Asztalosmesterek Lapja, 1933 (15. évfolyam, 1-36. szám)

1933-01-01 / 1. szám

I 6 XV. évfolyam. Budapest, 1933 január 1. .. szám. a Budapest-Székesfövárosi Asztalos Ipartestűlet és az Asztalosmesterek Országos Szövetségének hivatalos közlúeye. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST VII., BÉRKOCSIS-U. 12. TELEFON: 31-2-35. Megjelenik tíz naponként. M. kir. postatakarékpénztári csekszémla száma: 52585. ELŐFIZETÉSI ÁR FÉL ÉVRE Időközönként megjelenő « . o 'b c iVI P rajzmelléklettel 5 !» r t IN U U ÜVEGCSISZOLÓ ÉS TÜKÖRGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Telefon: 32-4-97.36-6-19. BUDAPEST, Vili., KOSZORÚ UTCA 30. Alapítva: 1904-ben­GYÁRTMÁNYAINK: Ü VEGCSISZOLÁS TÜKÖRKÉSZITÉS Üvegezés, homályosítás-, réz- és ólomfoglalatu diszmű üvegezés MÁRVÁNYÜVEG FALBURKOLÁS ÜVEGHAJ LITÁS ÁLLANDÓ RAKTÁR: TÜKÖRÜVEGEKBEN TÁBLAÜVEGEKBEN MÁRVÁNYÜVEGEKBEN Egyszerű (finnszalag) tükörben Sima és csiszolt poliert tükörben Keretekben, szentképekben Asztaloskellékek Kaphatók : Kiss Ernő és Társánál Budapest, VII., Erzsébet hrt. 13. Telefon : 32—3—36. Fornér, Keményfa, Enyvezett lemezek Grün Sándor Budapest, VII., Kazinczy-u. 22. Telefon : 42-6-97. Vidékre pontos és gyors szállítás. Krayer Lakk, Festék KRAYER E. ÉS TÁRSA Budapest, V , Váci út 34 Telefon: 90—5—73 Intarzia, mozaik és mindenféle furnir, fém, stb. berakásokat vállalunk. kovács és irieAmann Újpest, nyár u. 86. Telefonhívó: 95-1-46, ALAPÍTÁSI Év 1907 TOROK BÉLA ÜVEGCSISZOLÓ- ÉS TÜKÖRGYAR Budapest^ V.s Kádár utca 8. TELEFON: 12-9-80 Legnagyobb teljesítő képesség! TELTSCH MÓR és FIA ÜÜÜ!*JBJÄifi Hajlítható, nem vetemedő, nem hullámosodó bú tor a lapfa Bel- és külföldi fornérok és fék Enyvezett lemezek, mindennemű diszlécek 1, 2, 3 hengerű tisztítógépek Ernst Carstens nürnbergi gépgyár világhírű gyártmányait és sprosnivágó- gépeket szállít: ORAVA KÁROLY oki. gépészmérnök BUDAPEST, V.. BÁTHORY-UTCA 20. Telefon : 14—6—38. üvechajlitó TUKORCYAR üvEccmzotó (ALAPÍTVA : I 802 GELDNER+R BUDAPE/T*TÜZ0LTÓ*UTCA*2Z«TELEF0N:J.30 9-97 Ezt a széket mutassa meg vevő­jének és nem fog tétovázni a vétellel mert ez tarlós és csinos és olcsó, egyszóval egy HEULER HEISLER JÓZSEF Budapest, VII«, 7hökőly-út 171 'a Csak viszonteladóknak SZÉK Tel.: 96-2-49 Árjegyzékkel szivesen i szolgálunk SLAVONIA“ Magyar Faipar Részvénytársaság Budapest, X., Kerepesi-úí 29/b Telefon : 40—9—95 és 40—6—99. Fiókok: Budapest, Vili., Német u. 45. Tel. 32-4-90 Újpest, Petőfi utca 4. Telefon : 95-0-65 Furnirofc, keményfák. Mindennemű bútorkészítésre és belső építkezésre alkalmas kész bútorlapok. Asztalosok! Kárpitosok! RECAMIEREK, SZÉKEK részére la dió és gőzölt bükk lüresz- áru méret szerint is, valamint tölgy, kőris, szil, jávor, hárs faanyagok min­den méretben legolcsóbb termelői áron kaphatók : leimdörferis Révész BUDAPEST. IX., CSEPELI MÜUT (Uj vásárcsarnoknál, 21. sz. autóbusz­megálló.) TELEFON: 39-6-59. Ha Tő KO R kell WAGNER-t keresse fel Budapest, VII., Szövetség-u. 6. Telefon : 45-3-40. Üvegcsiszoló- és tükörboritótelep. VASBAKOK f* 'pmr 1 ÁLLÍTHATÓ CSAVAROKKAL KIS IGNÁC mechanikai és lakatosáru gépüzemében Újpest, Virág-u. 36. Tel. 94-3-07 Kérjen ajánlatot. Jlíií hoz az Most, hogy a magyar iparosság, de általában az egész magyar gaz­dasági élet leg kegyetlenebb, soha több szenvedést és küzdelmet át nem élt esztendőjétől búcsút veszünk, csak hátborzongással gondolhatunk vissza mindarra, ami ebben az év­ben történt. Soha esztendőtől ilyen érzésekkel nem búcsúztunk, mint amelyik most vihar zott el felettünk, soha több szo­rongással újabb évet nem vártunk, mint az elkövetkezendő. Mit hoz számunkra az új év, az elmúlt sok keserűsége, csalódása és megpróbáltatása után? Irtózattal tölt el mindnyájunkat, ha, arra gondolunk, hogy az elmúlt év küzdelmeinek és célnélküli har­cainak csak a felét is kellene el­viselnünk. Az elmúlt év anyagilag, idegileg, reménykedni tudás, de minden te­kintetben a legtöbbünket teljesen tönkretett, úgyannyira, hogy alig van köztünk valaki, aki egy újabb ilyen esztendő megvívására merne vállalkozni. Nem is lehet szó arról, hogy az újabb év hasonló körülmények kö­zött zajoljék le, mert ennek az lenne a következménye, hogy az azt kö­vető évforduló már alig találna ön­álló iparost, alig találna gazdasági egyedet, vagy intézményt, aki és amely még meg van és létezik. A következő esztendő nemcsak a magyar iparosságnak, nemcsak a. megcsonkított ország gazdasági éle­tének, hanem az egész világnak is sorsdöntő állomása. A népek, orszá­gok sorsát intézőknek ebben az elkövetkezendő esztendőben kell megtalálniok azokat a módokat és lehetőségeket, amelyek alkalmasak a pusztulás, a nyomor, a tébolyo- dottság és a fékeveszett önzés meg­állítására és az eddiginél józanabb és biztonságosabb életlehetőségek megteremtésére. Az 1933-as esztendőben meg kell oldódniok azoknak a problémáknak, amelyek eddig akadályát képezték, hogy embermilliók dolgozni és bol- dogulni tudjanak és minden eddigi bűnnel szemben a munkát, az em­bert, a becsületes törekvéseket kell felszabadítani, hogy vége legyen a, sanyargatásnak, a dolgozni tudó és dolgozni akaró emberek további megaláztatásának és letaposásának. Hisszük, hogy ez az esztendő va­lóra is váltja azokat a várakozáso­kat, melyeknek elébe tekintünk. De tudva azt, hogy éppen a kibontako­zás még kemény harcokat kíván, az új esztendőben való elinduláskor az egymás iránti megértést, megbecsü­lést és a kemény összefogás szüksé­gességét hirdetjük, hogy a legtömö­rebb sorokban felzárkózva halad­hassunk a kiegyensúlyozottabb ma­gyar jövő felé.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék