Asztalosmesterek Lapja, 1927 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1927-01-01 / 1. szám

IX. évfolyam. Budapest 1927 január 1. 1. szám. Szerkesztőség c* kiadóhivatal: Budapest, fűt., Bérkocsis-utca 12 Telefon: József 12-35 Budapesti Asitaloslpartestület és as ELŐFIZETÉSI AR : Negyed évre: idókdzSaként megjeleni rajzmelléklettel 4 pengő = (50,000 K) Csekkszámla: 52585 Mugjelenik Binden Mt», Fischer Testvéren, Könyves! és Polláh iwgtmDlú- és tUirgydr 1.1. TÁBLAÜVEG nagy raktár Budapest, Vili.. Roszorii ntea S3 TÄ8 Tílelon: Júzsef 24—97 INTARSIA HOLLÓSSY ZSIOMOND Iparművész aranykoazorús mester I, Vili., Kálvária-tér 11. Telefon: József 65—98 Készít és raktáron tart» fa~, fém- stb. berakásokat. Ravatalozás olcsón Friedman L. Lajos és Fia cégnél Budapest, V., Árpád-ntca l'.l Alapítva 1193 MÁRVÁNY MUNKÁT bel- és külföldi anyagokból legjutanyosabban végez Ounamenti Kőbányák és Márványmiívek R. T. Budapest, X , Kőbányal-ut 43 f Telefon: József ti —49. í * KXXXH XXKHKXXXXXXMXKX «XX X X a M 8 H X X fi H X a X a X fi w a » x _____________________________X XK XKXaXXXXaXKXXXHMXXXXaXXX ÉPŰLET-esBÜTORVASALÁSOK legdúsabb választékban és legolcsóbban vásárolhatók Kiss Ernő és Társa fa- és fémipari különlegességek országos áruházában BUDAPEST, VII, ERZSÉBET-KÖRÚT 13 Telefon / ®zlet: József 23-"fi Telefon ' iroda. józsef 53-13 X(5^2i5?»ÍSS?0^®ii7^S6>«<*S6'?«íSX 1 FORNÉR I KEMÉNYFÁK, lemezek § enyvezett lemezek § I ENYV I I KOVAPAPÍR, SCHELLAK ® I LÁSZLÓ JÓZSEF I g Budapest, Vili, Baross-utca 88. 9 £ Telefon: József 52—85. DUNAMENTI FAKERESKEDELMI R. T. BUDAPEST, VI, VÁC1-ÚT 13 TELEFON: L1PÓT 984—28 Állandó nagy készlet mindennemű a legolcsóbb napi árak mellett. Uvegcsiszolda és Yiikifrgyár Kiltz Jakab és Emich Testvérek BUDAPEST, VríM^Á7ER»yTCA 34 TELEFON ■ JÓZSEF 54-76. Legkisebb befektetés 2 Legnagyobb teljesítmény I DÉNES B. R.T. faipari géposztálya BUDAPEST, V., VÁCI-ÚT 98. Telefon: T. 57-25. STAR gépek eladása Kisebb famegmunkáiőteiepek részére e két gép teljes berendezést ad. Transmissió nem szükséges. Egy motor mindkét gépet elhajtja. Állandó raktár mindenféle famegmunkáló gépben. A tömeggyártás nélkülözhetetlen gépe: Kettős rövidítő fűrészgép (stuccológép) állítható és gördülő asztallal, bármely méretben. Garantáltan Vio mfm pontosság és abszolút derékszög (winkli)! Hosulyukmaréval csak egyszer kell befúrni. Tiszta csaphely, nagy teljesítmény, kis áramfogyasztás. Raktárról azonnal kaphatók i Szalagfűrészgépek, vastagsággyaluk, egyengetök, marók, fúrók, láncmarógépek, csiszológépek, késköszörűk és az összes faipari modern szerszámok. Tekintse meg vételkényszrr nélkül. Budapest, VII., Wesselényi-u. 18. ------^ Telefon : József 82— 59. — Tr otzer Zoltán Figyelje meg TROTZER ZOLTÁN cégnek az „Asztalosmesterek Évkönyvéiben megjelent hirdetéseit a 26., 306. és 307. oldalakon Asztalosmesterek és bútorkereskedők figyelmébe I Állandó nagy raktár jobb minőségű kommerz, tóid, ebédlő, úriszobáhbúl kizárólag viszonteladóknak Renner Testvéreknél Budapest, VII, Wesselényl-utca 55. (• SLAVONIA Magyar Faipar Részvénytársaság Budapest, X„ Kerapesi-úí 29/8 TELEFON, JJS1K Fiókok: Budapest, Vili, Német-utca 45. Tel.: J. 24-90 Újpest, Petőfl-utca 4. Telefon: 168—65. Lapnnk előfizetőihez. Az Asztalosmesterek Lapja kará­csonyi számában postai befizető la­pot mellékeltünk, melyre ironnal feljegyeztük a december hó 31-ig fennálló tartozás és az 1927 év első negyedére járó előfizetési dij együt­tes összegét. A megküldött postai befizetőlap január hó 1-e után is használható, azonban az év első napjától kezdve pengőértékben kell az összeget kiál­lítani és a befizetőlapon nyomtatott „korona“ megjelölést „pengőre“ kell kijavítani. Kérjük t. előfizetőinket, hogy a jel­zett átszámítást és kiigazítást a postai befizetőlapon átvezetni és kiadóhiva­talunk által kimutatott összeget posta- fordultával beküldeni szíveskedjenek. Az előfizetési dijat be nem küldő kartársainknak a lap küldését kény­telenek lennénk beszüntetni. T anoncszegődtetés. Az Asztalos Ipartestület 1927. évi január hó 2-án, vasárnap dél­előtt 9 órakor tartja a legközelebbi tanoncszegődtetést. Az okmányok a bejelentéssel együtt előzőleg beadandók a titkári hiva­talnál. Egy fél kilót nyom az Asztalosmesterek Évkönyve 1927. évi kiadásának egy példánya. A vaskos könyv csupa hasznos dol­got tartalmaz, miért is minden asz­talosmesternek saját jól felfogott ér­deke, hogy az Évkönyvet beszerezze. Az Évkönyv ára 50,000 korona és a portó költség. Megrendelhető levelezőlapon az Asztalosmesterek Lapja kiadóhivatalánál Budapest Vili, Bérkocsis-utca 12. „Rosszhiszemű adós az, aki nem ve­zet rendes könyveket“. így szól a kúria egy döntvénye. Az a könyvvitel, amely megfelel minden törvényes követelménynek, különösen kényelmes az adózás szempont­jából, amely alkalmas arra, hogy a nehéz gazdasági harcban az iparosnak, a keres­kedőnek hű támasza legyen, áttekintését és kalkulációját könnyűvé tegye, amellett ke­vés munkával járjon és minden irni-olvasni tudó ember már vezetni tudja, bátran ne­vezhető ideálisnak E tulajdonságokat egye­síti az „Önkönyvelő“ (törvényesen védve), melyből egy könyv elegendő. Minden pél­dány, belenyomott egyszerű és világos hasz­nálati utasítással együtt, kevesebbe kerül, mint bármilyen üzleti könyv. Ára 12 pengő. Kapható és megrendelhető az „ Önkönyvelő“ kiadóhivatalában, Budapest, IV, Semmel- weis-utca 7. Príma száraz hárshasáb kap­ható Slavónia Magyar Faipar r.-t.-nál Budapest, X, Kerepesi-út 29/b. sz. Telefon: J. 109-95 és J. 106—99 I. rendű legelőnyösebb árban kapható aí ASZTALOSOK ANYAGRAKTÁR SZÖYETKEZKTÉ-nél Budapest, X, Kerepesi-út 27. Telefon: J. 46-74.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék