Az Aero, 1914 (2. évfolyam, 1-15. szám)

1914-01-25 / 1-2. szám

1 h 1914. II. évfolyam a I {t'AaS/1 kfa : l Äz Âëro Ä Magyar Âëro-Szôvetség saját Kiadásában -, „f megjelenő hivatalos lapja, foglalKozíK a lég- 'í?/* hajózással és a mótorsportoK minden ágával oBuCíetiii o|flcieí De f aíiociaüc'ii aeumaiiUaiu’ De ÍH'oiujue Megjelenik minden második héten, számos szövegközti képpel Előfizetési ára egész évre 10 kor. Egyes szám ára 40 fillér Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, IX., Ráday-utca 4. Telefon-szám: József 25—46 Sürgönyeim: Aeronautic Felelős szerkesztő: Massány Ernő dr., az orsz. m. kir. meteorologiai intézet assist ense, a Magyar Aero-Szövetség ügyvezető igazgatója SZERKESZTŐ- ES FŐMUNKATÁRSAK: BÁNKI DONÁT műegyetemi r. tanár BOROSS MIHÁLY gépészmérnök, a Magyar Aéro- Szövetség szaktanácsának titkára FROHNER RÓMÁN dr. a Magyar Aero-Szövetség sportbizottságának titkára MARKHÓT JENŐ m. kir. iparfőfelügyelő PETRÓCZl PETRÓCZY ISTVÁN cs. és kir. százados, tábori pilota SCH IMÁN EK EMIL műegyetemi r. tanár TEMPLE REZSŐ dr. m. kir. belügyminiszteri titkár ZEMPLÉN GYŐZŐ dr. műegyetemi r. tanár Gróf ZICHY BÉLA REZSŐ a Magyar Aero-Szövetség elnöke Á Részlet a páriái repüló'ifép-kiállítdárcl.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék