Az Ujság, 1920. január (18. évfolyam, 1-27. szám)

1920-01-17 / 15. szám

&& ÚJSÁG 5 Szombat, 1920 január 17. — A német kommunista pues. Berlinből jelentik: A mai nap folyamán nemcsak Berlin­ben, hanem az egész birodalomban kétség­telenül megfordult a munkásság hangulata, a mi a legnagyobb optimistákat is nagyon meg­lepi. Szerdán még remélhették a fügetlen szo- cziálisták, hogy eredményesen hirdethetik ki egész Németországban az általános sztrájkot és ma már a vasutasok sztrájkja is mulóban van, a berlini villamos vasút munkásai pedig ma njból megkezdték a munkát Pesti album. A pénztől most szabadulni kell, mert a pénz most semmi! Ezt mondják, kiabálják, harsogják, üvöltik a pénzszak értők és ha helyesén mondják és üvöltik és ha a logika még mindig érvényben van, akkor mi, a kik soha se spekuláltunk, nagy­szerű spekulánsoknak bizonyultunk. Mert mi olyan szabadok vagyunk a pénztől, mint a madár, a kinek egy fillér sincs a zsebében, sőt zsebe sincs neki. Semmink pedig annyi van, hogy Roth- schildnak is adhatunk kölcsön belőle. De csodála­tosképpen a vendéglős, ma, a mikor a pénz az semmi és a pénztől szabadulni kell, még egy főze­léket feltéttel se ad semmennyi semmiért és a helyett, hogy szabadulni akarna attól a pénztől, a mibe neki került, ötször annyit követel érte. És ugyanezt teszi a boltos, a paraszt, a szabó, a suszter, a kalapos is. Mind azt követel tőlem, a mitől állítólag szabadulni akar mindenki: pénzt, pénzt és mindig csak pénzt. Egy ebédért annyi pénzt, a mennyit valamikor az erős zsebü papa a gyönge fejű diákfiáért a tanár urnái fizetett egy hónapra teljes ellátásért. Ha száz koronáért adnak , is egy svájczi frankot, én úgy tapasztalom, hogy a pénz sohase volt értékesebb, mert sohase volt szükségesebb és sohase kellett olyan rengeteg be­lőle, mint mostan, holott én se reggelire, se ebédre, se vacsorára nem eszem svájczi frankot. Se svájczi tojást, se svájczi húst, se svájczi mákosmetéltet. Én úgy tapasztalom, hogy a kereslet óriási a pénz­ben és nem a kínálat, mert háromszor annyit szed­nek el tőlem, mint a mennyivel a »kinálat« meg­ostromol. Itt tehát valami rébusznak kell lennie, a melynek a megfejtéséhez azok értenek jobban, a kik, mialatt két szem szacharinnal isszák a teáju­kat a kávéház’oan, három vaggon koczkaczukrot adnak el mellette. " (az.) — Anglia diploinácziai ügyvivője Berlin* ben. Berlinből táviratozzak : Lord Kilmarnock, a nemet birodalomba kinevezett uj angol dip- lomácziai ügyvivő, ma nyújtotta át megbízó levelet a birodalmi külügyminiszternek. — Szülői értekezlet. A X. kerületi tisztvjselőtelepi főgimnázium igazgatósága ezúton kéri az intézetbe járó növendékek szüleit és az intézet tanári karát, hogy f. hó 17-én, szombaton, délután 4 órakor tartandó értekez­leten, melyén az intézet fűtőanyaggal való ellátása lesz a megbeszélés tárgya, megjelenni szíveskedjenek. — Sigray gróf nem Rulfot, hanem a rend­szert vádolja. Sigray Antal gróf a nyugatma­gyarországi csereüzletekkel és Rulf vezérigaz­gató szerepével kapcsolatban a következő nyi­latkozatot tette : Tartozom az igazságnak azzal, hogy nyil­vánosságra hozzam a belügyminiszter úrhoz intézett táviratomat, a mely a következőkép­pen hangzik : A Távirati Iroda értesülésének reám vo­natkozó _ része, nem fedi a valóságot és csakis félreértésen alapulhat. Én ugyanis nagyméltó­ságod előtt és mások előtt is ismételtem liulí- nak azon nyilatkozatát, hogy az esetben, ha a. kormánybiztosság a tervbevett csereüzleteknél a haszonból részesedni kivári és politikai czé- lokra pénzösszegekhez akarna jutni, úgy ezt a minisztériumnál szokásos alapon kell kérész- tülvinni. Mire én azt válaszoltam, hogy a kor­mánybiztosságnak pénzre szüksége nincsen, de hogy egyedüli érdeke csakis az, hogy a fo­gyasztó közönség minél gyorsabban és minél olcsóbban jusson a közszükségleti czikkekhez. Ennélfogva én nem Rulfot. de az általa felem­lített rendszert vádoltam. Sigray Antal grófnak a miniszterelnökhöz intézett táviratához a Magyar Távirati Iroda megjegyzi, hogy a Sigray gróf által kifogásolt értesítést illetékes helyről kapta. A Magyar Távirati Iroda közli a födmive- lósügyi minisztérium múlt évi deczember 16-án Sigray Antal grófhoz intézett távirati rende­letét, a melylyel a kompenzácziós üzletet meg­engedi. E távirati rendelet végrehajtása és a vonatkozó kompenzácziós megállapodás létesí­tése ás mindkétoldali lebonyolítása, a félhiva­talos közlemény szerint, a kormánybiztosságra volt bízva és arra sem a földmivelésügyi mi­nisztérium, sem pedig annak ügyosztályai sem­minemű befolyást nem gyakoroltak. A mi Sigray grófnak a földmivelésügyi miniszté­rium tisztikarára vonatkozó burkolt gyanúsí­tását illeti, a földmivelésügyi minisztérium módot fog nyújtani arra, hogy ezen állításait konkrét adatokkal támogathassa. — Halálozás. Gyulafalvi Bulyovszky Aladár nyug. min tanácsos e hó 15-én 68 éves korában meghalt. Az elhunyt Bulyovszky Lillának, a híres színésznőnek fia volt. — Tisza István meggyilkolása. Margalits Ede dr. vizsgálóbíró több mint egy hete foly­tatja a Tisza-féle gyilkosság ügyében a kihall­gatásokat. Először az ügyben letartóztatott 17 vádlottat hallgatja ki a vizsgálóbíró és csak azután folytatja az ügy további vizsgálatát. A bizonyítás eddigi adatai szerint a letartózta­tott terheltek között többen vannak olyanok, a kiknek tulajdonképpen semmi vagy egészen jelentéktelen szerepük volt a bűncselekmény elkövetésében. A terheltek kihallgatása után előreláthatóan a vizsgálóbíró néhány terhel­tet szabadlábra fog helyezni. Ez azonban nem jelenti majd azt. hogy az illetők csakugyan szabadulnak, mert egyik-másik ellen más ügy­ben is folyik a büntető eljárás és abban to­vábbra is fogságban maradnak. A Tisza-ügy egyik fővádiottja, Hüttner főhadnagy, rendkí­vül terjedelmes vallomást tett a vizsgálóbíró előtt és az ő kihallgatása három napig tartott. A mai napon Magyar Lajos újságírót vezet­tette maga elé a vizsgálóbíró és őt hallgatta ki az ügyben. A terheltek kihallgatása a jövő hót közepén ér véget. — A népbiztosok kéíszázhuszmilliős sikkasztása. A rendőrség ma délelőtt letartóztatta dr. Zalai Béláné szül. Máté Olgát, egy Ismert belvárosi fényképész-műterem tulajdonosnőjét, a ki ellen az a vád, hogy a népbiztosok által elsikkasztott kétszázhuszmillióból huszonötezer frankot ő ti kapott. A lakásán tartott házkutatás alkal­mával százhúsz, darab öt frankost találtak. Zalainé be­ismerte a rendőrségen, hogy Mannheim Gusztávtól tény­leg kapott huszonöt ezer frankot, de ezt a pénzt vissza­adta neki. A rendőrség Zaiainét átadta az államügyész­ségnek. — Ausztriában ötven korona lesz a ezukor kilogrammja. Bécsből jelenti a M. T. 1.: A nem­zetgyűlés költségvetési bizottságában Löwen- feld-Russ államtitkár közölte, hogy a prágai tárgyalások eredményeképp Ausztria egyelőre fix tételben 200.000 mótermázsa ezukrot vásá­rolhatott 13 cseh koronás egységárban és ígéretet kapott további 60.000 métermázsára. A ezukor ára Ausztriában körülbelül ötven ko­rona lesz kilogrammonkint. — Beterjesztették az osztrák vagyondézsma- javasla'ot, Bécsből jelentik: A nemzetgyűlés mai ülésén Reisch államtitkár előterjesztette a vagyendézsmára vonatkozó törvényjavaslatot. — Szatinárban és Máramarosban éheznek, Alsó-Fehérben éhenhainak az emberek. Buka­restből jelenti a Budapesti Tudósitó távirata: Szatmár és Máramaros lakosága kérvényt nyújtott be a román kamarához, melyben sú­lyos élelmiszerhiány miatt emel panaszt. A ha­tóságok a helyzetet oly nehéznek tartják, hogy nem garantálják a közrendet, ha sürgős segít­séggel nem lép közbe a kormány. A Renastería Romana azt mondja, hogy a kamara ezt a kér­vényt is az irattárba fogja helyezni, pedig köz­tudomású dolog Bukarestben, hogy Alsó-Fehér- megye egyes helyein az emberek valósággal éhenhainak Aradon elég élelem van, de a ro­mán főhadiszállás kiadta a rendeletet, hogy az élelmiszerrel megrakott vagyonokat, melyek az erdélyi megyék lakoságának voltak szánva, kapcsolják le a vonatokról. — Negyvennégy árdrágító vendéglős. Az Országos Központi Árvizsgáló B:::ptteág 44 vendéglős ős étterem tulajdonosa ellen indított árdrágító kihágási eljárást, mert. étlapjaikon vagy egyáltalán nem szelepeit-főzelék feltéttel és ha kiszolgáltattak is ilyen ételt, akkor drágáb­ban számították, mint a hogyan azt megállapították. — Kun Béla „titkára". Yizy deíektivfel­(fgyelő csoportja elfogta a napokban Bór József szerszámkészítőt, a ki a Ganz-Danubius- gyár alkalmazottja volt. Bór a proletárdikta­túra alatt Kun Béla személyi titkára volt. A főkapitányságon Szlovák dr. rendőrfogalmazó megállapította, hogy Bór és társai behatoltak a budai Majláth gróf-féle palotába, a melyet arra használtak fel, hogy ott fegyvereket gyűjt­senek. 1918 deczemberében Kun Bélával és több társával arra szövetkezett, hogy ha Károlyi Mi­hály nem adja át simán a hatalmat és Kun Bélát a gyüjtőfogházból nem engedi ki. Ká­rolyi Mihályt megölik és a nemzeti tanácsot felrobbantják, A fegyvereket arra is tartogat­ták, hogy ha a rendőrlegénység, mely ugyan csatlakozott a nemzet tanácshoz, ellenforra­dalmi viselkedést tanúsítana, lefegyverezzék és kíméletlenül legyilkolják őket. Bór Józsefet erős csendöri'edezettel ma átkisérték az állam- ügyészség fogházába. — Ausztriában újra megállnak a vonatok. Bécsből jelentik: A szén válság miatt az osztrák államvasuton január 19-étől bezáróan 25-éig az egész személy- és podgyászforgalom ugyanazok­kal a feltételekkel, mint az elmúlt év karácsony hetében, szünetelni fog. — Az állatkerti bölény támadása. Az Állatkertiben az egyik bölény megvadult és az ápoló őrét meg-ámadta, földre sújtotta és megtaposta, Borgáta István állatőr koponyaalapi törést szenvedett és a mentők a Rókusba szállították. Álapota súlyos. i ELITE-MOZGÓ Lipót-körut 16. (A Vígszínház mellett.) Bajor Gizi. és Petheő Attila felléptével: A CSEMPÉSZKIRÁLY Dráma 4 felvonásban. príma,kemény,apri- Rtf IC B H tott úgyszintén maximális áron vaggononként vagy k á z b o z, pinezébe szállítva, iroda: Rfckóczt-ut 67/b, szám. Telefon: József 52—73. 16844 5 )}\ (SAFr^EPOhlT; BS" “f j>i |1pSÍR u-u YtT / — Halálra ítélték Arco grófot. Münchenből táviratozzák: Areo Walley grófot halálra ítél­ték. Polgári jogaitól nem fosztották meg, Areo-Vally gróf hadnagy, egy régi ba­jor arisztokrata-család tagja ölte meg Eisner Kurt bajor radikális-szocziálista miniszterelnököt múlt év február havában, a bajor népköztársaság idejében. Ugyanakkor se­besült meg halálosan merénylő kezétől Auer belügyminiszter is. — Helyreigazítás. Tegnap egy razzia-hir keretében azt jelentettük, hogy Neuwald Samut és Schönfeld Aladárt, az Aranymüvesmester-Egyesület vezetőit előállították a főkapitányságra. Ez a hir téves informáczión alapult. Neuwáldot és Schönfeldet nem állították elő, ellenkezőleg ők voltak azok, a kik Diamant Józsefet, a ki arany ny al üzérkedett, a rendőrség kezére juttatták. SZIKRÁZ. ZEKE. * Reiner Frigyes Budapesten. Remer Frigyes, a drezdai operaház kitűnő karmestere, egynapi tartózkodásra! hazajött Budapestre s ma délelőtt végignézte Nádor Mihály és Mohácsi Jenő holnap bemutatásra kerülő dalművének a főpróbáját is. Mint értesülünk, Operánk igazgatósága több estére terjedő vendég-dirigálásra óhajtja megnyerni Rei- nert. A tárgyalásokat azonban csak Írásban foly­tathatják, mivel Reinernek ma este már vissza kellett utaznia Drezdába. * Főpróba az Operabálban. Operabázunk­ban ma délelőtt tartották meg Nádor Mihály és Mohácsi Jenő Donna Anna czimü _ egy fel- vonásos dalművének a főpróbáját. Az újdonság három szerepét M. Medek Anna, Gábor József és Palló Imre éneklik. * Gombaszögi Frida asszony első fellépte a Vig- szinházban Ruttkay György Tóth Etelka czimü uj darabjában ismét halasztást szenvedett. A be­mutatóelőadás napja még nem végleges, tekintet­tel a Szerelem vására nagy sikerére, legjobb eset­ben e hó utolsó napján, de még valószínűbb, hogy csak február 7-én lesz. Gombaszögi Frida asszony egyébként egészen jól van és naponta résztvesz a próbákon. * A Vígszínházban holnap, szombaton, a VTengerkákat ismétlik Góthnéval és Góthal a két vezetőszol épben. Vasárnap este a Szerelem vására, délután A legszebb kaland kerül színre. A jövő héten A zsábát kedden és pénteken adják, szerdán az Ördög kerül színre. A jegye­ket már árusítják. * Szigligeti „Rózsája" vasárnap délután ke­rül színre a Belvárosi Színházban mérsékelt helyárakkal, Simonyi Máriával, Harsányival és Petheővel a főszerepekben. * Budapesti Színház. Gjermekelőadásul vasárnap délután Jancsi és Juliska, vagy a. Vasomi boszorkány látványos tündérrege kerül színre. Este 6 órakor jótékony- czélit előadásul a rendőralap javára Trilby van műsoron. Jegyek a pénztárnál és az Éber Antal-pártircdában (István-ut 10.) előre válthatók. * A régi szeretet és lelkesség ébredt fel irodalom­kedvelő színházi közönségünkben a Madách-Színház irodalmi matinéi iránt. A vasárnap délelőtti Kosztolányi— Strindberg matiné is a legnagyobb siker jegyében fog le­folyni. Jegyek a szinház pén. táyánál kaphatók. * A Revü-Szinház díszelőadása. A vasárnapi rendőr­nap alkalmából a Revü-Szinház díszelőadást rendez. Az óriási sikert aratott Pünkösdi rózsa előadása után, melyben Péehy Erzsi és Gaietta Ferenc-z játszanak, az Operaház legkiválóbb művészei lépnek föl, névszerint Mfdek Anna, Haselbeck Olga, Nirscby Emilia, Székely, hidy Ferencz dr., Szemere Árpád, Dalnoky Viktor dr., Venozell; Béla és Náda&y Fsrenoz. A zongorakiséretet Fieischer Antal, az Opera karmestere látja el. * Ma, szombaton a Tériké, Földes Imre bájos vidéki története kerül szinre a Belváicsi Színházban 103-szor, Mészáros Gizával, Rosvai Rózsival és Harsányival a fő­szerepekben. * A Mozgókép-Otthon tegnapi bemutatóján rend­kívüli sikert aratott a páratlanul érdekes Harry Fie|. film, A fekete zsoké, melynek minden egyes jelenetét t \ t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék