Asztalosmesterek Lapja, 1936 (18. évfolyam, 1-36. szám)

1936-01-01 / 1. szám

chri° Vogir'’ és rnyegv ■* 33i "n+ p' XVHi. évfolyam. L-/2X5b§ />,( Budapest, 1936. január 1. 1. szám SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : T BUDAPEST. VIII., BÉRKOCSIS-U. 12. E L E F O N: 31-2-35. Megjelenik tiz naponként. M. kir. postatakarékpénztárt csekszémla száma: 52585. ELŐFIZETÉSI ÁR Időközönként megjelenő rajzmelléklettel FÉL ÉVRE 8 PENGŐ EZ A VÉDJEGY garantálja tükör, márványüveg, mintásüveg stb. gyártmányaink minőségét és újszerűségét FISCHER TESTVÉREK ÜVEGCSISZOLÓ ÉS TÜKÖRGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, Vili., KOSZORU-UTCA 30. TELEFON: 38-8»40. Vámos famegmunkálója jó, olcsó és pontos. Szakszerű vezetés. A munka díjtalanul el- és visszaszállítva. Budapest, VII, Aréna út 48. Tel: 40-6-98 Taríosík. ^ Követel... A lepergő esztendő végén köte­lességünk, hogy megejtsük szám­adásunkat, megállapítsuk működé­sünk Tartozik és Követel rovatai­nak eredményét. Ez a vizsgálódás, sajnos, nagyon kedvezőtlen eredményhez vezet és kénytelenek vagyunk megállapí­tani, hogy az elrohant esztendő bi­zony nem sok eredményt hozott. Ha azt vizsgáljuk, hogy volt-e javulás a munka mennyisége te­kintetében, úgy megállapíthtajuk, hogy itt bizony némi többlet mu­tatkozik a szűk esztendők során ebben az évben. Mégis csak több asztalosmester és iparos jutott munkához és ha az el osztód ás még nem is volt arányos, mint kívána­tos lett volna, mégis többen jutot­tak munkához, mint a korábbi években. Ezzel szembon az év má­sodik felében tett intézkedések — azok észszerű és tisztességes végre­hajtását feltételezve, — számítha­tunk arra, hogy a jövőben az egészségesebb elosztódás feltétle­nül jobban fog érvényesülni. Másként áll azonban a helyzet, ha azt vesszük bonckés alá, hogy mit eredményezett a többmunka, megtalálták-© a szakma tagjai szá­mításukat és jobban jártak-e leg­alább azok, akik dolgoztak és akik­nek nemcsak hogy jutott munka, hanem egy részének sok munka is. Az a válasz, amit erre a szemlé­lődésre nyerünk, éppenséggel nem vigasztaló és egy cseppet sem ör­vendetes. Azt láttuk, hogy hiába követke­zett be az egészségtelen versenyt előidéző tényezők egyik-másik fon­tos részletének kiküszöbölése, hiába következett be a munkabérek terén mutatkozó egyenlőtlenségek eltün­tetése és a munkaidő tekintetében fennálló aránytalanságok meg­szüntetése, a vállalati és értékesí­tési árakat illetőleg nem tűntek el a megdöbbentő különbségek és bi­zony e téren a helyzet annak elle­nére sem javult, hogy a szakmai intézmények, valóban úttörő mun­kát végezve, megalkották az Irány­árakat, Ha ez utóbbiról beszélünk, nem szabadulhatunk az alól a sok sok elismerés alól, ami a szakma veze­tőinek más iparágak és tényezők részéről kijutott, de bizony magun­kat ámítanék, ha azt akarnék ma­gunkkal elhitetni, hogy minden rendben van és az asatalosiparo- sok különösebb súlyt helyeznek a józan és reális vállalkozás egyetlen biztos és tiszteséges alapját jelentő Irányárakkal. Ha a naponta előforduló munka- vállalások számadatait vizsgáljuk, ha azt tekintjük, hogy miként aránylanak ezek és az árelemzésen alapuló Irányárak egymással szem­ben, úgy megállapíthatjuk, hogy dacára a termelési költségek emel­kedésének, ami éppen a munkabér és a munkaidő rendezése folytán úgy közvetlenül, mint közvetve elő­állt, a vállalati árak nemcsak hogy nem emelkedtek, de általánosság­ban csökkentek, vagy ha nem is .általánosságban, de minden esetre nagyon sokan vannak olyanok, akik épen azt igyekeznek kiha,sz­itálni a maguk számára, hogy a reálisan kalkulálókkal szemben minden esetben igyekeznek öle só ö- '■ak le:.ni. És ez bizony inaidig si­kerül is nekik. A szerencsétlen és ész« zenit len vállalkozásoknak olyan sorozatos és megdöbbentő példáit láttuk az egész év folyamán, de még az utol­só hónapokban is, amire nézve ed­dig magyarázatot kapni nem sike­rült. Ne említsünk többet, mint a Szé­kesfőváros legutóbb lezajlott szek­rény szállítását, amit a IX. ügy­osztály írt ki. Itt fordult elő, hogy ugyanazokat a szekrényeket, melyeket a polgár­mester 1932. év végén 45, 46 és 46.50 pengőért adott ki vállalatba, most másik hárem iparos, akik akkor is pályáztak, 32 és 31 pengős árban vállalták el. Ugyanekkor köziben nem lett ol­csóbb semmi, az anyagárak emel­kedtek, a munkabéreket kormány- batóságilag rendezték, az adóter­hek legjobb esetben éppen úgy vál­tozatlanok, mint a, társadalombiz­tosítás költségei, legfeljebb annyi a változás, bogy a szóbanforgó szekrények szélességi mérete öt centiméterrel nagyobb, ami figye­lemmel a többszáz darabos mennyi­ségre, ugyancsak nem mondható jelentéktelen különbségnek. Asztaloskellékek Kaphatók : Kiss Ernfi és Társánál Budapest, VII., Erzsébet krt 13. Telefon : 32—3—36. Ilyen esetet azonban oldalszámra valót említhetnénk fel, de felesle­ges, mert a szakma minden tagja a saját gyakorlatából is éppen ismer. Nemcsak a reálisan kalku­lálók, hanem az árrombolók is, akik ha olykor-olykor elvétették a számolást és nem sikerült legol­csóbbnak lenni, mindjárt a leghan­gosabban intézkedéseket sürgettek azokkal szemben, akik elég meré­szek voltak ahhoz, hogy náluk is olcsóbbak legyenek. Ennek a vállalkozási és üzleti po­litikának természetszerű következ­ménye és így mindjárt eredménye is csak az lehetett, hogy a rendes áraként tisztességes munkát szállí­tani akarók nem kaptak rendelést, nem tudtak eladni, tehát vagy tét­lenségre, vagy korlátozott forga­lomra voltak kárhoztatva, míg azok, akik éppen olcsó áraik és sze­mérmetlen árrombolásuk folytán ju­tottak munkához, legtöbbször nem tettek eleget különböző kötelezeti ségeiknek, de maguk sem kerestek. Ebből azután meg is állapítható a szakmai termelés eredmény és veszteségszámlája, ami így egysze­rűen veszteségszámlává zsugorodik össze — végig az egész vonalon. Az 1935-ös esztendő tehát veszte­séggel zárul a szakmára nézve és csupán további tanulságokkal let­tünk gazdagabbak, de gyarapodás­ról, a tisztességes munka ellenérté­kének megszerzéséről beszélni sem lehet Most egy új esztendő köszönt Intarzia, mozaik és mindenféle farnir, fém, stb. berakásokat vállalunk 3kovács és Viniknßann Újpest, Nyár u. 66. Telefonhívó; 95-1-46 ALAPÍTÁSI ÉV 1907 TOROK BÉLA ÜVEGCSISZOLÓ- ÉS TÜKÖRGYAR Budapests V., Kádár utca 8. TELEFON: 12-9-80 Legnagyobb teljesítő képesség! TELTSCH MÓR és FIA immtwuMgu«. Hajlítható, nem vetemedő, nem hullámosodó bútoralapfa Bel- és külföldi fornérok és fák Enyvezett lemezek, mindennemű dfszlécek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék