás nyitott vagy zárt üreges tárgyaknak (tartályoknak, edényeknek stb.) miikőanyagból való előállítására. Brüll Alajos Debreczen: Syphon. Turcsányi István Kocsér: libatömőkészülék. Ifj. Tolnay Károly Bpest: fogkefe. Turcsányi István Kocsér: libatömőállvány. Heim Ádám Gyertyámos : tengerimorzsoló. Vargoskó Mihály Győr: vasúti kocsikapcsoló. Vogel Armin Bpest: elforgatható kiterelő szerkezet szerpentin csúszdákhoz. Váczi Gergely Szentes : dákóbőríelerősitő készülék. Magyar üvegfonai- és hŐ3zigetclőgyár részv.-társ. ezég Bpest: eljárás hő­szigetelőrétegnek védőburokkal való bevonására. Wayand Miklós és Antal Bpest: sonkafőzőprés. Wild Ede Bpest: újítás ingeken. Tóth Gyula Bpest: gummi-lópatkó. Tar­ján ódon Losoncz :j berendezés mütrágyaszóróval egyesí­tett vetőgépeken a vetőmagnak a műtrágyával közös vagy külön tölcséren való kiszórására. Wollmann Antal Nagyvárad: lekapcsolható gummisarok. Störtz Mihály Újvidék: készülék fül kezelésére vibrácziós ma-szálán utján. Simek Péter. Kovács Arnold Bpest és Vörös László Kispest: önműködő kapcsolőberendezés mozdonyok és szerkocsik között a lég- és gőzvezetékek kapcsolására. Szűcs Gyula Isaszeg : asztalkendőtartó. Sólymos Elemér Törökbec^e: sodronyzár gyümölcskosarakhoz. Hirsch Leopold Bpest: berendezés íénybevonat létesítésére fény­telen papírnak képnyomattal ellátandó helyén. Horváth Pál Óbecse: szőlőkötöző-gép. Rózsa Ignácz Kaposvár: eljárás ablakkeret idomvasak kereszteződéseinek elkészí­tésére. Roth Lajos Kovácsbükk: vonatösszeütközések meggátlására szolgáló készülék. Faix József Nagyszabos : tartány köpőedényekhez, lábnyomáéra nyíló és önműkö­dően csukódó födővei. Fonó Albert dr. Bpest: eljárás oly ipari üzemek együttes üzemére, melyek egyike fűtési vagy hasonló czélokra gőzt igényel, a másik pedig elektro­mos utón átvitt energiát abszorbeál. Friedländer Sándor és Nagy Báli Jáncs ózd : létra. Frisch Iván Gyöngyös : modern nyugágy. Molnár Audor Tisza-Ladány : folytono­san működő szőlőzuzó- és sajtológép. Mihály Ferencz Kaposvár: egészségügyi köpőcsésze kéz- vagy lábnyo­­mással működtetett vízöblítéssel. Kovács Alajos Alsó­­zsember: padlófényesitő-gép. Kögl Ágoston Bpest: újí­tások ruhazsebeken. Kolozsváry Sándor Újpest: bizton­sági szerkezet szekrények és más, ajtóval zárt fülkék ille­téktelen nyitásának megakadályozására. Márth Károly és Bartuschek Ernő Bpest: eljárás növények kárositói­­nak elpusztítására és gembabetegségeinek gyógyítására szolgáló szer elcíállitá-ára. Matólcsi János és Apsai Dán György Igló: mozgatható vasúti pótlépcső. Ignát Flórián Bpest: kristályszódát tartalmazó termék és eljárás annak előállítására könnyen kezelhető alakban. Ifj. Jakab Sán­dor Osuza : zs bbon 1 ordható esernyő. Kunszt Ignácz Bpest: ujit: ok dagasztógépeken. Mihálykovics Miklós Bp.it: nyomáscsökkentő.szelep. Muszka Kálmán Torna: ezukorrépa-fölszedő és tisztítógép. Meder Fülöp Ujver­­bász: répafejező- és emelő-gép. Hermann Emil, Fried Bemát és Bolz Keresztély Bpest: újítás csapólemezek­ből álló reklámtáblákon. Egyossy Géza Bpest: újítás jármüveken. Gvenes Izsó Kaposvár: ágyban használható szobagőz- vagy mclcg-légfürdőbc rendezés. Gombos Sán­dor Bán : Penisdesinfeetor. Havas Imre Szombathely : készülék a dugattyurudnak a keresztfejtől hydraulikus nyomással való megoldására, különösen lokomotivoknál. Berliner Dezső Nagyszombat: kiakasztható ágyvasalás. Bpontek János és Frank Sándor Temesvár: egyesített pörköltkávó megőriő- és daráló-készülék. Fülöp Lajoíné Felsőméra : zsebben hordható köpőcsésze. Farkas István Bpest: összecsukható kabáttartó. Moskovits Benő Bpest rugónélküli akaszok zárakhoz, lakatokhoz és egyebekhez. Müller Miksa Pakracz : nedvesítő bura, Polozer Sándor Bpest: eljárás domborított, aranyozott vagy színezett czelluloid-betük és czimtáblák képtérére. Özvr Beér Zoltánnó Bpest: pároló fazék. Baffia Vilmos Újpest: döhányzó-szopóka. S. Biró Géza Gyöngyös : vasúti kocsi­­kapcsoló. Ifj. BoroB Ferenez Tenke : horgonykocsi egy . gőzgéprend szerű szántáshoz. Braun Viktor Szeged: Csil­lag Jenő Bpest: rugalmas automobilkerék. Czirfusz De­­zsőné Bpest: újítás derékövek csatjain. Rostás Jenő Bpest és Bozeán Benedek Stolac : fogantyúja segélyével nyitható és csukható ernyő. Pollák Lipót Bpest: eljárás mindenfajta, főleg favázas építmények faszerkezetének konzerválására. Péti Ferencz Kisszékely : tctőfödőlemez. Radványi Ríegler István Bpest : bygiénikus aluminium szivar- és czigarettaszopókák. Ifj. Szigctváry Fercncz ts Magyar D. Leó Bpest: csavarbiztosító?. Stern Zsigmond Bpest: seprő- és tollporoló. Lóry Jenő Nyitra : spirál-­­gugó küllős autokerók. Nádas Sándor Baja : vasúti kocsi­kapcsoló. Lövi Márton PirpöWndánV : V^alŐMZtal. Ambrus Henrik Budapest. Szájoső-invertlángzók számára. Argay János Vácz: készülék méhseitek e lőállítás ára. Magyar Aczélárugyár részvénytársaság ezég Bpest: többszörös rugófelfüggesztés kocsikhoz. Béri a Károly Hódmezővásárhely: hajók teljes elsüllyedését megaka­dályozó berendezés. Arany Zsigmond dr. Bpest: hvgienikus fogkefe. Hinterdorfer Ferencz Bpest: betünyomó készü­lékkel kombinált, könyvlapok fejének és különféle jegy­zetek nyomtatására szolgáló körforgó gyorssajtó. Deák Dezső Bpest: ruhatartóbetét. Dudich László Lekér: kicserélhető betétes izzasztó. Neumann Mór Kolozsvár: mérőeszköz rúnák lepróbálásához. Neumann és Tár: a Bpest: kerekes jármüvek kerekeire felszerelhető szántalp. Hintz Viktor és Hintz Lajosné Bpest: biztonsági ajtó­­kilinos és kulcsrögzitő. Ormos Károly Tolcsva: szőlő­taposógép. Farkas István Bpest: szabályozható kabát­­tartó. Budapesti Kőgvár Hämmerle és Rzymann-czég Bpest: eljárás karsztmárvány földolgozáfára. Zielinski Szilárd dr. Bpest: vezérlőberendezés motorikusán állított váltókhoz és jelzőkhöz. Brüll Kábpán Bpest: elektromos ixányváltcztató hajtómű, Gudica Sándor Bpest; össze' csukható szekrén^gy. Ignát Flórián Bpest: eljárás a lugkő levegőben való szétfolyásának megakadályozására. Papp Lajos Tapolczafő : gyors szőlőprés. Deutsch Henrik Bpest: -eljárás tüzelőanyag brikett . készítésére, végül Hlatky Géza Bpest: szandállá átalakítható vendégtaíp. Ezen bejelentések elleni felszólamlások 60 napon belül adhatók be a szabadalmi hív.-hoz. Házasulandók névjegyzéke. Az elmúlt héten a székesfővárosi anyakönyvi hiva­taloknál a következő házassági kihirdetések történtek: Az I., II. és III. kerületben : Neumayer József r. k. Hlubich Anna r. k., Laki József r. k. Száraz Julia r. k., Oberzahn József r. k. Kuczik Magdolna r. k., Stiller Elemér r. k. Juhász Julia r. k.f Rák Ferencz ág. ev. Czi­­ráki Julia r. k., Omász Béla r. k. Lovász Mária ág. ev., Tóth Lajos ref. Juhai Julia r. k., Kalmár Frigyes izr. Springer Kornélia izr., Tétás János ref. Aponyi Mária ref., Wamaszta János r. k. Smetana Dorottya r. k., Antóni Ferencz r. k. Schopplocher Terézia r. k., Zakariás Izsák r. k. Kozma Jolán r. k., Kirchner István r. k. Herbanszki Julia r. k., Sohultze István ág. ov. Pauliny Ilona r. k., Véber József r. k. Benya Zsuzsanna r. k., Varga Antal r. k. Koller Mária r. k., Pfeiffer Ágost r. k. Walaschek Gizella r. k., Lenezzi Rezső r. k. Dobánszki Katalin r. k., Klettner Alajos r. k. Mayer Magdolna r. k., Nógrádi Ármin izr. Buchbinder Kornélia izr., Schuh Géza ág. ev. Kiss Hona r. k., Dakó Mihály ref. Löffler Mária r. k., Trestian János r. k. Veszelovszky Róna r. k., Vidák Sándor r. k. Januszóvszki Salomea r. k., Maschek Károly r. k. Cseh Jozefa r. k., Beluch Sándor r. k. Kohut Anna r. k. A IV., IX. és X. kerületben: Szabó László r. k. Mollák Anna r. k., Dubay Gyula g. k. Marks Mária r. k., Kalmár József r. k. Kubik Katalin r. k., Proczeller Ist­ván r. k. Lindmayer Róza r. k., Orczy Alfonz báró r. k. Rung Mária ág. ev., Fritee János r. k. Nagy Terézia r. k., Tóth Ágoston r. k. Nagy Erzsébet ág. ev., Mayer István r. k. Pachmann Irén r. k., Jakab Gergely unit. Süveges Giza r. k., Hirchstein Mór izr. Kirz Janka izr., Romák Jenő r. k. Virág Anna r. k., Bedő József ref. ajtai Kovács Mária r. k., Bór.é József ref. Magyar Julia ref., Faczl József r. k. Bayer Borbála r. k., Bidder Ferencz r. k. Schwampl Mária r. k., Biró András r. k. Gubik Mária r. k., Krupíts Antal r. k. Neuberger Klára r. k., Gajai József r. k. Dubicz Terézia r. k., Simon Imre r. k. Hekepek Gizella r. k., Zoltek János r. k. Korpiel Karo­­lin r. k., Németh Ernő r. k. Göltl Erzsébet ág. ev., Farkas Péter g. k. Biernot Marianna r. k., Mihalics János g. k. Hermann Borbála r. k., Frölich Fülöp ág. ev. Mikolajczik Angyalka r. k., Ladányi András r. k. Erdélyi Hona r. k., Gerzsó Henrik ág. ov. Venker Kgtalin r. k., Zaohar Ist­ván r. k. Kosa Éva erf., Hahn Mór izr. Győri Anna izr., Béres József r. k. Kováts Anna r. k., Artner Oszkár ág. ev. Enessey Edit r. k. Az V. és VI. kerületben: Szabó Sándor r. k. Szi­lágyi Erzsébet r. 1., Galambos Emil dr. r. k. Róth Mária r. k., Méhész József r. k. Auerbach Regina izr., Sendrosisz Lőrincz r. k. Varga Terézia r. k., Tánczos Arnold izr. Hermann Mária izr., Adorján József r. k. Peák Terézia r. 1^, Mandl Ferencz izr. Braun Erzsébet izr., Maly József r. k. Mikovits Gizella r. k„ Strobl Ede r. k. Stikker Ilona r. k., Teket István r. k. Boda Etelka ref., Török József r. k. Czverkon Katalin r. k., Wagner Mihály r. k. Kamora Katalin r. k., Weit Márk izr. Brak Aranka izr., Koiasi Károly izr. Fényes Erzsébet izr., Bradács János ág. ev. Maszneh Éva ág. ev., Skultéty Béla ág. ev. Nargang Hermina r. k.. Farkas András ref. Kövér Zsuzsámra ref., Krajosovits Ferenez r. k. Szép Julia r. k., Békés Dezső dr. izr. Wolf Mária izr., Mussi Lajos r. k. Pilár Karolin r. k., Petrák Ferencz r. k. Blaheta Mária r. k., Porubszky Sándor r. k. Balos Erzsébet ref., Steiner Kálmán izr. Stern Renke izr., Wuk Ferencz r. k. Egyedi Mária r. k., Czika Mihály ág. ov. Lojkó Róza r. k., Krausz Sándor i*r. Grünspan Aranka izr., Klotusiczky István r. k. Schus­­tíg Ilona r. k., Neumann Jáncs r. k. Németh Mária r. k., Stróbl István r. k. Krausz Terézia r. k., Homerszki József r. k. Balta Julia r. k., Janka Ferencz ref. Venczel Judit ref., Böhm Emő izr. Policzer Margit izr., Balkóczy József r. k. Kerezsi Ilona gör. kát., Imrei Margit r. k. Becse István r. k.. Csipán József r. k. Dornyei Mária r. k.. Gerő Andor izr. Kaufmann Janka izr.. Molnár Pál r. k. Wolfs­­bauer Gizella ág. ev.. Takács Lajos ref. Török Julia r. k. A VII. kerületben: Landler Ferencz izr. Heim Gabriella izr., Dávid Vilmos r. k. Hubai Karolin r. k.. Sugár Lajos izr. Wollner Szeréna izr., Rosenfeld Mendel izr. Dénes Margit izr.. Hódi János r. k. Tóth Gizella r. k., Gábor Ferer.cz r. k. Pataki Mária ref., Tauezik Rezső izr. Messer Erzsébet izr., Éder Simon r. k. Illés Erz ebet r. k., Csatlós Ferencz r. k., Juhász Anna r. k., Bölönyi Gyula ref. Csapó Katalin ás. ev., Vajda Gyula r. k. Salamon Margit r. le., Balog László ref. Szalay Erzsébet ág. ev., Mellesek Rudolf r. k. Lövy Antónia r. k., Kovács Ferenez ref. Purcsák Mária gör. k.. Molnár János r. k. Susánski Terézia r. k., Klein Sámuel izr. Rosenzweig Rozália izr., Kristóf József r. k. Valeán Mária gor. k.. Holez Arnold izr. Morgenstern Szeréna izr., Katona Oszkár izr. Szauka Eszter ref., Otosz, Pál r. k. Szemerei Karolina ref., Wein­stein Ferencz izr. Lázár Margit izr., Kovák Lajos r. k. Szuchy Veronika r. k., Salamon Győző r. k. Imre Erzsé­bet r. k., Helm Mihály r. k. Lázár Ilona r. k., Makay János dr. r. k. Illés Borbála ref. A Vili. kerületben: Edelkraut Gyula r. k. Viola Erzsébet r. k., Mayer Imre r. k. Siisz Mária r. k., Milialo­­vics József r. k. Huber Vilma r. k., Ribárszky Ádám ág. ev. Mikita Mária ág. ev., Faragó Jenő izr. Sándor Erzsébet izr., Liszy Gyula, r. k. Macskay Francziska r. k., Árpás Károly r. k. Bendik Am a ág. ev., Machó József r. k. Mareovszky Erzsébet r. k.. Zimmermann ] Asz ló r. k. Nyilasi Klára r. k., Kosok Béla r. k. Gyuricsek Zsófia r. k.. Sövegjártó György r. k. Vodiczky Rozália r. k., Horváth Mihály r. k. Schwär ez Anna r. k., Juhász József ref. Nemes Katalin gör. k., Krizsán Pál r. k. Farkas Vero­nika r. k., Kis József r. k. Pál Mária ref., Jónás Miklós gör. k. Mágécsi Anna r. k., Havelda Pál r. k. Talapa Antónia r. k., Gábor Andor izr. Orosz Zsófia izr., Csieseri András r. k. Gaune:sdoifer Borbála r. k., Jóst Sándor ág. ev. Várhegyi Gizella r. k., Urban Mátyás r. k. Mornai Mária gör, k., Pachl Győző r. k., Rakonecz Borbála r. k. niálnási IDária Ftorrás köhögést,(rekedtséget és minden hurutot meggyógyít.Főraktár Édeskuty L. Budapest. A magyar királyi meteorológiai intózet távirati időjelentése 1013 május hó 17-én reggel 7 órakor. 1 helyié nWeff S. g, <a Hőmérséklet Celsius ■a s M*. A (elhőzet Az előző 24 őrafl Nbőménéit* lete mm.máz. mim Aknaszlatina 7626 11-6t 2 borult 4 20 19 KézsmArk .... 7607 759-4 12*6 10*8 Í)K D 1 ?> s 10 14 8 Losoncz ....767-8 12-9EK 2> 6 16 n Rajeczfiirdő ..757-4 14-0D 1részb. borult — 15 9 Ö-Gyalla ....757-4 14-9DK 4 derült— 21 13 Budapest ....758 8 14 4DK 1tőbbny. bor. 4 19 12 Herény ......756-5 14-4D 1 derült— 23 9 Keszthely ....757-7 150DK 1 >— 22 13 Pécs . ..............758-6 160D 1félig borult — 22 13 Zágráb...........758 2 14-8DDK 1 derült —-22 11 Fiume ...........758-8 15-3DK 1 eső 1 21 13 Nyíregyháza..760-0 131K 1 borult 7 23 6 Nagyvárad ..7597 14-4DK 2> 6 22 11 Turkevo ....759-6 15-3DK 1 derült 5 22 12 Szeged .... 759-0 15-6D 3 borult —23 13 Temesvár .... 759-8 161DK 1derült —24 16 Kolozsvár 761-5 12-2ÉK 1 borult 4 21 10 Vajda-Hunyad 762 3 14-5KEK 2derült 1 21 12 Nagy szobán .. 761-3 13-4DK 1 borult— 19 9 Botfalu...........762-0 11-4DNy 3 »— 18 8 Tátrafüred .. 673-8 71K 1 köd 23 10 6 Dobogókő 672-9 9-6D 4> 2 13 8 Szatmár .... 13-6DK 3 borult 7 21 12 Tarczal .... 12-4EK 2 » 7 18 12 Eger................ 147K 1 derült 4I8 11 Rozsnyó .... 111DNy 1 borult 6 16 9 Árvavárai! a .. 10 4Nv 1> 6 16 7 Selmeczbánya 10-6DK ? köd— 17 19 Malaczka .... 17-3D 2derült —73 13 Komárom 16-6D 3> — 22 11 Magyar-övár 19-0DK 2részb. borult — 2? 12 .Sopron........... 15-4D 1derült —2? 12 Tapolcza .... D 2félig borult — 2? 6 Kaposvár .... 17-4D 1 derült* --24 9 Csáktornya .. 15-9D 2» ny 23 11 Czirkvenicza.. 17-6D 2 borult— 21 13 Eszék ........... 15-6DK 1 derült —27 12 Debreczen 14-4K 2 borult 6 23 12 Kiskartól .... _ —— — Kecskemét .. 16-2DK 2derült 1 20 10 Orosháza .... 15-4D 0 «— 23 12 Zsombolva .. 167DK 4félig borult ny 23 13 N agybecskerek 14-4DK 4 borult 23 13 Versecz........... 16 3DK 3részb. borult — 23 14 Homokbálványos 150EK 3tőbbny. bor. — 21 12 Orsóvá........... 13 0E 3félig borult i 21 11 M.-Vásárhely 121DK 3borult i 21 11 Nagyenyed .. 13-8* --félig borult i 22 12 Pécs ................755 2 13-7DK ? >— 21 12 Pola ................758-5 16-8DK 3tőbbny. bor. — 19 15 Hamburg ....755-6 15 4K 2derült — — — Berlin ...........765-7 16-3K 2» —— T-Zürich ...........757-4 12-0D 2tőbbny. bor. i — — Biarritz ....7547 130NyDNyS borult 22 13 11 Nizza ...........759-4 117_ _eső 6 20 12 Pár Is................753-8 13-2 D 1 >10 23 13 7530 7*6 |Nv 4tőbbny. bor. 6 Stockholm ..754-4 13-2 DNy 2részb. borult — — Szt.-Pétervár 7587 77 DK 1 > 1— •— Szarajevó ....758 4 11 5 D 1 >— 21 11 Szófia ...........764 ? 10-3 derült—» 19 7 Róma................760-0 172ID 2borult ny 25 17 Nápoly........... 760-4 171— részb. borult — - 24 15 Jelmagyarázat: K = kelet, Ny = nyugat, D = a*, fi ca észak, a szél ereje 0 *= ezéleaend, 1—2 = gyenge izéi, I a mérsékelt ezél, 4 = élénküli szél, 5 = kellemetlen ezé), 6 = erd« szél, 7—8 = vihar, 9 pusztító vihar, 10 == orkán. VÍZÁLLÁS, május 17. Inn: Schärding .. Duna: Passau .... Linz ........... Bécs ........... Pozsony .. Komárom Budapest .. D.-Földvár Mohács .... Dombos Újvidék • • • • Zimony........... Fflucsova .... Drenkova .... Orsóvá ...... Vág: Zsolna. ........... Trencsén .... Szered ........... Rába: Sárvár ........... Győr ........... Dráva: Zákány ........... Barcs................ Bszók ........... Száva: Sziszek........... Mitrovicza .. Tisza: M.-Sziget .... Tekeháza.......... Tisza-Ujlak .. V.-Xamőny .. (Csap) Záhony Tokaj ........... Tisza-Fiired .. Czentirréter C° . +150 <20 +13 +239- 56 — 43 +127 +248 +190 +179 +206 + + 755 +320 +306 +274 +344 4 +14 1 +13 1 +16 2 +15 4 +14 2 +16 + 17 8 +13 *4" 9 +18 2 +17 3+15 >11 +15 < 1 +14 + 60 < 2 +13 + 67 > 1 +15 + 82 > 4 +15- 15 > 1 +18 + < +- 40 > 2 + + 16 > 6 +16 +132 > 6 +16 +168 >47 +25 +420 >14 +24 + 28 < 2 +13 + 22 > 6 +14 0 > 8 +15 + 27 >21 +15 - 65 >25 +13 i +104 > 4 +13 +116 >12 +13 I < 1 +15 >10 +13 < +11 2 +12 <40 +13 <7+13 <1+13 Tisza: Czentlmétér C* Szolnok ...........+148 >1« +18 Csongrád...........+184 >18 +14 Szeged................+184 >11 +18 Török-Becse .. +188 > 8 +18 Titel....................+281 > 4 +15 Szamos: Deés.................... + 2 Szatmár ...........+32 Kraszna; Naey-Majtőny.. +60 Latorcza: Munkács .. .... +10 Ondova-Tapolya: Bártía ....___+68 Sztropkó...........4-24 Iloór ................—114 Bodrog: Ladmócz...........-f 80 > 4 +13 Berettyó: B.-Ujfalu...........+ 47 > 6 +15 Kóros: Sebes : N.-Várad — 22 Fekete : Tenke.. — 2 Fehér: Boroelenó — 30 Kettős : Békés .. + 6 _ Hármas : Gyoma + 54 >10 +18 Maros: Branyicska .... +78 Arad............. — 66 Makó....................+ 64 Temes: Kiskastély Béga: liiszetó ..............+66 > 4 +12 Temesvár...........— 50 >16 +16 N.-Beeakerek .. +}04 > 7 +18 >2+17 > 4 +11 > 6 +18 + 64 > 8 +12 Jelek magyarázata: * Jegesviz, + null tőiéit, — null alatt, < irldt, > apadt, t kétséges, O hőmérsék Celsius szerint. Felelős szerkesztő: Gajári ÖDÖN. Szerkesztőtárs: DR- ÁGAI BÉLA. Lapkiadó tulajdonon i A2 Utlfát RfiSSVtNYTáMáSái

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék