Az Ujság, 1917. július (15. évfolyam, 165-190. szám)

1917-07-15 / 177. szám

Y'**Äm*m 1917. Julia» lß. AZ TTJSÁ0 * Kösépiiorl *8ü9l emlékek gyflltemécjá, Né* mmtomágban hatalmas, 12 kötetre tervezett zene- történeti munkán dolgoznak. A gyűjteményben közzé akarják tenni az egészen 1600-ig keletke­zett zenei emlékeket. Részletesen feldolgozzák az ének, a hangszerek, a zenei elméletek, a hangjegy­be* és a zenére vonatkozó filozófiai elmélkedések történetét. A rendkívüli fontosságú müvet, melyet német állami segélylyel adnak ki, nemzetközi­nek tervezték. Az előmunkálatokat már a háború előtt, kezdették meg, mikor a franeziák, olaszok és angolok is megígérték közreműködésüket. Ez a közreműködés most természetesen elmaradt. * Színházak hírei. A Király-Színház újdonság», Fali Leó diadalmas operettje, a Őztambul rózsája, e héten szombaton eljut már táblás házak során első jubi­leumához, a huszonötödik előadáshoz. A jubiláns elő­adáson, addig és azon túl is ugyanazok a szereplők játszszák szerepeiket, kik az operettet a példátlan nagy sikerre segítették. Moinap, vasaruap délután 6a jövő va­sárnap délután Kálmán Imre operettje, A csárdás- királyáé van rendes kelyárakkftl műsorra tűzve. A holnapi előadáson Sztázi szerepét Papp Hanczi, a Budai Színkör primadonnája játszsza. A Budai Színkör jövő heti műsorát as idei B«zón két nagysikerű újdonsága, a Milliomos Kati operett éa A budai ház vígjáték dominálja. A péntek este frene­tikus sikerre! bemutatott Ráskai-darab, a figyelmet mindvégig lekötő A budai ház kedden, csütörtökön és szóm baton est® kerül előadásra, mig a Milliomos Kati, ez a mulatságos operett, a mely győzedelmesen közele­dik az eL6 jubiláns előadás felé, szerdán és vasárnap kerül Bzinre. Hétfőn a Ozigánybáró operettben lép újra a budai közönség elé Patak y Vilma, az előnyösen timert énekesnő, a ki regi dicsősége helyére, a Budai Színkörbe szerződött vissza. Pénteken este Medgyaszay Jenő fel­léptével Lehár nagyszerű operettje, Éva kerül színre. Szombaton délután három órakor a gyermekvilág őrö­mére Tücsök Mihály utazása Tündérországba tündórrego kerül előadásra mérsékelt helyárakkol. A mulatságos tárgyú tanulságod gyermekdarabot Andorffy Péter irta, A Budapesti Színházban ma, vasárnap, kétezer délután 4 és este 8 órakor Feld Mátyás nagysikerű revtt- Operelt ] e, A csámpáik irályáé kerül színre. A jövő hét minden estéjén is esti 8 órai kezdettel A osámpáskirályné van műsoron, a melyhez hasonló kasszadarabja a Buda­pesti Színháznak mar évek óta nem volt. A pompás új­donság a kővetkező 4 felvonásból áll: Vengorkák, Mit csinál Czoczii a Török-utezában t A gólesz, Márvány­ul anya«szony. • Szerepváltozás. A Csámpáskirályné teg­napi előadásán Concha Rózsi szerepében egy nagyon tehetséges fiatal szubrett, Mányokl Gizi lépett fel. A telt ház Gallaival kitünően ellejtett tánezszámait zajos tapsokkal jutalmazta, • Dalok a táborból ezimolaU Jelent me? hat nj magyar Béta SLk Sándor é3 Sasey Oaba szövegeire Szent-űály Gyula zenetanártól, kinek dalait az országban rzéltében éneklik. E fűzetek a Bárt! tenekiadó-czéjnól Jelentek meg ének és zongorára é3 ezekkel egyidejűiig ugyanő.&k ott 6 szorzótól a hires mlskolozi honvédek Indulója zongorára. E csinos klállitásn kiadványok ára 2 korona 63 minden kottá1 boltban kaphatók. ­• A Színházi Élet, Inozo Sándor népszerű hetilapja, Dezső, Folks, Mtthibiíck, Vértes rajzaival már megjelent, Oj előfiz. lók Ingyen kapják a karácsonyi Medgyaszay- és a húsvéti Csárd4sklRUynó*aJbunu>t, Kiadóhivatal l Erzsébet* kórul 24. FŐVÁROS. (tíj e'uljáröhelyatíss.) A helyettes főpdlgármester Márkus Imre I. kerületi »elöljáró nyugalomba vonulása folytán Badál Ede főjegyzőt elöljáróvá helyettesitette. (A tejigazalványok.) A közélelmezési ügyosztály a betegek folytatólag.», tej igazolványainak kiadása ügyében a következőket közli t a kerületi tisztiorvosok az orvosi tanúsítványok láttamozása czéljából az elöljáróság! épü­letben naponta fogadnak délelőtt fél kilencztől tíz óráig (a IV. és X. kér. tisztiorvos 10—12-ig, a III. kér. 11—12-ig). A tolongás elkerülése czéljából azok a betegek, a kik tej- igazolványukat augusztus hónapra megújítani kívánják, nevük kezdőbetűi szerint a kővetkező napokon jelentkezze­nek az illetékes tiszti orvosoknál: 18-án, szerdán A, B, 19-ón,’ csütörtökön C, D, E, 20-án, pénteken F, G, 21-én, szombaton H, I, J, 23-án, hétfőn K, 24-én, kedden L, 25-én, szerdán M, 26-án, csütörtökön N, 0, P, It, 27-én, pénteken S, 28-án, szombaton T, U, V, 2 betűvel kezdődó navüek. Az orvosi tanúsítvány megszerzése után a tej- Igazolványok is (a torlódások elkerülése czéljából) már a fenti napokon kaphatók az illető lisztbizotteágokndj. A tejigazolványok kiváltásánál az elózó havi igazolványt (betegigazolváuyt is) okvetlenül be kell mutatni. (A központi liszfhWatalból.) Thirring Gusztáv dr. ztotlsztikai hivatali igazgató előterjesztést tett az iránt, hogy több tanerőt a központi liszthivatalhoz helyezzenek át szolgálati teljesítésre. Tekintettel arra, hogy a hivatal­ban a munka rendkívül mértékben kibővült és megszapo­rodott, a tanáos a közoktatásügyi osztály által is pártolt erre az előtérj 03ztósre a tanév végétől tizenegy tanerőt rendelt be a központi liszthivatalba. (A magyarországi gázgyárak szénstlitása.) A magyar Vidéki gázgyárak egy része szénhiány miatt már lsetek Őte kénytelen üzemét szüneteltetni. A gázgyárak meg­bízottai tegnap értekezletet tartottak Budapesten, az üzemükhöz legszükségesebb anyagok biztosítása érde­kében s központi bizottságot alakítottak. A központi bizr »taág elnökségére Ripka Ferencz dx.-t, a székesfővárosi f&? nüvek vezérigazgatóját, leérték fel,- a ki a magyar cáí, gyárak helyzetéről jelentért tett Serényi Béla gróf Kereskedelemügyi miniszternek. A miniszter megígérte, hogy az Országos Szénbizottság utján sürgősen intézke­dik a gázgyárak állandó BZÓnelláfásáról, II (A }0(t3§yt bizottság) ma délelőtt Déri Ttrrnt* dr, alyolgárme.ter elnoklésével ülést tartott. Előadó Édee Endre főjegyző volt. A bizottság tárgyalta a közegészség- ügyi osztálynak azt az előterjesztését, a melyet a Szent 1st vén-kórház bari egy második nőgyógyászati osztály felállítása ügyében készített és a melyet a kórházi bizottság már le is tárgyalt. A jogügyi bizottság az osztály!yal kap­csolatos szervezéseket többek hozzászólása és Márkus Jenő tanácsos felvilágosításai után egyhangúlag elfogadta, (Ingatlanok forgalma.) A múlt héten a fővárosban az Ingatlanok forgalma a kővetkező volt i A pesti oldalon .* Kironbergrer József és birtok társAÍ V. Frzsóbet-tér 2. sz. háza 580.000 koronáért Adler Szigrfrlfl éa nejére. Mathnisky István és bírt ok társai V. iPannőnla- utcza 12. sz. házának 163/216 része 937.500 koronáért Fodor Antal és birtok társaira. Gereich László és neje TI. Szent László- utcza 119. sz. háza 25.000 koronáért Feilt Ödön ég nejére. Wejlifich Alfréd és birtoktársai VI. Erdőtelken fekvő 1686— 1689 20—30. hrsz. ingatlana 760.000 koronáért Magyar- Belga Fémipari r.-t.-ra. Feledy Árpád VI. Lchel-utcza 49 b. sz. háza 64.300 koronáért Lenkei József és nejére. Nrnbrandt Istvánná 63 blrtekfársal VI. Hajteár-ut 7í. sz. háza 34.149 korona 38 fillérért Friedmann Márton és Franki Tivadarra. Erdély Gyula és neje VI. Hózsa-ntcza 87. az. háí?a 180.600 koronáért Sebó Imre ée nejére. Dr.' Csányi Aladár és nejé VI. Gyár-utcza 8. ez. háza SOO.OOO koronáéit őzt. ßzent- RTÖrg-yi Miki ód né és birtok társaira. ÍCovácn József és Margit VII. Bibor-utcza 3. sz. háza 60.000 koronáért Hauser Antal és nejére. Bann Tcofliné VII. Thökőly-ut 86. er. háza 135.000 koronáért Vágó Zsigmond és nejére. Tomaschek Gyula és birtoktársai VII. Döxnbin^zky-utcza 16. ez. háza Lederer Samu és nejére. Biau Jenő VII. Muányi-utoza 67. »z. házá­nak 40/147 része 63.061 korona 20 fillérért Klein Boldizsár és nejére. Tomascbek Antal VII. Dembimizky-utcza 16. ex,. 6a BzÖvetaég-ntoea 28. «z. házai Toroaschek Ferrnezné én birioktáraaíra (öröklés). E*sler szül. Niederxnann Jenny és özv. Niedermaim SAndonié VII. Itózea-ntcza SO. ez háza 102.600 koronáért Keltesz Pál és nejére. Krajner Margit VII. Dob-utcza 6. sz. háza 385.000 kcionáért Karfunkel Salamon éa nejére. Horn*itten Gut.fmann VIII. Madách- utcza S3, sz. háza 271.130 korona 49 fillérért lletzncr Henrikre. Kertész Gábor óe neje VIII. Szigetvárl-utcza 21. sz, háza 110.000 koronáért Sskncs Johannára. Kavics József VIII. Óriás-utcza 33. sz. háza 4S.OOO koronáért lVíntemltl József és nejére. Első Magyar Hangi* in-rgyár r.-t. VIII. Práter- utoza 53. sz. háza 132.000 koronáért Fogéi és Vécselre Ifi Mayir József éa Unok társai VIII. Kőrjs-utoza 25. és 27! t>z. házai 130.543 koronáért Gk’liner Szigfridre. Gróf Komit* Józea IS. Üllői-ut 115 b. ez. háza 600.000 koronáért Bállá Adolf és nejére. Gebauer Józsefné IS. Eanoldor-nteza 14. sz. házának 2/4 része Oabrovits Komélné óa birtoktírsálra" (öröklés). Kádor Lipót és Oszkár IS. Gát-ntoza 7. sz. háza 80.000 koronáért Balog Etel én Vanosura Mlhályra. Bitorl Gábor és nejo IX. Páva-ntcza 6. sz. -háza 595.000 koronáért Breitner Ödön és nejére. Tomasohek Antal IX. Gróf Haller- utoza 26. sz. háza Tomascbek Ferenezué és birtoktareatra (öröklési. Hermann Adolf és neje X. Fjlsö ranpálya-ufcza 19. sz. háza 58.400 koronáért Satler Páluéra. Fciwel L'pót X. Liget-telken fekvő 7371 a. és b. hrsz. Ingatlana Magyar Szalámigyárra. Bztpcsy Gyula X. Liget-telken fekvő 7373 a, b, 0. éa d. hrsz. Ingatlana 10.000 koronáért Felwel Llpótra. Klsk. Hermann Margit és testvérei X. Llget-utcza 11, 13. és FOzér-utcza 25—27. sz. házal 18.000 koronáért Hermann Antal és nejére. Dansz Adám X. Llget-utoza 43 b. sz. háza Dausz Fercnoz é- blrtoktársalra (öröklés). Höchst Ferenoz X. Keresztnri-ut 360. sz. Lázának 2/4 része Höchst Antal él blrtoktárzalra (öröklés). A budai Oldalon : Hein Llpót és blrtoktfiraaí I, Kelen- földön fekvő 14037/4/ít, b, c, d, e, f, g, b, 1, k, 1, 2/a, b, 0, d, e, f, g, h, i, k, 1, m, n, o, p, 3/1, b, e, d, e, f, g, h, 1, k. 1. m, n, és 13907. hrsz. ingatlanai dr. Benczúr Gyula és biroktáraslra. Bessenyei Dánlclné és Donlv ífer Jenő I. Bors-utcza 17. sz. háza 11.0000 koronáért SoalUler Ferencs és blrtoktársalra. lírédy Miksa I. Krlsztina-körnt 39. sz. házának y, résza EUinger Albertné és birtoktársaira (öröklés). Bjrilf-tlr. I rovatba* lacMtakért Mm vaUal falelőartívt a ««Avrmtióaág, Tájékozásni közlöm, hoiry tGlefonazámsm, moly a telefonkönyviből tévedésből kimaradt, a telefonrendezőtől min­dig megtudható. Dr. FUCHS SÁNDOR TELEFONI íoít- (•% Ezájorvos, _ _ Budapest, VTil., Rákóczi ut 19. «sSJS&EF §32. 1.1 Siceieiiéitt IsBitássIt MjÉ ® »Ham riaSFsjK » JwJtSEí1 í—á*i>z, ^ ^ ^ osU rn, Szilárfl-g^p. 30 ÉRTESÍTÉSI * Igen tisztelt vevőimet ettítoú értesítem, hogy mától kezdve iejfcfiatnszámomt József 60-66, SÍÍ.AXAÍ70K VJKMOS ruprsycfiítíbéiyesfBVrgydr ** vC3$*inC&te? 462*9 , JS1**«»;- pwtmtt VW„ &■&, «rr*. UÉfelíe bEresteilk esy tiaszRílt fieszfergapad cűiyosxtett ágygyal, max. tSOO mm étmef ö*ü faltoror.gok esztergályo* zásánoz, körüib. 300 mm széies és körüib. 2000 mm csucstávoíság- ban, esetíeg uj állapotban Is. i2ec7 j magyar ilslínos Eápgyár rí.; Budapest-- Mátyásföld. j TÜSG69Ó09I11TÉZET Sanatorium Wienerwald Kívánatra magyar prospektust kOSd. “1 MmsMmwM készült, még nem hasjmált, masszív angol róssafa ft ál ár azonnal eladó. G?aiay Fil-ssfsza S3. esSsh, 1. f. Wiking if*7V svéd fiiJcaszáló, marokrakó és kévekötő gépeket azonnal szál ihotoeIkIk Stock, Podeus, W. D. és egyéb elsőrangú német gyártmányút üzemképes karban azonnal szálii illatunk. ias83 Magyar Általános gépgyár Részv.-íársaság Budapest, VI., yászi-ut 141. SUrgőnjczím: Magomebit Telefon 45—15. — Nag/ tartaléki ész-rakfár. M agyar kíbály szálloda Budapest, V.,Oorot«ya-4Ateza 2. sz. A város központján, közel a Dunához és az ösz- Ezes viüamoBokfloa. Tulajdonos SZENES EDE, Legmélyebben megilletödve jelentjük, hogy % mi g|í Jó barátunk és Titéz bej társunk proliéi Mór lórii H tartalékos hatinagy, a» araay értíamS««- 9 reszt o vitézség! érem s*»Sa£t}dro és as I. osatt. esőst vitésség) érem 4MSa>«5oíii>sa, a ^ II- oszt. vaskeraszft l4va^f|aa a zsítssAri ez* máin ei9st Uakat-écem és a vasfjütoitf ^ tulaldonosa stb. 1Ö17. évi Julins róvid, kínos szenvedés atítn, htutL* m JAtól tATól, a hadifáradalmak következtében elhunyt. SH Cs. és kir. 36. számú nehéz taraczk üteg, jp| H Külön értesítés helyetti | özy. dr. Kármán Bertalanná szül. || |f Schmidl Emma úgy a maga, mint »S fia Kármán Aladár és menye: szül. íl P Karsai Magda, valamint unokája: ff M Lucie és az összes gyászoló rokon- II §1 ság nevében, fájdalomtól megtört ff g szívvel jelenti, bogy szeretett jó ^ 1 dr.Karmán Bertalan | ügyvéd H folyó “*&<!> 14*én hosszü ézenvedós ^ lg uán elhunyt. sm Drága halottunkat folyó hó 18-án, §8 fi hétfőn délelőtt (1 órakor fogjuk a m É kerepesi-uti izraelita temető ha- S a| lottasházából örök nyugalomra ki- ^ Budapest, 1917 julius 14.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék