Az Ujság, 1920. január (18. évfolyam, 1-27. szám)

1920-01-17 / 15. szám

\ Szombat, 1920 január 17* AZ ÚJSÁG 7 KÖZGAZDASÁG. Az ára- és értéktőzsde. Budapest, január 16. Az értéktőzsde mai üziet- menrte némileg ingadozó volt, mert a rendezésre való tekintettel nyereség)eaüzá'ások történtek. Általában véve az alapirányzat, szilárd maradt s ma is igen jelentékeny áremelkedések fordultak elő. Kulisszban lő cg Ági árbank s továbbá Leszámítoló, vralamint Magyar hitel iránt nyilvánult érdck'ődts, mig a többi bankélték alig változott. A szénértékek közül küönösen Sa'gó emelkedett, mig a közlekedési papírok általában csökkentek. Lényegesebben hanyatlott a Rima-részvény is. A korlátpiaczon jóval mozgalmasabb volt az üzlet és az árfolyamok néhány értéknél több száz koronával is emelkedtek^ így a Szla­vónia 500, L'chtig 140, Fatermelő 250 koronával zárul­tak magasabban. Egyéb ipari papírok közül Polgári sör 600, Féltén és Danicza 200, Flóra 250 és Goldbeiger 100 K-val emelkedtek. Ezekkel szemben gyengült Baróti, Izzó és Franklin. Meglehetős feltűnést keltett a Nemzeti fa újabb 100 koronás csökkenése, a mi kétségtelenül mutatja, hogy e részvényt indokolatlanul magas árakon kezdték jegyeztetni. Király-malom 600—620, Pannonai 1650— 1700, Fővárosi sör 2225 volt. — A valntapiaczon a márka 432—17—19 és a doilir 191—85—89-ig gyengült, mig a rubel 238—52—48, lei 4.45—41—41, frank 1480—85, svájezi frank 31.50—75, dinár 6,75—85, szokol 252—82—62, líra 13.50—75, Napóleon 625—30, szitárdt maradt. Postapéiíz 4%, a tízezresek váltása 310—280 korona volt. A megállapított árfolyamok a következők: L r Ang'o 870—50, Első iperbank 640—60, Osztrák hitel 905—185, Magyar hitel 1400—15—50, Jelzálog 650— 60—50, Leszámítoló 870—45—900, Agrár 1290— 95, Magyar bank 965—50, Hazai bank 840—20—35, Kereskedelmi 5530—70, Forgalmi 705—680, Ingatlan 1150—55, Fabank 2490—68, Kér. hitel 485—65, M. -cur 450—70, Bosnyák agrár 740—10, Hermes 450-—70, Pesti hazai 17.900—18.100, Belvárosi 670—82, Fővári 2100, Általános 1080—120, Központi 1775—825, lipótvárosi 340—50, Om. bank 725—40, Földbirtok 965—‘ , Nem­zeti takp. 825—40, Pannónia 5050—5150, ÁR. bizt. 18.500, Jégbizt. 680—30, Borsod-miskolczi 2300— 275, Gizella, 1280—430, Concordia 1090—120, Első budapesti 2600, Hungária 1400—75, V.któria 2550—600, Kőbányai gőz. 1250—-75, Bcocsini 2900—3100, S.entiőrinc " í 20— 1000, Czement 900—50, Drasche 1875—990. U'aki 1350—400, István 780—825, Urikány 3300—360 Belga kötés nélkül 1050, Szászvári 3060—125, Általános kőszén 6700—800, Kohó 4950—4900, Magnezit 5200—75, Aczél 1050—100, Keramit 1450—540, Salgó 44-ó—80, Fegyver 1100—1050— 460, Ganz 6500— 400, Lám 850— 900, lépték 500—95, Rima 3020—2920, Schlick 76’'—800, Kób'urg 2300—2200, Oáky 1140—210, Kaszab*9 0—60, Aíjienueum 1850—90—30—950, F'ankHn 280c—950, Gióoz vili. 2000—2050—1950, Adria 9700 -800, Athmtica 4900—800, Levanie 4950—5000, Közúti vasút 1240—190 —220, Városi 635—1040, Déli 805—705—94, Búr 600— 530, ÁHamvasut 3800—950, Vasmegyei vili. 680—-700, Miskolczi vili. 850—70, Tröszt 760—800, Osztrák gáz 3500—650, Baróti 1320—480, Bárdi autó 850—900, Cinnoin 1600—50. Goidberger 1340—410, Guttmann 2»20—60, Karton 930, Király sör 2500—670, Őstermelő 810—70, Repülő 590—620, Maiosi 1350—400, Városfeji. 1290—300, Nemzeti 1520, Szlavónia 2580—3100, Stum- mer 3850—900, Brassói 1800—750, Daníea 3550—700, Izzó 2400—50, Textil 1100—60, Papír 1210—625, Spó- dium 1385—40—90, Flóra 3100—200, Oiaj 1850—930, Hazai fa 4t00—450, Klotüd 1650—20, Czukor 8400—700, Auer 2000—55, Ruggyanta 2770—800, Vasúti forg. 1360—470, Polgári sör 5500—725, Fém- és lámpa 1650— 90, Telefon 1050—750. Feden kötés nélkül 3200, Nasiczi tannin 9800—900, Phöbus 495—525—500, Neuschloss— L'chtig 1850—900, Országos fa 1770—20, Schwarczer 830, Hungária műtrágya 1800—900. A Nemzeti Takarékpénztár és Bank Részvénytársaság igazgatósága elhatározta; hogy az intézet .••őkéjét a f. hó 25-én tartandó rendkívüli közgyűlésen 20 millióról 30 millió koronára felemelteti. A pozsonyi tőzsde ügyében értekezletet tartottak Pozsonyban az érdekeltség bevoná­sával. Megállapodás történt arra, hogy a tőzs­dét február 1-én megnyissák. A kormány nem engedélyez majd határidős ügyleteket. A délivasuti részvények ármozgalmával kapcsolatban tegnap az a hir terjedt el a bécsi tőzsdén, hogy a párisi tárgyalásokon nehézsé­gek merültek fel. Illetékes helyről közük, hogy az akadályokról nem tudnak semmit, annál ke­vésbé, mert a tárgyalásokat még alig kezdték meg. Jugoszláv korona nem vihető ki. Belgrádi híradás szerint a pénzügyminiszter' elkobzás terhe alatt megtiltotta a lebélyegzett koriná­nak külföldre való kivitelét. A budapest- pozsonyi személyhajójiratok megszün­tetése. A Magyar Folyam- és Tengerhajózási r.-t. a buda- pcst—pozsonyi szemeiyhajójáratokat, tek-iü etiel az előre­haladott é vadra, az árvízre, valamint a gőzösök szükséges tatarozására, megszünteti akként, hogy az utolsó járat Budapestről—Pozsonyba január hó 16 én, Pozsonyból— Bűd p-sfre p'dig január 18-án lesz. Ezzel egykbjüleg a Gönyü is Győr közötti csatlakozó Uajójár/atolc is megszűnnek. Alapította: GajArj Ödön. Peíslös szerkesztők: AúrtS Béla és kóbor TajiAs. Lapíulajdonos: AZ UdSAa RÉSSVÉNYTÁBSASÁa. i Világszabadalom ! Áldás a háziasszonynak a ”Frandor” link újdonsága, mellyel gyerekjáték lesz a....! Briiii$nsokat, sss ' v Gél drftg&bban veszek. C7pt/ETI V CfUgBí Klrálv-utcza 51. (Teréz-feniDlommal 0£.£-l\L.L. I C.SVIJL., szemben) Telefon: József 105—35. ~&érzSaszőüyeeeih ÜÉf j' Vilmos császáriul 5 H árban uesz CjOlgdr IS ÍV Cin Hívásra házhoz jöuök ^ 10$ Hllln awL ESI*, tts» ayöngyöt, platinát, ék Ifai BT |( I i kTeÍ W szert, aranyat, ezö*töt Braar n eu m as cm ^ sa©* Ja és régiséget veszek: KERTÉSZ éksza éoz, Király-utcza 85. Telefon Józsei 124—55. CARBID ACETYLEN-LÁMPÁK BÁRDI JÓZSEFr..t. vi.,gyár-ü.23. \ ___________________ Pe rzsa-, szinirna-szinpgeket külföldi ezég megbízásából legmagasabb áron veszek. NeisSény, Teróz-körut 30, félem. 21. Telefon 162—75. fünva^lün -.-..(fi lia ékszereit el akaija adni, llOPOOilfi hIBO nálam a legmagasabb árat SS érheti el. Brilliáns karát­.ját 28COO koronáig. Aranyat grammját 30—50 koronáig. ■■f-5 n & GEHfiifla » Budapest, Vili. kér., KM Ki 81 U tf Ili ü I Baross-utcza 125. sz. WS w * SÍ fit? fi jjjj w fl Meghívásra házhoz jövök I Irodai üvegfaiak ) ÉifM-ffAGER DEZSŐ czégnél\j CAMIUlvn Hajós • utcza .5. szám. f .Maertfamtiiuvsa&sazzmaMaMmsztnmssimBaasísaűMmgxmzx'r' ÚJRA MEGJELENIK a magyar családok ké­pes szépirodalmi lapja az UJ SDÖK Ara negyedévre 20 K. Kiadóhivatal: VI., Andrássy-ut 16, i féfflf képezőgépeket * látcsöveket, miknnkipohat ftiodirooiiltilt’ csak el s óra ng n gyártmányokat IHwjfiw CNN URA, optikai intézet IV., Ferencziek-tere 2. Háztartások figyelmébe! Veszek narancshéjat mind n I mennyiségben 8 kor.-éit kilogrammonként. ftrtOSCH BÉLA, Király-ufcza 99. szám. 16949 I III Őzv. gyulafalvi Bulyovszky Aladárné jj|| W& szül. melisnyei IVielléky Irma úgy a fia |p| saját, mint lia: Bulyovszky Aladár, vala- ya mh mint az egész rokonság nevében mélyen í||l HH szomorodott szívvel jelenti, hogy hőn szere- w|3 MB tett férje, atyja, ületvo rokonuk II píaíafüi 1 I UM MI nyug. min, osztálytanácsos áldásos életének 68-lk, boldog házaspárrá- 9B nak 44-ik évében f. hó 15-én este Va10 óra- || kor többlétre szondorült. Drága halottunk földi maradványai f. hó S| 17-én, szombaton, d. u. 3 órakor fognak a §| Kerepes-ut melletti temető halottasházából Igú az ág. ev. egyház szertartásai szerint meg- áldatni és ugyanazon temetőben levő esa- Ik ládi sírboltban örök nyugalomra helyeztetni. Kg Áldott emléke örökké élni fog ^ szivünkben! WH1TE eredeti amerikai togeréme NERUDA drogériában Budapest, Kossuth Lajos-utoza 10. Sürgőién keresünk megválóira magánházakat, bérpalotákat, gyárépületeket, villákat stb. külföldi megbízóim részére. Csak tulajdonosokkal tárgya- _____________________lunk.VáHalkozásJeréz-körut 12. pl atinát, aranyat, gyöngyöt lég­9 Házhoz lövök. Tetefonhivh 15 j-69 POSTL, SemmehveiS’U. 19.r 1. em. N e adfa el raig meg nem mutatta topoiánszky ékszerésznek, Sza- ( baöság-ter4 B&lvány-u.öarkán. BriiliáriS,aranv,ezüst, l platina és gyöngyökért a legmagasabb arat fizetem, f Sürgőn slaSnám x""! sport-aatómat Biztos sitiét állandó évi 50—lOO^/o-ot rizikómentesen jöve­delmez, tőkebefektetésre kiválóan alkalmas. Bővebb felvilágosítást érdeklődőknek levélileg. Diszkréczió biztosítva. Megkeresések »Bank- igazgató. jeligére a kiadóhivatalba kéretnok. MEGNYÍLT a főváros legkényelmesebb és legfényeseb­ben berendezett URAM! A jÉTTEREM ÉS KÁVÉHÁZ VII, RÁKOCZI-UT 42l Minden este: F.écz Gyula hírneves czi-1 ghnyprimis zenekarával hangversenyez | I Télikert és az összes helyiségek állandóan fütve. — i i Meleg éteiok: reggeli, ebéd, vacsora. Rögtönzött ételek B minden időben. Kávéházi ite ck. Figyelmes kiszolgálás. B a platina és ezüstöt vásárlók a legmagasabb árban:____________ KOENKAUSER í Czirnre tes-| ékszerész, Buda pest, VII., Wesselényi-ntcza b. sz, I ngyeim | tEH EMÜTÖMŰBÍL Alanza-Lloyd 3’/» tonnás, 6 drb tömör gnnwniabroncs- osal, gyárilag kijavítva __ azonnal szállítható 0A.F1O! H.-g . j Budapest, VI., Lehel-u. 25. dfe ijBAr aprijszemü,Csóri-fóle,vag­fiL* goutételekben vagy fuvar­ban házhoz szállítva, pin- ezébe lerakva kapható: Dávid iános és Fia czégnél Vili., Kender-utcza 41. sz. Telefou: József 25-75. 1186 II ortopédiai müintézete Budapest, aá SS tig; S2 \^,t Koronaherczeg-utcza 17. gyárt tökéletes technikai kivite’fcen: m52.öB?a6taS, m£5«» fritaekeíg sérv^ö&őke;', haskötőket stb. Dús választék ! az összes beteg ipolás gumrní-árukban és műszerekben. 6< 2 Szénbányavállalat üzemi Bépészméraöit keres, ki az általános gépészében, valamint az elekíro- technikában úgy eiméloti mint gyakorin ti kép­zettséggel bir. Aiánlatok az edöigi pályafutás és a támasztott igények úi**: jelölésével „Bányaüzem 12169*' sz. alatt: Schwarz JŐ2S9f hirdetési iro­dájába. Andrássy-ut 7.küldendők. Leheletszerű finomsággal tapad az arcz- és kézbőrre a valódi IDIANA-PUDER1-í főleg,.ha-belnntés e-lőtv'a bőrt valódi | DÍANA-KREM1 fegitsésévoi á; óljuk puhává és "nommS p! MINDENÜTT KAPHATÓ j y »

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék