Asztalosmesterek Lapja, 1926 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1926-01-02 / 1. szám

VI. évfolyam Budapest, 1926 január 2. 1. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Vili., Bérkocsis-utca 12 ELŐFIZETÉSI ÄR: Negyed évre: Időközönként megjelenő rajzmelléklettel 50,000 korona. Csekkszámla: 52580 Telefon: József 12—35 a Budapesti ftsstalosiparTestnlel és as Asztalosmesterek Országos Szövetségének hivatalos közlönye Megjelenik minden héten. Fischer Testvérek, Könyves! és Polláh övegcslszoll- ás tiikörgyár r. t. tAblaOveg nagy raktár Budapest, IIIII., Köszörű-utca Si íEieton: idzset 24—91 INTARSIA HOLLÓSSY ZSIQMOND iparművész Budapest, Vili., Kálvária-tér 11. Telefon: József 65-98 Készit és raktáron tart. fa-, fém- stb. berakásokat. Teltsch Mér és Fia fornér- éa fakereskedők Budapest, Vili., Dobozi-utca 47. Telefon: József 33—58. Bel- és külföldi fornérok és fák, hullám- lécek, enyvezett lemezek. ÖTVÖS A. vaskeresked 8 Budapest, Vili., Barcss-utca 56 Telefon: József 35—84 épület- és bútorvasalásokat versenyen kivüJ a legolcsóbb árban szállítok. Kellnet József famefcmunkáló gép­gyára és vlllamos- fizemfi vasöntödéje ÚJPEST, JÓKAI-UTCA 19. Alapítási év 1898 Telefon: Újpest 3 GYÁRTMÁNYAI: Az összes rendszerű fa- megtnunkálógépek a leg­modernebb kivitelben, svédrendszerfi golyós­csapágyazással . Költség­FORNER Keményfák, lemezek, enyvezett lemezek, ENYV schellak, kovapapir LÁSZLÓ JÓZSEF BUDAPEST, Vili., Baross-utca 88. TELEFONI JÓZSEF 52—85. Különleges műbútor KELELtSEK üzeme ABAMÁT és GÁRDA! BUDAPEST, Vlll.v NAP-UTCA 28. Speciális MŰBÚTORKELELÉST vljoüísát FAMEGMUNKÁLÁST szakszerűen, leggyorsabban készit és lovaskocsin díjmentesen házhoz szállít VÁMOS D. Budapest, VII., Aréna-út 9. Tel.-ltivó: J. 101-91. HERCZ MIKSA íiterestedi, keményfa- és fornér raktári ilíEBT, VÖBQSMiBTT-BTCR IS. TElEfOÍ: 141-64. Mindennemű bel- és külföldi főmérők állandóan raktáron. Si—kívánatra dijtalan.----------------------------------------------------------------­-­M ff SLAVONIA Magyar Faipar Részvénytársaság Budapest, X., Keripesi-út 29/B TELEFON: { Fiókok: Budapest, V1H., Német-ntca 45 Tel.: J. 24—90 Újpest, Petfifl-utca 4. Telefon; 168-65. I a (r| magánmérnöki iroda és gépkereskedelmi vállalat Weil Gusztáv és Fia FAIPARI GÉPOSZTÁLYA BUDAPEST, V., SZEMÉLYNÖK-UTCA 21. TELEFON: L. 964—54. „Hansa11 faipari gépgyár Leipzig vezérképviselóje Állandó raktér a legmodernebb famegmunkálőgépekben és különleges faipari gépszerszámokban és üzemkellékekben. Költségvetés dijtalan. Elvállal telepek tervezését és berendezését. Kívánatra díjtalan mérnöklátogatás Uvegcsiszolda és Tiikorgyár KILTZ JAKAB ÉS TÁRSA BUDAPEST, Vili, PRÁTER-UTCA 84 TELEFON ■ JÓZSEF 54-76. CTA íj Kereskedelmi Részvénytársaság JIMlI FAIPARI GÉPOSZTÁLYA Budapest, VI., Vilmos császár-út Sí. Kisebb famegtnunkélótelepek részére e két gép teljes berendezést ad. Transmissió nem szükséges. Egy motor mindkét gépet elhajtja. Állandó raktár mindenféle famegmunkáló gépekben. fi tanoncszerződések aláírása. Az Asztalos Ipartestületnél 1925. év utolsó napjáig kötött tanoncszer­ződések mind elkészültek és a leg­sürgősebben aláirandók. Felhívjuk a szerződtető mestereket, hogy úgy maguk, mint a tanoncok szülei haladéktalanul jelenjenek meg a titkári hivatalnál a tanszerződések aláírása végett. A forgalmi adóátalány kivetések megfelebbezése. A forgalmi adóátalány kivetések kézbesítése a fővárosban még min­dig folyamatban van. Az elfogadhatatlan kivetések ellen az Asztalosmesterek Orsz. Szövetsége titkári hivatala készíti el a tagok ré­szére a felebbezéseket. A felebbezések elkészítése minden héten kedden és szerdán történik. Az elkészített felebbezéseket a titkári hivatal juttatja el az Adóügyi Út­mutató és Ellenőrző Hivatalhoz. Házi tüzelőberendezés kiálli- tástrendez a m. kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet (Vili., József- körút 6.) december 19—1526. február 28-ig. A kiállítás célja: a házi tüze­lések korszerűsítésének előmozdítása különös tekintettel az elmaradt falusi és tanyai lakásfűtési viszonyokra, a közgazdasági és közegészségügyi ér­dekek kidomborításával. fflinden adat és tudnivaló, ami az asztalosiparosságot érdekli, egybe van gyűjtve a most megjelent Asztalosmesterek Évkönyvében. Az Évkönyv második évfolyama az előző évi 208 oldallal szemben valamivel nagyobb alakban 280 oldal tartalommal jelent meg s minden irányban hasznos és tanulságos tájé­koztatást nyújt a szakma tagjainak, akik az évkönyv beszerzése esetén sok felesleges kérdezősködéstől, sza­ladgálástól menekedhetnek meg. Az évkönyv szerkesztésénél a prak­tikus szempontok tartattak szemelő« s igy az a gyakorlati életben kiválóan használható. Az évkönyv ára a nagyobb terje­delem dacára is 50,000 korona. Vidékre utánvétel mellett, a portó­költség felszámítása mellett megküldi lapunk kiadóhivatala, ahol az évkönyv megrendelhető.------------ Itt levágandó. ------------­Megr endelő lap. Ezennel megrendelem az „Asz­talosmesterek Évkönyve 1926“ év­folyamának egy példányát és ké­rem azt részemre utánvétel mellett megküldeni. Olvasható aláírás. Pontos eim.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék