Az Ujság, 1917. december (15. évfolyam, 296-320. szám)

1917-12-07 / 301. szám

8 az vjsAe Péntek, 1917. deczeraber 7. O, fes-p&gtsTegssej tal>s>réi<ip£nxtár kOrUl, Landauer Béla néppárti képviselő legutóbb a kép­­-nselőliázban a beregmegyei alispánt támadva (a mire Tissa István felelt) a beregmegyei takarékpénztár egyik főtisztviselőjére, Gerő Sándorra súlyos megjegyzéseket tett. Gerő ma a Búd. Tud.-ban nyilatkozik, az ellené fel­hozott vádak alaptalanságáról s felhívja Landanert, adjon módot, hogy megfelelő időpontban felelősségre vonhassa. ' £& (Its-tsatssiavráB-osö vélanztás. Ma volt a budai első kerületi képviselő­­választás a Krisztina-téri iskolában. Ripka Fe­rencs volt a választási elnök, Gamauf Géza a .szavazáíszedő-küldöttség elnöke. Szigeti József kassu-oderberg’i vasúti' főfelügyelő és Supka Géza múzeumi tisztviselő mérkőzött Amaz Apponyi-párti, emez radikális programmal. A választás este hat órakor végződött Szigeti Jó­zsef győzelmével. Szigeti 945, Supka 334 szava­zatot kapott. A vám An iskolái*. Nagyszebeniből jelentik: Apponyi Albert gróf kultuszminiszternek a határszéli román népiskolák állami kezelésbe való átvételére irányuló akcziója kielégítő mederben folyik. A nagyszebeni metropoliai szentszékkel történt megállapodás szerint mintegy háromszázötven népiskola átvételéről van szó. Az iskolák átvé­telét hattagú bizottság a helyszínen eszközli. A megegyezés szerint a kormány átveszi az állami szempontból nem kifogásolható tanító­kat. A román nyelvet minden osztályban külön heil hat órán át fogják tanítani. A HÁBORÚ LEGÚJABB HÍREI. WiJsors a fi át-or «5 kSveteli íiussCrin- Kagyarot-ssíági eilen. (Lásd n 4. oldalon.) Washington, deczeraber C. Wilson üzenetében a többi közt ezt mondta : Síit tegyünk tehát, he; ■/ a szabadságért és igazságért való ezt a hábo­­rut igazságos módon befejezzük ? Alaposan meg kell szüntetnünk a siker minden akadályát és ózdi­jainkat minden irányban úgy kell megszabnunk, hogy azok előmozdítsák képességeink és erőink telj 3on í ..abőd felhasználását a háború érdeké­ben. Énnek igen zavaró akadálya, hogy mi ugyan Nőmet országgal háborúban vagyunk, de szövetsé­geseivel nem. Ezért sürgősen ajánlom a kongresz­­szusnak, kegy haladéktalanul jelentse ki ez Egyesült- Áliartic': és Ausztria-Magyarország között való hábo­rús áltapctol. Vájjon helytelenitik-e önök imént való okfejtésemnek ezt az eredményét? Nem. Ez tényleg elkerülhetetlen következménye annak, a mit mondottam. Ausztria-Magyarország e pilla­natban nem a maga ura, hanem, egyszerűen a német kormány v:i:xtllusa és nekünk a tényekét úgy kell vennünk, mint a hogy vannak és érzelmi gyön- Rcség nélkül e szerint kell cselekednünk. Az osztrák és magyar kormányok nem jártak el saját akara­tuk szerint, vagy népeik óhajainak és érzéseinek megfelelően, hanem mint egy más nemzet eszközei. . A, mát ia-Magyarország hadierejével szembe kell szállnunk saját haderőnkkel és a központi hatalma­kat egységnek kell tekintenünk, mert másképp a háborúi nem lehet sikeresen folytatni. £r«g©I peerefe a ewegcoyesáso* béka seseíJesf:. Bern, deczcmber G. A Daily New s felsö­­házi tagoknak felhivasát közii, a mely AiijvKí? jogos nemzetközi érdekeinek megóvása nmüett ezt kívánja, hogy hivatalos t ár­ia' y a I á s o k ind u 1,1 a n ak meg a me g­­i’syescscii a 1 a y u 1 ö béke érdekében. TÁVIRATOK. Seüdter Bemond P kies, úcczsmber 6. (Saját tudósítónk táv­­svaié.) A képvifelőházban tegnap ellenőrizhetet- 1 jr hír terjedt el arról, hogy oeidler dr. miniszler­íhiúi: rövidesen hmond. Beszélik, hogy utolsó na­gyobb ükeziója a kiegyezési javaslat tegnap tör­tént tető alá juttatása volt. Állítólag Putzer gróf utódjaként ö lenne , a kabinetiroda igazgatója. J la. küiöüö uíbb politikai változások nem történ­nek, a jövő miniszterelnöke akkor Sglva-Tarwca űréi lesz, a ki most íöldmivelésügyi miniszter. Parlamenti körökben nem adnak hitolt e néhány nap óta keringő hírnek. Ss anils ás tiSátri eíökd.’ő és keüemea vscaorázófioly a kabaré-kAvíhAz Erzséhö -körút 33 az Szimf&mk&ss sercaSíar. IMI •— Időjárás. Ha­zánkban a h deg az éjjel' derült ég mel­lett fokozódott. A Kárpitok között és az Alföldön a hő­mérő -—10, sőt egyes helyeken—15 G fok alá sülyedt. Rajeczfürdön -—19 0 fok volt a hideg. A hőmérséklet nap­pal is a fagypont alatt tartózkodott. A nap folyamán kü­lönben a szelek le­­csendcsodtek és a havazások meg­szűntek. — A mai nap reggeli hőmérséklete Budapesten —6 0 fok volt. Sürgönyjóslat: Száraz, hideg. — Megkésve érkezett. Wilson e hónap negye­dikén nyitotta meg a washingtoni kongresszust és a megnyitó-beszédet csak ma közli a Magyar Távirati Iroda. A bécsi lapok már csütörtöki szá­mukban hozzák a beszédet, a budapesti lapok tehát teljes huszonnégy órával maradtak el a bécsi lapok mögött, pedig az ut Becstől Budapestig négy óra alatt futható meg és ez a négy óra is a nyolczadára redukálható, ha a hírszolgálat igénybe veszi a táviró és telefon nevezetű találmányokat Hogy mily körülményeken múlott ez a késedelem, nem tudjuk, hogy kinek a mulasztása okozta, nem keressük. Sőt elfogadjuk, hogy a magyar hírszol­gálat mai szervezettsége mellett lehetetlen volt ugyanegy napon a budapesti és bécsijlapokkal kö­zölni a washingtoni eseményt. Lehetetlen volt, mert a hírszolgálat mostáni szervezettsége rossz, a mi azonban nem jelenti azt, hogy a mi rossz, az ne lenne megjavítható. Külügyi hivatalunkban már tavaly átszervezték a sajtó-osztályt és ezt azzal a tetszetős megokolással tették,' hogy szorosabbra akarják fűzni a kapcsokat a diplomáczia és a sajtó között. A kapcsolat valóban frissebb és intimebb lett, de a hírszolgálat vajmi keveset javult. Pedig a kapcsolatnak ott kellett volna elsősorban hatásá t éreztetni, a hol külső politikai értesülések dolgá­ban külügyi hivatalunkra vagyunk utalva. Avagy a Ballplatzon is csak a lapokból értesültek Wilson üzenetéről? Akkor bocsánat a rekriminálásért! De nemcsak a kulinyi hivataltól, hanem a magyar kormánytól is kaptunk Ígéretet az iránt, hogy gondja lesz rá, hogy a magyar sajtó külső politikai hírek tekintetében Ugyanúgy kiszolgáltassák, mint az osztrák sajtó. Eddig Se bíztunk sokat ebben az ígéretben és ezután is inkább a magunk erejére akarunk támaszkodni, mint a kormány ígéretére. De a háborús állapotok megnehezítik, sót csaknem kizárják, hogy a hírszolgálatban teljesen függetle­nítsük magunkat az államhatalom bizonyos szer­veitől. A táviró és telefon csak korlátolt mértékben áll rendelkezésünkre és a hatóságok jóakaratától és belátásától függ, hogy mily mértékben vehetjük azt igénybe. De ha a kormány íiy korlátok közé szoritja a sajtót, akkor az ö kötelessége lenne, hogy a hírszolgálatról gondoskodjék, miután a hír­szolgálat eszközei fölött ö és csakis ó rendelkezik korlátlanul. Ennyit el kellett mondanunk a magunk igazolására, nehogy olvasóink minket okoljanak egy oly mulasztásért, a melyet nőm mi követtünk el. — Molnár Ferencz előadása. Huller Vilmos dr, e^redorvos a hartatéren fölvett mezgöfénykápekkel kí­sért elfedést tart dsez ember 11-éű a Zeneakadémiában a háborús orvóstudoraány csodáiról. Az előadáson Auguszta, kir. berezegnő én a katóhái és társadalmi világ előkelő­ségei is megjelennek. I'cíeani Artúr báró altábornagy, városparancsnok meghívására Molnár Ferencs előadása fogja az estét bevezetni. A kiváló író hareztén naplójából mutat bo néhány színes fejezetet. • Baikényi Kálmán kitüntetése, A Magyar Keleti Gazdasági Központ kitűnő ét agilis igazgatóját. Balkán;, i Kálmán dr.-t a király a háború alatt gazdasági téren ki­fejtett tevékenysége elismeréséül a ÍI. osztályú polgári Uadicrdonlarcs-ltel 'tüntette ki. — Csiszárik János czimzcles püspök. A ki­rály a hadszíntéren november i’ő-őn kelt kéz­iratával Csiszár'k János pápai .pr'elátus, vesz­prémi székesegyházi kanonok., nagykövetségi kánoni jogrtanáesosnak az a írassa püspöki cab­inet adományozta. A királyi kéziratot a hiva­talos lap egyik közeli száma közli. — A koronázás évfordulója. Deozntaber 80-án, Károly király koronázásának elvé» évfordulóján számos királyi kitüntetés less a kivatgjftQki és tisztikarban. — Kofák a főkapitánynál. Nemcsak a kofák ellen van állandó panasz, a kofáknak is van pana­szuk. S úgy látszik, van is valami igazság a pana­szukban. Legalább már régen tapasztaljuk, hogy a nagy almabőség ellenére az utczai kofák alig aiul­­nak almát, s ha igen, az szörnyen selejtes fajtájú s egy cseppet se olcsóbb, in int a csemegeboltok in­gerlőén szép almái. Ma vagy harmincz fejkendős, sokszoknyás és vastagra hízott kofa jelentkezett deputáczió gyanánt a főkapitány előtt, s elkese­regték a kofák panaszát. A panaszuk szerint a dunai piacz árusai nem akarják a kofákat »nagy­kereskedők «-nek, azaz viszonteladóknak tekin­teni, s olyan árakat követelnek tőlük, a mik a kicsiben való eladásra érvényesek, tí nekik ugyan­ezen az áron kell az aknát továbbadniok. S igy nem hogy keresetük volna, de káruk van : az a sok alma, a mi elromlik és a nyakukon marad. Azt akarják a kofák, — a mi jogos is és méltányos is — hogy »nagybani« árakon vásárolhassanak és »kicsinybeni« áron adhassanak túl az almái­kon. A főkapitány meg is ígérte, hogy megvizs­gáltatja a dolgukat, s ha csak lehet, segít a baju­kon. így lesznek ma jd a kofákból »nagykereskedő­­nők«. — Házasság. Zichy Ágost gróf v. b. t. t., a király főudvarnagya, tudatja az őés néhai neje született Wimpffeu Hedwig grófnő leányának Zichy Anastasia grófnőnek Széchényi György gróf aranysarkantyús vitézzel, Zemplén vármegye főispánjával, Széchényi Aladár gróf és neje András,sy Natalie grófnő fiával történő házassági egybe­kelését. Az egyházi egketós cleczcmber lú--kéu délelőtt 10 órakor lesz Budapesten, Y111.. Horánszky-utcza ZU szám alatt a Mária Congregatiós Otthon kápolnájából:. •— A szatmári lopás. Szatmárról jelentik : Mint tegnap jelentettük, a Baumhorn-féls -13,000 koronás lopás ügyében letartóztatták Kis Lajos szatmári vasúti vendéglőst. Kis Lajos ma Öngyilkossági kí­sérletet hajtott végre, de tettének elkövetésében megakadályozták. Az ügynek különben újabb for­dulata is van. Letartóztatták ugyanié Markovid Mátyásáé szállótulajdoncsnét és Berta nevű kuss éves Kányát. A nyomozás megállapította, hogy i tolvajszövetkezettel állandó csszeköttetéi-ben vol­tak és a lopott pénzen osztozkodtak. — Halálozás. Nágyunyond Sényi Béla földbirtokos, Vasmegye törvényhatósági bizottságának tagja stb., e hí á-én éleiének 78-ik évében Budapesten meghalt. Havas Adolf dr. egyetemi tanár, a Szent létrán­­kórház bőr- és bujakóms osztályának vezetője, tegnaf délutón rövid szenvedés után meghalt. Havas tanát 1880-ban nyert orvosi oklevelet a budapesti egyetemen majd állami ösztöndíjjal Parisba utazott, a hol másfél évig folytatott orvosi tanulmányokat. Előbb a Rókus­­kórház úgynevezett Kis Rókus-osztályánsk volt a a igazgatőfőorvona,, majd a mikor ezt az osztályt a Széni István-liórházba helyezték át, ott is ez osztály főorvosi maradt. Vasárnap még kinn járt a kórházban, megtar­totta magánrendeléseit is, vasárnap éjjel azonhaD hirte­len rosszul lett. Szivbvu'okgyeladásbau betegedett meg és az orvosi tudomány nem tudta megmenteni. Teme­tése 7-ón, pénteken délelőtt lesz a rákoskeresztúri te­metőben. Jakovai Jalsoviczky István lionvédliuszár zászló^ joghallgató, az első osztályú vitézség! orom tulajdonosa, az 1916. évi juniues hó 12-ik napjának viradatán Bukovi­nában a marmorniezai orosz betörésnél hősi báláit halt, Holttestét a csei'noviozi temetőből most hazahozatták Nagykőrösre, a hol katonai pompával, impozáns részvét mellett helyezték a családi sírboltban Patonay Dezső ref. lelkész megható imája és Bakó József országgyűlési kép­viselő magas szárnyalás;! beszéde után örök nyugalomra. A Szabad Lyceum és a Budai közművelődési kör koszorú­ját Haypál Beiiő az elhunyt jeles tehetségű ifjú érdemeit méltató szép beszéddel helyezte a sírra. Sporton Fái, a mag.saróvári gazdasági akadémia tanára ól éves korában Budapesten elhalt. A magyar mezőgazdasági géptudomány érdemes munkását veszti el a boldogokban, ki ebben a tudományágban mint író t.j tanár kiváló eredményeket ért el. — SzéubiÁuT a sertés vágóhídon Ma reggel háromezer darab hízott sertést hajtottak fel a sertésvágohidra levágás czeljabcl, de a nagy­­vágók lúgényei nem kezdhették ei a vágást, mert szén hiányában a nagy kazánt, a mely a koppaszíáthoá szükséges forró vizet szolgál­tatja, nem lehetett befűteni. A sertétvágóhid intézőségéuek már tegnap bejelentették, hogy nincs ezen, «]© ennek ellenére idejekorán nem gondoskodtak szénről s minthogy a levágandó sertéseket etetni és itatni nem szabad, a sze­gény párák órakon át otlen-szonjjau vesztegel­tek a vágóhídon. Végre is a Porlosz nagy vágó ezóg u Haját készletéből ajánlott fel harminc;; métermázsa szenei, az ajánlatot azonban a vá­góhíd iutézőségro nem fogadta el, mert, úgy­mond, csak a főváros szenével szabad fűtenie a kazánokat. Órákon át való tanácskozás után végre a Haditermény Részvénytársaság a pol­­gannesterhez fordult; a ki utasította a sertés­vágóhíd vezetőségéi, bogy a Perlesz ezóg sze­llővel íiitséii a kazánokat. Erre tizenegy órakor megkezdődhetett a fűtés és egy órával később hozzáfoghattak a sertések levágásához is, — A budai r®f. nőegylei szombaton, f. hó 8-án ós_folytatójagosnu v asárnap, f. hó 9-én tartja délelőtt Ö— 1-ig c-s délután 3—8 óráig jótékoUyczélu-vásárját II..kor. Szilagyi Dezső-tér 3. ss. «lati, I. em. hely iségében. Az egye­sület vezetősége .ez .utón is kéri a közönség szives tá­mogatását, , 4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék