Asztalosmesterek Lapja, 1928 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1928-01-01 / 1. szám

2 m X. évfolyam. Budapest, 1928 január 1. * (A ^ 0 T 7723? 1. szám. Asztalos Ipartestillet és az Asztalosmesterek Országos Szövetségének hivatalos közlönye SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, VIII., BÉRKOCSIS-UTCA 12. TELEFON: József 312 — 35. Megjelenik minden héten. M. kir. postatakarékpénzfári csekkszámla száma: 52585. ELŐFIZETÉSI ÁR Időközönként megjelenő rajzmelléklettel FÉL ÉVRE: 8PENGÓ. Fischer Testvérek, Könyvesi és Polláh tisisló-1 Hilt r. l. TÁBLAÜVEG NAGY RAKTÁR SuöapEsí, Vili., fieszorii-Btci 30 leleten: József 324-9? INTARSIA HOLLÓSSY ZSIGMOND iparművész arany koszorús mester Budapest, Vili., Kálvária-tér 11. Telefon: József 365—98 Készít és raktáron tart: fa-, fém- stb. berakásokat. Krayer Lakk, Festek KRAYER E. ÉS TÁRSA Budapest, V., Váci-út 34 Telefon: Lipót 905 — 70 és Lipót 905 - 71 Különleges műbútor KELELÉSEK és mindennemű famegmunkálás ADAMÁT és GÁRDÁI Budapest, VIII, Szigetvári-utca 16. XXMXXXKXXMXXXXMXXXXXXXXKXX X . -----------------------------------------X X EP ÜLET-ÉsBflTQRVASALÁSOK legdűsabb választékban és legolcsóbban vásárolhatók Kiss Ernő és Társa X X X i 1 X X X s X X X 1 i___________ XX XKXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXX fa­és fémipari különlegességek országos áruházában BUDAPEST, VII., ERZSÉBET-KÖRÚT 13 Telefon f Qzle4: József 32:1—3« í etetőn v iroda. József 358_ls MG?+&<S?+£S>(3fe*6<Z3*CS6í*iSVS+il9U I LÁSZLÓ JÓZSEF I °4 Budapest, VIII., Baross-utca 88. f Telefon : József 352— 85. 6 fFornér | enyvezett lemezek | í enyv, chellak, kovapapir 1 DUNAMENTI FAKERESKEDELMI R. T. BUDAPEST, VI. VÁCI-ÚT 13 TELEFON: LlPÓT 984—28 Állandó nagy készlet mindennemű ár a legolcsóbb napi árak mellett. Kiiti Jakab Uvegcsiszoló, és Emich rézfoglaló- és tükör- gyár, mindennemű fábla- Uveg raktára BUDAPEST, Vili., Práter-utca 84. Telefon ■ J. 354-76. DÉNES B* Részvénytársaság faipari géposztálya BUDAPEST, V., VÁCI-ÚT 98. TELEFON: LIPÓT 909-89, 963-42. Legkisebb befektetés I Legnagyobb teljesítmény I Kisebb famegmunkálötelepek részére e két gép teljes berendezést ad. Transmissió nem szükséges. Egy motor mindkét gépet elhajtja. Állandó raktér mindenféle famegmunkáló gépben. (lÉRietorsíág minden modern őzemében ezt használják! Vételkötelezettség nélkül 14 napi próbára szállítom. A ma létező legjobb precíziós 15 szalagfűrészvezető f CD golyóscsapágyas vezetőgör- j5 gőkkel. Bármely szalagfűrész- = gépre azonnal rászerelhető. 75 Súrlódásmentesen gördül, nem égeti a lapot, biztosan 5 vezet, meggátolja a lap- "-Q szakadást. A lap háta nem -2 érdesedik és a hátsó görgő *= ferde állásánál fogva a lap j| nem vágódhat be. " Intelligens iparos, saját 'g érdekében is felszereli ezen -ip modern szerkezettel a meg- ^ lévő szalagfűrészgépét. ~ TROTZER ZOLTÁN és szerszámok Buda pest, VII, Wesselényl-H. 18 Telefon: Jizsef 382-59 Közölje címét, képes ajánlattal szolgálunk. II V« SLAVONIA Magyar Faipar Részvénytársaság lodopost, l, lersposl-út 29/6 TELEFON: { j£“j J*!® Fiókok: Budapest, Vili., Német-utca 45. Tel. J. 324-90. Újpest, PetőfJ-utca 4. Telefon s L. 968—65. II Iák. bűbútobkelelést FAIE6IUNKÁLÁST szakszerűen, leggyorsabban készít VÁMOS D. Budapest, VII., Aréna-út 48. Telefon: J. 406-98 Ha TŰKOR « WAGNERT -t keresse fel Budapest, VII,, Szövetség-utca 6. toló- és tükör rftót Ismét elsuhant felettünk egy esz­tendő, mely elé nagy várakozással, sok reménységgel tekintettünk be­köszöntése idején. A reménységek sajnos ez évben is csak mérsékelten váltak valóra, a csalódások ezúttal sem maradtak el. A magyar asztalos­iparosság sorsában és helyzetében nem hozott érdemleges és főként kedvező változást a lezajlott naptári év, amelyet pedig a magángazda­ság esztendejének neveztek. Szakmánk évi mérlegét elkészítve ' kénytelenek vagyunk megállapítani, i hogy ez az év sem hozta el a mi hely- i zetünk kedvező fordulását, hogy nagyon sok minden maradt el, amire számítottunk s aminek pedig be kel­lett volna következnie. Azonban hiábavaló helyzetünk mér­legelésénél a tehertételek lapját mesz- szebbmenőleg taglalnunk, mert ez nem javítja meg sorsunkat. Nincsen célja annak, hogy visszaidézzük a múltat, mert nem ez visz bennünket a kielégítőbb állapotok felé. A múlt­ban való elmélyedés nem szolgál­hatja ügyünket s ha mégis elmeren­günk a lezajlott esztendő eseményein, «■& azért tegyük,-hogy megálla­píthassuk azt ami jó és helyes volt s hogy megfigyeljük azokat a hibá­kat, melyek boldogulásunk érdeké­ben kiküszöbölendők. A múltban csak a tanulságok levonásáért böngész- szünk, de egyébként a jövőbe tekint­sünk. A ránkköszöntő ujetztendő ma még nem biztat bennünket különös kedvező jelenségekkel de nem is zárja ki reménységeink valóra válá­sát. És ez az utóbbi körülmény dik­tálja számunkra, hogy az elmúlt év alatt összegyülemlett keserűségünket szintén hagyjuk magunk mögött s hogy felszabadulvacsüggedtegségünk- böl, bizakodással tekintsünk az elkö­vetkezendők elé. Töltse el lelkünket a jótékony reménység és bízni tudás, őrizzük meg eddig kényszerűségből kihasználatlanul hagyott munka­kedvünket és a magyar asztalos iparosságot jellemző erős akarattal és változatlan hazafisággal induljunk néki az 1928-as esztendőnek. Sze­retnék hinni, hogy a letűnő év volt az utolsó a tnár tulon túl hosszan­tartó szűk esztendők közül s hogy az elkövetkezendő nyitja meg azt a korszakot, melyért oly régen áhí­toztunk, amelyet oly türelmetlenül kívántunk s amelyből nem rózsás jövőt, hanem munkát és becsületes munkánk után tisztességes, gond­talan megélhetést szeretnénk a ma­gyar asztalosiparosság minden egyes tagja számára. Ebben a reménység­ben köszönti szakmánk az uj esz­tendőt. Szilveszter éjjel mindenki jöjjön el az Otthonba. F0RNER különle­gességek enyvezett lemezek és keményfa nagy raktára KRAMER IGNÁC B#d,"les,’1B­IWIHinLII lUlinU Telefon : József 426-54.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék