Az Aero, 1918 (6. évfolyam, 1-24. szám)

1918-01-10 / 1. szám

A MAGYAR AËRO-SZÖVETSÉG HIVATALOS HELYISÉGE BUDAPEST, IX., UÓNYAI-UTCA 36. SZ. ALATT VAN. Hivatalos órák : d. u. 4 6 óráig. Titkár : FETEKY MIKLÓS. Telefon : József 49—52. Választmányi ülés volt 1917 december 14-én: ez alkalommal gr. Zichy Béla Rezső elnök ajánla­tára alapító tagul felvétetett : gr. Mailáth János szombathelyi püspök. Rendes tagok lettek : Arnold Sándor hadnagy Nyitra, dr. Bágya István főszolga­bíró Vajda-Hunyad, Bán Tibor hadnagy Budapest, Baranyai István asztalos Bpest, Balogh János zászlós Bpest, Bardon Ferenc főhadnagy Székesfehérvár, Barcsay László hadnagy Gyalu, Bányai József fhad­nagy Bpest, Bányai Kálmán Bpest, Berán Rudolf hadnagy Pancsova, Berger Rudolf tábori pilota, Blazsek József hadnagy Nagyvárad, Csató Ferenc hadnagy, Comisia Aurél erdőmérnök Fogaras, Czira Árpád fhadnagy Budapst, Draxler Lajos hadnagy Wien, Eisner Lajos hadnagy Petrinya, lászlófalvi Eördögh Virgil főszolgabíró Bánlak, Fischer Már­ton hadnagy Evedlér, ifj. Gáspár Pál magánzó Bpest, Gerő Pál hadnagy Újpest, Goro Andor bányatiszt Petrozséuy, Gyurovits Béla hadnagy Bpest, Herczeg Viktor hadnagy Újpest, Hintz Vil­mos fhadnagy, Heller Jenő hadnagy, Hofbauer József fhadnagy, Illits Lázár fhadnagy, Kappel Lajos fhadnagy Bpest, Kelemen R. István hadnagy Bpest, Keppich Ödön földbirtokos Bpest, Kis Kéri Gyula asztalos Bpest, Kis Kéri Lajos repülőgépgyári szerelő Bpest, Kilczer Mihály kir. mérnök Vajda- hunyad, dr. Kraskovic Lajos ügyvéd Vukovár, Korányi Leó repülőgépgyári szerelő Albertfalva, Koncz Sándor hadnagy Szilágysomlyó, Kovács Endre hadnagy Kolozsvár, Karácson József had­nagy Nagyvárad, Kresaldó Ferenc hadnagy Terény- Kiskér, Láng Emil fhadnagy, Matyasovszky László hadnagy Felsőbánya, Márk Viktor hadnagy, Meda- nich Silvio Bpest, Nagy Józsa György fhadnagy, Német István hadnagy Mohács, Neményi Károly, hadnagy, dr. Nemes József Vajdahunyad, nedeczki Nedeczky Károly hadnagy, Pilat Tibor fhadnagy, Peccol Jenő gyáros Öralja-Boldogfalva, Puskás Jenő hadnagy Fiume, Razel Lajos kir. mérnök Vajda- Hunyad, Réthei Hegedűs Kálmán fhadnagy Szom­bathely, Risztics János táb. pilota, Rotter László hadnagy Bpest, Rumbach Dezső műszaki tanácsos Budapest, Schalat Béla kir. mérnök Vajdahunyad, zajoli Schneider Frigyes fhadnagy Újvidék, Swaj­kowszky Imre gépész Bpest, Szaudler Henrik fő­hadnagy Beszterczebánya, Szilágyi Gyula hadnagy Rákoshegy, gr. Teleki Domokosné Gernyeszeg, Técsi Lajos táb. pilota, Thomka Zoltán őrnagy Wr.-Neustadt, herceg Thurn-Taxis Gusztáv Wien, Tóth Félix hadnagy Rákoshegy, Tors Tibor had­nagy Bpest, Vizkelety Imre hadnagy, Zuna Andor hadnagy Bpest. A választmány elfogadta a jogi bizottság által átdolgozott alapszabálymódosítási tervezetet és azt az évi közgyűlés elé terjeszti. Az ülés jegyzőkönyvi köszönetét fejezte ki Kadlik Rudolf és Horváth Ernő tagtársaknak, kik közel hetven új tag-ajánlat­tal gyarapították a szövetség taglétszámát. Castiglioni Camillo vezérigazgatónak a választ­mány üdvözlését küldötte az alkalomból, hogy a «Vilmos császár Társulat» szenátusa őt rendes tag­jai sorába választotta. Örömmel vette tudomásul a választmány a kereskedelmi miniszter űr átiratát, melyben az hozzájárulását adja, hogy dr. Ősz Lajos­sal a kereskedelmi kormány kiküldöttével együtt Lindner Ernő, a szövetség kiküldötte is útra men­jen a külföldi pilota-iskolák tanulmányozására. Végül a választmány megválasztotta a »Lap­bizottságot«, melynek elnöke gr. Zichy Béla Rezső, tagjai pedig Boross Mihály, Feleky Miklós, Prodán György és dr. Vidacs Hugó lettek. Ez a bizottság lesz hivatva eljárni a hivatalos lapnak a Szövetsé­get érdeklő minden ügyében. A Magyar Acro-Szövetség elnöksége : gr. Zichy Béla Rezső, dr. Gerenday György és dr. Urbach Lajos a múlt hó folyamán a Budapesten tartandó légjogi konferencia alkalmából testületileg tisztel­gett Ugrón Gábor belügy-, Grecsdk Károly igazság­ügy- és gr. Serényi Béla kereskedelemügyi minisz­ter úr őnagyméltóságainál, felkérve a kereskedelmi minisztert, hogy a konferencia tiszteletbeli elnök­ségét vállalja el. Dr. Ősz Lajos, a m. kir. kereskedelmi kormány kiküldötte és Lindner Ernő, a Magyar Aero-Szö- vetség kiküldötte folyó hó 4-én Németországba utaztak, a külföldi pilotaiskolák tanulmányozása céljából. A tanulmányút 2- 3 hetet fog igénybe venni. Kiadótulajdonos: «Az Aëro»-lapkiadóvállalat. — Budapest, Franklin-Társulat nyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék