Az Aero, 1919 (7. évfolyam, 1-3. szám)

1919-01-25 / 2. szám

28 A Ë R O MAGYAR AËRO- SZÖVETSÉG Budapest, IX., Lónyay-utca 36. Telefon : József 49-52. HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. Rovatvezető : Feleky Miklós főtitkár. Választmányi ülés volt 1918 december 28-án az Országos Testnevelési Tanács helyiségeiben Dr. Geduly Gyula min. tanácsos elnöklete alatt. Főtitkár felolvasta gr. Zichy Béla Rezsőnek f. hó 9-én kelt levelét, amelyben hálásan emlékezik meg a Szövetség ragaszkodásáról, azonban tekintettel megrongált egészségére — lemondási szándékát nem vonhatja vissza. A választmány sajnálattal veszi tudomásul az elnök lemondását, s kijelenti, hogy az ő nagy érdemeit a közgyűlés lesz hivatva méltányolni. Ezek után a választmány 25 rendes tagot vett fel. Rendes tagok lettek : Heger Jenő ajánlatára Benke Miklós, Bistye Leó, gr. Csáky Armand, Csanádi Árpád, Dobay Imre, Endrey György, Gergye József, Lord Pál, Magyary Alajos, Sárkány Sándor, Simonyi Elemér, Strükel Rezső, Szőke Pál, Török Emil, Trautmann Ferenc és ifj. Willheim Gusztáv. Karinán Tódor ajánlatára : Horváth Károly és Schmidt A. István. Asbóth Oszkár ajánlatára : Tóbiás Béla és Vágó Pál. Horváth Ernő ajánlatára : Holly Rezső és Máthes József. Lányi Antal ajánlatára : Rizdorfer Ödön. Feleky Miklós ajánlatára: ifj. Faze­kas Kálmán és Halász Gyula. Főtitkár fölolvasta az alapszabálymódosítási ter­vezetet, melyet a választmány pontról-pontra letár­gyalt, elfogadott és azt az évi rendes közgyűlés elé terjeszti. Ezek után a választmány az «Aviatikái» bizottságot választotta meg, melynek elnöke Fekete Oszkár százados, előadója pedig Rácz Mihály táb. pilóta lett, tagjai lettek : Almásy László Ede, An- derle Károly, Boross Mihály, Fehér István, Froh- ner Román, Gálffy Béla, Hefty Frigyes, Horváth István százados, Horváth Ágoston, Juhász Ferenc Kozma Ignác, ifj. Krisztinkovics Béla, Korbuly János, Lindner Ernő, Lipták Aladár, Lipcsey Lóránt, Mannó Miltiades, Molnár János, Risztics János, Szöllősy István, Svachulay Sándor, Storer Viktor, Thorockay Péter, Udvardy Nándor, Vértes V. István és Weldin Ferenc. A választmány a műszaki bizottságot a követ­kező tagokkal egészítette ki : Anderkó Aurél, As­bóth Oszkár, Bartok Imre, Biró Dezső, Capáry László, Dobos István, Fehér István, Kármán Tódor, Kaczander Ferenc, Kürth Alfréd, Király Kornél, Kvasz András, Kaszala Károly, Lányi Antal, Loczy Sándor, Minár Gyula, Petróczy István, Rácz Mihály, Svachulay Sándor, Tóth József, Tóbiás Béla, "Pau­szig Aladár és Vágó Pál. A jogi bizottság tagjai sorába pedig Fejes István, Harry László, Hartzer Sándor, Pál Andor és Szalay Ernő választattak. Az aëronautikai bizottság elnökévé Petróczy István alezredes az ország egyik legrégibb és leg­kiválóbb aéronautája tett megválasztva és egyúttal felkérve, hogy a bizottság tagjaira valamint előadó­jára tegyen javaslatot. Főtitkár felolvasta a kereskedelmi miniszternek dec. 17-én kelt leiratát, melyben közli a «Polgári Légügyi Bizottság» kinevezését a szövetséggel s kéri, hogy a bizottságot támogassa munkájában. A választmány a bizottság kinevezését nagy öröm­mel vette tudomásul és elhatározta, hogy leiratra adandó válasz kapcsán felkéri az elnökséget, hogy a kereskedelmi miniszternek hozza tudomására, hogy a Szövetség a pilóták számára egy tovább­képző műszaki tanfolyam létesítését szükségesnek találja és ahhoz úgy erkölcsi mint anyagi támoga­tását felajánlja. A választmány elfogadja a Szövetség elnökségé­nek Sárándy István Íróval f. hó 20-án kötött szer­ződését, melyben a Szövetség a Pilóta Szövetség­gel egyetemben megbízza Sárándyt a Magyar Aviatika történetének megírásával. Végül örömmel vette tudomásul a választmány, hogy Garbay Sán­dor lakásügyi kormánybiztos a szövetségnek új helyiségek iránti kérelmét legmelegebben pártolja és a kérés teljesítését kilátásba helyezte. Címváltozás. A titkárság kéri azon tagokat, kiknek a háború tartama alatt a hivatalos lap és egyéb értesítések tábori posta címre küldettek, hogy uj címüket a titkársággal haladéktalanul közölni szíveskedjenek, nehogy a lap, valamint hivatalos értesítéseink kül­désében fennakadás állhasson be.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék