Az Ujság, 1918. november (16. évfolyam, 256-281. szám)

1918-11-10 / 264. szám

•Vasárnap, 1918. november 10. AZ ÚJSÁG 'Tar — Szibériai hadifoglyaink hazajöveíele. Mint ismeretes, honfitársaink közül igen sokan vannak a szibériai fogolytáborokban és nehezen várják szabadulásukat, meg azt, hogy végre viszont­láthassák szeretteiket. Értesülésünk szerint Szi­bériában önálló kormány működik, állítólag a cseh-tót tanács ellenőrzése mellett, a mely kor­mány alighanem független az oroszországi bol- ■seviki kormánytól. Annyi bizonyos, hogy hadi­foglyaink helyzete sok tekintetben függ a cseh- tót bomitétől. Sok magyar család örömére fog szolgálni, hogy —• mint értesülünk, —- a magyar .-hadügyminisztérium szikratávíró utján azzal a .kéréssel fordult a prágai cseh-tót kormányhoz, hasson oda, hogy a Szibériában, levő magyar hadifoglyok mielőbb hazakerülhessenek. Ez ügy­ben Kramarz cseh külügyminiszter már intézke­dett is és igy minden remény megvan arra, hogy szibériai testvéreink mielőbb hazakerülnek. — Egy millió a hadiözvegyeknek és árvák­nak. Egerből írják : Szmrecsányi Lajos dr. egri érsek levelet intézett Jankovics Dezső egri polgármesterhez, az egri Nemzeti Tanács vég­rehajtó-bizottságának elnökéhez és ebben ed­digi adományain felül 500.000 koronát ajánl föl azzal, hogy azt elsősorban a 10. honvédezred és a 60. gyalogezred, másodsorban a 12. honvéd- ezred hősi halált halt bajnokainak özvegyei és árvái élvezzék. — Ezzel egyidejűén Duttkay János kanonok bejelentette a Nemzeti Tanács­nak, hogy az egri főkáptalan az érsek adomá­nyához hasonló czélokra ugyancsak 500.000 ko­ronát ajánl föl és juttat el a Nemzeti Tanács végrehajtó-bizottságához. — Jótékony adományok. A kánomban megvakult ■katonák javára : A. B. Bpest óO, Czirfusz Dezső dr, Bpest K. F. barátja koporsójára szánt koszom megváltásaként 50, összesen 100 K. — Katonatiszti özvegyek és árvák ÍCrzeóbet- Otthona javára : Kalmár István Járdán háza 4, Zürckl Mihály Mosonszolnok 2, Lelkes Dénes Lüle-Bareíüss 1, özv. Paczolay Jánosné Deménd 20, Kosa Irma Tiszaföldvár 5, Ref. egyház P ó ka kére sz tn r ■ 2, Kiss Sándor Tnrkeve 1, Kasapinovics Szve- tiszláv dr. Panc3ova 50, Pintér András Ziliz 10, Gombos Mihály Hidalmás 10, Rónay Sándor Jászkieór 5, Pálffy Balázs Komádi 4, Kéki László Hajdúnánás 2, Gyulai Richárd Kolozs- nagyida 10, üzv. Ratkovszky Dezsőné Komárom 10, Kovács ^.István Honosból 10, özv. Tarcsy Gézáné Koce 6, ifj. Lengi . Ferencz Kübekháza 5, Széchényi Aladár Görgeteg 100, Szidon Károly Nagyszombat 10, Bogya Mihály Dóvaványa 10, Ilind- ler Károly Galánta 6, Schwab Karánsebes 5, Varga János yRezsőháza 5, Csép Gábor Keresed Prager Férenczné Tó­város 5, összesen 303 K. — Hétfőn megindulnak az autótaxik. Hét­főn ismét megjelennek állomásheljreiken az autó- taxik. Viteldijuk a régi marad. — Drágui a kenyér — és a* ingyenkenyér ! Az álta­' lános dráguló élet, nyomasztó gondjainak enyhítésében, mindenkor az Ingyenkenyér-Egylet járt elél jó példával. íEzt a munkát az évben is derekasan oldotta rrieg. Az e .hó i7-én tartott közgyűlésen ismertetett jelentésből kitűnik, •hogy az egyesület az 1816/18. évben a főváros hét helyén fosztott kenyeret, a vidéken pedig öt fiók kiosztó mükö- í-dött. Kiosztatott összesen 419.000 adag kenyér 41.945 /korona értékben. Ugyancsak a közgyűlés határozta el, /hogy a harezterekrőí hazavonuló katonák között leendő /kiosztásra 50.000 korona értékű kenyeret bocsát a had- "ügyi kormány rendelkezésére. — A spanyol járváuy. A tiszti főorvosi hi­vatalhoz beérkezett, jelentések szerint tegnap, rnovember 8-án, a kerületekből 122 spanyol meg­betegedést jelentettek be. Az összes mégbetege- ’dések száma 216. A tegnapi nap folyamán 22-ten 'haltak meg spanyol járványban. A kórházi /gyógyulások száma 79. A Gellert- és Zita-kór- fházban' 3170en fekiisznek spanyol betegségben, i'az uj betegek számára 793 ágy áll rendelke­zésre. — Szerencsétlenség a Délivasut vonalán. Orácz- \hól jelentik: A szerdáról-csütörtökre virradó éjjel (nagy vasúti szerencsétlenség történt a délivasut ►vonalán a stájerországi Sternthál és .Pettau között. |Egy hazatérő katonákat vivő vonat 'eddig meg fenem állapított okból kisiklott. A kisiklás olyan erő­ivel történt, hogy hét kocsi széthúzódott. Az utasok íközül, a kik nagyobbrészt hazafelé igyekvő oroszok (Voltak, nyolezvanan meghaltak és kétszázan sú­lyosan megsebesültek. . A propaganda-bizottság szélhámosai, jfMegirtuk, hogy a forradalom zűrzavarában a (hadügyminisztériumba befészkelte magát egy '.úgynevezett „propaganda-ügyosztály**, a mely­nek vezetője-Pongrácz József főhadnagy lett. iAgitácziós utakra küldöttek katonatiszteket és a Katonatanács ellopott pecsétjével szerzett adományokból jóval kevesebb szervezési költ­séget utaltak ki, mint a milyen összegről a inyugták szóltak. Cseresnyés Zoltán íraszárezre- jdesnek 180.000 korona helyett csak százezer ko­rtanát adtak, Justh József főhadnagynak szin­tén, végül azonban a minisztériumban gyanús ‘lett a propaganda-bizottság működése és lelep­lezték a szélhámosságot. Pongrácz József fő­hadnagyot és Bihari Zoltán álhirlapirót letar­tóztatták. Eraey Jenő százados, X-?gy Zoltán dr. ezredorvos, (Abaffy Zoltán hadnagy annak megállapítását kérik, hogy 'a hadügyminisztérium propaganda osztályának ügyében ők teljesen tisztázva vannak, letartóztatva egyáltalán nem voltak, teljesen önzetlenül és jóhiszeműen állottak az [ügy.szolgálatában, melyhe^a legip^b.,hatóságoktól.teljes 1 ineghafalmazásukvyQlt,­— A lakbért november 15-éig lehet fizetni. A minisztérium a következőket rendeli: Lakás vagy egyéb helyiség bérlőjét, a ki a szerződés vagy a fennálló jogszabályok értelmében 1918. évi no­vember első napjával kezdődő és 1918. évi novem­ber lá-ik napjáig bezárólag terjedő időben esedé­kessé vált bért késedelmesen, de 1918. évi november 15. napjáig bezárólag fizeti meg, nem lehet a bér­nemfizetés jogkövetkezményeivel sújtani a miatt, hogy a fizetés késedelmesen történt. — A Nemzeti Tanács Glése. A Nemzeti Tanács ma délelőtt Hoek János elnöklete alatt ülést tar­tott. A jegyzőkönyvet Fritz János dr. tanácsjegyző vezette. Elnök üdvözölte a tanács uj tagjait. Bo­kányi Dezső beszámolt a tanács küldötteinek belgrádi útjáról. A kiküldött jelentése alapján megállapította a Nemzeti Tanács, hogy Magyarország régi kormányrend­szere bűnös és konok makacsságával juttatta az országot mai nehéz helyzetébe. A régi rendszer, a melyet a diadal­mas forradalom elsöpört, felelős á nemzet és történelem előtt a mai helyzetért és annak minden folyományáért. A Tanács hálás köszönetét fejezte ki Károlyi Mihály kor­mányának, a mely Magyarország népei részére az adott viszonyok között az elérhetőt biztosította. Tekintettel egyes visszaélésekre, szükségét látja a Nemzeti Tanács figyelmeztetni a visszaélések elkövetőit, hogy minden jogtalan cselekedetért büntető utón fogják őket felelősségre voiíni és minden okozott kárt meg kell téríteniük. Mindenkinek polgári kötelessége, a rendre, köz- biztonságra ügyelni és odahatni, hogy az erről megfeled­kezett egyének az erőszakoskodásoktól tartózkodjanak és az elkövetett kártételeket igyekezzenek jóvátenni, mielőtt a 'törvényes megtorlás bekövetkeznék. A Nemzeti Tanács napirendje során közélelmezési, birtokpolitikái, közbiztonsági, hadügyi, nemzetiségi és külpolitikai kérdéseket vitatott meg és a tárgyalásai során kialakult álláspontot kiküldöttei utján közli a népkormány minisztereivel. Hock János elnök jelentette, hogy Wilson elnök tá'viíatát a minisztertanács a legnagyobb örömmel fogadta s Károlyi Mihály miniszterelnök még a mai nap folyamán válaszol az elnök üzenetére. A délszláv nemzeti tanács azzal a kéréssel fordult a Magyar Nemzeti Tanácshoz, hogy a legfontosabb vasúti góczpontokon élelmiszerkészletüket összpontosítsák, mert csak igy lehet a bazaözönlő katonákat megnyugtatni és közöttük rendet teremteni. A táviratot, melyet a jugoszláv tanács megbízásá­ból pribicsevics és Pavelics Írtak alá, áttették a hadügyi és a közélelmezési minisztériumokhoz. Elnök bejelentette, hogy Csajé ghy Béla Alsódabas- ról 50.000 koronát ajánlott fel az önálló nemzeti bank felállításának czéljaira. Felkérte a Nemzeti Tanács a vidéki testyértanáeso- kat, hogy a közhatóságokat munkájukban a legmesszebb­menő módon támogassák, viszont a közhatóságok a vi­déki tanácsokkal egyetértésben járjanak cl. Az ülés délután két órakor ért véget. — A főiskolai hallgatók anyagi helyzetének ja vitása. Az uj kultuszkormány egyik legfőbb fel­adatának tekinti a súlyos anyagi viszonyok között élő egyetemi és főiskolai ifjúság szocziális bajainak megszüntetését. E végből Juhász-Nagy Sándor dr. államtitkár külön szocziális osztályt szervez a minisztérium egyetemi ügyosztálya kehijében. A. szocziális osztály szervezésével és vezetésével Gyökössy Endre dr.-t bízta meg. — A frontró! hazatérő katonák felségéivetésére. Özvegy Törley Józsefné. a kiváló jótékonyságáról leg­szélesebb körökben ismert úrnő, ki a közelmúltban százezer koronás alapítványt létesített a frontról hazatérő rokkant erdélyrészi katonák földhöz] uttatá-sa czéljából, ma egy újabb százezer koronás adományt juttatott a frontokról hazatérő katonák felsegélyezésére. Ezen összegből az ado­mányozó rendelkezéséhez képest 20.000 korona- kizáró­lag budafoki illetőségű katonák fclsegélyezésérc fordí­tandó. — Pécsben letartóztattak egy magyar grófot. Becsből jelentik lapunknak, hogy ott a belváros egyik szállójában letartóztattak tegnap egy Fes- tetic-h grófot, mert értéktelen képeket adott cl egy gyűjtőnek, a kit százezer koronával meg­károsított. Festetich gróffal egy időben letartóz­tatták Sátory régiségkereskedőt 'is. mind a kettőt beszállították az országos törvényszék fogházába. Fesfctiehet ma szabadlábra helyezték. — Házasság. Frank Márton, a Frank és Balassa ezég beltagja, eljegyezte Nádas Zsigmond'leányát, Böshét. — Nem szabad a német katonát leszerélnl. A hadügyminisztérium értesítette a rendőrsé­get, hogy a német katonákat, ha egyenként, társaságban vagy kisebb csoportokban men­nek, leszerelni nem szabad. A csapattestekre vonatkozó eljárást a hadügyminisztérium ké­sőbb fogja közölni. — R/! eddig játszik a mozi? A Magyar Mozgókép- : ? inháztulajdonosok Országos Szövetsége ma délelőtt 12 órakor Pécsi Gyula elnöklésével ütést tartott. Az elnök bejelentette, hogy a tagok nagyszámának kérése folytán memorandumot terjesztett a főkapitány elé, melyben azt kérte, hogy mive! a mai komoly időkben a publikum nagyrésze korán fekszik le és igy a ö—11-ig tartott elő­adásoknak nincs közönsége, engedtessék meg, hogy a mozik ne 5—11-ig, hanem 4—10-ig tartsák meg az elő­adásokat. A főkapitány ebbeli kérelmüknek tegnap ele­get tett. A megjelent tagok nagy-résre örömmel vette tudomásul az engedélyt, másrészük azonban — a kisebb­ség — kijelentette, hogy ők ezentul is ö órakor fogják kezdeni előadásaikat, mert a kasa délutáni étákban .sem , ^aitwn . pubjikmm^f.v -. — Oktatók nagygyűlése. A Nevelőmunkások budapesti kamarája a nevelőmunkások önrendel­kezési jogának megvalósítása érdekében november 11-én, hétfőn délután 5 órakor az uj városháza nagytermében (IV., Váczi-utcza) közgyűlést tart, melyre az összes nevelőmunkások (óvónők, taní­tók, szaktanárok, tanárok) megjelenését kéri a Nevelőmunkások Budapesti Szövetségének el­nöksége. — Tisztviselőmozgalom. A Bőripari Központ alkal­mazottainak sikeres bérmozgalma ma befejezést nyert. Az alkalmazottak, nősek, férjezettek és esaládfentarlók 2000 korona, nóUenek és hajadonok 1500 lcarona és minden család egy-egy gyermek utóm 500 korona egyszeri beszerzési segélyt kapott. Az alkalmazottak e sikeres mozgalmát a Nőtiszt­viselők Országos Egyesülete folytatta le. Szocziális érzékű támogatóra találtak az alkalmazottak mozgalmukban a központok uj kormánybiztosában, Vágó József kamarai titkárban. — Olcsóbb lesz a hús. A Közélelmezési ügy­osztály közli, hogy az országos közélelmezési hiva­tal rendelkezése folytán az úgynevezett hatósági (akczió) marhahús árát L hó 11-től kezdve leszál­lította. Hétfőtől kezdve a vesepecsenye ára kilo- grammonkint 15 K, az elsőrendű húsfélék ára 11 K, a másodrendű húsfélék ára pedig S K lesz. Az, hogy mely húsfélék tartoznak as első, vagy másodrendű minőségbe, az elárusító helyeken kifüggesztett zöldszinü hatósági árjegyzékben van felsorolva. Az olcsc^piarhahus a községi élelmiszer árusító üzem elárusító helyein és ugyanazon mészárosoknál lesz kapható, a hol az akczióhuat eddig is árusitotiák. — A vízvezetéki csapok elzárása. A vízvezeték igaz­gatósága úgy tapasztalja, hogy a|nagy átalakulás óta a háztulajdonosok éjjel tizenkét órakor nem zárják cl a vízvezetékek főcsapjait. Ennek hatása máris erősen jelent­kezik és vizhiánynyal fenyeget. A főváros tanácsa éppen ezért komolyan figyelmezteti a háztulajdonosokat a ren­delet szigorú betartására. — Ellopott repülőgép. November ötödikén megjelent a sárbogárdi állomásfőnöknél egy István Zoltán nevű polgári egyén és Bíró Gusztáv pilóta $ egy hamisított rendeletet mutattak fel, a mely szerint a Magyar Aeroszövetség részére le kell fogla,lniok a sárbogárdi állomáson föladott 010— 088. számú hadi repülőgépet. Az állomásfőnök ki­adta a gépet, a melyen a két szélhámos elrepült. Valószínűleg Horvátországba. A légi közlekedés kormánybiztosának kérésére figyelmezteti a Ma­gyar Aeroszövetség mindazokat, a kiknél hasonló rendelettel jelentkeznének, hogy az illetőket azon­nal adják a hatóság kezére, mert a szövetség sen­kinek sem adott ilyen meghatalmazást. — Halálozás. Griedkner Albert Máv. igazgatóhelyet­tes, az országos vegyészeti laboratórium fővogyésze, teg­nap, c. hó 7-én, elhalálozott. Temetése vasárnap délután 4.Ó4 órakor lesz a kerepesi-uti temető halottasházából. Falud! és márczezárai Marcsekényi Ottó vezérkari testületi alezredes c hó 6-án az olasz hareztéren hősi halált balt. Holttestét Bad Gasteinba, vitték és ideiglenesen ott helyezték nyugalomra. Váradig-Szakmary Arisztidné született gzeberénvi Ottilia élete 52. évében e bó 7-én Gyulán meghalt. — Halló ! hajló! Még nem jutott eszébe, hogy sok pénzt takaríthatna meg, ha házitelefonjainkat bevezetnél Ha meggondolja, hogy önnek és alkalmazottainak mennyi idővesztesége, hiába való ide-oda járkálása van, be fogja látni, hogy mindettől csak szabadalmazott házítelefon- jaink által kímélheti meg magát, csak ez által ellenőriz­heti kellőkép alkalmazottait, mert időveszteség nélkül adhatja meg utasításait. Van már másfajta háziteleíonja? Akkor miért boszankodik azzal ? Levélbeli vagy telefon felszólításra (szám : 10—49) azonnal elküldjük megbízot­tunkat, ki díjtalanul fog önnek szabadalmazott házi- telefonjainkról költségvetést csinálni. Számtaiairolisme- rő levelünk, valamint az, hogy az összes állami, városi pénzintézetek és iparvállalatok a mi házitelefonjainkat használják, igazolja legjobban annak páratlan jóságát és megbízhatóságát. Szabadalmazott h.izitolefonjainka- bérlet-rendszer alapján bocsátják t előfizetőink rendeli kezéséro. Minden telefonhozötven méter drótot vagyunk kötelesek ingyen szállítani, a telefon felszereléséről és azok karbantartásáról mi gondoskodunk, miáltal t. elő­fizetőinknek semminemű karbantartási költsége nincs. Vegye igénybe telefonszámunkat (10—49) vagy jegyezze blö azt, mert meg vagyunk győződve, hogy előbb-utóbb Igénybe fogja venni. Magyar magántelefon-részvény- társaság, VII., Károly király-ut 3. félemelet. Világosi Maity-ledicinal-Cognac orvosilag ajánlva SPANYOL NÁTHA ELLEN H lfSÍllfaf snsssi végleg kiirtja felelőséggel Potlák Sarolta kozmetikus Andrássy-ut 38. sz. I. em Ártalmatlan, fájdalomnélkiili kezelés. Rögtöni hatás. UViiraclei hajelt&volitószer szét-, küldése utasítással. (Óvakodjék utánzatoktól és veszé­lyes villanykczeléstől, mely állandó sebeket okoz.) Szépségápolás.ranezok. szeplok. pattanások, összes arcz- tisztátaianságok kezelése. A kúrákhoz sálikssaa* szerek SiéUiüldése. (Szemölcsök itáwfftes.*.) ’• >1*0, f i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék