Az Ujság, 1920. január (18. évfolyam, 1-27. szám)

1920-01-17 / 15. szám

\ ' . ...... ................. 8 AZ UifSAG Szombat, 1920 január 17. Apró Mrdetescw. rátnűen szó eüpert beünaíása l kor. vastagabb MWl t Kor. apróhirdetésével a ki­adóhivatalba : Rákóezi-ut 54., Olvasótermünkbe : Er- zsébet-körut 45. (Royal- szálloda), vajry valamelyik hirdetésiirodába, tőzsdébe, mart lekésik az óriási példányban megjelenő vasárnapi számunkról APRÓHIRDETÉSEKET Az • Újság részért elfogad a kiadó­hivatal (Rákóczi-ut ói.), a fiók- kiadőhivat al Erzsébet -körút 43. (Poyai-száll oda), minden hirdetési iroda és a nagyobb tőzsdék, továbbá a •Váll a] ho­zás ^kiadóhivatala Teréz-körút, 12 a >Szinházi Elet« kiadó­hivatalé, Erzsébet-körút *29. a ^Színház és Divat* könyves holtja Károly-kőrut 3. 6záru. ÚJPESTEN : Az »UJ pesti Napló* kiadóhivatala. Árpád- utcza 60. szám- Hóna hírlap- iroda, ív igét-tér 2. szám. VIDÉKRŐL legozélszeiübb 9,r, apróhirdetésre szánt össze­get postautalvány utján a kiadóhivatalhoz küldeni. A szöveg bőven elfér a posta- utalvány szelvényén. Lehet levélben is apróhirdetési szö­veget küldeni, de ebben az esetben a, hirdetés árát levél- bélyegben szíveskedjék a levél­hez mellékelve beküldeni. Cz.tn nek elóg ennyi, a postautalvá­nyon a levél borii ókán is: AZ UJáAü kiadóhivatala Buda­pest. LEVELEZÉS JELIGÉS LEVELEK érkez­tek a következő .jeligékre: *Disztingv(llt*, »Egyszcr én is megpróbálom*, »GyártulaJdo- nos*, >35000«, •Háziasszony*. •Bunyó tüzek*. »Jó bánás­mód«, » Jogszigorló*. »Jó ház jó helyen*, >Jól fizető vidéki*, •JÓSzivü*. >Kereskedö 35*, •Kényelem*, > Kifogástalan*, •Kisgazda*, >Korrekt*, >Law and mediciné*, »Lakásjogo- stílt*, >Légszebb remények*, •Léísure*. •Napsugár*, »Mi- nette*, >Nemes«, •Nein kezdő*, •Nem nékem*, *Nyugdliképes 100*. •Pénzember*, >Rendes, tiszta*, •Sürgős*, ^Szálloda*, •Szép jövő*, *Sürgős 22«, •Szórakozás*, •Szorgalom 27«, •Théba*, »Tiszta lélek*, •Tisz­taság*, *Tisztességcs ár«, •Jö­vő*, •Boldogság*, »Vidéki 35«, •Aeterna*, •Avenur*. ♦Bútor- iparos«, »Kbédlő-szőnyeg«, •Felsörnagyarország*, >Fiatal szőke 31*, •Kényelmes szoba*. •Könyvkötőnek*. »Margit 88«, •Ml lék jövedelem*, *Mindlia- lálig*. •Reális*. »Ki cserélne*, •Olcr'ó*. >Papir«, »Produktiv«, •Szakerő*, »Szakmabeli«, •Sze­rény fizetés néni akadály*, •Szerencsés*, ♦Pressans*. >Jte- xnény*. »Evi 12.000*. >Boldog otthon*, >FilatéHa 1000*. •Beszerzési csoport *, •Feltét­len megbízható*, »Havasi gyo­pár*, »L&kásés Jmtor*, »É1- toaebb*. •Uj esztendő*, >Amor omnia Vincit*, •Vasul*, •Ko­moly 33«, »Budai«, ►Boldog jövő*, •1,000.000*. »Kezdő«, •Hely mellékes*, »Berendezett Jakás*. »Igazi boldogság*. •Szilveszter*, »Boldog jövő*, •Komoly*, >Budai«. •ŐRMESTER. 39.. Aj Állatit nem fogadhatom el, mert a mai viszonyok közt nem me­gyek férjhez. 5705 HÁZASSÁG HÁZASSÁGOT előkelő kő- rökbeD diszkréten közvetít, Hegedüsné. Garay-utcza ki­lőnék. 068.1 FÖSÜIeWÖK~ férjhéziíio'- Béndók bírálómmal fordulja­nak Kasty Jenőhöz. Rákócsi- Bt 57/1). _ .5118 ’SAZASSlGS'öZVETXTESr flgyoen ajánljuk Faragó Jenő legrégibb irodáját. Népszin- ház-utezn. 16. Telefon. 5163 frraiStjLANDO ! Fordul- jón bizalommal Davidovies Ferenez intézetéhez, Erzsé­bet-kőrút 17. Előjegyezve urak. hölgyek szerény vagyon­tól több millióig. Kérje 203-as kimutatást adatokkal, árcz- kép^kkel. (Igényeit kérjük közölni.) ' 5118 GAZDAG leányt közvetít Nagy Jenő. Rákóczi-ut 57/b. Telefon. óllá IN TEL J.j i GÉNS, jó megj ele - nósü özvegy, 18 éves uriasz- szony teljen lakáBbcrendezés­sel, 50 ezer korona hozoinánv- nyal, fóribez mernie nyugdíjas vagy diplomás komoly úriem­berhez. Leveleket »Miflttigazd- asszouy* jeligére kérek a ki­adóba. .5 ,">52 ELŐKELŐ családból való idő­sebb izr. leány férjhez óhajt, menni. Levelek iKUfinő giizd- asszony* jeligére a kiadóba kéretnek. 5700 FIUK! Nem unatkoznak ? Eli igen. Magyar tisztek, vig*- kedélytiek, írjanak, ekír há­zasság ezé]iából is >Tavasz a télben* jeligére a kiadóba. 5 í 20 VIDÉKI földbirtokos bácsik, kik a magányt megunták! Feleségül menne egy komoly bácsihoz szőke, házias, telje­sen árva leány. Elegáns két­szobás lakásom van. Jelige : •Nemes lelkű* a kiadóba. 5664 HEN08ÜLÉS.. Leányomnak százezer koronája és kelen­gyéje van, keresek egy 26—30 éves intelligens izr. krret-ke- dőfc, a kit a a én 26 éve fenn­álló divatüzletembe mint tár­sat bevennék. Levelek »Ve- lenczc* jeligén I^eopold Cornél hirdetőjébe, Teréz-körút 3. , 5691 FOGLALKOZÁS * FÉRFIAK RÉSZÉRE NAGY vállalat épitőiparisko­lát végzett, lehetőleg építő­mesteri vizsgát tett szakerőt keres, kinek feladata volna épületek karbantartását, gond­noki teendőit és kisebb épí­tési munkákat végezni. Aján­latok *V. U.< jeligére a ki­adóba küldendők. 5665 FOGLALKOZÁS NŐK BÉSZfeRg SZOBALKANY úri családhoz nagy fizetéssel Azonnal belép- hetrÉátori-utcza 5.II.3.. 5690 1 NTÉLL1GÉN^ úrinő meg­felelő foglalkozást keres. Czipi Öikray hirdetőjében. 5695 NÉMET nyelvben jártas gép- és gvorsirónöt keresek. Aján­latok >P. Gy. 48.* Rákóczi-ut 50. dohánytőzsde. 5684 ELSŐRANGÚ FŐVÁROSI NAGYKERESKEDŐ - CZÉG KERES MAGYARUL, NÉ­METÜL BESZELŐ JOBB meg.telenesü, hőse­SZABB BIZONYÍTVÁNYOK KAL RENDELKEZŐ CSO- MAGOLÖKAT KISZOL­GÁLÓKAT E3 KISZOLGA- lönoket. ajánlatok BIZONYÍTVÁNY- MÁSOLA­TOKKAL felszerelve •állandó, .jeligére a KIADÓBA KÜLDENDŐK. 5702 ADÁS-VÉTEL HÁZHOZ Jövők viselt férfi- ruh áért, czipőért. Popper test­vérek, Szondy-u. 23. 5100 NÜTRIAVAL bél lelt bunda eladó. HofEmaim, Szűz-utcza 3. 5646 BRÍLLIÁNSOKAT, aranyat, ezüstöt teljes értékben veszek. Singor, Kgyetem-u. 11. 5001 KERTI bútorok, asztalok, luszterek eladók. Baross-utcza 124. házmester. 5670 XVL LAJÖS-korabeii fran- czia színes miniatűr rézmet­szetek eladók. József-utcza 23. I. 8. 5550 BRÍLLIÁNSOKAT aranyat, ezüstöt, használt ékszereket mindenkinél magasabb árban veszek. Seilcr, Aradi-utcza 16. 5106 HAMISFOGAKERTIegtöbbet fizet Bisler, VII., Rózsa-u. 39. emelet. Levelezőlapra jövök. 5464 BK1LLIANSOKAT, gyön­gyöket, használt ékszereket mindenkinél drágábban ve­szek. Hartenstein, Rákóczi- ut 9. 5057 BRILLIANSERT, platináért, arany és ezüstért bárkinél ma­gasabb árat fizetek. Spann, Wesselényi-utcza 6. 5011 PKRZöA-rmirná- és min­dennemű szőnyeget legmaga­sabb árban vesz Rudas és Hadi. Szlv-nbcza 28. 4880 áV'ÁJC^í ház megbízásából vásárolok brilliánst, gyöngyöt, aranyat, .platinát és ezüstöt horribilis áron. Singor éksze­rész. Rottenbiller-utcza 24. 5082 PERZSASZÖNYEGET, régi ségeket, műtárgyakat veszek legmagasabb áron. Steraberg, Dob-utcza 24. 5115 ARAN YAT, brtlli énsokat, ezüstöt, platinát, mindenféle ékszert legmagasabb áron vesz TAUB, ékszerész, Rákóczi-ut 90. 4918 KÖNYVEK diszkötésben el­adók. ÍN. kér. Bokréta-uleza 33.1. 2. Megtekinthető 2—4- g. 5625 VÉSZÉK varrógépet, fehér- , nemüt, ruhát, ágy tollat kf • magasabb áron. Baross-tér 15. :. 8. _ 17 12 HASÉN ALT börtkülőköt, uta­7, ókosaráka t, bőrkainápnikat r szik. Weil. Nép?zinliáz-u. 25, _ _ 5662 VA ÜASEFEGY VÉ'R*'l'u ppcv tizenhatos eladó. .Ugynök-ut- cza IC. III. 2. Telefon 57—92. 5666 KOKSZ! Y í® FA, biike t AZONNALI SZÁLLÍTÁSRA megronrU lhctő Faragó, Nép- szlnház-utczn 16. 5113 ÖLA Jf Élfi' i ÉN Y, remek­mű, művészi keretben eladó. Rökk Szilárd-utcza 23. II. 2. 5687 MEGVÉTELRE Weres<-t U6i személyes rózágvot és sez]ónt. Ajánlatokat •Rézágy* jeligére a kiadóba kérek. 5549 ÍRÓGÉPÉT veszckTTevélhl- vásra házhoz inegyek. Kovács Aladár, Murányi-utcza 36. I. 8. Keleti pályaudvar közelé­ben. 5495 ARANYAT, ezüstöt, brillián- sokat. gyöngyöket, régisége­ket, hagyatékokat, teljes ér­tékben veszek. Ékszerek Dá- lam olcsón kaphatók. Echmel- czer Benő ékszerész; Károly * király-ut 28. Központi város­ház. főkapu mellett. 4827 brillíanstT gYÖNO YÖT; ARANYAT, EZÜSTÖT. PLA­TINÁT, RÉGISÉGET rend­kívüli magas napiárban vásá­rol BERÉNYI ékszerész, And- rássy-ut 55. Telefon 71—74. ___________5111 BR ILLÍANSOKAT, aranyat, ezüstöt , platinát TELJES ÉR­TÉKBEN veszek. Fenyő, Vil­mos császár-ut 56. 5392 VA RirÓGÉP 15 KÉT bármily állapotban vcszíkfik. Ilit ásva jövünk: Bachrach, We.-selényi- utcza 56. Telefon hívószám': József^ 19—71. 5033 PERZSASZÖNYEGEK. per­zsa függöny, empir szalóngar- nitura eladó. István*ut 5. I. 14._______ 5700 ILVAÍIS FOGAKAT, EZÜST" ÉS ARANYTÖREDÉKET legmagasabb árban veszek, Wyschogrod, Tisza Kálmán- tér 13. Levelezőlapra jövök. 4^97 NE FELEJTSE EL, hogy brilliánőt. karátonkint 26.000 koronáig-, aranyat, platinát 30—300 koronáig veszek. Vágó ékszerész, Népszínház-utcza 7. Telefon József 42—29. 5103 B RILLfANS ékszert, aranyat ezüstöt bárkinél drágábban veszek. Schiller, Kecskéméti­utcza 11. ________5096 JÖ KaWaN lévő szép ame­rikai íróasztalt keresek meg­vételre. Ajánlatokat kérek •íróasztal* jeligére a kiadóba. 4902 “PJ2RZSASZÖNYEGEKÉT veszek legmagasabb árban- Brajull szőnyeg üzlet, József- körút 2S.Telöfon: József 53-42. 5686 ► OPALOGRAPH* a legtöké^ letcsebb és legolcsóbb sok­szorosítógép. Kérje bemuta­tását vételkötelezetteég nél­kül. Este. fotóipar, IV., Fe- rencziek-tere 2. Telefon: 122 —70. Ügynökök felvétetnek. 5377 INGATLAN MINDENFELE Ingatlant azonnali megvételre keresünk. Vállalkozás Teréz-körut 12. 1037 B EL VA KOSBAN bérli azat sürgős megvételre keresek. Schreyer. Murányi-utcza hu­szonkettő. _______ 5624 VARBAN családi házat meg­vételre keresek.Részletes aján- latot •Első kerület* jeligéi-c a kiadóba kérek. 5347 URAS ÁGI VILLÁT Andráesv- ut környékén keresek megvé­telre. Hajós, Telefon 106—86. 5704 KISEBB HAZAT Pest, beit*- rületén, átadható nagy ptn- czével keresek megvételre. Esetleg irodával vagy lakás­sal. Hajó3 építész, Gsrlóczy- utcza 7. Telefon 106—86. ______3707 ME GVEHETŐ házak, gyári ingatlanok Újpesten 60.000 koronával, Budapesten, Nép- ezipház-uteza mellett 300.000 koronával. Lovag - u toz ába n, fasorban, Vilmos csáf-zár-uton. Sorház-utczában, 2Jolt án-ut- czában, Irányi-utczabon, Te- réz-köruton, István-uton, Retten biller-utczában, Dob- utc-zában, Aradi-ntczábau, ö- utczában, Dessewíty-utczá­ban. Hajós-utczában. Rákó­czi-ut on, budai és környékbeli villák, házak. Agrária Rész­vénytársaság, Budapest, Er- zsébet-körut 2. 4710 BELVÁROSBAN’ bérház, mo­dern. 20 évig adómentes, 720.000 korona. Bővebbet VI., Andrál-f-y-ut 51. főpinczéraél. 12—2.-ig. _ 5663 KIS KUN>1ALASON ötszo­bás és egyéb mell ék helyisé­gekből álló. a város központ­jában fekvő urilakóház, mely­hez nagy kert és udvar telek é£ egy különálló egyazobas lakás is tartóílic, eladó. Di. Szabó' F üT6p ügy ved. Ki> kim - hajtipcM. 5706 ÍJ ÉRgAZAf“vcözek 4^%"16- ▼cdeífmre, mintegy félmillió korona készpén/fizetéssíd, le­hetőleg pesti oldalon. .Mánla- tolv ügyvédi irodába, IV. kér. Kaplony-utczil !). I. 6. Tel*'­íoh tÖ8/ ______________ 566S TE LEK. 48Ö0 négyszögöl, hét - szobás v.llával, Budapesttől hu«z pereznyire villamoson, gyönyörű fekvéssel, kertészet­nek, tehenészétnek igen alkál­in a?, tőke befe k te t ésn ek els ő» - rendű, kettőszáznegyvenezer koronáért eladó. Kánitzet De­zső ingatlanvállalata. Kálmán- utcza 10. I. Telefon 54—10. _______;__ 5631 VÁ CZI-UTON 1200 négyszög­öl telek, jókarban lévő kisebb épületekkel 800.000 körömi­ért eladó. nAKOSLIGETEN ipari üzemre berendezett villa­szerű ház 280.000 koronáévt eladó. BALATON legjobb üdülőtelepein gyönyörű nya­ra ók. &zezó% előtti jutányos árbon eladók. SÜRGŐSEN ke­reső nk rm g vétrlre k ül (öjdi megbizőink részére házakat, villákat, gyárépületeket és t<l- k.ktrt. VÁLLALKOZÁS. TE- RÉZ-KÖR UT 12. 4900 ÉRTESÍTEM nz érdeklődő- két, hogy régi vállalatomat újból megkezdtem. Bérházak, birtokok, vdiák. házit Ikek és egyéb ingűt Janók vételét, el­állását. bérletét vidéken is eszközlöm. Tele kparczellőzá- sokat bárhol elvállalalok. Jel­zálogkölcsönöket, hankszerü üzletekét legelőnyösebben le­bonyolítok. Birtokok, házak, villák, teikek eladási’® és vé­telre előjegyzésben. Kánitzer Dezső banküzlet, Kálmán-ut­cza 10. I. Telefon 54—10. 5637 ELADÓ HAZAK : Gizeilá- uton háromemeletes, adómen­tes, 5 szobás c-lfoglalható la­kással, Tieza-utcza háromeme­letes, Koszoru-utcza három- emeletes, Véczi-uton kéteme­letes, 1200 négyszögöl telik­kel, Örömvölgy-utcza négy- emeletes, Vérmező-uton négy- emeletes, adómentes bérpalo­ta, Ilka-utcza háromemeletes, Damjanich-utcza háromeme­letes modern, Akáczfa-ulcza háromemeletes adómentes, sarok, Szövetség-utcza két­emeletes, alkalmi Vétel, Sze- recsen-utcza h aromemeletes, Vlg-utcza földszintes, müliely- nek, Lipót-köruton .négyeme­letes, kedvézőefi eladók. VIL­LÁK : Thököly-utón. Déli­báb-ntezában, Svábhegyeb. H ti vök völgyben, Rózsad om - bon,' Siófokon. Balatonlellén. R ákosszent m i h ál y on. Rá kos - ligeten, Pest szén ti őrinczen, be- költözhetők. alkalmi áron el­adók. HAUPT. Rákóczi-nt 68. Telefon József 60—50. 5123 PÉNZ SÜRGŐS nagyköloflönök. vé­telárhátralékok egy nap alatt folyósít tatnak. Agrária Rész­vénytársaság. Budapest, Fa** zsébet-körút 2. 3689 ÖT .százalékos azonnali köl­csönök folyósithatók, vételái- háíralékok kifizethetők. Ag­rária Részvénytársaság, Bu­dapest, Erzsébet-körút 2. 4992 ÜZLET SZÁLLODA nagyforgal műhe­lyem biztos nagy jövedelem­mel, teljesen berendezve, al­kalmi áron eladó. HAÚPT, Rákóczi-ut 68. _________5123 VE NDÉGLŐ, jőforgalmu, la­kással 20.000 koronáért be­tegség miatt sürgősen eladó. Mátyás, Dohány-u. 92. 5685 FÉNYKÉP É? ZETI mütcF- met vennék. Forst. Rökk Szi- lárd-utcza 23. II. 2. 5688 ÜZLETEK eladását, vételét minden szakmából gyorsan, biztos sikerrel lebonyolít Ká- nitzer Dezső vállalaía, Buda­pest, Kálmán-utcza 10. I. Tel-fon 54—10. 5636 SAROKKÁVÉHÁZ, elsőran­gú, fényesen berendezve, ki­mutatható nagy forgalommal, olcsó bérszerződéssel kedvező­en eladó. HAUPT, Rákóczi- ut 68. Telefon : József 60—50. 5123 ÖSEMEGEOZLETEK Rákó- czi-uton, Andrássy-uton, Li­pótvárosban, fónyesen beren­dezve, kimutatható nagy for­galommal. jutányosán eladók HAUPT, n*ikóezl*ut 08. 5123 FUáZERÜZLET, fényesen berendezve, 30 éves üzlet, évi forgalma 2 V« millió korona, állandó jobb vevőkörrel, más vállalkozás miatt kedvezően e 1 ad ó. J-l A UPT, Rák ócz • - ut 6S^ ____________________3125 VE NDÉGLŐK Budapest min­den részében, beköltözhető la­kással, elsőrangú berendezés­sel. kimutatható nagy forga­lommal. állandó vendégekkel j minden árjain kaphatók. Rá- j kő ’zi-iit 68. HAUPT. 5123 { ÉJJELI ÜZLET, elsőrangú, i modern berendezéssel, kimu- j tatható vagyonszerzés, azon­nal beköltözhető háromszobás lakással, bútorral elutazás mi a U kedvezően eladó.HAUPT Rúkóczi-ut 68. Telefon József 60—50._________________5123 KÁ VÉM ÉRÉS lakással, bil- liárddal, tcjbiktositítósal. napi 1500 korona forgalommal, al­kalmi áron eladó. HAUPT, Rákóczi-ut 68. 5123 HÓLGYI’ODEÁSZÁT malii- kilrrel, fényesen berendezve, állandó jobb vendégekkel, ve­zetése szakértelmet, nem ieé- nyel, jutányosán eladó. H4- kix-zl-ut CS. HAUPT. 5I23 SAHOKMÍ^ZARBZEK eleő- rangni berendezéssel, najry for- Kttlommsl, szakembunek va- iryouszerzé.., berendezési ár­ban eladó. HAUPT, Kákóezí­ut_fi8. ________ *123 EL ADÓ KÁVEMKRiSEK'. Nyugatinál lakással, minden -eIfógadbitó árért. KELKTI- NEÍí nvugalnmbavonulás miatt. KÖÍíUTON más célra nagyon alkalmas. Újpesten, Angyalföldön, 10.000 koroná­tól f -ljebb. laKflsokkal. NEP- .SZINHAZ-UTCZANAL ital­mérési engedélylyel, ULJ.ÖI- UTNÁL kis lakással, nagyon sürgősen. SZÍNHÁZNÁL, hosszú háíbérszerződf-sel azonnal élfoglnlhaték. IN­GATLAN ÜZLETEBTEKK- SITO RÉSZVÉNYTÁRSA­SÁGNÁL, TERÉZ KORÚT 3. Telefon 61—97. Fiók : Nép- azinház-utoza. 18. *698 ELADÓ-VENDÉGLŐK : KRISZTIN A-ÜTNAL étte- iiemmel, napi nyolezezer ko­rona forgalommal. ÁTLÖS- UTOJV 5000 korona napi for­galommal nagy lakással. SÖR­GYÁR 70.000 koronával hoz­zájárul. SÖNTÉSSEL, nagy lakással KELETI PÁLYA­UDVAR közvetkD közelében. ANDRÁSSY-UTON három­szobás lakással, HUNGÁRIA- UTÓN :s terem klubhelyiség­gel. óriási forgalommal. VI­DÉKI VAROSBAN SZÁL­LODA ES KAVEHÁZZAL. VACZI-UTON nagy kerthe- lylséggel, üzemben lévő gyá­raknál, fenti üzletek olcsó utólagos szerény díjazással azopnal kaphatók. Keresünk VETELRE vidéki városok­ban VENDÉGLŐKET. SZÁL­LODÁKAT fis KAVEHÁ- ZAKAT. INGATLAN UZ- LETERTEKESITO RÉSZ­VÉNYTÁRSASÁG. TEKEZ- KÖRUT S. Telefon 64—97. Fiók : Népsztnház-utcza 18. 5692 TÁRS TÁRSULOK remek pincze- helyisógemmel és finausziro- zok is bál-milyen czikk gyár­tásához. Weissburg, Garav­t/r 10. _________________5682 TÁRSAT keresek Budapes­ten 20 éve létező, bevezetett, nagy jövedelmet biztosi tó szo­lid vállalatomhoz, tökehozzá-' járulással. *Munk»társ« jel­igére a kiadóba. 5635 SZOBA, ELLÁTÁS FIATALEMBER, magán hiva­talnok, szobát keres. Tűzifát adok. Vála-szt ^Szerény igé­nyű* jeligére a kiadóba. 5700 MíTOROZOTT szoba, eset leg különbej ár a tu, sürgősen keyes- tetik a Thököly-ut környékén. •Sürgős 100* jelige a kiadóba. __' 5700 SZ OBA konyhai) aszn álét tol kerestetik. Kenyérgyári alkal­mazott. Kenyérellátás adatik. Heller testvérek, Rottenbiller- utcza 3. 5701 EBÉD ÉRT, vaesordér t~fiat a! leány angol és német- órákat adná. •ANGOL* alatt. ki­adóhivat a lba. 5710 BÚTOR VESZEK, eladok mindenféle bútorokat, szőnyegeket. Lu­kács. bútorüzlet, Dembinszky­utcza 34.____________5119 VESZEK, modern régi búto­rokat, szőnyeget. Ancael, Pé- terffy Sándor-ntcza 47. 5100 VESZEK használt bútorokat. Hiváara jövök. Telefon József 103—03. Hernád-utcza 35. Kardos. 5522 MÜASZTALOSTOL beraktá- rozott halók, ebédlők, kony* hák kiárusítása. Kirély-utcza 82. Bejárat Osengery-u. 4875 SAJÁT gyártmányú bútorok •készítői árban. Rákóczi-ut 74. Bfifo 4881 ' HTÖ i vT bőv­butorjevitári Kendi, Semmel- wcis-utcza 7. Telefon 15,—58. . ■ _____ __ 5476 GYÖNYÖRŰ ebédlő, s/.aloji- garnitura. ez-mbiáiem, konA- hakredeD ez ele dó. Aggtelek i - utcza 4. 1. 3. 5690 RUHA2KODAS__ VESZEK legmagasabb áront használt férfi ruhát.. Braun Elemér. Károly-korút 13. Te­lefon : .JózsefJI 15—20. 510 L VÉSZEK Használt íórfiruhíit Icpmagasabti árban Berger. Károly-körut 5. Telefon József 115—57. _ 5049 VESZEK használt férfim hát. Wertlieimer, Gróf Zichy Jenő- utcza 23. Telefon : 1Í9—67 _______________________548 7 VE SZEK használt férfira hát. Sarkod!, T. réz-kör ni 27. IFI. 28^1)310 Telein 24-82. 5112 HASZNÁLT FÉRFiROHAT veszek. Hívásra jövök. Klein, Király-utcza 10. 5655 Jj A KA SÁR A jövök venni használt férfiruhát, fehérne­műt. Rökk Szilám-utc :a 22. Friédner, -ió'/ecf 62*—18. 5039 FÍNOM férfi-téli kabát biber- ga 11 érrel eladó. IX.; Remete­utj-za 24. 1. 2. 5649 BELÉPŐK, menyasszony; cs estélyi ruhák kölcsönbe kap­hatók Almáksy-utcza 4. föld- Hzint 2. 5092 TELJES ruhára vajó chun- tilly-csipke eladó. Almássy- tér 3. Obálné. Este 6—8 kö­zött. 569® 1’RAKKÖLTONY használat­lan, magas termetre eladó. Szentkirályi-utcza 13. Ba­logh éknál. ___ 5671 VA LÓDI szőrme női kabát eladó. Ügynök-utcza 16. I1T. 2. Telefon 57—92. 5667 ISKOLA-OKTATAS DR. WALTER - SZEMINÁ­RIUM, Rákóczi-ut 51. Gyors és sikeres előkészítős közép, iskolai Macán vizsgákra, 5055 LEGBIZTOSABB olcsó vfzs- gaelőkészités fővárosi tanár- uál. Kertósz-utcza 18. III. ____________4909 FR ANCZÍ A kurzus hétfőn kezdődik, ltot kel, Damjanich- utcza 32. Próbaóra díjtalan. 5694 BEirLlTZ-tanfolyam hölgyek számára : német, fraoczia, an­gol. Beiratás délután. Hársfa- utcza 27. I. 14. 5798 énekórákat-vennék ta­nártól vagy akadémiai növen­déktől. Levelek t ármegjelö­léssel .Akadcmir-i« jeligére ké­rek a kiadóba, 4703 LAKÁSÉRT fiatal leány an­gol és Dómot firáknt. adna. • ANGOL, alatt a kiadóhiva­talba. 5709 HANGSZER ZONGORA jókarban levő, keveset használt, eladó. III. Lajos-utcza 113. 57§(> IGEN előkelő állású mérnek;, keres kölcsönkéjipen zongo­rát, a melyért kölcsön dijat* fizet, a kölcsönadót maximál lis árdn szénhez juttatja, rset- leg pénzkölcsön ben is része­síti. Ajánlatot >Zongora« jel­igére Blockueih.cz, Semmel- wei3-utc2a. 5703 AUTOMOBIL TEHERAUTÓK és autó­buszok minden kivitelben éa nagyságban kaphatók. Róka, Csanády-utcza 3. Telefon: 46—01. 5078 A UTÓ* felszerelési t árgyak, autovox, sakál, kilomctermn- tatók, emeltyűk, szélvédő, szersz ámok eladók. Baross- utcza 124. házmester. 5669 KOZMETIKA MASSZIROZÖNÖ fogad egész nap. Betegeken gyógymasz- százst végez. V., Nagykorona- utcza 6. II. 16. 5495 HÍvTagAN NYOMpib" GLÓBUSZ nyomozó vállalat Igazgató : Kornva János hir- nevcS detektív. Megfigyel, in­formál, nyomoz helyben, vi­déken- VII., Erzsébet-körút 15. Telefon : József 19—68. 5087 KÜLÖNFÉLE BÉL YEGGYÜJTEMÉ NYÉ­KÉT és egyes bélyegeket leg­jobb áron vesz »Itégi bélyeg­gyűjtő* Cziine a kiadóhiva­talban. _ __ __ 3780 TŰ ZIFA (kemény, aprított), koksz, brikett megrendelhető Faragó, Népszínház-utcza 16. 5113 M lljság-ban megjelenő apró mrddeseh után 0®ors és Mzlos ai eredméns. Tfyauaafat* az. Htftenavum irodaímf rfs nyomdát wí9*»4nyt4maul9t ft9rforgógép gin Budapest, VJ1.$ Rdkóczi-ut 54. szám í |; - U r,/ ■ k

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék