Asztalosmesterek Lapja, 1929 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1929-01-05 / 1. szám

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: TELEFON : BUDAPEST, VIII., BÉRKOCSIS-UTCA 12. József 312-35. Megjelenik minden héten. M. kir. postatakarékpénztári csekkszámla száma : 52585. ELŐFIZETÉSI ÁR Időközönként megjelenő rajzmelléklettel FÉL ÉVRE: 8 PENGŐ. Fischer Testvérek, Könyvesi és Pollák DveoEsiszoIfi- is lühórgyár r. I. táblaüveg nagy raktár BUDAPEST, Vili., KOSZORÚ-UTCA 30 TELEFONI JÓZSEF 324-97 INTARSIA HOLLÓSSY ZSIGMOND iparművész aranvkoszorús mester Budapest, Bili., Kálvária-tér 11. Telefon: József 385—96 Készít és raktáron tart: fa-, fém- stb. berakásokat. ! Krayer Lakk, Festek KRATER E. ÉS TÁRSA Budapest, V., Václ-út 34 Telefon: LIpót 905 - 70 és Llpót 905 - 71 j 1 DUNAMENTI FAKERESKEDELMI R. T. BUDAPEST, VI. VÁC1-ÚT 13 TELEFON: LIPÓT 984—28 Állandó nagy készlet mindennemű asztalos árúkban a legolcsóbb napi árak mellett. Iiásziió JÓZSEP ESS CnDKICD LEMEZEK, HULLÁM-, FARAGOTT-, GYÖNGY-, rumten, preséltlecek, enyv, sellak, kovapapír f| Kiltz Jakab i Uvegcsiszolő, Kiltz Jakab és Emich Testvérek ^ üyeghajlító-, rézfogi^jó- és Budapest, “ * LuKo-gyar, mioasnabíná vm-> Práter-ima 84. táblaüveg raktára. Telefon i J. 354-76. Meghívó. A Budapest Székesfővárosi Asztalos Ipartestület 1929. évi január hó 8 án, kedden délután fél 6 órakor, az ipartestület tanácstermében elöljáróság! ülést tart. A napirenden lévő rendkívül fon­tos kérdésekre való tekintettel felkér­jük az eljáróság t. tagjait, hogy az ülésen minél nagyobb számban meg­jelenni szíveskedjenek. Tisztelettel az Elnökség. Az újpesti kartársak figyelmébe. Az Asztalosmesterek Országos Szö­vetsége újpesti csoportja, mint az új­pesti ipartestület asztalos szakosz­tálya február hó 9-én este az ipar­testületi székházban Asztalos-báli rendez. Az előkészítő munkálatok megbe­szélése végett a csoport választmánya fäniÄti J áa, kedden ej.!?* ti órakor ülést tart, melyre az elnökség ezúton is meghívja a választmány tagjait DÉNES B. Részvénytársaság faipari géposztálya BUDAPEST, V., VÁCI-ŰT 93. TELEFON: LIPÓT 909-89, 963-42. Legkisebb befektetés! Legnagyobb teljesítmény! Kisebb famegmunkéiéteiepek részére e két gép teljes berendezés« ad. Ttransmissiö nem szükséges. Egy motor mindkét gépet elhajtfa. Állandó raktár mindenféle famegmunkálő gépekből. f Telisek Mór és Fial FORNÉR- ÉS FAKERESKEDŐK Bei- és külföldi fornérok és fák, faragott hullámlécek, lécek, gyöngylécek, göriécek. Enyvezett lemezek. Enyv, kovapapir, faragott és esz- tergályozott árúk. L BUDAPEST, Vili., DOBOZI-UTCA 47 (BAROSS-UTCA SAROK) ♦ TELEFON: JÓZSEF 333—58 II SLAVONIA Magyar Faipar IMszrinfttrsaslg Budapest, X., Kerepesi-út 29/B TELEFON, {$$«£* Fiókok: Budapest, VIII., Német-atca 45. Tel. 1.324-90. UJpeat, Petőfi-utca 4. Telefon; L. 968-65 Fontos figyelmeztetés az öregségi biztosítással kapcsolatban. Az utóbbi napokban bejelentések érkeztek Ipartestületünkhöz arról, hogy magukat hivatalos személyek­nek kiadó egyének keresik fel az iparosokat és tőlük a Társadalom- biztosító Intézet nevében az öregségi, rokkantsági stb. biztosítás költségeire előlegeket követelnek. Lapunk szerkesztősége kérdést in­tézett ez ügyben a Társadalombizto­sító Intézethez, ahol azt a felvilágo­sítást adták, hogy az Intézet a szóban- forgó dijak beszedésére annál inkább sem adott senkinek sem felhatalma­zást, mert az Intézet az említett di­jak beszedését meg sem kezdte, mint ahogy meg sem kezdhette. Azok az egyének tehát, akik akár ilyen cimen keresik fel az iparosságot, akár amiatt, hogy az iparosokat önkéntes öregségi biztosításra megnyerjék, jo­gosulatlanul járnak el, visszaélést követnek el s igy a legközelebbi rendőrőrszemnek átadandók. Az Intézet pénzbeszedői szabály- szerű fényképes igazolvánnyal van­nak ellátva. Asztalos szerszámok legjobb minőségben legolcsóbban Kiss Ernő és Társánál. Sötétrajzos diófornér, érkezett a Slavonia Magyar Faipar r.-t.-nál Budapest, X., Kerepesi-út 29/b. Fiók: VIII. kér., Német-utca 45. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék