Asztalosmesterek Lapja, 1935 (17. évfolyam, 1-36. szám)

1935-01-01 / 1. szám

XVII. évfolyam. Budapest, 1935. január 1. ^ VJ> ÁJ 1. szám ■Bilim iiiiiiiiiii— a Riidanfisti Äs7talnsok loartßstülßtß és az Asztalnsmßstßrßk Orszános Sznvfitséflénflk hivatalos knzlnnvo 1111,11111111 ...... Bu dapesti Asztalosok IpartestQlete és az Asztalosmesterek Országos Szövetségének hivatalos közlönye SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDA PFST. VIII., BÉRKOCSIS-U. 12. TELEFON: 31-2-35. Megjelenik tiz naponként. M. kir. postatakarékpénztári csekszómla száma: 52585. ELŐFIZETÉSI AR FÉL E v R E Időközönként megjelenő r» r-» tli r* rajzmellékiettel CÍ Y L IN (j (J Garantált prima &zmes tükör márványüveg mintás üveg modern homályos A kor ízlésével és igényeivel Ha­ladó asztalosmester legszebb és leghálásabb anyaga. Minden változatban kapható nálunk: FISCHER TESTVEREK iivegcsiszoló és tükörgyár r. t. B U DAP EST Vili., Koszorú-utca 30. Telefon: *38 — 8 — 4 0. Vámos famegmunkálója jő, olcsó és pontos. Szakszerű vezetés. A munka díjtalanul el- és visszaszállítva. Budapest, VII, Aréna út 48. Tel: 40-6-98 Iff ess/endö — úf utalt Irta: FÜREDI? LAJOS A magyar iparosság sorsa az utóbbi időkben több érdeklődést kel­tett nem csak az illetékesek, hanem az egész ország közvéleménye előtt. Nem vitatható, hogy a kormányzat az eddiginél több figyelmet szentel az iparosság ügyeinek, de nem ta­gadható az sem, hogy a más foglal­kozási ágak is, több megértést tanú­sítanak a tradicionális múltú kéz­műiparosság iránt. Mindezt talán az idézi elő, hogy az iparosság is, mint ha szélesebb körben öntudatra éb­redt volna és maga is több figyel­met szentelne saját ügyeinek. Az elmondottak dacára is megál­lapíthatjuk, hogy az iparosság rend­kívül súlyos helyzetben van, e fog­lalkozási ág tagjainak zöme gigászi harcot folytat az elmerülés veszélye ellen és az eddig jóakaratulag és megértéssel tett kormányintézkedé­sek sem elégségesek az egész iparos - osztály megmentéséhez. Ha olyan harsonát akarnánk meg­fújni, amelynek hangja nagy álta­lánosságban tetszetős , úgy azt mondhatnék, hogy a kormányzat Dem tett meg mindent az iparosok megmentése és az iparososztály megerősítése érdekében. Nem ezt tesszük, de mégis kénytelenek va­gyunk megállapítani, hogy mindaz, ami az utóbbi években, sok megér­téssel és jóakarattal történt, inkább csak részletintézkedés volt, a főbb és valóban segítséget nyújtó kérdé­sekben szükséges lépések még hátra vannak. Mindezzel szemben azonban kénytelenek vagyunk megállapítani azt is, hogy sok intézkedésnek és ha- , tékony lépésnek az elmaradása nem utolsó sorban magáti az iparosságon múlott. Az iparosság egyike azoknak a foglalkozási ágaknak, amelyik a legtöbb érdekképviselettel rendelke­zik. Elismerjük, hogy ez az egyik legnagyobb baja. Kevesebb érdek- képviselet több lenne. Sőt éppen az lenne a legtöbb, ha csak egy érdek- képviselete lenne az egész iparostá­bornak. Bármennyire is hibáztatja valaki, hogy a kormányzat részéről nem történtek meg a szükséges intézke­dések az iparosság érdekében, kény­telen velünk együtt elismerni, hogy az esetek egy jelentős részében maga a kormányzat sem lehetett tökélete­sein tisztában azzal, hogy mit is akar tulajdonképpen az iparosság a saját érdekében. Ugyanis a külön­féle érdekképviseletek, hogy a ma­guk jelentőségét kidomborítsák, a legkülönfélébb módon foglaltak ál­lást az iparosság időszerű kérdései tekintetében. Ez a körülmény szinte természet­szerűleg vonta maga után azt a kő-- vetkezményt, hogy az illetékes kor­mánytényezők, az ellentétes felfogá­sokra való hivatkozással, egyszerűen kitértek a szükséges intézkedések megtétele elől. Ezt az iparosság tábora különben maga is jól tudja. Annál esodálatosabb és csak a minden áron vezérkedni akarók szí­vósságnak tudható be, hogy még mindig sikerül olyan alakulatokat felszínen tartani, melyeknek inkább csak vezetői vannak, mint tagjai, avagy éppen tömegei. A kormány elnöke nem egy ízben juttatta kifejezésre azt a kifogását, hogy a többi foglalkozási ágak kö­zött, az iparosságnak is több érdek- képviselete van a keleténél. Ez igaz is! Arról azonban, hogy ez miért le­hetséges, — bármennyire is hihetet­lenül hangzik — eddig nem beszólt még senki sem. Pedig az ok nagyon egyszerű. Akár hiszi valaki, akár nem, a magyar iparosságnak nincsen egy egyetemes programja. Nincsen egy olyan program, melyet az egész ipa­rosság magáénak vallana. Iparos­ság csak egy van az országban, de közös program nincsen. Csak sok­féle és egymástól eltérő programok. És ez a baj! Sőt ez az egyetlen és legfőbb baj és ez az oka annak, hogy nincsen egyetlen érdekképvise­let és nincsen megfelelő eredmény. Ma az a helyzet, hogy a különféle érdekképviseletek a különböző ipari és gazdasági kérdésekben « legelté­rőbb álláspontot vallják és hirdetik. Ugyanez a helyzet azonban az egyes iparos vezetőket illetőleg is. Sokan hibáztatják, hogy egyik­vagy másik ipari érdekképviselet, vagy iparosvezető a többiektől el­térő utakon és módokon igyekszik a kitűzött célt megközelíteni. Azt mondják, hogy vétenek az összesség | érdekei ellen. Ezzel szemben azok, | Asztaloskellékek Kaphatók : Kiss Ernő és Társánál Budapest, VII., Erzsébet brt. 13. akik hibáztatnak és kifogásolják az eljárást csak egy másik programot, más célkitűzéseket tudnak felhozni, aminek hitelessége és egyedülálló volta éppen úgy nincsen igazolva, mint a többi soké. Itt tehát valami bajnak kell lenni, sőt megállapítható, hogy éppen itt van a legnagyobb baj. A magyar iparosságnak nincsen egy átfogó és mindenre kiterjedő programja, amely mintegy kathekiz- mus, irányadó lenne mindenki, az egész iparosság számára, de egyút­tal irányadó lenne a kormányzat részére is. Milyen másképpen lenne sok min­den, ha a sok érdekképviselet lega­lább annyit megtett volna az iparos­ság érdekében, hogy lefektette vol­na azokat a célkitűzéseket, a bajok orvoslásának, a helyzet enyhítésé­nek azokat a módjait, melyek nem egyesek, hanem az egész magyar iparosság összességének az állásfog­lalását, az egyöntetű akarását jut­tatják kifejezésre. Hány kérdés megoldása elől nem térhetett volna ki a kormányzat az­zal, hogy nem lehet az ellentétes ál­lásponton lévők felfogását figyel­men kívül hagyni. Sőt egy közös és mindenkire kiter­jedő és az összesség által vallott program mellett, nem is lenne szük­ség több érdekképviseletre, mert a közös program végrehajtásához elég lenne egyetlen ipari érdekképvise­let is. Egy közös program megalkotása Intarzia, mozaik és mindenféle furnir, fém. stb. berakásokat vállalunk Jfíovút:s és VieftmaniM Újpest, Nyár u. 66. Telefonhívó: 95-1-46 ALAPÍTÁSI ÉV 1907 TOROK BÉLA ÜVEGCSISZOLÓ- ÉS TÜKÖRGYAR Budapest, V., Kadar utca 8. TELEFON: 12-9.80 Legnagyobb teljesítő képesség! Telefon: 32—3—36. TELTSCH MÓR és FIA Budapest. Vili., Dobozi u. 47.------------Telefon i 42-1-01. Ha jlítható, nem vetemedő, nem hullőmosodó bútoralapfa Bel- és külföldi fornérok és fák Enyvezett lemezek, mindennemű díszlécek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék