Az Ujság, 1913. szeptember (11. évfolyam, 208-219. szám)

1913-09-11 / 216. szám

12 as trjsiCí Csütörtök, 1813. szeptember 11. — Á fe&iatoßleUei szerelmi drámához. Kovács Géza feledi lakos a Balatonlellén szerencsétlen véget ért Botfái Anna édesapjáról a következőket közli velünk : A szomorú véget ért, ige» jó lelkü­letű Bafiai /Innának édesapja — Bafíai Antal itt Feleden lakik, nagyon is szegény sorsban, a meny­nyiben Szén tini klósey Kálmánnál szolgál mint mindenes cseléd. Tehát Baffainé nem özvegy- asszony. Férjét elhagyva az egyszerű asszony, mintegy 20 évvel ezelőtt felment Budapestre, a hol eleinte zöldség- és gyümölesárulással foglal­kozott, majd kávémérést nyitott, mely üzlet úgy látszik, szépen jövedelmez, mert hiszen Balatonlellén 12 szobás nyaralót építtetett a kávé­mérés jövedelméből. Egyetlen Anna leánya 12 éves koráig itt volt apja utáni nagynénjénél, a kinek férje ugyancsak Szentmiklóssy Kálmánnál ezojgól, mígnem édesanyja felvitte magához, úri módon iskoláztatta, nevelte. A mint tegnap a «zomoru hirt a leány édesapja és két nagynénje előtt felolvastuk, elszomorító volt látni, hallani 6 két nagynéne jajgatásait, ájuldozásait. Szeret­ték a jóleikü Annát, mert az is ragaszkodott hozzá- $uk, ha 10—14 napot évente né,luk töltött. Ezek mondják, hogy a szép leánynak többször volt ké­rője, de az anyának mindenik ellen kifogása volt, miután jobban szerette, ha a kávémérésben *idva- *t>kak neki, avagy ha a vendégeket czimbaljamaal mulattatta. Szegény boldogultalak édesapja és tiagynénjei Isten tudja mikor értesülnek e, terogikuo esetről, ha a lap nem közh az esetet, miután az anya nem igen értesíti a férjét. * — Egy százados öngyilkossága. Becsből tele­fonálják : Piró József az első vadáazzászlóalj századosa tegnap este Teresieustadtban agyonlőtte magát. A századost most helyezték át Linzből és úgy látszik, az áthelyezés keserítette el. 1 — Vigalmi adó Ausztriáim«. Bécsbóí ; Az »Extrablatt« jelentése szerint as osztrák színház- igazgatók szövetsége beadványt intézett a kor­mányhoz, a melyben védelmet kér a kormánytól a létért való küzdelemben. A szövetség a korona- tartományok színházigazgatóinak érdekében lép föl, a kiket nem csupán a mozgószinházak konkur- rencziája fenyeget, hanem idegen együttesek ven­dégszereplése, czirkusztársulatok és más társaságok előadásai is. Fölmerült az a gondolat, hogy a vidé­ken vigalmi-adót vessenek ki és a konkurrens vállalatok vigalmi adójából támogatnák a szín­házak tulajdonosait, illetve bérlőit. '• — Vörheny a Semmeringes, Semmeringen, mint onnan jelentik, a legutóbbi napokban vör- henyjárvány ütött ki. Több mint harminca meg­betegedés történt, az Alpenhelm-villát, a hol több vendég megbetegedett; be kellett zárni. A hatósá­gok és a szállótulajdonosok erősen titkolják a járványt, de a fürdővendégek tömegesen hagy­ják el a Semmeringet. — A pásztor, mint kivándorlásra csábító. LiptÓKentmilclósról jelentik: A csendőrség, moly határrendőrségi szolgálatot teljesit, már hónapok előtt nyomára jött annak, hogy kiterjedt szövet­kezet a kivándorlókat rejtett havasi ösvényeken ve®ofci a lengyel határig, a hol a szövetkezetnek, osztrák emberei vették át a kivándorlókat. A iiptó- szeutmiklósi csendőrség különösen Szalay Mihály havasi pásztort figyelte, a ki a Banikovo havasan legeltette nyaranként marháit, s a kiről azt beszél­ték, hogy ő segíti át a havasi utakan a liptói, zólyomi, gömöri és árvái falvakból a titkos ki­vándorlókat. A gyanút megerősítette az, hogy bár szegény ember hírében áll, a legutóbbi időben föl­deket vásárolt. A házkutatás alkalmával a felesége a leveleket el akarván tüntetni, azokat enni és nyelni kezdte. Két levelet sikerült is lenyelnie, de a többit a csendőrök lefoglalhatták. Találtak ezédulákat, a melyekre a pásztor a kivándorlók részére útmutatókat irt. Valósággal hihetetlen, hogy milyen élelmes és ravasz tanácsokat adott a pásztor, a kinek levelezései nyomán számos árvái, zólyomi és gömöri ügynök is hurokra került. Ugyancsak letartóztatták a liptószentmiklósi vasúti állomáson egy másodosztályú fülkében Kántor György tescheni kivándorlási ügynököt, a ki rend­szerint másodosztályú kocsikon szállította hamisí­tott útlevelekkel az embereket a határon át. — Fővárosi Orfeum ITagymező-utcza 17, szám kezdet» 8 órakor. — Pusztító vihar. Madridból táviratozzak: Az ország legnagyobb tartományában nagy viha­rok és zivataros esők voltak. A vasúti közlekedés meg van szakítva, több helyen a tehervonatok kisiklottak. — Gyártűz Szegeden. Szegedről jelentik: Éjjel 11 órakor kigvnladt a szegedi Kender- és Lenipar részvénytársaság uj-szegedi telepének raktárépülete. A raktárban géprészek, olajanyagok, szijak voltak felhalmozva. A tüzet Szenes György éjjeliőr vette észre, a ki nyomban értesítette a tüzlotóságot, mely a gyári tűzoltósággal kar­öltve a tűz lokalivláásához kezdett. Közben bal­eset is történt. Nemet Sándor tűzoltóra egy anyag­gal terhelt állvány leszakadt. Súlyos sérüléseivel a kórházba szálli kották. A tüzet hajnalban sikerült teljesen elfojtani, de a raktárház teljesen leégett. A kár ötvenezer korona. Valószínűnek tartják, hogy a tüzet rövidzárlat okozta. —1 Hatalmaskodás. Szatmárnémetiből jelentik : Weisz Ignácz érmihályfalvai kereskedő feljelentést tett Perger Endre nyiracsádi jegyző ellen. Perger a feljelentés szerint hivatalos hatalmával vissza­élt és Weisz Ignáczot csendőrökkel letartóztatta egy árverési ügyből kifolyólag, hol Weisz volt a felperes. Weisz hiába tiltakozott, Perger ki­jelentette, hogy ő az atyaisten és azt tesz, a mit akar. A kereskedő büntető és fegyelmi följelentést tett a jegyző ellen. — Premiér a Mozgókép-Otthonban. A teljesen uj nagyszabású műsor nagyobb müvei j A fekete halál (Nordisk-film, 5 felv.), A néma hős (katonadráma, 4 fel ; .), Az elveszettnek hitt fiú (3 felv.). —- A meggyilkolt rendőrkáplár. Kaposvárról jelentik : Maretics József szigetvári rendőrkáplár meggyilkolása ügyében fordulat állott be. Azt, hogy Maretics természetes halállal halt meg, a csendőrséghez érkezett névtelen levél megczáfolta. Maretics, a ki éjjel szolgálatban volt, bejött a Réti-féle vendéglőbe és figyelmeztette a mulatozó- kat a záróra betartására. A mulatozók egyike megütötte a rendőrkáplárt, a kit azután minden valószínűség szerint az Almás-patakhoz hruczoltak és strezezal a viz felé beledobtak. A rendőrkálpár halálának oka tehát » vizbefulás volt. A nyo­mozás során Varga Juliska szigetvári leány tanú­nak jelentkezett, a leány azonban nem lévén be­számítható, vallomását nem vették komolyan. Azt vallotta, hogy akkor éjjel a Réti-vendéglő udvarán ment keresztül és nagy lármát és jaj- kiáltásokat hallott, a melyek Mareticstól származ­tak. A sötétbon a leány Udvardit és Somogyit ismerte fel, Udvardi azonban alibit bizonyított, Somogyi pedig más kibúvót talált. Révy László dr., íí kaposvári királyi ügyészség vezetője, ki­hallgatta a gyanúsítottakat. Hogy a terheltek miért követték el a gyilkosságot, nem derült ki a tanúvallomásokból. Síivel azonban Udvardyról és Somogyiról is beigazolódott, hogy másokat hamis tanuzásra bírtak rá, a királyi ügyész ezen az alapon szükségesnek látta letartóztatásukat. A névtelen levél Íróján kívül Kardos István szigetvári rendőrbiztos és Horváth István csendőr­őrmester érdeme, hogy a gyilkosság ügyében for­dulat állott be. — UvéSfcélyeggyCjfeményeket, régi levelezéseket és bélyegeket az L40-—1875. évekből jó árakon veszek. Ajánlatokat »Levélbélyeggyüjtö« ozimen kérek az Olvasó­terembe. — Csaló hivatalnokok. A budapesti törvény­szék vizsgálóbirája elfogatóparancsot adott ki Steinmann Ottó, Steinmann Pál és Steinmann Bódog bankhivatalnokok ellen. Steinmann Pál rávette ugyanis Kelemen Géza dr. orvost, hogy adjon Ottó fivérének, a ki a Magyar Leszámítoló Banknak magasállásu hivatalnoka, megbízást ér- tékpapnok és sorsjegyek vételére és eladására. Ebből az orvosnak végül hétezerötszázhetven’nat korona kára támadt, a melyet Steinmann Pál el­sikkasztott, testvérei pedig a dolog leplezésében és az orvos ámításában segédkezet nyújtottak. A mikor az orvos gyanút fogott és a feljelentést megtette, a három testvér megszökött a Gyár-utcza 1. számú házban levő lakásukról. A rendőrség nyomozza őket. A három Steinmann testvért a rendőrség ma éjszaka a nyugati pályaudvaron elfogta. Az el- fogatás egy telefonbeszélgetés kihallgatásának ré­vén sikerült. A főkapitányságon őrizetbe vették őket. — Hasztalan menekülés. Ma este a Király- utcza és a Teréz-körut sarkán Metzler Sándor kikapta özv. Kaum Mónié pénztár csaj át. Egy rendőr a főkapitányságra vitte a tolvajt, ki azon­ban a főkapitányság kapuja előtt megszökött. A szökevényt rövidesen elfogták, — A ki füstöli gyilkos. OlausthiUból jelentik: Ma reggel Schröder korcsmárost Braunlageben agyonlőve és kirabolva találták vendégszobájá­ban. Két fiatalember, kikre a gyanú esett, Ostoro­déba menekültek és ott át akartak öltözni. A mi­kor egy ruhakereskedés tulajdonosával viszályba keveredtek, megjelent a rendőrség, melyet lövés­sel fogadtak. Egy rendőrtisztviselő és egy munkás megsebesült. A gyilkosok egyikét sikerült le tartóz­tatni. A másik az udvar hátsó részében eltorla­szolta magát és onnan lövöldözött a rendőrségre. Ként tettek a házra, hogy a gyilkost kifü3tö)jék. A mikor az ablaknál mutatkozott, agyonlőtték. — Gázol az autó. Székesfehérvárról jelentik: Martinka Mihály iváncsai lakos az adonyi ország­úton kocsiján hazafelé tartott, miközben szembe­találkozott egy száguldó autóval. A gazda lovai megriadtak és hogy Martinka elejét vegye a baj­nak, leugrott kocsijáról és a lovak elé állott. Az autó éppen akkor robogott arra és elütötte a gaz­dát, a kinek lába és karja eltörött, ezenkívül sü- lyos belső sérüléseket is szenvedett. A súlyos be­teget Budapestre szállították a kórházba. A csend­őrség megállapította, hogy az autó tulajdonosa egy budapesti borkereskedő, a ki ellen megindí­tották az eljárást. Székesfehérvárról jelentik : Károlyi József gróf országgyűlési képviselő, fejérvár-csurgói nagybirto­kos sebesen robogó automobilja, a melyet soffőr vezetett, Székesfehérvár határában elgázolta Vicsek Sándor tizenkét éves fiút, a kinek lába eltörött és azonkívül súlyos belső sérüléseket szenvedett. A szerencsétlenül járt fiút a mentők a kórházba szállí­tották. A rendőrség szigorú vizsgálatot indított. — Épitőmunkások sztrájkja. Fiúméból jelen­tik : Az épitőmunkások értekezletet tartottak, a melyen kimondották, hogy sztrájkba lépnek, ha a vállalkozók nem teljesítik követeléseiket, — IK, nemzetközi gyégymüvészetl kiállítás. A mai körséta alkalmával Károly Ferencz József királyi herczeg 6 fensége a Mattoni Henrik r.-t. igazgatóját, Kahn Gusz­távot megszólítással tüntette ki. 0 fensége érdeklődéssel hallgatta Kahn fejtegetéseit az osztrák tisztin termé­szetes gyógyforrások egyesülete objektumáról, valamint az abban foglalt Mattoni Henrik r.-t. kiállításáról, illető­leg meglemiékezett sról, hogy a ezég nagy Gicwhübler szétküldés! telepét Komotanban is látta képviselve. Hazatért nyaralók. Napbctmitotí hölgyek uj púderje. Akik a nyaralásnak, az édes pihenés­nek ölelő karjaiból megtértek, alig lehet rájuk ismerni. Bőrükre barna patinát varázsolt az aranyos napsugár s ez a napbarnitott arcz az életet, az egészsé­get jelenti. Ennek aesthetikai kiakná­zására használják most az angol hölgyek a Yes Pouder Sunburnt, a téglaszínű pudert, mely a nyárutó szenzácziós talál­mánya. Ez a púder direkt napbarnitott arezok, a nyaralásból hazatértek szá­mára készült s teoretikus színárnyala­tával oly nemes koloritot ad az arcz­nak, hogy használatáról a napbarnitott arezuak nem mondhatnak le. Mindenki természetesnek találja, hogy ezzel a vív­mánnyal a Yes pouder lepi meg a vilá­got és ezért is Sunburnt Yes poudernék nevezik. Ez a Sunburnt Yes pouder minden jobb kereskedésben kapható, de mivel egy kissé czifra a neve s nehezen lehet kimondani »Napbarnitott Yes pudere néven kérik. Nem drágább mint a többi színű Yes porczellán púder; kis doboz 3 korona, nagy doboz 5 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék